logo
logo bip
Wyniki przetargów

 

Mosina, 8 października 2013 r.                                                                Sprawa: IK.271.27.2013

 

 

          Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.27.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.27.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina - boisko w Krajkowie".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA" Renata Przybylska,

ul. Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 142.552,28 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu złożono ofertę  nr 2 podlegającą odrzuceniu: PHU TRAWMAR Izabela Zawadzka, Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań.

 

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

W kosztorysie ofertowym Wykonawca w poz. 21 zaoferował: Ogrodzenie boiska z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV o wys.4,00 m o oczkach 55x55 mm i grub.2,5/3,6 mm na słupkach z rur stalowych ocynkowanych malowanych o średnicy 60x2 mm montowanych w rozstawie 2,50 m linka naciagowa co 60 cm, ocynkowana i powlekana PCV grub.2,5/3,6 mm. Kolor siatki zielony. Słupki osadzone w fundamentach betonowych 0,40x0,40x1,0 m z betonu C16/20", natomiast zgodnie projektem oraz przedmiarem Zamawiającego winien zaoferować: „Ogrodzenie boiska z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV o wys.1,75m o oczkach 55x55 mm i grub.2,5/3,6 mm na słupkach z rur stalowych ocynkowanych powlekanych o średnicy 45x2 mm montowanych w rozstawie 2,50 m, linka naciągowa co 60 cm, ocynkowana i powlekana PCV grub.2,5/3,6 mm. Kolor siatki zielony. Słupki osadzone w fundamentach betonowych 0,35*0,35*1,0 m z betonu C16/20".

 

Niezgodność jest istotna, ponieważ dotyczy tak ważnego parametru, jak wysokość ogrodzenia (4 m zamiast 1,75 m), a wartość tej pozycji to 35,89 % wartości całej oferty.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 87.591,22 zł, natomiast oferta najkorzystniejsza została złożona na kwotę 142.552,28 zł. W tej sytuacji cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (08/10/2013 13:10:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (08/10/2013 13:54:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (08/10/2013 13:54:24)