logo
logo bip
Wyniki przetargów
Mosina, dnia 02.10.2015 r.
 
Sprawa: IK.271.14.2015
 
 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.14.2015
 
                                                                             
                                                                             
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.14.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Mosina rejon ul. Konopnickiej / Orzeszkowej"
 
 
ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY
 
Zamawiający Gmina Mosina informuje, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą w dniu 24.09.2015 r. odstąpił od podpisania umowy. W związku z tym Zamawiający na podstawie art.94 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kolejną najkorzystniejszą ofertą jest:
 
Oferta nr 14 - złożoną przez:
Alicja Tomczak „Altrans", Ul. Słowackiego 67, 63-800 Gostyń
z ceną ofertową brutto:  1 259 305,13 zł oraz okresem gwarancji: 60 m-cy.
 
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (02/10/2015 13:09:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (02/10/2015 14:09:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (02/10/2015 14:08:57)