logo
logo bip

            Mosina, dnia  28.01.2014 r.

Sprawa: IK.271.47.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.47.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.47.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Dostawa  części materiałów na budowę ulicy Leśnej w Czapurach - dostawa kostki brukowej betonowej".

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 2 - złożoną przez: Jacek Kulupa Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych „Terrazzo", Kąkolewice dz. Nr 60 Oddział Os. Cechowe 15, 64-840 Budzyń z ceną ofertową brutto: 82 250,10 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Betard Sp z o.o., Ul. Polna 30, Długołęka, 55-095 Mirków (oferta z liczbą punktów 98,49 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez HTI BP Sp. z o.o. Zachód Spółka Komandytowa,
Ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznań (oferta z liczbą punktów 91,76 została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta Nr 4 złożona przez „Rouwdach" Sp. z o.o., Łęczyce 22a, 64-330 Opalenica (oferta z liczbą punktów 93,67 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 5 złożona przez Family House , Sp. z o. o., Ul. Półwiejska 28/5, 61-888 Poznań (oferta z liczbą punktów 94,29 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.