logo
logo bip

Mosina, dnia 29.05.2014 r.

Sprawa: IK.271.9.2014

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.9.2014

                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.9.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków."

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 2 - złożoną przez: Sobiesław Sowa, Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza TOP EDUCATION, Ul. Szkolna 34, 64-412 Chrzypsko Wielkie z ceną ofertową brutto: 52 924,92 zł

 

Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego
 CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1a/C, 31-620 Kraków (oferta z liczbą punktów 93,32 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Maria Stadnik Educompleks - niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza z siedzibą w Olszówce, ul. Majora Sucharskiego 3/9, 49-300 Brzeg (oferta z liczbą punktów 81,92 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 5 złożona przez Jakub Michałowski Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań (oferta z liczbą punktów 91,86 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 4 - Paweł Drozda Rytmikon Os. Piastowskie 2/1 64-000 Kościan.

Wykonawca wraz z ofertą złożył wykaz usług, w którym wpisano 8 usług, z których żadna nie spełniała warunku postawionego w SIWZ tj. nie opiewała na kwotę min. 50 000 zł. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu , o którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 1. ppkt. 1.2.  tj.

  • Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia w/w dokumentu przekazał informację, iż nie może wykazać się usługami wykonami w okresie ostatnich trzech lat na kwotę co najmniej 50 000 zł.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust.2 pkt.4  ustawy Prawo zamówień publicznych - „ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu".

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                              

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.