logo
logo bip
Wyniki przetargów

Sprawa : IK.271.21.2014     Mosina, dnia 3 października 2014 r.                                                                        
                                                                    
 
         Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.21.2014
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.21.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa chodnika w Dymaczewie Starym w ulicy Bajera - etap III".
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Napierała - Bruk Roman Dyba, Antoni Napierała spółka cywilna

Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 65.690,99 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta nr 2: TAR-DROG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo-Podgórne  
(oferta uzyskała 87,24 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)
 
Oferta nr 3: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA" Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno (oferta uzyskała 89,22 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)
 
Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. www.mosina.pl
3. Tablica ogłoszeń
4. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (03/10/2014 10:24:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/10/2014 13:20:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (03/10/2014 10:26:20)