logo
logo bip
Wyniki przetargów
 
 
                                                                    Mosina, dnia 26 stycznia 2015 r.
Sprawa: IK.271.20.2014
 
 
 
                                    Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.20.2014
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.20.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Dostawa, uruchomienie i instalacja komputerów wraz ze sprzętem umożliwiającym dostęp do sieci Internet oraz oprogramowania do projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina"".
 
                                   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:
 
Konwerga sp. z o.o., ul. Janikowska 21, 61-070 Poznań.
 
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
 
 
 
 

 
Otrzymują:
1.       Wykonawca biorący udział w postępowaniu
2.       www.mosina.pl
3. Tablica ogłoszeń
4. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (26/01/2015 14:22:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (26/01/2015 14:27:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (26/01/2015 14:26:58)
Mosina, dnia  22.12.2014 r.
Sprawa: IK.271.31.2014
 
 
                                                          
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.31.2014
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.31.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie gminy Mosina".
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1 - złożoną przez:
Joanna Szymczak FALCO, Ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej 22A, 62-050 Mosina
 z ceną ofertową brutto: 83 000,00 (92 pkt) zł oraz terminem płatności faktury 20 dni (3pkt.).
 Oferta otrzymała liczbę 95 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
 
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (22/12/2014 12:53:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (22/12/2014 12:58:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (22/12/2014 12:58:07)

Sprawa : IK.271.30.2014      Mosina, dnia 15 grudnia 2014 r.                                                                              
                                                                    
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.30.2014
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.30.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych w 2015 roku".
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:
 
Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, ul. Sławoszewska 2b, 63-220 Kotlin
 
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta nr 1: P.H.U.P. „KADIX" Darlena Kaszkowiak, ul. Gen. Sikorskiego 37, 64-400 Międzychód  (oferta uzyskała 98,23 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)
 
Oferta nr 3: „MAC-BENZ" Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz Spółka jawna
ul. Lipowa, 64-500 Szamotuły
(oferta uzyskała 99,68 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)
 
Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.       www.mosina.pl
3. Tablica ogłoszeń
4. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (15/12/2014 13:59:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (15/12/2014 15:38:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (15/12/2014 15:38:21)
 
Mosina, dnia 09.12.2014 r.
 
Sprawa: IK.271.29.2014
 
 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.29.2014
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.29.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Gajowa od W1 do HP3.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2 - złożoną przez: Marian Płóciniczak, Zakład Instalacji Sanitarnych i Grzewczych
Ul. B. Chrobrego 21, 62-060 Stęszew z ceną ofertową brutto: 69 885,10 i terminem wykonania 40 dni.
 
Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez Marianna Rosadowska PPB „Roskon" Ul. Fabryczna 9
62-400 Słupca (oferta z liczbą punktów 82,31 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez Danuta Pyssa Dankar Usługi Budowlane Wod-Kan i C.O. Kosztorysowanie, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno (oferta z liczbą punktów 68,62 została sklasyfikowana na VI miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Robert Kornosz Usługi Ogólno-Budowlane i Wodno-Kanalizacyjne
Ul. Mieszka I nr 8 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 74,61 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez Tar-Drog Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo-Podgórne (oferta z liczbą punktów 52,16 została sklasyfikowana na VII miejscu).
 
Oferta Nr 6 złożona przez Tomasz Zieliński PPHU Zien-Tel, Ul. Wojska Polskiego 4
63-210 Żerków (oferta z liczbą punktów 98,09 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 7 złożona przez Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak "Ander-87" Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER-87 Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 93,92 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (09/12/2014 11:47:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (09/12/2014 11:51:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (09/12/2014 11:51:33)
Mosina, dnia 09.12.2014 r.
 
Sprawa: IK.271.26.2014
 
 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.26.2014
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.26.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Bukowa.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 9 - złożoną przez: Marian Płóciniczak, Zakład Instalacji Sanitarnych i Grzewczych
Ul. B. Chrobrego 21, 62-060 Stęszew z ceną ofertową brutto: 52 234,99 i terminem wykonania 40 dni.
 
Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez Alicja Tomczak ALTRANS Ul. Słowackiego , 63-800 Gostyń (oferta z liczbą punktów 90,02 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 2 złożona przez Marianna Rosadowska PPB „Roskon" Ul. Fabryczna 9
62-400 Słupca (oferta z liczbą punktów 73,96 została sklasyfikowana na VI miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez PTB „Nickel" Sp. z o.o. Jelonek k/Poznania Ul. Obornicka 6B
62-002 Suchy Las (oferta z liczbą punktów 73,97 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Robert Kornosz Usługi Ogólno-Budowlane i Wodno-Kanalizacyjne
Ul. Mieszka I nr 8 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 73,42 została sklasyfikowana na VII miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez Tar-Drog Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo-Podgórne (oferta z liczbą punktów 57,97 została sklasyfikowana na VIII miejscu).
 
Oferta Nr 6 złożona przez Tomasz Zieliński PPHU Zien-Tel, Ul. Wojska Polskiego 4
63-210 Żerków (oferta z liczbą punktów 89,35 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 7 złożona przez Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak "Ander-87" Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER-87 Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 55,55 została sklasyfikowana na IX miejscu).
 
Oferta Nr 8 złożona przez Konsorcjum: Bogdan Karolczak Zakład Sieci i Instalacji Gaz.Wod.Kan.C.O.,  ul. Sierpowa 28, 61-307 Poznań oraz Michał Karolczak MKD,
Ul. Sierpowa 28, 61-307 Poznań -  (oferta z liczbą punktów 75,80 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (09/12/2014 11:45:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (09/12/2014 11:49:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (09/12/2014 11:49:15)

Sprawa : IK.271.27.2014       Mosina, dnia 9 grudnia 2014 r.                                                                                
                       
                                            
                 Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.27.2014
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.27.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dymaczewo Stare, ul. Czereśniowa - część II".
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6 złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe „ANDER-87"
Tomasz i Grzegorz Janaszak
ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo
 
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena i termin realizacji (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta nr 1: Zakład Instalacyjny BAJA WOD-KAN Bartosz Piotrowski, ul. Widokowa 20, 62-053 Drużyna  (oferta uzyskała 78,94 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu)
 
Oferta nr 2: „ALTRANS" Alicja Tomczak, ul. Słowackiego 67, 63-800 Gostyń (oferta uzyskała 86,65 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)
 
Oferta nr 3: DANKAR Usługi Budowane, Wod.-Kan.   i C.O., Kosztorysowanie Danuta Pyssa, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno
(oferta uzyskała 59,09 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu)
 
Oferta nr 4: Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogrzewczych Marian Płóciniczak, ul. B. Chrobrego 21, 62-060 Stęszew
(oferta uzyskała 85,99 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)
 
Oferta nr 5: Usługi Ogólno-Budowlane i Wodno-Kanalizacyjne Robert Kornosz, ul. Mieszka I nr 8, 62-050 Mosina
(oferta uzyskała 79,03 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu)

Oferta nr 7: TAR-DROG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo-Podgórne
(oferta uzyskała 49,56 pkt i została sklasyfikowana na VII miejscu)
 
Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
Otrzymują:
1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.       www.mosina.pl
3. Tablica ogłoszeń
4. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (09/12/2014 11:15:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (09/12/2014 11:26:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (09/12/2014 11:26:12)
OPS-OR.251.2.2014.LSW                                                                     Mosina, 08.12.2014 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
                                                                         
 
Na podst. art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez MEDIS24 Sp. z o.o., ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.
Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert (cena -95 pkt, termin płatności - 5 pkt, suma - 100,00 pkt).
Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny:
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium termin płatności
Suma punktów
1.
MEDIS24 Sp. z o.o.
ul. Polowa 19
18-300 Zambrów
 
95,00
 
5,00
 
100,00
2.
PersonalCare INV Sp. z o.o., Sp. Komandytowa
 67-400 Wschowa
 ul. Kuśnierska 4
 
Oferta odrzucona
 
3.
Firma „Gwarant" - Tomczyk sp. jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
 
94,88
 
5,00
 
99,88
 
 
                                                                                         Kierownik OPS
                                                                                           w Mosinie
                                                                                mgr Lidia Skupin-Wójtowska
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Wieczorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Wieczorek (08/12/2014 13:29:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/12/2014 13:32:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Wieczorek (08/12/2014 13:29:25)
 
Mosina, dnia 18.11.2014 r.
 
Sprawa: IK.271.28.2014     
                 
 
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.28.2014
  
                                  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.28.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Zakup i dostawa części materiałów na modernizację drogi w Bolesławcu - masa asfaltowa".
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1 - złożoną przez: Gospodarstwo Rolne „Ptaszkowo" Sp. z o.o. Kotowo 6A, 62-066 Granowo z ceną ofertową brutto: 355 000,00 zł oraz terminem realizacji 5 dni.
 
Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a

                       
                                               
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (18/11/2014 10:08:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (18/11/2014 10:44:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Danuta Wojciechowska (18/11/2014 10:42:33)
Sprawa : IK.271.25.2014       Mosina, dnia 4 listopada 2014 r.                                                                             
                                                                    
 
            Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.25.2014
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.25.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dymaczewo Stare - boczna od Czereśniowej dz. 27 i 45/7".
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe „ANDER-87"
Tomasz i Grzegorz Janaszak
ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo
 
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta nr 1: Firma Wielobranżowa Marcin Karbowski, ul. Strumykowa 36, 86-010 Koronowo  (oferta uzyskała 62,46 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)
 
Oferta nr 2: P.H.U. „AGRO-AQUA" Jakub Kurkowski, Bługowo 39, 77-400 Złotów (oferta uzyskała 39,14 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu)
 
Oferta nr 3: DANKAR Usługi Budowane, Wod.-Kan. i C.O., Kosztorysowanie Danuta Pyssa, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno
(oferta uzyskała 61,35 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)
 
Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
Otrzymują:
1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.       www.mosina.pl
3. Tablica ogłoszeń
4. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (04/11/2014 09:35:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (04/11/2014 11:22:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (04/11/2014 11:22:24)
Sprawa : IK.271.23.2014                       Mosina, dnia 31 października 2014 r.

                            
 
 
                           Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.23.2013
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.23.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na: „ZAKUP, NASADZENIE I PIELĘGNACJĘ DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE GMINY MOSINA".
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę numer 9:
 
FLORAPROJECT Piotr Strzelczyk, ul. Norwida 5, 62-041 Puszczykowo
 
Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta nr 1 złożona przez: AGRO-LAS Serwis Handel i Usługi Andrzej Piętowski,          ul. Staffa 10, 60-194 Poznań
(oferta uzyskała 85,67 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 2 złożona przez: DAGER Maciej Stolarek, Gołuski, ul. Pamiątkowa 25, 62-070 Dopiewo (oferta uzyskała 74,41 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta nr 3 złożona przez M.B. Ogrody Beata Szczepańska, 62-260 Łubowo 59
(oferta uzyskała 55,36 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu)

Oferta nr 4 złożona przez: Firma Handlowo-Usługowa Ogród „Storczyk" Ewa Pawlicka
Przyczyna Dolna 57a, 67-400 Wschowa
(oferta uzyskała 42,13 pkt i została sklasyfikowana na VII miejscu)

Oferta nr 5 złożona przez: GARDENAE s.c. E. Gutowska, M. Antowski
ul. Skryta 15/5, 60-779 Poznań
(oferta uzyskała 66,30 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu)

Oferta nr 6 złożona przez: GARTE Sp. z o.o. Sp.k., ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz
(oferta uzyskała 55,91 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu)


Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

FLOS Justyna Śmiech, ul. Gajewskich 38/1, 64-200 Wolsztyn (oferta nr 8).  

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
 
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca załączył do oferty potwierdzenie przelewu, którego  nadawcą jest pan Łukasz Blaszka. Oferta została złożona przez panią Justynę Śmiech, prowadzącą działalność pod nazwą: Flos Justyna Śmiech. Z treści oferty oraz z załączonego potwierdzenia przelewu nie wynika wprost, że wpłacone wadium miało zabezpieczać ofertę Wykonawcy: FLOS Justyna Śmiech z Wolsztyna.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 7 złożonej przez:
 
ARABESKA mgr inż. Justyna Skrzypek, ul. Piaskowa 10, 62-053 Pecna.
 
Uzasadnienie prawne: Oferta została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.
 
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca załączył do oferty Formularz cenowy, w którym wypełnił pozycje zacienione, tj. te które są jedynie zakresem usług wymaganych przez Zamawiającego w pkt 1, 2 i 3. Pozycji zacienionych nie należało wypełniać. Obowiązkiem Wykonawcy było jedynie wycenienie poszczególnych gatunków drzew i krzewów zgodnie z Formularzem cenowym we wskazanych miejscach, podając ilość, cenę jednostkową brutto (szt.) oraz wartość brutto, uwzględniając w tym czynności opisane w pkt 1, 2 i 3 Formularza cenowego.
 
Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.       www.mosina.pl
3. Tablica ogłoszeń
4. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (31/10/2014 09:20:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (31/10/2014 11:11:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (31/10/2014 11:11:13)
Mosina, dnia 30.10.2014 r.
 
Sprawa: IK.271.24.2014     
 
 
                         
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.24.2014
        
 
                                  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.24.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Mosina ul. Platanowa od W2 do HP3".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 4 - złożoną przez: Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak "Ander-87" Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER-87, Ul. Poznańska 21,
62-040 Puszczykowo z ceną ofertową brutto: 99 500,00 zł.
 
Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 1 złożona przez Alicja Tomczak ALTRANS Ul. Słowackiego , 63-800 Gostyń (oferta z liczbą punktów 70,57 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 2 złożona przez Konsorcjum: Bogdan Karolczak Zakład Sieci i Instalacji Gaz.Wod.Kan.C.O.,  ul. Sierpowa 28, 61-307 Poznań oraz Michał Karolczak MKD,
Ul. Sierpowa 28, 61-307 Poznań -  (oferta z liczbą punktów 83,12 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez „Piecobiogaz Infrastruktura" Spółka Akcyjna, Ul. Truskawiecka 11, 60-478 Poznań (oferta z liczbą punktów 57,97 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (30/10/2014 11:36:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (30/10/2014 11:53:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (30/10/2014 11:53:35)

Sprawa : IK.271.21.2014     Mosina, dnia 3 października 2014 r.                                                                        
                                                                    
 
         Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.21.2014
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.21.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa chodnika w Dymaczewie Starym w ulicy Bajera - etap III".
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Napierała - Bruk Roman Dyba, Antoni Napierała spółka cywilna

Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 65.690,99 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta nr 2: TAR-DROG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo-Podgórne  
(oferta uzyskała 87,24 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)
 
Oferta nr 3: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA" Anna Białobrzycka, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno (oferta uzyskała 89,22 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)
 
Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. www.mosina.pl
3. Tablica ogłoszeń
4. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (03/10/2014 10:24:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/10/2014 13:20:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (03/10/2014 10:26:20)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 23.09.2014 r. w pliku do pobrania
Zawiadomienie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (23/09/2014 14:51:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/09/2014 14:53:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (23/09/2014 14:51:41)
Mosina, dnia  20.08.2014 r.
Sprawa: IK.271.19.2014
 
 
                                                          
Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.19.2014
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.19.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Krosno k. Mosiny - ul. Wiosenna i ul. Jesienna".
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1 - złożoną przez: Bartosz Piotrowski Zakład Instalacyjny BAJA Wod-Kan.
 ul. Widokowa 20, 62-053 Drużyna z ceną ofertową brutto: 196 542,00 zł.
Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:
 
Oferta Nr 2 złożona przez Marek Król Zakład Budowlano-Produkcyjny „Dachbud"
ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska (oferta z liczbą punktów 49,28 została sklasyfikowana na V miejscu).
 
Oferta Nr 3 złożona przez Bogdan Karolczak Zakład Sieci i Instalacji Gaz.Wod.Kan.C.O., ul. Sierpowa 28, 61-307 Poznań (oferta z liczbą punktów 81,24 została sklasyfikowana na IV miejscu).
 
Oferta Nr 4 złożona przez Tomasz Zieliński P.P.H.U „Zien-Tel" ul. Wojska Polskiego 4,
63-210 Żerków (oferta z liczbą punktów 82,15 została sklasyfikowana na III miejscu).
 
Oferta Nr 5 złożona przez Tomasz Janaszak i Grzegorz Janaszak "Ander-87" Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe, Ul. Poznańska 21,
62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 87,35 została sklasyfikowana na II miejscu).
 
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2.        www.mosina.pl
3.        Tablica ogłoszeń
4.        IK-a/a
                       
                                               
Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (20/08/2014 11:57:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (20/08/2014 13:35:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (20/08/2014 13:34:55)

 

Sprawa : IK.271.17.2014     Mosina, dnia 30 lipca 2014 r.                                                                            

            

    Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.17.2014

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.17.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina; etap VI - lewostronny chodnik na ulicy Wodnej na odc. od zjazdu na przepompownię do zjazdu na posesje nr 91w km 1+225".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Dariusza Białobrzyckiego, Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa

Os. Kazimierza Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 197.851,07 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 2: NOVER Tomasz Kaczmarek, ul. Książęca 19, 61-361 Poznań  

(oferta uzyskała 72,66 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (30/07/2014 12:56:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (30/07/2014 13:39:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (30/07/2014 13:38:56)

Sprawa : IK.271.14.2014           Mosina, dnia 11 lipca 2014 r.                                                                            

                                                                   

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.14.2014

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.14.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa w ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie; etap II - kanalizacja deszczowa w ul. Strzałowej i Długiej od studni A2 do A15".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.

ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo-Podgórne

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 1.119.895,00 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KAJA", ul. 28 czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań  (oferta uzyskała 87,22 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2. www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (11/07/2014 09:25:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (11/07/2014 10:10:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (11/07/2014 10:10:07)

                                                                                                   

                                              Mosina, dnia 30 maja 2014 r. 

Sprawa : IK.271.8.2014                                                                                                                                                         

                        Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.8.2014

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.8.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina w rejonie ulic na tzw. Osiedlu Sportowców - etap I".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

Wielobranżowy Zakład Usługowo Handlowy LIDMAR Mariusz Skrobiszewski

Krosno, ul. Nadleśna 6, 62-050 Mosina

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 83.271,00 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1: Elektroinstal Paweł Smużniak, ul. Akacjowa 7, 67-400 Wschowa

(oferta uzyskała 87,65 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta nr 2: PNP Sp. z o.o., ul. Chabrowa 20, 62-002 Suchy Las

(oferta uzyskała 78,49 pkt i została sklasyfikowana na VII miejscu).

Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELTRANS, ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno (oferta uzyskała 97,44 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 5: M MARCONI inż. Marcin Wylegała, ul. Leśna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie (oferta uzyskała 87,90 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu)

Oferta nr 6: ROB-BUD Robert Kaczmarek, ul. Powstańców Chocieszyńskich 87, 62-065 Grodzisk Wlkp. (oferta uzyskała 83,66 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta nr 7: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca

(oferta uzyskała 95,35 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (30/05/2014 11:02:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (30/05/2014 12:10:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (30/05/2014 12:09:56)

Mosina, dnia 29.05.2014 r.

Sprawa: IK.271.9.2014

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.9.2014

                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.9.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków."

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 2 - złożoną przez: Sobiesław Sowa, Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza TOP EDUCATION, Ul. Szkolna 34, 64-412 Chrzypsko Wielkie z ceną ofertową brutto: 52 924,92 zł

 

Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego
 CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1a/C, 31-620 Kraków (oferta z liczbą punktów 93,32 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Maria Stadnik Educompleks - niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza z siedzibą w Olszówce, ul. Majora Sucharskiego 3/9, 49-300 Brzeg (oferta z liczbą punktów 81,92 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 5 złożona przez Jakub Michałowski Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań (oferta z liczbą punktów 91,86 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 4 - Paweł Drozda Rytmikon Os. Piastowskie 2/1 64-000 Kościan.

Wykonawca wraz z ofertą złożył wykaz usług, w którym wpisano 8 usług, z których żadna nie spełniała warunku postawionego w SIWZ tj. nie opiewała na kwotę min. 50 000 zł. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu , o którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 1. ppkt. 1.2.  tj.

 • Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia w/w dokumentu przekazał informację, iż nie może wykazać się usługami wykonami w okresie ostatnich trzech lat na kwotę co najmniej 50 000 zł.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust.2 pkt.4  ustawy Prawo zamówień publicznych - „ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu".

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                              

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (29/05/2014 12:08:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (29/05/2014 12:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (29/05/2014 12:15:48)

 

Sprawa : IK.271.7.2014            Mosina, dnia 29 maja 2014 r.                                                                                                                                        

                        Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.7.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.7.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Mosina. Etap 3 - boisko w Pecnej".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez:

Mardo-Sport Sp. z o.o., ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 342.735,80 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Budowlane Dziewiątka sp. z o.o., ul. Sielska 17 A, 60-129 Poznań (oferta uzyskała 78,21 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET" Marian Andrzejewski, ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy (oferta uzyskała 80,28 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta nr 3: PHU TRAWMAR Izabela Zawadzka, Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań (oferta uzyskała 90,50 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (29/05/2014 11:10:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (29/05/2014 12:11:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (29/05/2014 12:10:54)

                                                                                           

Sprawa : IK.271.5.2014       Mosina, dnia 22 maja 2014 r.                                         

                              

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.5.2014

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.5.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej przy ul. Piaskowej w Krośnie, gm. Mosina - I etap".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6 złożoną przez:

Macieja Dobrowolskiego, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DROMAC"

ul. Staszica 18, 66-300 Międzyrzecz

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 819.748,59 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1: Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Zakrzewski, ul. Jarochowskiego 6/8, 60-235 Poznań (oferta uzyskała 85,73 pkt i została sklasyfikowana na VII miejscu).

Oferta nr 2: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany „NOR-BUD" Norbert Chudy, ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice  (oferta uzyskała 88,24 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta nr 3: Zakład Budowlano - Produkcyjny „DACHBUD" 62-064 Plewiska, ul. Słoneczna 36  (oferta uzyskała 88,79 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu)

Oferta nr 4: Zakład Ogólnobudowlany Janusz Borowiak Wytomyśl, ul. Wypoczynkowa 5, 64-300 Nowy Tomyśl (oferta uzyskała 88,55 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu)

Oferta nr 5: „POL-BUD" Ryszard Polnik Zamysłowo, ul. Moderska 1B, 62-060 Stęszew (oferta uzyskała 93,89 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „GREKBUD" Grzegorz Kordylewski, ul. Janiny Porazińskiej 6, 62-050 Mosina (oferta uzyskała 98,35 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (22/05/2014 11:44:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (22/05/2014 11:56:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (22/05/2014 11:56:30)

Mosina, dnia  21.05.2014 r.

Sprawa: IK.271.6.2014

 

                                                           

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.6.2014

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.6.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Dotyczy: „Budowa w ulicy  Gałczyńskiego wraz z odwodnieniem  w miejscowości Mosina".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 4 - złożoną przez Konsorcjum firm:

1.      Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych,

Ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek

2.      Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  Roman Dyba sp. z o.o.

Ul. 28 Czerwca 56r. nr 392, 61-441 Poznań

3.      Andrzej Szypura WodAn Instalacje Sanitarne,

Ul. Lipowa 20, 62-031 Luboń

z ceną ofertową brutto: 5 953 956,33 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Strabag Sp. z o.o., Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 (oferta z liczbą punktów 81,75 została sklasyfikowana na VI miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Colas Polska Sp. z o.o., Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

 (oferta z liczbą punktów 81,79 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta Nr 3 złożona przez Infrakom Sp. z o.o., Ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan (oferta z liczbą punktów 89,12 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

Oferta Nr 5 złożona przez Konsorcjum:

1.      Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe

      „Pra-Mas" Sp. z o.o.

      Ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno

2.      Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „PIS" Sp. z o.o.

Ul. Lecha 14, 62-200 Gniezno

 (oferta z liczbą punktów 96,36 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Oferta Nr 6 złożona przez Skanska S.A., Ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

(oferta z liczbą punktów 94,00 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (21/05/2014 11:47:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (21/05/2014 12:31:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (21/05/2014 12:31:20)

Mosina, dnia  15.05.2014 r.

Sprawa: IK.271.4.2014

 

                                                       

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.4.2014

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.4.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Budowa  w Mosinie w
ul. Żeromskiego / Nałkowskiej -  sieci wodociągowej część III oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 5 - złożoną przez: Tomasz i Grzegorz Janaszak "Ander-87" Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe, Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo z ceną ofertową brutto: 417 922,48 zł.

 

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Juliusz Wojtkowiak „AUREA" Instalacje Wod.- Kan. Zagospodarowanie Terenów Zielonych, Ul. L. Proroka 39, 60-461 Poznań (oferta z liczbą punktów 65,50 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Tomasz Zieliński P.P.H.U „Zien-Tel", Ul. Wojska Polskiego 4, 63-210 Żerków (oferta z liczbą punktów 93,22 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 4 złożona przez Inspol Sp. z o.o., Ul. Darzyborska 1, 61-303 Poznań (oferta z liczbą punktów 72,54 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

 

Oferta nr 3 - Fretless Sp. z o.o. Sp.k., Ul. Zwierzyniecka 13, 62-035 Kórnik.

Wykonawca wraz z ofertą nie  złożył wymaganej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ). Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu , o którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 6 ppkt. 6.1.  tj.

 • Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnili dokumentu w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24b. ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę , który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust.2d.".

 

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a                       

                                       

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (15/05/2014 12:36:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/05/2014 12:42:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (15/05/2014 12:36:19)

                                                                     Mosina, dnia 28 kwietnia 2014 r.

 

Sprawa: IK.271.3.2014                                                                                                                                                   

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.3.2014

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.3.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Wawrzyniaka, Niezłomnych, Sowinieckiej w Mosinie - rondo".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„TRANS-BAU-PROJECT" Maciej Fajfer

ul. Wąska 1, 62- 050 Mosina

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 411.616,45 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1: INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

(oferta uzyskała 92,83 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (28/04/2014 13:13:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (28/04/2014 14:49:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (28/04/2014 14:48:59)

Mosina, dnia  10.04.2014 r.

Sprawa: IK.271.2.2014

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.2.2014

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.2.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa  linii kablowej energetycznej  oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno w ulicy  Głównej, Jesiennej - etap II".

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 4 - złożoną przez: Marcin Wylegała M Marconi, Ul. Leśna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie z ceną ofertową brutto: 65 226,19 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Andrzej Poradka  Zakład Elektroenergetyczny, Ul. Ogrodowa 1, 62-220 Niechanowo (oferta z liczbą punktów 76,18 została sklasyfikowana na VI miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez PNP Sp. z o.o., Ul. Chabrowa 20, 62-002 Suchy Las (oferta z liczbą punktów 70,71 została sklasyfikowana na VII miejscu).

 

Oferta Nr 3 złożona przez SerwisDrogowy Sp. z o.o., Ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las

 (oferta z liczbą punktów 57,30 została sklasyfikowana na IX miejscu).

 

Oferta Nr 5 złożona przez Paweł Jekel Firma Handlowo-Usługowa Elektroinstalator

Ul. Rynek 24, 64-113 Osieczna (oferta z liczbą punktów 63,95 została sklasyfikowana na VIII miejscu).

 

Oferta Nr 6 złożona przez Radosław Gołuch Energorad, Ul. Konopnickiej 21, 63-000 Środa Wlkp.

Zbigniew Gołuch Instalatorstwo Elektryczne, Ul. M. Konopnickiej 21, 63-000 Środa Wlkp. (oferta z liczbą punktów 93,79 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta Nr 7 złożona przez Dariusz Karnabal P.U. ELKAR, Ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 94,70 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Oferta Nr 8 złożona przez ELTEL Sp. z o.o. Ul. Albańska 17, 60-123 Poznań (oferta z liczbą punktów 82,24 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta Nr 9 złożona przez Stanisław Stachowicz PPUH Eltrans, Ul. Trzemeszeńska 7

62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 89,11 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                                                           

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (10/04/2014 12:43:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (10/04/2014 12:41:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (10/04/2014 12:46:42)

Mosina, dnia 04.04.2014 r.

Sprawa: IK.271.1.2014

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.1.2014

                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.1.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Mosina zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Radosne przedszkolaki w gminie Mosina-zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków."

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1 - złożoną przez: Dorota Kubicka-Mikoś Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC, Ul. Warszawska 49/50, 25-531 Kielce z ceną ofertową brutto: 108 830,00 zł

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA Sp. z o.o., Os. Bohaterów Września 1a/C, 31-620 Kraków (oferta z liczbą punktów 76,81 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Łukasz Kotwica Solid Consulting, Ul. Kard. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp. (oferta z liczbą punktów 68,04 została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta Nr 4 złożona przez Sobiesław Sowa, Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza TOP EDUCATION, Ul. Szkolna 34, 64-412 Chrzypsko Wielkie (oferta z liczbą punktów 62,65 została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta Nr 5 złożona przez Maria Stadnik Educompleks - niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza z siedzibą w Olszówce, ul. Majora Sucharskiego 3/9, 49-300 Brzeg (oferta z liczbą punktów 75,30 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 6 złożona przez Zbigniew Michalak MERIDIUM, Ul. Bojerowa 10, 62-510 Konin (oferta z liczbą punktów 90,89 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                                                           

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (04/04/2014 13:17:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (04/04/2014 13:23:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (04/04/2014 13:23:07)

 

Sprawa: IK.271.44.2013                           Mosina, dnia 12 marca 2014 r.

 

                                                                 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.44.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.44.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI ORAZ ZAKUP I NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE GMINY MOSINA".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

FLORAPROJECT Piotr Strzelczyk

ul. Norwida 5, 62-040 Puszczykowo

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 93.447,00 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1: GARDEN PROJECT Justyna Krupa-Gust, Krajkowo 49, 62-050 Mosina

(oferta uzyskała 48,30 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (12/03/2014 10:14:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (12/03/2014 10:38:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (12/03/2014 10:37:48)

 

Sprawa: IK.271.43.2013                                           Mosina, dnia 25 lutego 2014 r.

 

                                                                 

        Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.43.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.43.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina". 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Wojciech Kotla, Grzegorz Szewczyk, Q7 Grupa Projektowa s.c.

ul. F. Karpińskiego 23, 51-144 Wrocław

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 89.790,00 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 3: InterTIM Pietrzak Ludmiła Al. Stanów Zjednoczonych 72/180, 04-036 Warszawa (oferta uzyskała 90,70 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta nr 4: BUDPLAN Sp. z o.o., ul. Kickiego 26B lok.10, 04-390 Warszawa

(oferta uzyskała 94,81 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 5: URBANIKA Agata Marciniak, ul. Matejki 12a, 62-041 Puszczykowo

(oferta uzyskała 92,41 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

Oferta nr 1: API Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 27/8, 60-835 Poznań.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca załączył do oferty m. in. nieaktualną kopię zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.). Wykonawca nie uzupełnił przedmiotowego zaświadczenia z ZUS.

Oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (25/02/2014 12:09:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (25/02/2014 12:59:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (25/02/2014 12:59:24)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (14/02/2014 11:38:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/02/2014 14:15:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (14/02/2014 11:38:25)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (13/02/2014 13:31:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/02/2014 07:42:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (13/02/2014 13:31:25)

 

 

Sprawa: IK.271.42.2013                                       Mosina, dnia 31 stycznia 2014 r.

                                                             

                                     Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.42.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.42.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie - I etap budynek szkoły".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

Mateusz Maćkowiak

Zakład Instalacyjno-Budowlany

ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 3.545.676,04 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski (oferta uzyskała 91,33 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta nr 8: Przedsiębiorstwo Budowlane KONTRAKT Pawlak, Wosiek spółka jawna, Wilkowice, ul. Mórkowska 38, 64-115 Święciechowa

(oferta uzyskała 98,29 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 15: Spółdzielcze Przedsiębiorstwo „PREBUD" w Poznaniu, ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań (oferta uzyskała 69,08 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta nr 21: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Sp. z o.o., ul. Północna 5, 64-000 Kościan (oferta uzyskała 94,77 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

Oferta nr 1: Energy Inverstors Sp. z o.o., al. Szucha 8/IVp., 00-582 Warszawa, Oddział Brzeg: ul. Grobli 13, 49-300 Brzeg.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o., ul. Chrobrego 20B, 64-400 Międzychód.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 4: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 6: Zakład Usługowo-Remontowy Idziaszek sp. z o.o., ul. Jęczmienna 6, 63-040 Nowe Miasto n/Wartą.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa „PARTNER" Sp. z o.o., ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 9: POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 10: P.P.H.U. „DOR-BUD" Katarzyna Dorna, Al. Zamkowa 17a, 64-730 Wieleń.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 11: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Budopol-Poznań" Sp. z o.o.,                    ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 12: Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD" Sp. z o.o., ul. E. Sczanieckiej 2, 64-300 Nowy Tomyśl.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 13: PKOB Wegner Sp. z o.o. Sp. k. (dawnej Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa „WEGNER" -Sp. j.), Rudki 10, 62-240 Trzemeszno.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 14: Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański, ul. Ostatnia 35, 60-102 Poznań.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 16: CAŁUS Spółka z o.o. Sp. k., Boruja Nowa 47B, 64-300 Nowy Tomyśl.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 17: FACH BUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak, Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 18: POS - REMAL Sławomir Świtała, Michorzewo, ul. Polna 1, 64-316 Kuślin.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 19: Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela, ul. Wodna 16, 64-030 Śmigiel.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 20: Przedsiębiorstwo Budowlane „MIRBUD" Mirosław Kordylewski,                     ul. Kościuszki 8, 62-050 Mosina.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 22: Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski Sp. z o.o., ul. Szczepanowskiego 25, 64-100 Leszno.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 23: Precise Building Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 13, 62-052 Komorniki.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

Oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (31/01/2014 13:01:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (31/01/2014 13:24:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (31/01/2014 13:24:20)

            Mosina, dnia  28.01.2014 r.

Sprawa: IK.271.47.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.47.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.47.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Dostawa  części materiałów na budowę ulicy Leśnej w Czapurach - dostawa kostki brukowej betonowej".

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 2 - złożoną przez: Jacek Kulupa Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych „Terrazzo", Kąkolewice dz. Nr 60 Oddział Os. Cechowe 15, 64-840 Budzyń z ceną ofertową brutto: 82 250,10 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Betard Sp z o.o., Ul. Polna 30, Długołęka, 55-095 Mirków (oferta z liczbą punktów 98,49 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez HTI BP Sp. z o.o. Zachód Spółka Komandytowa,
Ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznań (oferta z liczbą punktów 91,76 została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta Nr 4 złożona przez „Rouwdach" Sp. z o.o., Łęczyce 22a, 64-330 Opalenica (oferta z liczbą punktów 93,67 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 5 złożona przez Family House , Sp. z o. o., Ul. Półwiejska 28/5, 61-888 Poznań (oferta z liczbą punktów 94,29 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (28/01/2014 11:42:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (28/01/2014 13:01:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (28/01/2014 13:00:58)

Mosina, dnia  21.01.2014 r.

Sprawa: IK.271.46.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.46.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.46.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt dzikich i domowych na terenie gminy Mosina".

 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 1 - złożoną przez:

Joanna Szymczak FALCO, Ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej 22A, 62-050 Mosina

 z ceną ofertową brutto: 83 600,00 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (21/01/2014 12:51:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (21/01/2014 13:04:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (21/01/2014 12:59:34)

Mosina, dnia  20.01.2014 r.

Sprawa: IK.271.45.2013

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.45.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.45.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Posiłki dla dzieci - catering dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pecnej, zgodnie z projektem : „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 4 - złożoną przez: Małgorzata Wolfe „Wolf", Florentynów 19, 95-045 Parzęczew z ceną ofertową brutto: 7,48 zł (po złożeniu oferty dodatkowej,  pierwotna cena 8,00 zł)

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Emil Huszaluk, Domowy obiadek.pl, Ul. Północna 36, 62-051 Łęczyca (oferta z liczbą punktów 88,21 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Piotr Madej, Ul. Dworcowa 2b, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 85,00 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 6 złożona przez Agnieszka Kordylewska Restauracja Działkowiec,
Ul. Kościuszki 8, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 94,80 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 7 złożona przez Piekarnia „Art-Mik" Andrzej Walenciak, Ul. Wiejska 79B, Krosinko, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 83,11 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 1 - Piotr Adrych Catering-Frytka, Ul. Gen. Kutrzeby 1/65, 62-010 Pobiedziska.

Wykonawca wraz z ofertą złożył wykaz wykonanych usług, jednak w rubryce wartość wpisał przedziały cenowe na m-c. W SIWZ wymagano wykazania wartości 100 000 zł w okresie 12 m-cy. Do oferty załączył również nieaktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 1 ppkt.1.2 oraz pkt.2  ppkt.2.2 tj. 

 • Wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z treścią SIWZ

Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnili dokumentów w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.".

Oferta nr 5 - Małgorzata Potocka Firma Usługowo-Handlowa MAGI, Wiórek,
ul. Poznańska 52, 61-160 Poznań.

Wykonawca wraz z ofertą złożył wykaz wykonanych usług, w którym wykazuje się czterema usługami. Żadna z wskazanych usług nie spełniała wymagań zamawiającego określonych w SIWZ. W rubryce data rozpoczęcia/zakończenia wykonawca wpisał tylko daty rozpoczęcia świadczenia usług (zamawiający nie jest w stanie stwierdzić w jakim okresie świadczono usługę) , również wartości świadczonych usług nie były zgodne z wymaganiami SIWZ. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 1 ppkt.1.2 tj. 

 • Wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego uzupełnił dokumenty, jednak z treści uzupełnionych dokumentów nadal nie wynika, iż Wykonawca spełnił warunek postawiony w SIWZ. Wykonawca w uzupełnionym wykazie wskazał realizowane usługi lecz w żadnej z nich nie wskazał, iż osiągnął wartość 100 000 zł w okresie 12 m-cy ( podaje wartość oraz daty początkowe świadczenia usług bez wskazania czy wartość została osiągnięta w okresie 12 m-cy).

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.".

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                              

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (20/01/2014 12:22:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (20/01/2014 12:48:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (20/01/2014 12:48:33)

            Mosina, dnia  17.01.2014 r.

Sprawa: IK.271.41.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.41.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.41.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1,2 i 3.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Dla zadania nr 1 - sporządzanie 155 operatów szacunkowych oraz 30 opinii: 

Ofertę nr 12 - złożoną przez:

Radosław Nowicki Property-Consult Biuro Wyceny Nieruchomości i Doradztwa Gospodarczego, ul. Targowa 26/1, 62-050 Mosina z ceną ofertową brutto: 38 419,05 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 2 złożona przez Józef Ryszard Hryniewicki, PPHU „ARO" , Ul. Stefana Batorego 2, 77-300 Człuchów (oferta z liczbą punktów 64,37 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Wycena Ekspert, Ewa Banaś, Anna Poszyler, spółka jawna, Ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań (oferta z liczbą punktów 25,39 została sklasyfikowana na VIII miejscu).

Oferta Nr 5 złożona przez Elżbieta Szczepańska Biuro Usług Technicznych, ul. Wierzbięcice 57/14, 61-547 Poznań (oferta z liczbą punktów 42,07 została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta Nr 6 złożona przez Emmerson Evaluation Sp. z o.o. Ul. Grottgera 6/1

60-757 Poznań (oferta z liczbą punktów 54,05 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 7 złożona przez Konsorcjum firm: 1.Marcin Czarnecki Biuro Obsługi Rynku Nieruchomościami, ul. Folwarczna 27B/29, 61-064 Poznań
 2. Arkadiusz Andrzejewski „Anbud" Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości

Os. Orła Białego43/35 61-251 Poznań (oferta z liczbą punktów 45,93 została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta Nr 9 złożona przez Dominik Puchalski, Biuro Wycen Nieruchomości i Doradztwa Prawnego, Ul. Częstochowska 3a, 60-123 Poznań (oferta z liczbą punktów 37,51 została sklasyfikowana na VII miejscu).

Oferta Nr 10 złożona przez Waldemar Bujakowski ACRUS, Kocanowo 1a, 62-010 Pobiedziska (oferta z liczbą punktów 77,83 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 4 - Joanna Herbst, Intelang, Ul. Grecka 13, 62-020 Swarzędz -Zalasewo.

Oferta nr 8 - Donat Kujawiński Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego

ul. Pasikonika 11, 60-185 Skórzewo.

Zamawiający wezwał w/w Wykonawców do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 2  ppkt.2.2 tj. 

 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z treścią SIWZ

Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnili dokumentów w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.".

 

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Dorota Kryś, Wycena Nieruchomości i Obsługa Budownictwa, Ul. Polanka 14B/7, 61-131 Poznań

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca w formularzu ofertowym nie podał jednej wspólnej ceny dla operatu szacunkowego oraz jednej wspólnej ceny dla opinii. Podał ceny z rozbiciem na poszczególne operaty i opinie. Zgodnie z wymaganiami SIWZ należało podać cenę jednostkową za 1 operat szacunkowy i cenę jednostkową za jedną opinię. W związku z tym, Zamawiający nie może stwierdzić jaka jest cena jednostkowa dla operatu i opinii.

Uzasadnienie prawne: art. 89  ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3".

Oferta Nr 11 złożona przez Tomasz Paprzycki, NTP Biuro Wyceny i Doradztwa

Ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie uwzględnił w ofercie modyfikacji SIWZ z dnia 16.12.2013 r., w której Zamawiający zmienia ilość operatów szacunkowych do wyceny z 120 na 155. Wykonawca wycenił ilość pierwotną czyli 120 operatów szacunkowych. Zamawiający nie mógł dokonać poprawy omyłki na podstawie
art. 87.2.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż dokonana poprawa byłaby istotna w stosunku do złożonej oferty

Uzasadnienie prawne: art. 89  ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3".

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Dla zadania nr 2 - Sporządzenie opinii w sprawie określenia szacunkowych wysokości stawek za najem (stawka za 1 h i za 1 dzień) nieruchomości lub ich części będących w administrowaniu OSiR w Mosinie, stanowiących mienie komunalne gminy Mosina.

Ofertę nr 12 - złożoną przez:

Radosław Nowicki Property-Consult Biuro Wyceny Nieruchomości i Doradztwa Gospodarczego, ul. Targowa 26/1, 62-050 Mosina z ceną ofertową brutto: 922,50 zł.

Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 3 złożona przez Wycena Ekspert, Ewa Banaś, Anna Poszyler, spółka jawna, Ul. Wojska Polskiego 84, 60-628 Poznań (oferta z liczbą punktów 50 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 7 złożona przez Konsorcjum firm: 1.Marcin Czarnecki Biuro Obsługi Rynku Nieruchomościami, ul. Folwarczna 27B/29, 61-064 Poznań
 2. Arkadiusz Andrzejewski „Anbud" Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości, Os. Orła Białego43/35 61-251 Poznań (oferta z liczbą punktów 6,74 została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta Nr 10 złożona przez Waldemar Bujakowski ACRUS, Kocanowo 1a, 62-010 Pobiedziska (oferta z liczbą punktów 32,61 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 11 złożona przez Tomasz Paprzycki, NTP Biuro Wyceny i Doradztwa

Ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce(oferta z liczbą punktów 38,46 została sklasyfikowana na III miejscu). .

 

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 4 - Joanna Herbst, Intelang, Ul. Grecka 13, 62-020 Swarzędz -Zalasewo.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 2  ppkt.2.2 tj. 

 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z treścią SIWZ

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentu w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.".

 

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Dla zadania nr 3 - Sporządzanie jednej (1) opinii w sprawie określenia szacunkowych wysokości stawek czynszu dzierżawnego dla gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Mosina. Opracowanie powinno obejmować wysokość stawek według poszczególnych klas bonitacyjnych (grunty orne klas IVa, IVb, V i VI oraz łąki i pastwiska klas IV, V i VI).

Ofertę nr 12 - złożoną przez:

Radosław Nowicki Property-Consult Biuro Wyceny Nieruchomości i Doradztwa Gospodarczego, ul. Targowa 26/1, 62-050 Mosina z ceną ofertową brutto: 1 094,70 zł.

Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 7 złożona przez Konsorcjum firm: 1.Marcin Czarnecki Biuro Obsługi Rynku Nieruchomościami, ul. Folwarczna 27B/29, 61-064 Poznań
 2. Arkadiusz Andrzejewski „Anbud" Biuro Obrotu i Wycen Nieruchomości, Os. Orła Białego43/35 61-251 Poznań (oferta z liczbą punktów 5,93 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 10 złożona przez Waldemar Bujakowski ACRUS, Kocanowo 1a, 62-010 Pobiedziska (oferta z liczbą punktów 24,05 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 11 złożona przez Tomasz Paprzycki, NTP Biuro Wyceny i Doradztwa

Ul. Fiołkowa 13/7, 63-004 Tulce(oferta z liczbą punktów 93,68 została sklasyfikowana na II miejscu). .

 

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

Oferta nr 4 - Joanna Herbst, Intelang, Ul. Grecka 13, 62-020 Swarzędz -Zalasewo.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 2  ppkt.2.2 tj. 

 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z treścią SIWZ

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentu w wyznaczonym terminie.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.".

 

Oferty wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 


Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (17/01/2014 11:55:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/01/2014 12:03:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (17/01/2014 11:55:12)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (31/12/2013 12:32:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (31/12/2013 12:36:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (31/12/2013 12:32:53)

Mosina, dnia  04.12.2013 r.

Sprawa: IK.271.39.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.39.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.39.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa do placówek oświatowych w 2014 roku lekkiego oleju opałowego".

 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 3 - złożoną przez: „Mac-Benz" Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz

Spółka Jawna, Ul. Lipowa, 64-500 Szamotuły z ceną ofertową brutto: 335 556,00 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Jan Cegłowski BUDMAX, Ul. Podgórna 19a, 62-030 Luboń (oferta z liczbą punktów .... została sklasyfikowana na..... miejscu).

 

 

 

Oferta Nr 2 złożona przez Mat-Oil Sp. z o.o., Ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań (oferta z liczbą punktów .... została sklasyfikowana na..... miejscu).

 

Oferta Nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo-Usługowe, Petrol-Hawen

Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona - Spółka Jawna, Ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła (oferta z liczbą punktów .... została sklasyfikowana na..... miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (04/12/2013 11:03:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (04/12/2013 12:14:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (04/12/2013 11:03:50)

 

Sprawa: IK.271.38.2013                                                          Mosina, dnia 26 listopada 2013 r.

 

                                                                    

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.38.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.38.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania w miejscowości Mosina".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Projekt Parking Sp. z o.o.

ul. Nektarowa 11, 62-002 Suchy Las

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 719,00 zł (w tym podatek VAT ) od każdego 1 000,00 zł udokumentowanych dochodów miesięcznych, wynikających z pobranych i wpłaconych na konto Zamawiającego opłat za parkowanie pojazdów w SPPN. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 2: Green Parking Polska Sp. z o.o., ul. Opalenicka 67, 60-362 Poznań

(oferta uzyskała 97,16 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (26/11/2013 12:42:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (26/11/2013 12:47:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (26/11/2013 12:47:33)

Mosina, dnia  26.11.2013 r.

Sprawa: IK.271.37.2013

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina".

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Zamawiający - Gmina Mosina, PL. 20 października 1, 62-050 Mosina, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą", informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Mosina", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

1.      W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę z numerem 1 Wykonawcy:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-721 Sopot, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Poznaniu

 

2.      Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru:  „cena" oraz „Zakres ryzyk podlegających ocenie". Jest to najkorzystniejsza oferta w rozumieniu przepisów art. 2 pkt. 5 ustawy.

 

3.      W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium „cena"

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium „Zakres ryzyk dodatkowych"

Łączna punktacja przyznana ofertom

Kolejność ofert według łącznej punktacji

Ceny ofert

1

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-721 Sopot, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Poznaniu

 

80,00 pkt

14,60 pkt

94,60  pkt

I w kolejności

365 713,50 zł

2

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział Poznań, ul. Piękna 58, 60- 589 Poznań

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział Poznań, ul. Rataje 164,  61 - 165 Poznań

63,08 pkt

13,80 pkt

76,88 pkt

II w kolejności

463 776,00 zł

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (26/11/2013 10:50:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (26/11/2013 11:13:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (26/11/2013 11:13:40)

 

Sprawa: IK.271.34.2013                                                          Mosina, dnia 25 listopada 2013 r.

                                                                 

                                                                                   Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.34.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.34.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina - boisko w Krajkowie".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Konsorcjum:

Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA" mgr inż. Henryk Chojnacki,   ul. Chopina 3, 58-310 Szczawno Zdrój; Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego „CHOJNACCY" Bartosz Chojnacki Witoszów Górny 15, 58-100 Świdnica

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 111.450,74 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 2: Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA" Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno (oferta uzyskała 78,18 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta nr 3: PHU TRAWMAR Izabela Zawadzka Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań (oferta uzyskała 98,45 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (25/11/2013 14:06:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (25/11/2013 14:26:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (25/11/2013 14:25:54)

OPS-OR.252.1.2013.LSW                                                                                    Mosina, 25.11.2013 r.

  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podst. art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Firmę „Gwarant" - Tomczyk sp. jawna

ul. Rynek 3A

67-200 Głogów

 

Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert (cena -100%).

Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

(łączna ilość punktów)

 

1.

 

Polski Czerwony Krzyż

Wielkopolski Oddział Okręgowy

w Poznaniu

ul. Górna Wilda 99 A-B

61-563 Poznań

 

 

98,47

 

2.

 

TELEMEDICA S.C.

Zagruszany 52

16-060 Zabłudów

 

 

 

98,17

 

 

3.

 

Firma „Gwarant" - Tomczyk sp. jawna

ul. Rynek 3A

67-200 Głogów

 

 

100,00

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Wieczorek (25/11/2013 11:21:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/11/2013 11:25:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/11/2013 11:25:49)

 

 

 

Sprawa: IK.271.33.2013                                                     Mosina, dnia 20 listopada 2013 r.

 

                                                                    

 

                                        Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.33.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.33.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Przebudowa ulicy Promowej w miejscowości Czapury; etap II - chodnik po stronie zachodniej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+232,52".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych          (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 7 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH-DRÓG" Leszek Grześkowiak

ul. Chłapowskiego 29/13, 63-100 Śrem

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 73.274,30 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1: Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek (oferta uzyskała 88,35 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta nr 2: Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki Os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno

(oferta uzyskała 81,43 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta nr 3: Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska - właściciel, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek (oferta uzyskała 88,55 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta nr 4: PUB „BRUKPOL" s.c. Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski

(oferta uzyskała 76,17 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn (oferta uzyskała 60,43 pkt i została sklasyfikowana na VIII  miejscu)

Oferta nr 6: MATT - s.c. ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo-Podgórne

(oferta uzyskała 66,84 pkt i została sklasyfikowana na VII miejscu)

Oferta nr 8: Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy, ul. Gronowska 35,64-100 Leszno

(oferta uzyskała 97,70 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (20/11/2013 13:39:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (20/11/2013 13:55:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (20/11/2013 13:54:45)

 

Sprawa: IK.271.28.2013                                                    Mosina, dnia 18 października 2013 r.

 

                                                                    

                                         Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.28.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.28.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina - boisko w Czapurach".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6 złożoną przez:

 

Mardo - Sport Sp. z o.o., ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 408.651,92 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1: PHU TRAWMAR Izabela Zawadzka, Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań (oferta uzyskała 75,83 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta nr 2: DAWAR Sport Sp. z o.o., ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań

(oferta uzyskała 89,65 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowlane Dziewiątka, ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań

(oferta uzyskała 81,91 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta nr 4: Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA" Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno (oferta uzyskała 67,83 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta nr 5: SODEX Sp. z o.o., Złotniki, ul. Dworcowa 22, 62-002 Suchy Las

(oferta uzyskała 72,85 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu)

 

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (18/10/2013 11:31:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (18/10/2013 11:39:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (18/10/2013 11:39:02)

Mosina, dnia  15.10.2013 r.

Sprawa: IK.271.30.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.30.2013

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.30.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina; etap V - lewostronny chodnik w ulicy Wodnej na odcinku od ul. Świerkowej do wjazdu do przepompowni".
 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 2 - złożoną przez: Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek z ceną ofertową brutto: 46 473,09 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Anna Białobrzycka Firma Usługowo-Handlowa „Anna" ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 64,36 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (15/10/2013 12:40:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (15/10/2013 13:44:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (15/10/2013 13:44:15)

 

 

Sprawa: IK.271.31.2013                                                Mosina, dnia 15 października 2013 r.

                                                           

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.31.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.31.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA MOSINA ORAZ ZAKUP I NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA TERENIE GMINY MOSINA".

 

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY

 

            Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wyklucza z postępowania Wykonawcę Piotr Strzelczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FLORAPROJECT Piotr Strzelczyk, ul. Norwida 5, 62-040 Puszczykowo.

 

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z postępowania  o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z rozdziałem VIII pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto podane w SIWZ.  Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zamawiający przyjmuje termin wpłynięcia środków na rachunek Zamawiającego. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu to 14.10.2013 godzina 10:50. Wykonawca załączył do oferty kopię potwierdzenia przelewu bankowego z dnia 14.10.2013, jednak kwota wadium nie wpłynęła na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.".

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu.

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (15/10/2013 12:38:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/10/2013 12:45:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (15/10/2013 12:38:01)

Mosina, dnia  11.10.2013 r.

Sprawa: IK.271.29.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.29.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.29.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Przebudowa ulicy Szkolnej - budowa chodnika po stronie północnej w miejscowości Rogalin".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 3 - złożoną przez: Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk PUB „Brukpol" s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski z ceną ofertową brutto: 179 554,42 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Anna Białobrzycka Firma Usługowo-Handlowa „Anna" ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 70,87 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tor-Bruk Sp. z o.o.

Oś. Winiary 23/3 60-665 Poznań (oferta z liczbą punktów 83,84 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta Nr 4 złożona przez Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych,
ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 93,10 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (11/10/2013 11:43:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (11/10/2013 12:15:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (11/10/2013 11:43:11)

 

Mosina, 8 października 2013 r.                                                                Sprawa: IK.271.27.2013

 

 

          Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.27.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.27.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa boiska sportowego na terenie Gminy Mosina - boisko w Krajkowie".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA" Renata Przybylska,

ul. Wilkońskiego 18, 64-100 Leszno

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 142.552,28 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu złożono ofertę  nr 2 podlegającą odrzuceniu: PHU TRAWMAR Izabela Zawadzka, Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań.

 

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

W kosztorysie ofertowym Wykonawca w poz. 21 zaoferował: Ogrodzenie boiska z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV o wys.4,00 m o oczkach 55x55 mm i grub.2,5/3,6 mm na słupkach z rur stalowych ocynkowanych malowanych o średnicy 60x2 mm montowanych w rozstawie 2,50 m linka naciagowa co 60 cm, ocynkowana i powlekana PCV grub.2,5/3,6 mm. Kolor siatki zielony. Słupki osadzone w fundamentach betonowych 0,40x0,40x1,0 m z betonu C16/20", natomiast zgodnie projektem oraz przedmiarem Zamawiającego winien zaoferować: „Ogrodzenie boiska z siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV o wys.1,75m o oczkach 55x55 mm i grub.2,5/3,6 mm na słupkach z rur stalowych ocynkowanych powlekanych o średnicy 45x2 mm montowanych w rozstawie 2,50 m, linka naciągowa co 60 cm, ocynkowana i powlekana PCV grub.2,5/3,6 mm. Kolor siatki zielony. Słupki osadzone w fundamentach betonowych 0,35*0,35*1,0 m z betonu C16/20".

 

Niezgodność jest istotna, ponieważ dotyczy tak ważnego parametru, jak wysokość ogrodzenia (4 m zamiast 1,75 m), a wartość tej pozycji to 35,89 % wartości całej oferty.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 87.591,22 zł, natomiast oferta najkorzystniejsza została złożona na kwotę 142.552,28 zł. W tej sytuacji cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (08/10/2013 13:10:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (08/10/2013 13:54:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (08/10/2013 13:54:24)

Mosina, dnia 08.10.2013 r.

Sprawa: IK.271.26.2013

                                              

               

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.26.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.26.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - świetlica w Wiórku".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 1- złożoną przez: Andrzej Zakrzewski Zakład Ogólnobudowlany,
Ul. Jarochowskiego 6/8, 60-235 Poznań z ceną ofertową brutto: 64 551,10 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 2 złożona przez Michał Budziński OBUD, Ul. 27 Grudnia 14, 62-065 Grodzisk Wlkp. (oferta z liczbą punktów 54,41 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (08/10/2013 12:49:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (08/10/2013 13:50:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (08/10/2013 13:50:26)

Mosina, dnia 08.10.2013 r.

Sprawa: IK.271.25.2013

                                              

               

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.25.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.25.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu - świetlica w Świątnikach".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 1- złożoną przez: Andrzej Zakrzewski Zakład Ogólnobudowlany,
Ul. Jarochowskiego 6/8, 60-235 Poznań z ceną ofertową brutto: 91 776,34 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 2 złożona przez Michał Budziński OBUD, Ul. 27 Grudnia 14, 62-065 Grodzisk Wlkp. (oferta z liczbą punktów 69,28 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (08/10/2013 12:48:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (08/10/2013 13:45:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (08/10/2013 13:45:10)

Mosina, dnia  07.10.2013 r.

Sprawa: IK.271.23.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.23.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.23.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa ścieżki rowerowej w Dymaczewie Starym w ulicy Bajera -  etap I -  budowa części chodnikowej".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 3 - złożoną przez: Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych,
ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek z ceną ofertową brutto: 96 985,20 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Anna Białobrzycka Firma Usługowo-Handlowa „Anna" ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 65,50 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk PUB „Brukpol" s.c., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski (oferta z liczbą punktów 85,14 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

                       

                                               

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (07/10/2013 12:44:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (07/10/2013 13:01:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (07/10/2013 13:01:29)

    

     Mosina, dnia  25.09.2013 r.

Sprawa: IK.271.24.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.24.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.24.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA-II".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADAŃ

OD NR 1 DO NR 5.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Dla zadania nr 1 - Budowa linii kablowej energetycznej  oświetlenia drogowego w miejscowości  Mosina,  ul. Sowiniecka i w m. Sowiniec -  Mosina  przy  ulicy Sowinieckiej  - ETAP I : 

 

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Stanisław Stachowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ELTRANS" Ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno z ceną ofertową brutto: 17 576,63 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo Handlowy Lidmar, Krosno, ul. Nadleśna 6, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 97,21 została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta Nr 2 złożona przez PNP Sp z o.o., Ul. Rzemieślnicza 7, 62-002
Suchy Las
(oferta z liczbą punktów 64,95 została sklasyfikowana na IV miejscu)

Oferta Nr 3 złożona przez Dariusz Karnabal Przedsiębiorstwo Usługowe „Elkar", Ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 99,30 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Dla zadania nr 2 - Budowa  energetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia terenu w miejscowości Mosina  przy ul. Krasickiego  -  ETAP I 

 

Ofertę nr 1 - złożoną przez:

Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo Handlowy Lidmar, Krosno, ul. Nadleśna 6, 62-050 Mosina z ceną ofertową brutto:
 12 054,00 zł
. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez PNP Sp z o.o., Ul. Rzemieślnicza 7, 62-002
Suchy Las
(oferta z liczbą punktów 70,00 została sklasyfikowana na IV miejscu)

 

Oferta Nr 3 złożona przez Dariusz Karnabal Przedsiębiorstwo Usługowe „Elkar", Ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 77,17 została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta Nr 4 złożona przez Stanisław Stachowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 88,56 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Dla zadania nr 3 - Budowa linii kablowej energetycznej  nn 0,4 KV oświetlenia drogowego  w miejscowości Czapury , przy ulicy  Poznańskiej

 

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Stanisław Stachowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ELTRANS" Ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno z ceną ofertową brutto: 28 294,75 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo Handlowy Lidmar, Krosno, ul. Nadleśna 6, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 75,42 została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta Nr 2 złożona przez PNP Sp z o.o., Ul. Rzemieślnicza 7, 62-002
Suchy Las
(oferta z liczbą punktów 63,90 została sklasyfikowana na IV miejscu)

Oferta Nr 3 złożona przez Dariusz Karnabal Przedsiębiorstwo Usługowe „Elkar", Ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 78,51 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Dla zadania nr 4 - Budowa energetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia ulicznego w miejscowości Krosno przy ulicy Bocznej i Strzeleckiej - ul. Boczna - ETAP I

 

Ofertę nr 1 - złożoną przez:

Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo Handlowy Lidmar, Krosno, ul. Nadleśna 6, 62-050 Mosina z ceną ofertową brutto:
 9 594,00 zł
. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez PNP Sp z o.o., Ul. Rzemieślnicza 7, 62-002
Suchy Las
(oferta z liczbą punktów 73,58 została sklasyfikowana na IV miejscu)

 

Oferta Nr 3 złożona przez Dariusz Karnabal Przedsiębiorstwo Usługowe „Elkar", Ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 73,72 została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta Nr 4 złożona przez Stanisław Stachowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 89,05 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Dla zadania nr 5 - Budowa linii kablowej energetycznej  nn 0,4 KV  oświetlenia zewnętrznego placu rekreacyjnego w miejscowości Pecna  przy  ulicy Łąkowa / Kwiatowa .

 

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Stanisław Stachowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ELTRANS" Ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno z ceną ofertową brutto: 14 188,42 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo Handlowy Lidmar, Krosno, ul. Nadleśna 6, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 96,13 została sklasyfikowana na II miejscu)

Oferta Nr 2 złożona przez PNP Sp z o.o., Ul. Rzemieślnicza 7, 62-002
Suchy Las
(oferta z liczbą punktów 72,10 została sklasyfikowana na IV miejscu)

Oferta Nr 3 złożona przez Dariusz Karnabal Przedsiębiorstwo Usługowe „Elkar", Ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 83,59 została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta Nr 5 złożona przez Leszek Bałuch EL-MONT, Ul. Krótka 8, 63-000 Środa Wlkp. (oferta z liczbą punktów 51,61 została sklasyfikowana na V miejscu)

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

 

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (25/09/2013 12:09:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (25/09/2013 12:25:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (25/09/2013 12:24:53)

     Mosina, dnia  05.09.2013 r.

Sprawa: IK.271.22.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.22.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.22.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Drobne roboty nawierzchniowe na terenie gminy Mosina - 2013".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADAŃ

OD NR 1 DO NR 11.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Dla zadania nr 1 - Remont chodnika w miejscowości Babki, ul. Babicka: 

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 13 500,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług KomunalnychSp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 65,46 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

Dla zadania nr 2 - Budowa tymczasowej drogi i remont chodnika w miejscowości Czapury: 

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 88 000,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 93,05 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

Dla zadania nr 3 - Remont części chodnika w miejscowości Dymaczewo Stare ul. Szkolna

Ofertę nr 2 - złożoną przez:

Leszek Grześkowiak P.W. Lech-Dróg, Ul. Chłapowskiego 29/13

63-100 Śrem z ceną ofertową brutto: 8 268,56 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 90,05 została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta Nr 4 złożona przez Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań (oferta z liczbą punktów 96,15 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

Dla zadania nr 4 - Utwardzenie części placu przed świetlicą w m. Krosinko.

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 2 400,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Leszek Grześkowiak P.W. Lech-Dróg, Ul. Chłapowskiego 29/13,63-100 Śrem (oferta z liczbą punktów 59,92 została sklasyfikowana na II miejscu

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 59,81 została sklasyfikowana na III miejscu)

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Dla zadania nr 5 - Utwardzenie zjazdu w Sasinowie z ul. Wierzbowej w ul. Wiosenną Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 5 500,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 79,25 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

 

Dla zadania nr 6 - Utwardzenie zjazdu w Mosinie z ul. Sowinieckiej w ul. Brzechwy

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 11 700,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Leszek Grześkowiak P.W. Lech-Dróg, Ul. Chłapowskiego 29/13,63-100 Śrem (oferta z liczbą punktów 79,39 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 83,33 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Dla zadania nr 7 - Utwardzenie zjazdu w Mosinie z ul. Sowinieckiej w ul. Wiosny Ludów

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 20 300,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Leszek Grześkowiak P.W. Lech-Dróg, Ul. Chłapowskiego 29/13,63-100 Śrem (oferta z liczbą punktów 80,06 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 80,20 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Dla zadania nr 8 - Utwardzenie zjazdu w Daszewicach z ul Poznańskiej w ul. Dolną Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 10 500,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług KomunalnychSp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 93,26 została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Dla zadania nr 9 - Utwardzenie zjazdu w Daszewicach z ul. Poznańskiej w ul. Piaskową

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 11 000,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 84,26 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Dla zadania nr 10 - Remont chodnika w miejscowości Rogalinek ul. Sikorskiego.

Ofertę nr 3 - złożoną przez:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, Ul. Sowiniecka 6G,

62-050 Mosina z ceną ofertową brutto: 22 556,41 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 3 złożona przez Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań (oferta z liczbą punktów 96,81 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Dla zadania nr 11 - Remont nawierzchni ul. Szkolnej w Wiórku

Ofertę nr 4 - złożoną przez:

Mariola Konieczna VIAMARCO, Ul. Litewska 21, 60-605 Poznań z ceną ofertową brutto: 16 600,00 zł. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Leszek Grześkowiak P.W. Lech-Dróg, Ul. Chłapowskiego 29/13,63-100 Śrem (oferta z liczbą punktów 90,02 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie

Ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 70,44 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Jerzy Stach Negocjator cen

Ul. Na dołku 43, 61-313 Poznań.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

-  Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca wskazał w ofercie wykonanie całego zamówienia za kwotę 355.470,00 zł brutto, bez wskazania cen na poszczególne części zamówienia, co powinien uczynić zgodnie z wzorem formularza oferty.

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określił maksymalnej ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Zamawiający wskazał w SIWZ, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część, z rozbiciem na poszczególne części zamówienia.

Nie jest zatem możliwe dokonanie wyboru oferty co do poszczególnych części w przypadku tego Wykonawcy.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „...niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty...".

-     Tym samym wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieuzasadnione

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (05/09/2013 08:01:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (05/09/2013 08:05:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (05/09/2013 08:05:04)

Mosina, dnia 03.09.2013 r.

Sprawa: IK.271.21.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.21.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.21.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Wykonanie remontu pomieszczeń części parteru budynku ul. Krotowskiego w Mosinie".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 3 - złożoną przez: Małgorzata Odważna Firma Handlowo-Usługowa

ul. Grodziska 17, 64-061 Kamieniec, z ceną ofertową brutto: 122 909,64 zł.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Andrzej Zakrzewski, Zakład Ogólnobudowlany

Ul. Jarochowskiego 6/8, 60-235 Poznań (oferta z liczbą punktów 91,83 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Eugeniusz Nowak, MALBUD Zakład Remontowo-Budowlany

Ul. Zagłoby 5, 60-177 Poznań (oferta z liczbą punktów 99,95 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Oferta Nr 4 złożona przez Roman Nawrot, Zakład Ogólnobudowlany, Ul. Bema 11
62-041 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 86,32 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Adresat;

2.        a/a.

 

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (03/09/2013 10:03:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/09/2013 10:04:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (03/09/2013 10:03:41)

                                                                                                                      Mosina, dnia 27 sierpnia 2013 r.

Sprawa: IK.271.20.2013                                                                  

                                                                                                                                                

                                                                                                                     Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.20.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.20.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa targowiska „Zielony Rynek" w Mosinie".                    

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Krystyna Michałkowska, Zakład Robót Drogowych

Rogalinek, ul. Północna 16, 62-022 Mosina

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 1.148.800,20 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 2: Piotr Dezor P.P.H.U. FORK, ul. Bliźniąt 14c/2, 61-244 Poznań

(oferta uzyskała 83,07 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta nr 3: Mirosław Kordylewski Przedsiębiorstwo Budowlane „MIRBUD", ul. Kościuszki 8, 62-050 Mosina

(oferta uzyskała 89,52 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (27/08/2013 10:39:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/08/2013 11:56:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (27/08/2013 10:39:21)

Mosina, dnia 20.08.2013 r.

 

Sprawa: IK.271.11.2013

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.11.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.11.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Rozbudowa ulicy Koziej w m. Pecna wraz z odwodnieniem; etap I - budowa kanalizacji deszczowej na odc. od studni D17 do D9 oraz budowa ulicy Koziej od km 0+000,00 do km 0+055,05".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 1 - złożoną przez: „Pol-Dróg Kościan" Sp. z o.o., Bonikowo, ul. Dworcowa 29

 

64-000 Kościan.

 

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (20/08/2013 11:51:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (20/08/2013 11:53:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (20/08/2013 11:51:58)

Mosina, dnia  23.07.2013 r.

Sprawa: IK.271.19.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.19.2013

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.19.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa ulicy Skrytej w miejscowości Mosina wraz z odwodnieniem; etap I - budowa prawostronnego chodnika".
 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 4 - złożoną przez: Krystyna Michałkowska Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Piotr Dezor P.P.H.U. FORK ul. Bliźniąt 14c/2, 61-244 Poznań (oferta z liczbą punktów 75,15 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Anna Białobrzycka Firma Usługowo-Handlowa „Anna" ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 82,85 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta Nr 3 złożona przez Zbigniew Kluj Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Hydrogaz" ul. Rosnowska 22, 60-101 Poznań (oferta z liczbą punktów 81,28 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

 Oferta Nr 5 złożona przez Leszek Grześkowiak Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lech-Dróg" ul. Chłapowskiego 29/13, 63-100 Śrem (oferta z liczbą punktów 86,48 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a

 

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (23/07/2013 11:47:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (23/07/2013 12:17:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (23/07/2013 12:17:22)

Sprawa: IK.271.16.2013                                           Mosina, dnia 17 lipca 2013 r.

 

                                                                   Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.16.2013

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.16.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MOSINA".

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z  2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą:

1)      Dla zadania nr 1: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oświetlenia ulicznego  w Mosinie przy ulicy Gałczyńskiego i ul. Dąbrowskiej - etap I wybrano ofertę nr 9 złożoną przez:

ENEOS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 29.274,00 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1 złożona przez: PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las

(oferta uzyskała 79,61 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta nr 3 złożona przez: Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo-Handlowy LIDMAR, Krosno,ul. Nadleśna6, 62-05 Mosina

(oferta uzyskała 95,20 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA" Leszek Przybyłek, ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno

(oferta uzyskała 73,88 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu)

Oferta nr 5 złożona przez: Dariusz Karnabal P.U. „ELKAR", ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta uzyskała 91,02 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta nr 8 złożona przez: Andrzej Foremski, Mieczysław Bartkowiak Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „ENERKON" Sp. c., ul. Marciniaka 33, 64-000 Kościan (oferta uzyskała 79,86 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu)

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

Oferta nr 2 złożona przez: Paweł Smużniak „ELEKTROINSTAL", ul. Akacjowa 7, 67-400 Wschowa.  

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także oryginału aktu notarialnego bądź jego kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Oferta nr 7 złożona przez: inż. Marcina Wylegałę M MARCONI Marcin Wylegała, ul. Leśna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty złożonej przez:

Oferta nr 6: Paweł Jekel Firma Handlowo-Usługowa Elektroinstalator, ul. Rynek 24/1, 64-113 Osieczna.

Uzasadnienie prawne: Oferta została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia". Natomiast zgodnie z art. 90 ust. 3 „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia".

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty cenowej mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Wykonawca wyjaśnił, iż popełnił błąd przy obliczaniu ceny. Tym samym przyznał, iż zaoferowana przez niego cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


2)      Dla zadania nr 2: Budowa  linii  kablowej energetycznej nn 0,4 KV oświetlenia ulicznego w Mosinie przy ulicy Niezłomnych (Promenada II) wybrano ofertę nr 9 złożoną przez:

ENEOS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 31.057,50 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1 złożona przez: PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las

(oferta uzyskała 48,00 pkt i została sklasyfikowana na VII miejscu).

Oferta nr 3 złożona przez: Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo-Handlowy LIDMAR, Krosno,ul. Nadleśna6, 62-05 Mosina

(oferta uzyskała 76,52 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA" Leszek Przybyłek, ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno

(oferta uzyskała 78,67 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta nr 5 złożona przez: Dariusz Karnabal P.U. „ELKAR", ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta uzyskała 75,17 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu)

Oferta nr 6 złożona przez: Paweł Jekel Firma Handlowo-Usługowa Elektroinstalator, ul. Rynek 24/1, 64-113 Osieczna

(oferta uzyskała 86,46 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)

Oferta nr 8 złożona przez: Andrzej Foremski, Mieczysław Bartkowiak Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „ENERKON" Sp. c., ul. Marciniaka 33, 64-000 Kościan (oferta uzyskała 76,80 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu)

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

Oferta nr 2 złożona przez: Paweł Smużniak „ELEKTROINSTAL", ul. Akacjowa 7, 67-400 Wschowa.  

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także oryginału aktu notarialnego bądź jego kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Oferta nr 7 złożona przez: Marcina Wylegałę inż. Marcin Wylegała M MARCONI, ul. Leśna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

3)      Dla zadania nr 3: Budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 KV oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno w ulicy Głównej, Jesiennej - w ulicy Głównej - etap I wybrano ofertę nr 5 złożoną przez:

Dariusza Karnabala prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.U. „ELKAR", ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 71.064,31 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1 złożona przez: PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las

(oferta uzyskała 79,78 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta nr 3 złożona przez: Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo-Handlowy LIDMAR, Krosno,ul. Nadleśna6, 62-05 Mosina

(oferta uzyskała 88,89 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA" Leszek Przybyłek, ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno

(oferta uzyskała 76,37 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu)

Oferta nr 6 złożona przez: Paweł Jekel Firma Handlowo-Usługowa Elektroinstalator, ul. Rynek 24/1, 64-113 Osieczna

(oferta uzyskała 75,44 pkt i została sklasyfikowana na VII miejscu)

Oferta nr 8 złożona przez: Andrzej Foremski, Mieczysław Bartkowiak Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „ENERKON" Sp. c., ul. Marciniaka 33, 64-000 Kościan (oferta uzyskała 79,90 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu)

Oferta nr 9 złożona przez: ENEOS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

(oferta uzyskała 80,47 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

Oferta nr 2 złożona przez: Paweł Smużniak „ELEKTROINSTAL", ul. Akacjowa 7, 67-400 Wschowa.  

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także oryginału aktu notarialnego bądź jego kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Oferta nr 7 złożona przez: Marcina Wylegałę inż. Marcin Wylegała M MARCONI, ul. Leśna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

4)      Zadanie nr 4. Budowa linii energetycznej zasilania słupów oświetlenia ulicznego w Mosinie w ulicy Krzywoustego, Śmiałego, Chrobrego - w ulicy Krzywoustego - etap II wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:

Mariusza Skrobiszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  Wielobranżowy Zakład Usługowo-Handlowy LIDMAR, Krosno,ul. Nadleśna6, 62-05 Mosina

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 5.904,00 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1 złożona przez: PNP Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las

(oferta uzyskała 48,14 pkt i została sklasyfikowana na VII miejscu).

Oferta nr 4 złożona przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA" Leszek Przybyłek, ul. Chabrowa 18, 64-610 Rogoźno

(oferta uzyskała 80,34 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu)

Oferta nr 5 złożona przez: Dariusz Karnabal P.U. „ELKAR", ul. Sikorskiego 98, 62-022 Rogalinek (oferta uzyskała 92,83 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)

Oferta nr 6 złożona przez: Paweł Jekel Firma Handlowo-Usługowa Elektroinstalator, ul. Rynek 24/1, 64-113 Osieczna

(oferta uzyskała 66,67 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu)

Oferta nr 8 złożona przez: Andrzej Foremski, Mieczysław Bartkowiak Zakład Instalatorstwa Elektrycznego „ENERKON" Sp. c., ul. Marciniaka 33, 64-000 Kościan (oferta uzyskała 81,15 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)

Oferta nr 9 złożona przez: ENEOS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

(oferta uzyskała 73,85 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu)

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

Oferta nr 2 złożona przez: Paweł Smużniak „ELEKTROINSTAL", ul. Akacjowa 7, 67-400 Wschowa.  

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także oryginału aktu notarialnego bądź jego kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Oferta nr 7 złożona przez: Marcina Wylegałę inż. Marcin Wylegała M MARCONI, ul. Leśna 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu osób, gdyż nie wykazał się posiadaniem osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, posiadającej uprawnienia wymagane w SIWZ, a także aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 


Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (17/07/2013 12:26:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (17/07/2013 13:59:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (17/07/2013 13:58:52)

 

 

Sprawa: IK.271.12.2013                                                                               Mosina, dnia 15 lipca 2013 r.

                                 

                                                                                                               Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.12.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.12.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w Daszewicach, ulica Szkolna".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez:

 

Alicję Tomczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „ALTRANS" Alicja Tomczak, ul. Słowackiego 67, 63-800 Gostyń.

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 89.717,25 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1 złożona przez: WUPRINŻ Spółka Akcyjna, ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań (oferta uzyskała 28,57 pkt i została sklasyfikowana na X miejscu).


Oferta nr 3 złożona przez: Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk PUB BRUKPOL s.c., Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski (oferta uzyskała 50,98 pkt i została sklasyfikowana na VII miejscu).


Oferta nr 4 złożona przez: Tomasz Zieliński P.P.H.U. „ZIEN-TEL", ul. Woj. Polskiego 4, 63-210 Żerków (oferta uzyskała 64,20 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).


Oferta nr 7 złożona przez: Tomasz i Grzegorz Janaszak Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe „ANDER-87", ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo

(oferta uzyskała 73,54 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)


Oferta nr 8 złożona przez: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

(oferta uzyskała 45,62 pkt i została sklasyfikowana na VIII miejscu)


Oferta nr 9 złożona przez: Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk, MATT - s.c., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

(oferta uzyskała 52,81 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu)


Oferta nr 10 złożona przez: Czesław Furmaniak, Joanna Furmaniak-Misiak FUR-BUD Spółka Cywilna, ul. Górki 5B, 63-210 Żerków

(oferta uzyskała 69,03 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)

 

Oferta nr 11 złożona przez: Piotr Kaja, Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KAJA", ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań

(oferta uzyskała 33,98 pkt i została sklasyfikowana na IX miejscu)


Oferta nr 12 złożona przez: Piotr Przynoga Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego spółka jawna, ul. Poznańska 69, 62-052 Komorniki

(oferta uzyskała 51,27 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu)

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

Oferta nr 2 złożona przez: Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji C.O. i Gazu Alicja Genderka, ul. Agrestowa 1, 63-800 Gostyń  

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dowodów dotyczących  najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, dotyczących zadań wskazanych w Wykazie robót. Wykonawca załączył do oferty kopie referencji nie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Ponadto Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu wykonawcy:

Oferta nr 6 złożona przez: Stanisław Kornosz, Usługi Wodno-Kanalizacyjne, ul. Świerkowa 2, 62-050 Mosina

Uzasadnienie prawne: Oferta została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp„ Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia". Natomiast zgodnie z art. 90 ust. 3 Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia".

 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej, zdaniem Zamawiającego, rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie udzielił żadnych wyjaśnień, deklarując jedynie, iż wykona przedmiot zamówienia za wskazaną w ofercie cenę. Ową deklarację nie można uznać za założenie wyjaśnień w rozumieniu art. 90 ust. 1 Pzp.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 Pzp, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 


Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (15/07/2013 12:35:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (15/07/2013 13:07:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (15/07/2013 12:57:25)

Mosina, dnia  01.07.2013 r.

Sprawa: IK.271.10.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.10.2013

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.10.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Mosina ul. Krotowskiego".

 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1 - złożoną przez: Władysław Nogaj Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego, Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz.

 Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 2 złożona przez Alicja Tomczak „Altrans", Ul. Słowackiego 67

63-800 Gostyń (oferta z liczbą punktów 98,63 została sklasyfikowana na
II miejscu).

 

Oferta Nr 3 złożona przez Tomasz Zieliński P.P.H.U. „Zien-Tel", Ul. Wojska Polskiego 4

63-210 Żerków (oferta z liczbą punktów 68,05 została sklasyfikowana na VI miejscu).

 

Oferta Nr 4 złożona przez Stanisław Kornosz Usługi Wodno-Kanalizacyjne,
Ul. Świerkowa 2, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 88,82 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

 Oferta Nr 5 złożona przez Danuta Pyssa Dankar Usługi Budowlane, Wod.-Kan. i C.O. Kosztorysowanie, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno (oferta z liczbą punktów 79,77 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

 Oferta Nr 6 złożona przez Tomasz Janaszak, Grzegorz Janaszak, Przedsiębiorstwo-Usługowo-Budowlno-Transportowe Ander-87, Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 72,59 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta Nr 7 złożona przez Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk

MATT s.c., Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne (oferta z liczbą punktów 66,63 została sklasyfikowana na VII miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (01/07/2013 11:02:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (15/07/2013 13:01:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (15/07/2013 12:59:32)

 

 

 

Sprawa: IK.271.15.2013                                                                  Mosina, dnia 26 czerwca 2013 r.

 

                                 

 

                                                                                                        Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.15.2013

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.15.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego, zewnętrznego i monitoringu w miejscowości Mosina, ulica Pożegowska, gm. Mosina - ETAP I".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3:

 

Mariusz Skrobiszewski Wielobranżowy Zakład Usługowo-Handlowy LIDMAR,                     ul. Nadleśna 6, 62-050 Mosina

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 120.540,00 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta nr 2: ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań.

(oferta uzyskała 98,72 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 4: SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j. Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, ul. Podgórna 6, 62-150 Łęczyca  (oferta uzyskała 67,12 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

 

Oferta nr 1: EL-MONT Leszek Bałuch, ul. Krótka 8, 63-000 Środa Wlkp.

 

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dowodów dotyczących  najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, dotyczących zadań wskazanych w Wykazie robót. Wykonawca załączył do oferty jedynie faktury VAT dotyczące poszczególnych robót wykazanych w Wykazie robót. Dokumenty te nie potwierdzają jednak, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz nie wskazują, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdzają one jedynie, że wykonawca robót wystawił faktury na daną kwotę.

Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (26/06/2013 13:18:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/06/2013 13:21:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (26/06/2013 13:18:35)

Mosina, dnia  25.06.2013 r.

Sprawa: IK.271.9.2013

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.9.2013

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.9.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej  w Dymaczewie Starym w ciągu ul. Czereśniowa  cz I długość  843 mb zgodnie z załącznikiem graficznym węzły sieci W1-W2-W6-W3-W5".
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 3 - złożoną przez: Tomasz Zieliński P.P.H.U. „Zien-Tel", Ul. Wojska Polskiego 4

63-210 Żerków. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium - cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Władysław Nogaj Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego

Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz (oferta z liczbą punktów 84,96 została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta Nr 2 złożona przez Bartosz Piotrowski Zakład Instalacyjny Baja Wod-Kan,
Ul. Widokowa 20, 62-053 Drużyna (oferta z liczbą punktów 93,74 została sklasyfikowana na
II miejscu).

 

Oferta Nr 4 złożona przez Aneta Bałasz-Pawlicka „Anet-Trans", Ul. 3 maja 10

62-030 Luboń (oferta z liczbą punktów 66,78 została sklasyfikowana na VIII miejscu).

 

Oferta Nr 5 złożona przez Alicja Tomczak „Altrans", Ul. Słowackiego 67

63-800 Gostyń (oferta z liczbą punktów 86,92 została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

 Oferta Nr 6 złożona przez Inspol Sp. z o.o., Ul. Darzyborska 1, 61-303 Poznań (oferta z liczbą punktów 82,88 została sklasyfikowana na VI miejscu).

 

Oferta Nr 7 złożona przez Stanisław Kornosz Usługi Wodno-Kanalizacyjne, Ul. Świerkowa 2, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 89,86 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

 Oferta Nr 8 złożona przez Tomasz Janaszak, Grzegorz Janaszak Przedsiębiorstwo-Usługowo-Budowlno-Transportowe Ander-87, Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 80,83 została sklasyfikowana na VII miejscu).

 

Oferta Nr 9 złożona przez Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk

MATT s.c., Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne (oferta z liczbą punktów 55,81 została sklasyfikowana na IX miejscu).

 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w 
art. 94 ust. 1, je
żeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a

 

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (25/06/2013 12:24:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (25/06/2013 12:36:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (25/06/2013 12:24:28)

 

 

 

Sprawa: IK.271.6.2013                                                                    Mosina, dnia 22 maja 2013 r.

 

                                 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.6.2013

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.6.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości  Mosina, ul. Nałkowskiej / Żeromskiego - część II".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3:

 

P.P.H.U. „ZIEN-TEL" Tomasz Zieliński, ul. Woj. Polskiego 4, 63-210 Żerków

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 24.943,32 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta nr 2: USŁUGI WODONO.-KANAL. Stanisław Kornosz, ul. Świerkowa 2, 62-050 Mosina (oferta uzyskała 96,97 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe „ANDER-87", ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo

(oferta uzyskała 78,31 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

 

 

Oferta nr 5: MATT - s.c., ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

(oferta uzyskała 52,20 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

 

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Władysław Nogaj,  ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz, Garby.

 

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczące podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp. Oświadczenie złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie posiada daty. Zgodnie natomiast z art. 26 ust. 3 Pzp „złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert".

 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (22/05/2013 12:14:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (22/05/2013 12:33:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (22/05/2013 12:14:38)

 

Mosina, dnia 15 maja 2013 r.

 

Sprawa: IK.271.8.2013

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.8.2013

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.8.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA MOSINA".

 

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

 

            Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę Piotr Strzelczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FLORAPROJECT Piotr Strzelczyk, ul. Norwida 5, 62-041 Puszczykowo.

 

UZASADNIENIE

 

Wykonawca załączył do oferty dwa formularze cenowe na dwie odrębne kwoty - 83.815,00 zł oraz 64.967,00 zł. Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzory formularzy i opisał zasady ich wypełniania. Cena oferty winna być podana w Formularzu ofertowym. Formularz cenowy należało wypełnić uwzględniając wszystkie wyszczególnione w nim pozycje i załączyć do oferty. Formularz cenowy jest elementem oferty, natomiast zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może złożyć jedną ofertę.

            W związku z powyższym oferta wykonawcy zawiera dwa odmienne oświadczenia woli dotyczące ceny.

            Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 1 „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą".

 

 

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.".

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu.

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (15/05/2013 12:41:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/05/2013 12:42:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (15/05/2013 12:41:34)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (15/05/2013 14:30:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/05/2013 14:25:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (15/05/2013 14:30:36)

Mosina, dnia  22.04.2013 r.

Sprawa: IK.271.5.2013  

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.5.2013    
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.5.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa drogi gminnej nr 333579 Krosinko-Krosno; etap II - ulica Lipowa w Krosinku na odc. od km 0+000,00 do km
0+860,00”.
 
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 3 – złożoną przez:

Strabag Sp. z o.o., Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Marek Dachtera, Zakład Robót Drogowych,
Ul. Ks. I. Posadzego 5B,62-040 Puszczykowo
(oferta z liczbą punktów 90,45 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Pol-Dróg Kościan Sp. z o.o., Bonikowo,
 ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan
(oferta z liczbą punktów 89,46 została sklasyfikowana na III miejscu).

Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty:

 

Oferta nr 4Konsorcjum: Aneta Bałasz-Pawlicka „Anet-Trans”, Ul. 3 maja 10,
62-030 Luboń i Maciej Kubacha MARDROG, Ul. Gruszkowa 6, 64-020 Czempiń.

Dokumenty uzupełnione na wezwanie zamawiającego nie spełniają wymagań postawionych w SIWZ. Z treści uzupełnionego wykazu osób nie wynika niezbędne wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, 3 letnie doświadczenie w odniesieniu do kierownika budowy oraz kierownika robót kanalizacyjnych, nie uzupełniono również brakujących danych w rubrykach doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz kwalifikacje zawodowe w odniesieniu do wskazanego kierownika robót kanalizacyjnych. Ponadto z uzupełnionego zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów nadal nie wynika komu podmiot udostępnia swoje zasoby oraz w jakim zakresie.W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 5 złożona przez Skanska S.A. , Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

  Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wycenił robót związanych z zielenią zgodnie z przedmiarem robót na zieleń w zamian wycenił ponownie pozycje 1,2,3 oraz 14 i 15 z przedmiaru na roboty drogowe.Uzasadnienie prawne: art. 89  ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3”. Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  Otrzymują:
 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (22/04/2013 12:22:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (22/04/2013 12:23:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (22/04/2013 12:22:24)

                                                                                  

  Mosina, dnia  09.04.2013 r.

Sprawa: IK.271.4.2013  

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.4.2013   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.4.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Remont cząstkowy ulic i dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na terenie miasta i gminy Mosina 2013”.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 3 – złożoną przez: 

Maciej Fajfer PUH Trans-Bau-Project, Pl. 20 Października 9, 62-050 Mosina. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 Oferta Nr 1 złożona przez Dariusz Białobrzycki Firma Budowlano-Remontowo- Drogowa, os. K. Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno (oferta z liczbą punktów 90,23 została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Edwin Mocek Zakład Robót Drogowych, ul. Matejki 4/25, 60-766 Poznań (oferta z liczbą punktów 75,16 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 4 złożona przez  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, ul. Sowiniecka 6g, 62-050 Mosina (oferta z liczbą punktów 58,44 została sklasyfikowana na IV miejscu).

  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (09/04/2013 12:09:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (09/04/2013 12:44:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (09/04/2013 12:09:52)

Sprawa: IK.271.1.2013                                                                    Mosina, dnia 5 kwietnia 2013 r.Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.1.2013

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.1.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Zakup i nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 15:

 

Piotr Strzelczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FLORAPROJECT Piotr Strzelczyk, ul. Norwida 5, 62-041 Puszczykowo.

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 61.562,16 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta nr 2 (nr 12 - zmiana oferty): Michał Sołtys, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PLENER" Zakład Chirurgii Drzew, Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni, Golina, ul. Polna 2A, 63-200 Jarocin (oferta uzyskała 82,52 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

Oferta nr 3 (nr 19 - zmiana oferty): Izabela Zawadzka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU TRAWMAR, Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań  

(oferta uzyskała 55,15 pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta nr 9: Marek Gurgul, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Ogrodnicze Markus; Maria Frąszczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tłumaczenia MARKFLOR, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, ul. Cechowa 127A, 30-685 Kraków (oferta uzyskała 78,02 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta nr 13: Andrzej Piętowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „AGRO-LAS Serwis", ul. Staffa 10, 60-194 Poznań

(oferta uzyskała 69,82 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta nr 14: Justyna Skrzypek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  ARABESKA, ul. Piaskowa 10, 62-053 Pecna.

(oferta uzyskała 55,22 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).


Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:


Oferta nr 1 (nr 5 - zmiana oferty): Tomasz Puchalski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EXCLUSIVE GARDEN, 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11/85.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Oferta nr 6: Piotr Kopaczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Piotr Kopaczewski, ul. Fabryczna 6, 62-300 Września.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 7: Katarzyna Gramczewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DUŻE DRZEWA, Broniszewice 109B, 63-304 Czermin.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

 

Oferta nr 8: Michał Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NOWAK OGRODY, Rataje 39, 62-067 Rakoniewice.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie przedłożył w ofercie wykazu wykonanych usług oraz dokumentu na potwierdzenie, że zostały one należycie wykonane i został wezwany do ich uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Pomimo tego, nie uzupełnił wykazu. Dodatkowo także, przedłożył referencję, potwierdzającą należyte wykonanie wykazanej w niej usługi potwierdzoną za zgodność z oryginałem, jednak jest ona  złożona w formie kopii nie potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


Oferta nr 10: Henryk Hinca, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hinca  Gospodarstwo Szkółkarskie, Dobrzyca, ul. Baśniowa 1, 64-930 Szydłowo.

 

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Oferta nr 11: Józef Grudziński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szkółkarstwo Ozdobne-Metalex, Sycewo 18, 62-610 Sompolno.


Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia Wykazu wykonanych usług  oraz dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, gdyż wykazana w wykazie usługa nie potwierdzała spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca przesłał uzupełnienie mailem na adres jednego z członków komisji przetargowej, a zatem w niedopuszczalnej w przedmiotowym postępowaniu formie. Zgodnie z rozdziałem VII pkt 2.2 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów drogą pisemną.


Oferta nr 16: Bartosz Ratajczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OGRÓD SERWIS, ul. Kurkowa 19, 62-023 Borówiec.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Oferta nr 17: Magdalena Pawlak-Warczygłowa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PERFECT GARDEN, ul. Średzka 38, 62-322 Orzechowo.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Oferta nr 18: Jacek Zatorski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „ARBOR" Firma Usługowa, Os. Zwycięstwa 9/58, 61-646 Poznań.


Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Oferta nr 20: Hanna Klawiter, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „CEDRUS" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, ul. Znanieckiego 12/82, 60-682 Poznań.

 

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.


Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu wykonawcy:


Oferta nr 4: Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni KERRiA Piórkowski, Gebler, spółka jawna, ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło.

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został odrzucony na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca wpisał w Formularzu cenowym (załącznik nr 1A do SIWZ) warunek realizacji: „UWAGA!!! Zlecenia częściowe będą realizowane przy minimalnym zamówieniu jednorazowym na kwotę 4000,00 zł brutto". Zapis taki jest sprzeczny z treścią SIWZ, nie zawiera ona takiego ograniczenia.


Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 

 


Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (05/04/2013 11:32:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/04/2013 12:11:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/04/2013 12:11:26)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (06/02/2013 10:46:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/02/2013 10:25:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (06/02/2013 10:46:29)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (10/01/2013 11:33:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/01/2013 11:36:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (10/01/2013 11:33:59)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (10/01/2013 08:24:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/01/2013 11:36:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (10/01/2013 08:24:47)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (14/12/2012 14:33:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/12/2012 15:43:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/12/2012 15:43:10)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (12/12/2012 15:09:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/12/2012 09:59:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/12/2012 09:59:47)

 

 

Sprawa: IK.271.35.2012                                   Mosina, dnia 27 listopada 2012 r.

                                                                                 

                               Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.35.2012

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.35.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Dostawa do placówek oświatowych w 2013 roku lekkiego oleju opałowego".

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3:

 

BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.

ul. Syrenia 9, 60-960 Poznań

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 341.325,00 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

 

Oferta nr 2: Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, ul. Ks. Rymarkiewicza 1D, 63-220 Kotlin (oferta uzyskała 97,36 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

Oferta nr 4: BUDMAX Jan Cegłowski, ul. Podgórna 19a, 62-030 Luboń

(oferta uzyskała 98,40 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta nr 6: „MAC-BENZ" Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz Spółka jawna

ul. Lipowa, 64-500 Szamotuły (oferta uzyskała 97,11 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta nr 7: EKO-OPAŁ Sp. z o.o., ul. Średzka 10/12, 61-023 Poznań (oferta uzyskała 98,66

 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

 

Oferta nr 1: P.H.U.P. „KADIX" Darlena Kaszkowiak, ul. Gen. Sikorskiego 37, 64-400 Międzychód.

 

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu".

 

 

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia wykazu wykonanych dostaw o informację o ilości litrów, oleju opałowego lekkiego dostarczonego dla jednego zamawiającego oraz oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ADAM-OIL Adam Wróbel Zaułek Olgi Boznańskiej 15, 63-100 Śrem.

 

Uzasadnienie prawne: Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu".

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został wezwany do uzupełnienia wykazu wykonanych dostaw o informację o ilości litrów, oleju opałowego lekkiego dostarczonego dla jednego zamawiającego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert oraz do złożenia kompletnej kopii decyzji ws. udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 Pzp, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

 


Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (27/11/2012 12:46:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/11/2012 12:53:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (27/11/2012 12:53:09)

Mosina, dnia  23.11.2012 r.

Sprawa: IK.271.34.2012  

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.34.2012  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.34.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie – etap I”.
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 5 – złożoną przez:

Komplex-Bruk s.c. R. Kociałkowski – D. Kurzawa, Ul. Chopina 4/9, 63-100 Śrem. 

Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Spółka Jawna,Ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki (oferta z liczbą punktów 58,15 została sklasyfikowana na VIII miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych, Ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 70,70 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez Zbigniew Nowak, Solid-Bruk Nowak, Ul. Gen. Sikorskiego 5, 62-025 Kostrzyn (oferta z liczbą punktów 77,14 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 4 złożona przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane DZIEWIĄTKA Sp. z o.o. w organizacji, Ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań oraz M Budownictwo Sp. z o.o., Ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań (oferta z liczbą punktów 63,82 została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta Nr 7 złożona przez Marek Król Zakład Budowlano-Produkcyjny, Ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska (oferta z liczbą punktów 64,58 została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta Nr 8 złożona przez Konsorcjum: Paweł Górecki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „P.A.M.”, Czapury, ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań oraz Izabela Zawadzka, PHU Trawmar , Daszewice, ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań (oferta z liczbą punktów 59,77 została sklasyfikowana na VII miejscu).

Oferta Nr 9 złożona przez Krystyna Michałkowska, Zakład Robót Drogowych, Ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek (oferta z liczbą punktów 92,71 została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Informujemy, iż w postępowaniu złożono następujące oferty podlegające odrzuceniu:

Oferta nr 6 Ryszard Mielcarek, PUH Bud-Bruk, Ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca został poinformowany o poprawie omyłki w kosztorysie zgodnie z art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp i w wyznaczonym ustawowym 3 dniowym terminie nie wyraził zgody na poprawienie omyłki w kosztorysie ofertowym.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy”.  Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  Otrzymują:
 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (23/11/2012 12:19:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (23/11/2012 14:37:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (23/11/2012 14:37:49)

 

 

Sprawa: IK.271.37.2012                                       Mosina, dnia 20 listopada 2012 r.

                                                                                 

                                                          

          Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2012

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bolesławiec gm. Mosina - część I".

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp", Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4:

 

Stanisław Kornosz Usługi Wodno.-Kanal.

ul. Świerkowa 2, 62-050 Mosina

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 44.553,07 brutto. Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert - cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta nr 1: Zakład Budowlano-Produkcyjny „DACHBUD", ul. Słoneczna 36, 62-064 Plewiska  (oferta uzyskała 27,31 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu).

 

Oferta nr 2: DANKAR Usługi Budowlane, Wod.-Kan. i C.O., Kosztorysowanie Danuta Pyssa, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno

(oferta uzyskała 52,51 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Oferta nr 3: ROB-BUD Robert Kaczmarek, ul. Powst. Chocieszyńskich 87, 62-065 Grodzisk Wlkp.  (oferta uzyskała 36,22 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu).

 

Oferta nr 5: INSTAL-KAR Zakład Sieci i Instalacji Gaz. Wod. Kan. C.O. Bogdan Karolczak, ul. Sierpowa 28, 61-307 Poznań  (oferta uzyskała 61,63 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu).

 

Nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a Pzp, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty, a w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 


Otrzymują:

1.       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.       www.mosina.pl

3. Tablica ogłoszeń

4. IK-a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (20/11/2012 11:29:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (20/11/2012 21:37:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (20/11/2012 21:37:10)

OPS-OR.252.1.2012.LSW                                                                                    Mosina, 05.11.2012 r.

  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podst. art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Firmę „Gwarant" - Tomczyk sp. jawna

ul. Rynek 3A

67-200 Głogów

 

Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert (cena -100%).

Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

(łączna ilość punktów)

1.

TELEMEDICA S.C.

Zagruszany 52

16-060 Zabłudów

 

90,81

2.

Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze

Jolanta Aleksanderek

ul. Grota Roweckiego 9k

63-900 Rawicz

 

96,86

3.

Polski Czerwony Krzyż

Wielkopolski Oddział Okręgowy

w Poznaniu

ul. Górna Wilda 99 A-B

61-563 Poznań

 

99,90

4.

Firma „Gwarant" - Tomczyk sp. jawna

ul. Rynek 3A

67-200 Głogów

 

100,00

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dorota Rakoczy
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dorota Rakocz (05/11/2012 14:32:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/11/2012 15:54:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (05/11/2012 15:54:25)

Mosina, dnia  15.10.2012 r.

Sprawa: IK.271.33.2012  

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.33.2012  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.33.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina”.
 
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 Dla zadania nr 2 - Sporządzanie operatów szacunkowych dla 250 działek: 

Ofertę nr 6 – złożoną przez:

Anna Kinastowska HAUS PLUS, ul. Lwa 25/19, 61-244 Poznań. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 Oferta Nr 1 złożona przez Elżbieta Szczepańska Biuro Usług Technicznych, ul. Wierzbięcice 57/14, 61-547 Poznań (oferta z liczbą punktów 33,60 została sklasyfikowana na V miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Małgorzata Mijalska ul. Rumińska 10, 62-571 Stare Miasto  (oferta z liczbą punktów 50,27 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez D i J Kaczmarek „Operat” s.c. Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami, ul. Partyzancka 7, 63-400 Ostrów Wlkp.  (oferta z liczbą punktów 31,00 została sklasyfikowana na VI miejscu).

Oferta Nr 5 złożona przez Andrzej Woźniak „Anwo-Nieruchomość” Biuro wycen, obrotu nieruchomościami i usług majątkowo konsultingowych, ul.Sośnicka 10, 61-058 Poznań (oferta z liczbą punktów 54,99 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 7 złożona przez Waldemar Bujakowski Acrus, Kocanowo 1a, 62-010 Pobiedziska

 (oferta z liczbą punktów 55,49 została sklasyfikowana na II miejscu).

 Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty: Oferta nr 4 – Danuta Mocek Wycena Nieruchomości, ul. Inflancka 35, 61-132 Poznań.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 2.3 tj. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie.W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych – „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.”.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  Otrzymują:
 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (15/10/2012 12:47:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/10/2012 13:19:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (15/10/2012 13:19:50)

Mosina, dnia  12.10.2012 r.

Sprawa: IK.271.33.2012  

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.33.2012  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.33.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina”.
 
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 Dla zadania nr 2 - Sporządzanie operatów szacunkowych dla 300 działek i sporządzenie 20 opinii: 

Ofertę nr 7 – złożoną przez:

Waldemar Bujakowski Acrus, Kocanowo 1a, 62-010 Pobiedziska.

Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegajace odrzuceniu:

 Oferta Nr 1 złożona przez Elżbieta Szczepańska Biuro Usług Technicznych, ul. Wierzbięcice 57/14, 61-547 Poznań (oferta z liczbą punktów 50,53 została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 2 złożona przez Małgorzata Mijalska ul. Rumińska 10, 62-571 Stare Miasto  (oferta z liczbą punktów 62,48 została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 5 złożona przez Andrzej Woźniak „Anwo-Nieruchomość” Biuro wycen, obrotu nieruchomościami i usług majątkowo konsultingowych, ul.Sośnicka 10, 61-058 Poznań (oferta z liczbą punktów 67,38 została sklasyfikowana na II miejscu).

  Ponadto z postępowania wykluczono Wykonawców, którzy złożyli następujące oferty: Oferta nr 4 – Danuta Mocek Wycena Nieruchomości, ul. Inflancka 35, 61-132 Poznań.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym mowa w SIWZ w rozdziale VI pkt. 2.3 tj. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie.W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych – „ z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się  również wykonawców, którzy  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.”.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.   Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  Otrzymują:
 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (12/10/2012 10:22:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/10/2012 10:37:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (12/10/2012 10:37:07)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 06.08.2012 r. w pliku do pobrania
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (06/08/2012 10:59:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (06/08/2012 11:08:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (06/08/2012 10:59:47)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 18.05.2012 r.  w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (18/05/2012 14:49:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (18/05/2012 14:51:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (18/05/2012 14:49:34)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 23.03.2012 r. w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (23/03/2012 14:58:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (23/03/2012 14:59:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (23/03/2012 14:58:19)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 28.02.2012 r. w pliku do pobrania
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (28/02/2012 14:18:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (28/02/2012 14:19:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (28/02/2012 14:18:12)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 21.02.2012 r. w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (21/02/2012 15:28:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (22/02/2012 09:01:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (21/02/2012 15:28:42)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 02.02.2012 r.w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (02/02/2012 14:55:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/02/2012 07:49:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (02/02/2012 14:55:16)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 26.01.2012 r.w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (26/01/2012 16:09:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/01/2012 16:49:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (26/01/2012 16:09:42)
Mosina, dnia 11 stycznia 2012 r.
Sprawa: PK.0551.1.2011
 
Do wszystkich Oferentów nr post.: PK.0551.1.2011
Dotyczy: naświetlania i druku Merkuriusza Mosińskiego w roku 2012
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERENTA
 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
NIP 777 315 43 70
II. Wybór Oferenta
1)      DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2012r.
2)      LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6
3)      NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Studio Poligrafia, Edward Grześkowiak, Eryk Grześkowiak, ul. Bułgarska 10, 60-321 Poznań
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Karolina Adamczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (12/01/2012 07:31:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (12/01/2012 07:31:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Lubowicka (12/01/2012 07:31:33)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 04.01.2012 r. w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (04/01/2012 13:35:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/01/2012 15:39:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (04/01/2012 13:35:15)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 03.01.2012 r. w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (04/01/2012 08:25:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (04/01/2012 08:41:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (04/01/2012 08:25:46)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.12.2011 r. w pliku do pobrania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (29/12/2011 16:52:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (29/12/2011 22:39:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (29/12/2011 16:52:11)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16.12.2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (16/12/2011 14:31:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (16/12/2011 14:37:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (16/12/2011 14:31:40)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 14.12.2011 r. w pliku do pobrania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (14/12/2011 14:40:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/12/2011 14:46:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (14/12/2011 14:40:36)
OPS-OR.251.1.2011.LSW                                                                               Mosina, 05.12.2011 r.
  
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podst. art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
 
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
 
Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert (cena -100%).
Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny:
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
(łączna ilość punktów)
1.
TELE MEDICA S.C.
ul. Św. Rocha 11/1 lok. 409
15-879 Białystok
 
oferta odrzucona
2.
Centrum Pielęgniarsko-Opiekuńcze
Jolanta Aleksanderek
63-900 Rawicz
ul. Grota Roweckiego 9k
 
97,25
3.
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy
w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
 
100,00
4.
Firma "Gwarant" - Tomczyk sp. jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
 
94,47
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Wieczorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dorota Rakocz (05/12/2011 12:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (05/12/2011 12:49:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dorota Rakocz (05/12/2011 12:40:21)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.11.2011 r. w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (29/11/2011 10:56:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (29/11/2011 11:11:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (29/11/2011 10:56:57)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 27.05.2011 r. w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (27/05/2011 12:10:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (27/05/2011 12:15:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (27/05/2011 12:10:47)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 29.04.2011 r. w pliku do pobrania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (29/04/2011 13:18:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (29/04/2011 14:06:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (29/04/2011 13:18:53)
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 19.04.2011 r.w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (19/04/2011 14:49:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (19/04/2011 14:51:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (19/04/2011 14:49:13)
Zawiadomienie o wyborze oferty dnia 06.04.2011 r. w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (06/04/2011 14:42:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/04/2011 14:44:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (06/04/2011 14:42:55)
Zawiadomienie o wyborze oferty dnia 01.04.2011 r. w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Beata Nowak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Beata Nowak (01/04/2011 14:06:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (01/04/2011 14:54:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Beata Nowak (01/04/2011 14:06:43)
OPS-ZP-2/2010                                                                          Mosina, 08.11.2010 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podst. art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert (cena -100%).
Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny:
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
(łączna ilość punktów)
 
1.
 
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy
w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
 
 
100,00
 
2.
 
Firma "Gwarant" - Tomczyk sp. jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
 
 
90,78
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dorota Rakocz (08/11/2010 12:41:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/11/2010 12:46:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dorota Rakocz (08/11/2010 12:41:41)
Zawiadomienie o wyborze oferty dnia 20.08.2010 r. w pliku do pobrania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (20/08/2010 12:25:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (20/08/2010 13:06:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (20/08/2010 12:25:45)

Mosina, dnia  26.05.2010 r.

Sprawa: IK.341-19/10

 

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.341-19/10

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.341- 19/10 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina;  etap I – ulica Wodna na odcinku od km 0+000 do km 0+726 i ulica Leśna”

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 2 – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o. Żabno 2a, 63-112 Brodnica. Oferta otrzymała największą liczbę 100 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w dokumentacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryterium – cena.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty  niepodlegające odrzuceniu:

 

-        Oferta Nr 1 złożona przez Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych,
ul. Ks. J. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo (oferta z liczbą punktów 61,38 została sklasyfikowana na II miejscu).

-        Oferta Nr 3 – złożona przez Konsorcjum firm: Lider - „Pol-Dróg Kościan” Sp. z o.o. ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan; Partner - „Pol-Dróg Piła” Sp. z o.o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła (oferta z liczbą punktów 41,13 została sklasyfikowana na IV miejscu).

-        Oferta nr 4 złożona przez BDS Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o. ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak (oferta z liczbą punktów 45,84 została sklasyfikowana na III miejscu).

 

Zamawiający informuje, iż umowa w postępowaniu może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (26/05/2010 12:49:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (26/05/2010 12:50:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (26/05/2010 12:49:35)

 

Sprawa: IK.341-2/10                                                            Mosina, dnia 5 marca 2010 r.

                                                                                             

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.341-2/10

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.341-2/10 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami             w Krosinku - II etap oraz projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Krosinku

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 12 :

 

PROCOROL  Paweł Urbański Sp. j.

Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69

62-006 Kobylnica

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 40.931,00 brutto (33.550,00  netto). Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert – cena (100 punktów). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta nr 2:  Firma Handlowo-Usługowa „TOM” Tomasz Kozłowski, ul. Wojska Polskiego 37a, 16-300 Augustów (oferta uzyskała 30,94 pkt i została sklasyfikowana na IX miejscu)

 

 

Oferta nr 4:  Biuro Usług Inwestycyjno - Projektowych „LEWANDA”, ul. Boleniowa 3, 85-435 Bydgoszcz  (oferta uzyskała 83,33 pkt i została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Oferta nr 6:  WODROPOL S.A., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław (oferta uzyskała 55,92 pkt i została sklasyfikowana na V miejscu)

 

 

Oferta nr 10: Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej „PROJEKT” sp. z o.o., ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież (oferta uzyskała 68,47 pkt i została sklasyfikowana na IV miejscu)

 

 

Oferta nr 11: Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „HYDROPROJEKT” Poznań sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań (oferta uzyskała 54,87  pkt i została sklasyfikowana na VI miejscu)

 

Oferta nr 18: INTER-PRO-BUD Bożena Bajerska, Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łodź (oferta uzyskała 33,72 pkt i została sklasyfikowana na VIII miejscu)

 

                                                                                                                                                        

Oferta nr 19: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o., ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz       

(oferta uzyskała 52,42 pkt i została sklasyfikowana na VII miejscu)

                                                                                                                                                        

 

Oferta nr 20: Konsorcjum: 1) ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. – lider, 2) ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. A. Baczmański, B. Baczmańska  - partner, ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra (oferta uzyskała 76,25 pkt i została sklasyfikowana na III miejscu)

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu ofert:

 

Oferta nr 1: Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIPROWOD” Sp. z o.o., ul. Brochowska 10m, 52-019 Wrocław.

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                     „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.             

 

 

Oferta nr 3:  PROFIL BIS Sp. z o.o., ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona Góra.

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                     „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.             

 

 

Oferta nr 5: P.W. „STAN” Andrzej Stańkowski, ul. Jagiełły 10, 46-200 Kluczbork.

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                     „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.             

 

Oferta nr 7:  Biuro Projektowe „SYNTECH” Synowiec i Juda Sp. j., ul. Urocza 22, 58-500 Jelenia Góra.

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                     „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

 

Oferta nr 8:  Przedsiębiorstwo Ekologiczne „EKO-SOLAR” Maria Gładysiak, Os. Zygmunta Starego 12A/2, 60-688 Poznań.

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                      „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.             

 

Oferta nr 9: Zakład Projektowo-Usługowo „PROJFIT” Grzegorz Rudomino, Zenon Szlachetka, ul. Sikorskiego 4, 65-454 Zielona Góra.

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                      „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.                                                                               

Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego.                

 

Oferta nr 13: „EKO-INSTAL” Harasimowicz  i Wspólnicy sp. j., ul. Czerwonego Krzyża 10, 66-440 Skwierzyna.                                                                                                                                   

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                      „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.             

 

Oferta nr 14: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD w Koninie, ul. Okólna 59, 62-510 Konin

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                      „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

 

 

Oferta nr 16: MR – Inżynieria Sanitarna Maciej Roszkiewicz, Os. Przyjaźni 10/238, 61-685 Poznań

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                       „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

 

 

Oferta nr 17: Grontmij Polska sp.z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań .

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                         „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.             

 

 

Oferta nr 21: Biuro Usług Projektowych PROWODKAN, ul. Jana Brzechwy 39, 60-195 Poznań.

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                        „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.             

 

 

Oferta nr 22: „EKO-WOD-KAN” Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Sp. z o.o.,                            ul. Modrzewiowa 8, 62-081 Przeźmierowo.

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                      „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.             

 

 

Oferta nr 23: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „INWEST” Sp. z o.o., ul. Tenisowa 14, 67-200 Głogów.

                                                                                                                                

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                          „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego.

 

Oferta nr 24: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Faber, Babicz, Szymański Sp. j., ul. Jana z Kolna 4, 65-014 Zielona Góra.

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, nie potwierdza spełnienia warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.             

 

 

Oferta nr 25: mgr inż. Grażyna Zygmanowska, ul. Hetmańska 5/3, 60-254 Poznań.

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                           „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Dokument złożony na potwierdzenie, że wymagana usługa została wykonana należycie nie został poświadczony za zgodność przez Wykonawcę. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

 

Oferta nr 26: AKWEDUKT-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 4, 61-315 Poznań.

Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:                       „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”.

Wykonawca nie uzupełnił brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu ofert:

 

Oferta nr 15:  Zakład  Projektowo-Usługowy IWRA Iwona Napierała, ul. Północna 24, 64-000 Kościan.

Oferta została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia” oraz w związku z art. 90 ust. 3 Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”.

Wykonawca nie złożył wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego.

 

Oferta nr 27: EKONET Sieci i Instalacje Sanitarne Waldemar Gorzelak, ul. Katowicka 57A/4, 61-131 Poznań.

Oferta została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia” oraz w związku z art. 90 ust. 3 Pzp: „Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia”.

Dokonana ocena wyjaśnień Wykonawcy potwierdza, iż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku

do przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (05/03/2010 14:42:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (08/03/2010 13:52:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (05/03/2010 14:43:42)
Pełna treść zawiadomienia w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (28/12/2009 13:12:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (28/12/2009 13:14:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (28/12/2009 13:12:35)
Pełna treść zawiadomienia z dnia 28.12.2009 r. w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (28/12/2009 12:58:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (28/12/2009 13:15:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (28/12/2009 12:58:26)
Pełna treść zawiadomienia z dnia 17.12.2009 r. w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (17/12/2009 09:48:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/12/2009 11:03:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (17/12/2009 09:48:07)
Pełna treść zawiadomienia z dnia 25.11.2009 r. w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (25/11/2009 10:01:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/12/2009 13:34:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (02/12/2009 13:30:22)
Pełna treść zawiadomienia z dnia 19.11.2009 r.w plikach do pobrania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (20/11/2009 10:44:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (20/11/2009 10:45:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (20/11/2009 10:44:06)
OPS-ZP-2/2009                                                                        Mosina, 16.11.2009 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podst. art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert (cena -100%).
Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny:
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
(łączna ilość punktów)
 
1.
 
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy
w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
 
 
100,00
 
2.
 
Firma "Gwarant" - Tomczyk sp. jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
 
 
99,90
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dorota Rakocz (16/11/2009 12:18:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (16/11/2009 14:08:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dorota Rakocz (16/11/2009 12:18:02)
Pełna treść zawiadomienia z dnia 16.11.2009 r. w pliku do pobrania
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (16/11/2009 13:27:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (16/11/2009 14:08:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (16/11/2009 13:27:43)
Pełna treść zawiadomienia z dnia 16.11.2009 r.w pliku do pobrania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (16/11/2009 11:07:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (16/11/2009 11:09:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (16/11/2009 11:07:00)

Mosina, dnia 22 października 2009 r.

Sprawa: IK.341-61/09

 

                                               Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK. 341-61/09

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.341-61/09 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: BUDOWA CHODNIKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ BOISKA – MOJE BOISKO ORLIK 2012.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 7 :

 

Krystyna Michałkowska

Zakład Robót Drogowych

62-050 Rogalinek

ul. Północna 16

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 59.868,56 zł brutto (49.072,59 zł netto). Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert (cena) przedstawia najkorzystniejszą cenę wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

 Oferta nr 1: Zakład Wielobranżowy BRUKARSTWO Jerzy Boruczkowski, Ul. Pożegowska30, 62-050 Mosina (oferta z ceną ofertową 69.661,85 zł brutto została sklasyfikowana na IV miejscu)

 

Oferta nr 2: „BUDROMAX” Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 6, 64-800 Chodzież (oferta z ceną ofertową 66.669,84 zł brutto została sklasyfikowana na III miejscu)

 

Oferta nr 3: „USBUD” Marian Szudra,  ul. Powstańców Wlkp. 15, 64-420 Kwilcz (oferta z ceną ofertową 70.010,30 zł brutto została sklasyfikowana na V miejscu)

 

Oferta nr 4: DROMEL Jarosław Grześkowiak,  Ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań (oferta z ceną ofertową 75.645,00 zł brutto została sklasyfikowana na VII miejscu)

 

 Oferta nr 5: Brukarstwo „BAKO” Sylwester Bakalarczyk,  Ul. Wojska Polskiego 3, 63-210 Żerków (oferta z ceną ofertową 79.717,69 zł brutto została sklasyfikowana na VIII miejscu)

 

Oferta nr 6: Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa INWEST - BRUK, ul. Szewska 4, 63-100 Śrem, (oferta z ceną ofertową 63.531,55 zł brutto została sklasyfikowana na II miejscu)

 

 Oferta nr 8: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Paweł Czyż,  ul. Czarnieckiego 2, 62-040 Puszczykowo (oferta z ceną ofertową 71.409,24 zł brutto została sklasyfikowana na VI miejscu)

 

 Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu:

 1. nie zostały odrzucone żadne oferty.
 2. nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

1.        Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

2.        www.mosina.pl

3.        Tablica ogłoszeń

4.        IK-a/a

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (22/10/2009 09:57:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (22/10/2009 10:44:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (22/10/2009 09:57:43)

                                                                                  Mosina, dnia 2 października 2009 r.

Sprawa: IK.341-1/09

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.341-1/09

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.341-1/09 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SKATEPARK-U W MOSINIE”.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 :

 

PERSPEKTYWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.

ODDZIAŁ W POZNANIU

ul. Zielona 8

61-851 Poznań

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 21.960,00 brutto (18.000,00  zł netto). Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert (cena) przedstawia najkorzystniejszą cenę wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta nr 1: PRACOWNIA PROJEKTOWA JOANNA OKRASKA, ul. Łukowa 16 m. 4, 93-410 Łódź (oferta z ceną ofertową 25.010,00 zł brutto została sklasyfikowana na II miejscu)

 

Oferta nr 2: Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL”, ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła  (oferta z ceną ofertową 39.650,00 zł brutto została sklasyfikowana na III miejscu)

 

Oferta nr 3: EKOBIZNES.PL Sp. z o.o., ul. Cisowa 3, 62-081 Chyby (oferta z ceną ofertową 59.780,00 zł brutto została sklasyfikowana na IV miejscu)

 

Oferta nr 4: An Archi Group s.c T. Kacprowicz, K. Kacprowicz, R. Zadrożny, K. Odziomek, ul. Chorzowska 64, 44-100 Gliwice (oferta z ceną ofertową 87.840,00 zł brutto została sklasyfikowana na VI miejscu)

                                                                                                                                

Oferta nr 6: Oferta wspólna: 1. ArchitekciPL Jerzy Hnat ul. Kościelna 1/7, 44-100 Gliwice; 2.Trnas-Gaz sp.j. Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec, ul. Witkiewicza 4, 38-500 Sanok  (oferta z ceną ofertową 71.980,00 zł brutto została sklasyfikowana na V miejscu)

 

Oferta nr 7: Project&DESIGN Oleg Fomiczow, ul. Piłkarska 4, 96-321 Żabia Wola (oferta z ceną ofertową 128.710,00 zł brutto została sklasyfikowana na VIII miejscu)

 

Oferta nr 8: DEMIURG Mikołaj Jankowski, ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań (oferta z ceną ofertową 97.600,00 zł brutto została sklasyfikowana na VII miejscu)

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (02/10/2009 13:31:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (02/10/2009 13:32:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (02/10/2009 13:31:49)

Mosina, dnia 22 września 2009r.

ZP.341-2/09

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

DOTYCZY:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury

 

            Zamawiający, zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 wyżej cyt. ustawy, dokonano wyboru oferty.

1.       W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

1

Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX

Zbigniew Wycisk, 63-004 Tulce, ul. Sosnowa 3

72.585,75

2

PPURB „HIRMARK” s.c.

Hieronim, Marek Holewińscy, 62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 72

79.704,11

3

PUB „BOG-MAR”

61-807 Poznań, ul. św. Marcin 58/64

96.131,43

2.    Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert.

Zgodnie z treścią ogłoszenia oraz z pkt. 20.2 SIWZ jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena- 100%.

Zamawiający działając zgodnie z formułą wskazaną w pkt. 20.3 SIWZ dokonał oceny punktowej ważnych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium najniższa cena oferty brutto

Razem

1

100,00

100,00

2

91,06

91,06

3

75,51

75,51

 

 

 

3.       Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX Zbigniew Wycisk

ul. Sosnowa 5, 63-004 Tulce

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną brutto: 72585,75 .

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z treścią siwz. Jedynym kryterium oceny ofert było kryterium „najniższa cena brutto”. Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów wynoszącą 100,00 w zakresie kryterium oceny ofert. Cena mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W imieniu Zamawiającego

      Alicja Adamska

Z-CA DYREKTORA MOK

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Alicja Adamska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Alicja Adamska (22/09/2009 10:21:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (22/09/2009 13:29:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Alicja Adamska (22/09/2009 10:21:47)

Mosina, dnia 09 września  2009 r.

Sprawa: IK.341-48/09

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.341-48/09

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.341-48/09 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

„Profilowanie II dróg na terenie Gminy Mosina w roku 2009”.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 2 – Zakład Usługowo _ Handlowy „BUD – HANEX”, 62-035 Kórnik, ul. Wojska Polskiego 18. Oferta z najniższą ceną 0,15 zł/m2 zł brutto – drogi gruntowe i tłuczniowe spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów - cena.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1 złożona przez:

„JAROS” Jarosław Szaniawski, 54-140 Żmigród,  - Żmigródek 72 (oferta z ceną ofertową 1,16/m2 zł brutto - drogi gruntowe i żużlowe, 2,35 zł. brutto - drogi tłuczniowe została sklasyfikowana na IV miejscu).

Oferta Nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo  Usługowo Handlowe „CYNK” s.c. Edward Cynka i wspólnicy, 63-100 Śrem, Sosnowiec 4, -  (oferta z ceną ofertową 0,244 zł/m2 brutto – drogi gruntowe i żużlowe, 0,305 zł/m2 – drogi tłuczniowe została sklasyfikowana na III miejscu).

Oferta Nr 4 złożona przez:

Zakład Remontów Dróg Gruntowych Zdzisław Ziemecki 62-004 Czerwonak, ul Konwaliowa 15-  (oferta z ceną ofertową 0,21 zł/m2 brutto – drogi gruntowe i  tłuczniowe została sklasyfikowana na II miejscu).

Otrzymuje:

 

1.      Adresat

2.      „JAROS” Jarosław Szaniawski, 54-140 Żmigród,  - Żmigródek 72

3.      Przedsiębiorstwo  Usługowo Handlowe „CYNK” s.c. Edward Cynka i wspólnicy, 63-100 Śrem, Sosnowiec 4,

4.      Zakład Remontów Dróg Gruntowych Zdzisław Ziemecki 62-004 Czerwonak, ul Konwaliowa 15

5.      IK a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wojciech Górny
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wojciech Górny (10/09/2009 08:04:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (10/09/2009 08:04:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (10/09/2009 08:04:07)

.

                                                                                                          Mosina, dnia 9 września 2009 r.

Sprawa: IK.341-37/09

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.341-37/09

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.341-37/09 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „BUDOWA PRZEDSZKOLA TRZYODDZIAŁOWEGO W WIÓRKU - ETAP I”.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 13 :

 

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane

„GREKBUD”

Grzegorz Kordylewski

ul. Janiny Porazińskiej 6

62-050 Mosina

 

Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 886.274,16 brutto (726.454,23 zł netto). Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert (cena) przedstawia najkorzystniejszą cenę wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Oferta nr 1: Zakład Budowlany „WANAT” Ryszard Wanat, Żychlin, ul. Borowa 2 A, 62-571 Stare Miasto

(oferta z ceną ofertową 1.097.813,11 zł brutto została sklasyfikowana na 11 miejscu)

 

 

Oferta nr 2: Firma Ogólnobudowlana „DEKBUD” Wojciech Jerzakowski, Skiereszewo 3A, 62-200 Gniezno

(oferta z ceną ofertową 988.512,91 zł brutto została sklasyfikowana na 5 miejscu)

 

 

Oferta nr 3: „FORBUD” Zbigniew Rek, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 314C, 61-469 Poznań

(oferta z ceną ofertową 1.177.121,77 zł brutto została sklasyfikowana na 14 miejscu)

 

 

Oferta nr 4: FACH BUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak, STRZESZKI 9, 63-000 Środa Wlkp.

(oferta z ceną ofertową 892.226,75  zł brutto została sklasyfikowana na 2 miejscu)

 

 

Oferta nr 5: Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański, ul. Brzozowa 9, 61-429 Poznań

(oferta z ceną ofertową 1.180.740,81  zł brutto została sklasyfikowana na 15 miejscu)

 

 

Oferta nr 6: M.S. BUDOWNICTWO Mariusz Skrzypczak, Os. Piastowskie 5/23, 64-000 Kościan

(oferta z ceną ofertową 1.096.996,44 zł brutto została sklasyfikowana na 10 miejscu)

 

 

Oferta nr 7: „PEKABUD-MORASKO” Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań

(oferta z ceną ofertową 931.132,58 zł brutto została sklasyfikowana na 3 miejscu)

 

 

Oferta nr 8: PPHU „PERFEKT” Sp. C. , ul. Chociszewskiego 2a, 64-100 Leszno

(oferta z ceną ofertową 973.870,30 zł brutto została sklasyfikowana na 4 miejscu)

 

 

Oferta nr 9: Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” Sp. z o.o., ul. E. Sczanieckiej 2, 64-300 Nowy Tomyśl

(oferta z ceną ofertową 1.088.786,44 zł brutto została sklasyfikowana na 9 miejscu)

 

 

Oferta nr 10: RBW Sp. z o.o. Wiórek, , ul. Działkowa 17, 61-160 Poznań

(oferta z ceną ofertową 1.042.061,47 zł brutto została sklasyfikowana na 7 miejscu)

 

 

Oferta nr 11: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDOPOL-Poznań” Spółka z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

(oferta z ceną ofertową 1.005.913,52 zł brutto została sklasyfikowana na 6 miejscu)

 

 

Oferta nr 12: Przedsiębiorstwo  Budowlano-Montażowe SPEC-EKO-STAL, ul. Marciniaka 12, 63-100 Śrem

(oferta z ceną ofertową 1.123.841,49 zł brutto została sklasyfikowana na 12 miejscu)

 

 

Oferta nr 14: Przedsiębiorstwo Budowlane „LECHBUD” Leszek Jakubowski, ul. Strzelecka 78, 62-050 Mosina

(oferta z ceną ofertową 1.084.705,05 zł brutto została sklasyfikowana na 8 miejscu)

 

 

Oferta nr 15: Aista Sp. z o.o., ul. Orzeszkowej 5/3, 60-778 Poznań

(oferta z ceną ofertową 1.173.977,89 zł brutto została sklasyfikowana na 13 miejscu)

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu:

 1. nie zostały odrzucone żadne oferty.
 2. nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (09/09/2009 14:21:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (09/09/2009 14:21:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (09/09/2009 14:21:08)
Pełna treść zawiadomienia z dnia 10.08.2009 r. w pliku do pobrania.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (10/08/2009 14:21:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (10/08/2009 14:26:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (10/08/2009 14:21:14)

Mosina, dnia 4.08.2009r.

MOK.341-1/09

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

DOTYCZY:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest modernizacja pomieszczeń w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury

 

W związku z protestem złożonym w dniu 31 lipca br. na czynność Zamawiającego polegającą na wykluczeniu Protestującego (PPURB HIRMARK s.c. ul. Sowiniecka 72, 62-050 Mosina), Zamawiający informuje zgodnie z art. 183 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), że przedmiotowy protest został rozstrzygnięty poprzez uwzględnienie zarzutów i żądań w nim podniesionych.

Niniejszym informuję o powtórzeniu czynności polegającej na ponownym badaniu ofert oraz na wyborze najkorzystniejszej oferty.

1.       W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

1

PPURB HIRMARK s.c.

ul. Sowiniecka 72, 62-050 Mosina

107886,94

2

FACH-BUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak

Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp.

63429,23

2.       Oferta złożona przez FACHBUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak, Strzeszki 9, 63-000 Środa Wlkp., została odrzucona w dniu 28.07.2009r., gdyż treść złożonej przez niego oferty nie odpowiada treści SIWZ.

3.    Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert.

Zgodnie z treścią ogłoszenia oraz z pkt. 20.2 SIWZ jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena – 100%.

Zamawiający działając zgodnie z formułą wskazaną w pkt. 20.3 SIWZ dokonał oceny punktowej ważnych ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium najniższa cena oferty brutto

Razem

1

100,00

100,00

4.    Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna unieważnienia:

art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający przed otwarciem ofert odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 90,000,00 złotych brutto.

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 107886,94 zł brutto – jest to oferta najkorzystniejsza.

Nie jest możliwe zwiększenie przez Zamawiającego kwoty na sfinansowanie zamówienia.

Tym samym cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający ma na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

 

 

                                                                           

 

otrzymują:

1.     www.kultura.gmina.pl

2.     bip.mosina.wokiss.pl

3.     a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Alicja Adamska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Alicja Adamska (04/08/2009 16:39:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (06/08/2009 08:24:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Alicja Adamska (04/08/2009 16:39:51)

Mosina, dnia  26 maja 2009 r.

Sprawa: IK.341-10/09

 

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.341-10/09

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.341-9/09 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Przebudowa dachu przedszkola nr 2 w Mosinie”  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 116154-2009

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 4 – ARTM Artur Musiał ul. Armii Krajowej 3/15 64-600 Oborniki. Oferta otrzymała największą liczbę 100,00 punktów, spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w dokumentacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów - cena.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

-        Oferta Nr 1 złożona przez Zakład Budowlany „Wanat” Ryszard Wanat, Żychlin, ul. Borowa 2a, 62-571 Stare Miasto (oferta otrzymała 90,04 pkt.),

-        Oferta Nr 2 złożona przez „Ju-Ma” Firma Ogólnobudowlana Blacharstwo Dekarstwo Maciej Czyż ul. Stawna 22 62-064 Plewiska (oferta otrzymała 99,91 pkt.),

-        Oferta Nr 3 złożona przez Przedsiebiorstwo Handlowo-Budowlane „Tyliński” Sp.j. U.Tylińska, J.Tyliński ul. Święciechowska 49, 64-100 Leszno (oferta otrzymała 92,15 pkt.),

-        Oferta Nr 6 złożona przez Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Szczęsny ul. Szkolna 21 Robakowo, 62-023 Gądki (oferta otrzymała 98,91 pkt.),

-        Oferta Nr 8 złożona przez PPUH Dachpol Leszek Szypuła Młynów nr 7 63-410 Ostrów Wlkp.2 (oferta otrzymała 72,30 pkt.),

-        Oferta Nr 9 złożona przez „Markar” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 475 62-064 Plewiska (oferta otrzymała 96,58 pkt.),

-        Oferta Nr 11 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Technus” Sp. z o.o. ul. Bukowska 237 60-189 Poznań (oferta otrzymała 89,98 pkt.),

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. Tablica ogłoszeń
 4. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Kasprzyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Kasprzyk (26/05/2009 12:30:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (26/05/2009 12:39:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Kasprzyk (26/05/2009 12:30:08)
 
Pełna treść zawiadomienia z dnia 08.05.2009 r. w pliku do pobrania.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (08/05/2009 12:58:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/05/2009 13:00:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (08/05/2009 12:58:47)

Mosina, dnia 29 kwietnia  2009 r.

 

 

Sprawa: IK.341-15/09

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na:

 

"BUDOWA ULICY TARGOWEJ W MOSINIE -DROGA

WRAZ Z ODWODNIENIEMM ETAP  IV"

 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art.10 ust.1 i art.39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wybrano ofertę nr 5:

ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH

          Marek Dachtera

ul. Ks. I. Posadzego 5B , 62-040 Puszczykowo

 

Powyższa oferta przedstawiła najkorzystniejszą cenę wykonania zadania. Cena stanowiła kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, a wybrana oferta otrzymała 100 punktów, wyliczona zgodnie ze wzorem określonym w siwz. Cena ofertowa wynosi: 243.319,63 zł brutto w tym 22% podatku VAT (199.442,32 zł netto).Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferty nie podlegające odrzuceniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

N Nr ofofert

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Ilość punktów

 

1

Przedsiębiorstwo     Wielobranżowe    Rat-Bud     Jacek Ratajczak    

  ul. Kasztanowa 7  

  62-004 Czerwonak  

 

76,74

 

2

  Przedsiębiorstwo Budowlano-  

  Usługowe     Paweł Czyż   

  ul. Czarnieckiego 2  

62-040 Puszczykowo  

 

67,28

 

3

Usługi Wodno-Kanał.   

 Stanisław Kornosz  

   ul. Świerkowa 2  

62-050 Mosina      

99,19

 

4

         

MATT-s.c.  

          ul. Poznańska 62a  

   62-080 Tamowo   Podgórne  

71,82

 

5

Zakład Robót Drogowych

Marek Dachtera

ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B

62-040 Puszczykowo

100,00

 

6

Zakład Robót Drogowych  

  Krystyna Michałkowska  

ul. Północna 16  

  62-050 Rogalinek  

88,53

 

7

P.U.H. „BUD-BRUK”

Ryszard Mielcarek

Ul. Józefa Wybickiego 7

64-020 Czempiń

72,66

 

Otrzymują:

1.   Wykonawcy wg rozdzielnika

2.   Tablica ogłoszeń Urzędu

3.      Strona: http://bip.mosina.wokiss.pl

4.      IK -a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wojciech Górny
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wojciech Górny (29/04/2009 14:12:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (29/04/2009 14:13:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (29/04/2009 14:12:16)

Mosina, dnia 22 kwietnia 2009 r.

Sprawa: IK.341-13/09

 

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.341-13/09

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.341-13/09 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 53052-2009.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 11 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „Tyliński” Sp. j.

Urszula Tylińska, Jarosław Tyliński

ul. Święciechowska 49

64-100 Leszno

 

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert – cena (100 punktów). Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu. Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi brutto: 186.282,13 zł (netto: 152.690,27 zł).

 

Pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu złożone w przedmiotowym postępowaniu:

 

Oferta nr 1: Zakład Budowlany Wojciech Frankowski,

         Borówiec , ul. Główna 32, 62-023 Gądki – otrzymała 75,89

 

Oferta nr 2: Zakład Budowlany „MIRBUD”,

        ul. Pogodna, 62-085 Skokiotrzymała 76,13 pkt

 

Oferta nr 3: Zakład Dekarsko-Blacharski HURT-DETAL

         Materiałów Budowlanych i Pokryć Dachowych Julian Cywiński

         ul. Leśna 6, 62-050 Mosina – otrzymała 70,81 pkt

 

Oferta nr 4: Zakład Budowlany „WANAT”, Ryszard Wanat

        Żychlin, ul. Borowa 2A, 62-571 Stare Miasto – 85,54 pkt

 

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Budowlane „MIRBUD” Mirosław Kordylewski

       ul. Kościuszki 8, 62-050 Mosina – otrzymała 87,36 pkt

 

Oferta nr 6: Firma Ogólnobudowlana „FASADA” Jerzy Szuda

        ul. Jarzynowa 8, 62-050 Mosina – otrzymała 76,41 pkt

1/2

Oferta nr 7: Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański

       ul. Brzozowa 9, 61-429 Poznań – otrzymała 88,37 pkt

 

Oferta nr 8: „W.T. BUD” Tomasz Wojtyński

        ul. 3 Maja 23, 62-310 Pyzdry – 79,65 pkt                               

 

Oferta nr 9: Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman

       ul. Leszczyńska 54, 64-115 Święciechowa – otrzymała 70,56 pkt

 

Oferta nr 10: AGENCJA USŁUGOWO HANDLOWA „SYTEK” Sp. z o.o.

         os. Leśne 15 B/103, 62-028 Koziegłowy – otrzymała 78,79 pkt

 

Oferta nr 12: ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Stanisław Szczęsny

         Robakowo, ul. Szkolna 21, 62-023 Gądki – otrzymała 95,04 pkt

 

Oferta nr 13: Usługi Blacharsko-Dekarskie Mariusz Szymkowiak

          ul. Główna 26, 62-053 Pecna – otrzymała 84,80 pkt

 

Oferta nr 14: „Lepiko” Sp. z o.o.

Skórzewo, ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań – otrzymała 80,37 pkt

 

Oferta nr 15: BRANŻA Ogólnobudowlana i Budowlano-Instalacyjna

          Blacharstwo budowlane, Dekarstwo Zbigniew Sobierajski

         ul. Zakopiańska 80, 60-467 Poznań – otrzymała 83,63 pkt

 

Oferta nr 16: Firma Ogólnobudowlana DEKBUD Wojciech Jerzakowski

          Skiereszewo 3A, 62-200 Gniezno – otrzymała 76,72 pkt

 

Oferta nr 17: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BOG-MAR”

          ul. Św. Marcin 58/64 XI. p, 61-807 Poznań – otrzymała 77,42 pkt

 

Oferta nr 18: Instalatorstwo i Sieci Elektryczne Zbigniew Szczutowski

         ul. Chmielniki 11, 86-100 Świecie – otrzymała 81,90 pkt

 

Oferta nr 19: Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Kaczmarek

          ul. Sobotecka 29 m1, 60-161 Poznań – otrzymała 84,42 pkt

 

 

Otrzymują:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 2. www.mosina.pl
 3. IK-a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wojciech Górny
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wojciech Górny (22/04/2009 14:28:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (22/04/2009 14:28:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (22/04/2009 14:28:08)

Mosina, dnia 3 kwietnia 2009 r.

Sprawa: IK.341-3/09

 

 

 

                                                          

Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.341-3/09

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.341-3/09 w trybie przetargu nieograniczonego na  „Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w Mosińskim Ośrodku Kultury” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 38158-2009.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

 

Zakład Instalacji Odpylania i Wentylacji STALWENT Spółka z o.o.

ul. Centralna 67

86-005 Białe Błota.

 

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert – cena (100 punktów). Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu. Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi brutto: 346.480,00 zł (netto: 284.000,00 zł).

 

Pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu złożone w przedmiotowym postępowaniu:

 

Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Spółka Jawna

       ul. Mostowa 2, 64-800 Chodzież – otrzymała 84,45 punktów

 

Oferta nr 3. ETIS Sp. z o.o.,

        ul. Warszawska 66, 08-103 Siedlce – otrzymała 78,98 punktów

 

Oferta nr 4. KLIMA NORD Sp. z o.o.,

        ul. Pniewska 15, 60-446 Poznań - otrzymała 87,56 punktów

 

Oferta nr 5. „PROBUD” Sp. z o.o.,

        ul. Raszkowska 60, 63-400 Ostrów Wielkopolski - otrzymała 82,10 punktów

 

Oferta nr 7. UNOX Spółka Akcyjna,

        ul. Hodowlana 5, 61-680 Poznań - otrzymała 80,27 punktów

                                                                                                                                         Oferta nr 8. Polimex-Mostostal S.A.

        Zakład ZREW Oddział Poznań,

        ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań - otrzymała 54,67 punktów

 

Oferta nr 9. BOMAX Spółka Akcyjna,

        ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań - otrzymała 94,16 punktów

 

Oferta nr 10. Konsorcjum firm:

1. DOM-MAR Sp. z o.o., ul. Smardzewska 13, 60-161 Poznań

2. ATREM S.A., ul. Rzemieślnicza 35/37, 62-081 Przeźmierowo - otrzymała 90,62 punktów

 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 6:

HTS Instalacje Sp. z o.o.,

ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

Oferta została odrzucona  na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał załączenia do oferty kosztorysu ofertowego, wypełnionego na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Do złożonej oferty Wykonawca nie załączył kosztorysu ofertowego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Rembalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Rembalska (03/04/2009 11:57:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (03/04/2009 12:32:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Rembalska (03/04/2009 12:31:05)

                                                                                              Mosina, dnia 16 marca 2009 r.

 

 

Sprawa: IK.341-14/09

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na:

 

„Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Mosina w roku 2009”

 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art.10 ust.1 i art.39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. ) wybrano ofertę           nr 2:

Zakład Remontów Dróg Gruntowych Zdzisław Ziemecki

                     Ul. Konwaliowa 15

                     62-004 Czerwonak 

Powyższa oferta przedstawiła najkorzystniejszą cenę wykonania zadania. Cena stanowiła kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, a wybrana oferta otrzymała 100 punktów, wyliczona zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Cena ofertowa wynosi: 174.877,33 zł brutto w tym 22% podatku VAT (143.342,08 zł netto).Wykonawca spełnia wszystkie  warunki udziału w postępowaniu.

 

Oferty nie podlegające odrzuceniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

Oferta nr 1 : Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SPEC”

                     Remigiusz Nowacki

                     Błażejewko, ul. St Mikołajczyka

                     62-035 Kórnik  otrzymała 66,50 punktów

 

Oferta nr 2 : Zakład Remontów Dróg Gruntowych Zdzisław Ziemecki

                     Ul. Konwaliowa 15

                     62-004 Czerwonak  otrzymała 100,00 punktów

 

Oferta nr 3 : Przedsiębiorstwo Usługowe Handlowo

                     CYNK s.c. Edward Cynka i wspólnicy

                     Sosnowiec 4

                     63-100 Śrem  otrzymała 93,16 punktów

 

Oferta nr 4 : FERD  Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek

                     ul. Szarych Szeregów 25

                     63-000 Środa otrzymała 69,86 punktów

 

 

 

Otrzymują:

1.   Wykonawcy wg rozdzielnika

2.   Tablica ogłoszeń Urzędu

3.      Strona: http://bip.mosina.wokiss.pl

4.      IK -a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Wojciech Górny
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Wojciech Górny (16/03/2009 17:15:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Wojciech Górny (16/03/2009 17:16:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Wojciech Górny (16/03/2009 17:15:38)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (31/12/2008 12:04:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (31/12/2008 12:20:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (31/12/2008 12:04:23)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (22/12/2008 13:54:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (22/12/2008 13:58:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (22/12/2008 13:54:28)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (22/12/2008 12:46:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (22/12/2008 13:58:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (22/12/2008 12:46:22)
OPS-ZP-3/2008                                                                         Mosina, 17.11.2008 r.
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podst. art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
Uzasadnieniem wyboru w/wym. wykonawcy jest okoliczność, że złożona przez niego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny ofert (cena -100%).
Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy, uzyskując poniższą ilość punktów w przyjętym kryterium oceny:
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
(łączna ilość punktów)
 
1.
 
Firma "Gwarant" - Tomczyk sp. jawna
ul. Rynek 3A
67-200 Głogów
 
 
97,38
 
2.
 
Polski Czerwony Krzyż
Wielkopolski Zarząd Okręgowy
w Poznaniu
ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań
 
 
100,00
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dorota Rakocz (17/11/2008 13:26:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (17/11/2008 13:34:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dorota Rakocz (17/11/2008 13:26:43)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (30/10/2008 14:31:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:06:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:14:18)
 
IN.341-4/08
 
Mosina, dnia 28 października 2008 r.
 
 
wg rozdzielnika
Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IN.341-4/2008 w trybie przetargu nieograniczonego na II zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie
OGŁOSZENIE
o wyborze oferty
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na :
II zakupie sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 2, firmy:
EWAM SYSTEM TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
ul. Św. Wojciecha 27/1
61-749 Poznań
Powyższą ofertę wybrano ze względu na najniższą cenę ofertową, która wynosi 142.236,14 - w tym 22% podatku VAT. Cena stanowiła jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, a wybrana oferta otrzymała 100 punktów.
Pozostałe, nie odrzucone, oferty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskały:
 • oferta Nr 4.: TTI Bogdan Słaboszewski, Jerzy Słaboszewski, Małgorzata Słaboszewska Spółka Jawna, ul. Partyzantów 65A, 43-316 Bielsko - Biała - otrzymała 94,84 pkt.
 
 
 
Rozdzielnik:
1.    Komputronik S.A. ul. Wołczyńska 37 60-003 Poznań
2.    VECTOR ON-LINE Sp. z o.o. ul. Mogileńska 50 61-044 Poznań
3.    EWAM SYSTEM TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE ul. Św. Wojciecha 27/1 61-749 Poznań
4.    TTI Sp.j. ul. Partyzantów 65A 43-316 Bielsko - Biała
5.    Tablica ogłoszeń
7.    IN a/a
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2008 14:44:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:07:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:14:31)
OPS-ZP-2/2008                                                                       Mosina, 27.10.2008 r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
 
Na podst. Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta i Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę "Gwarant" - Tomczyk sp. Jawna, ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów.
Oferta powyższa była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i dlatego uzyskała najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium wyboru ofert (cena-100%).
Ponadto pragniemy poinformować, że przetarg w przedmiotowej sprawie został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), albowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dorota Rakocz (27/10/2008 14:15:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:07:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:15:13)

                                                                                              Mosina, dnia 26 września 2008 r.

 

 

Sprawa: IK.341-30/08

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na:

 

„Remont nawierzchni bitumicznych

1.      remontu nawierzchni bitumicznej parkingu na Placu 20 października

2.      remontu nawierzchni bitumicznej łącznika od drogi woj. N r431 do

    ul. Szerokiej w Mieczewie”

 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art.10 ust.1 i art.39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wybrano ofertę nr 1

 

Przedsiębiorstwo drogowe

DROMOST

ŻABNO 2A

63-112 Brodnica

 

Powyższa oferta przedstawiła najkorzystniejszą cenę wykonania zadania. Cena stanowiła kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, a wybrana oferta otrzymała 100 punktów, wyliczona zgodnie ze wzorem określonym w siwz. Cena ofertowa wynosi: 109.109,48 zł brutto w tym 22% podatku VAT Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

                    

 

 

Otrzymują:

1.   Wykonawca

2.   Tablica ogłoszeń Urzędu

3.      Strona: http://bip.mosina.wokiss.pl

4.      IK -a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Przybysz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Przybysz (26/09/2008 14:54:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:07:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:16:45)

                                                                                              Mosina, dnia 26 września 2008 r.

 

Sprawa: IK.341-39/08

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na:

 

„Dostawa nowego samochodu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży w tym osób niepełnosprawnych w Gminie Mosina”

 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art.10 ust.1 i art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wybrano ofertę nr 2, złożoną przez firmę:

 

„ZIMNY” AUTORYZOWANY DEALER VOLKSWAGENA

ul. Wojska Polskiego 102

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Powyższa oferta przedstawiła najkorzystniejszą cenę wykonania zadania. Cena stanowiła kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana oferta otrzymała 100 punktów, wyliczone zgodnie ze wzorem określonym w siwz. Cena ofertowa wynosi: 127.200,00 zł brutto w tym 22% podatku VAT (104.262,30 zł netto). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

           

 

Oferta odrzucona:

 

Oferta nr 1:

KPI Retail sp. z o. o.

ul. Krańcowa 40/42

61-037 Poznań

 

Uzasadnienie:

Zamawiający odrzuca ofertę nr 1: KPI Retail sp. z o.o. ul. Krańcowa 40/42, 61-037 Poznań na podstawie art.89 ust. 1 p.8 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 73 ustawy   z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). W złożonej ofercie z brak podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Do oferty dołączono pełnomocnictwo dla pana Bartosza Gozdur, jednak pełnomocnik również oferty nie podpisał. Stąd też w myśl w/w przepisów ofertę należy odrzucić.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.   Wykonawcy wg rozdzielnika

2.   Tablica ogłoszeń Urzędu

3.       Strona: www.mosina.pl

4.       IK -a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Przybysz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Przybysz (26/09/2008 14:13:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:07:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:17:04)

                                                                                              Mosina, dnia 17 września  2008 r.

 

Sprawa: IK.341-29/08

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na:

 

Remont nawierzchni przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego           w Mosinie ul. Śremska

 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art.10 ust.1 i art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wybrano ofertę nr 2, złożoną przez firmę:

 

P.U.H. „BUD-BRUK”

Ryszard Mielcarek

ul. Józefa Wybickiego 7

64-020 Czempiń

 

Powyższa oferta przedstawiła najkorzystniejszą cenę wykonania zadania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Cena stanowiła kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana oferta otrzymała 100 punktów, wyliczone zgodnie ze wzorem określonym w siwz. Cena ofertowa wynosi: 149.709,97 zł brutto w tym 22% podatku VAT (122.713,09 zł netto). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

Oferta nr 1 : ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH

                    Krystyna Michałowska - właściciel

                    ul. Północna 16

                    62-050 Rogalinek  – otrzymała 96,41 pkt

           

 

Wykonawca wykluczony z postępowania:

 

Wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę nr 3: „VILAMEX” Łukasz Wiktor Maciejowski, ul. Litewska 21/1, 60-605 Poznań – Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp. Oferta nie posiadała wymaganych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i nie została uzupełniona w wyznaczonym terminie. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.   Wykonawcy wg rozdzielnika

2.   Tablica ogłoszeń Urzędu

3.       Strona: www.mosina.pl

4.       IK -a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Przybysz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Przybysz (18/09/2008 08:36:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:08:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:17:27)
Zawiadomienie o wyborze oferty - pełna treść zawiadomienia w pilku do pobrania.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (05/09/2008 12:37:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:08:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:17:41)
IN.341-3/08
 
Mosina, dnia 1 września 2006 r.
Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IN.341-3/2008 w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie
OGŁOSZENIE
o wyborze oferty
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na :
Dostawie sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) , wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 1, firmy:
 • System Data Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 42 39-300 Mielec
Powyższą ofertę wybrano ze względu na najniższą cenę ofertową, która wynosi 113.378,26 . - w tym 22% podatku VAT. Cena stanowiła jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, a wybrana oferta otrzymała 100 punktów.
Pozostałe, nie odrzucone, oferty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskały:
 • oferta Nr 6.: ON-LINE Centrum Komputerowe Sp. z o.o. ul. Mogileńska 50; 61-044 Poznań - otrzymała 90,28 pkt.
 • oferta Nr 9.: Komputronik S.A. ul. Wołczyńska 37; 60-003 Poznań - otrzymała 88,30 pkt.
 • oferta Nr 7.: Vector Computers ul. B. Winiarskiego 56; 61-408 Poznań - otrzymała 85,07 pkt.
 • oferta Nr 8.: Hardsoft-Telekom ul. Namysłowska 17/19; 60-166 Poznań - otrzymała 79,06 pkt
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (01/09/2008 14:30:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (01/09/2008 14:30:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/09/2008 14:30:38)

 

                                                                                  Mosina, dnia 14 sierpnia 2008 r.

 

Sprawa: IK.341-23/08

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na:

 

„Wymiana poszycia dachu z ociepleniem – Szkoła Podstawowa

w Krosinku”.

 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art.10 ust.1 i art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wybrano ofertę nr 1, złożoną przez firmę:

 

Usługi Blacharsko – Dekarskie

Mariusz Szymkowiak

ul. Główna 26

62-053 Pecna

 

Powyższa oferta przedstawiła najkorzystniejszą cenę wykonania zadania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Cena stanowiła kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, a wybrana oferta otrzymała 100 punktów, wyliczona zgodnie ze wzorem określonym w siwz. Cena ofertowa wynosi: 144.070,53 zł brutto w tym 22% podatku VAT (118.090,60 zł netto). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu złożyli następujący Wykonawcy:

 

Oferta nr 4 : Przedsiębiorstwo Budowlane MIRBUD Mirosław Kordylewski

        ul. Kościuszki 8, 62-050 Mosina – otrzymała 97,57 pkt

 

Oferta nr 5:  P.U.B. „BOG-MAR” Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych

                     ul. Św. Marcin 58/64 XI p., 61-807 Poznań – otrzymała 88,31 pkt

 

Oferty odrzucone:

 

Oferta nr 2 : WASZ DACH Hurtownia pokryć Dachowych Sp. z o.o., ul. Sycowska 49,       60-003 Poznań – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy pzp. Przedstawiony w ofercie kosztorys ofertowy nie zawiera pozycji nr 38 – „czas pracy rusztowań grupy” zawartej w przedmiarze załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Oferta nr 3 : Zakład Blacharsko-Dekarski Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Witkowski, ul. Bystra 46, 61-366 Poznań – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1  pkt 2 i 6 ustawy pzp. Przedstawiony w ofercie kosztorys ofertowy nie zawiera pozycji nr 38 – „czas pracy rusztowań grupy” zawartej w przedmiarze załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Otrzymują:

1.   Wykonawcy wg rozdzielnika

2.   Tablica ogłoszeń Urzędu

3.       Strona: www.mosina.pl

4.       IK -a/a

 

         

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Przybysz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Przybysz (14/08/2008 13:26:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:08:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:18:45)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Andrzej Okpisz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Andrzej Okpisz (04/06/2008 08:32:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/06/2008 09:48:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Andrzej Okpisz (04/06/2008 08:32:36)

Sprawa: IK.341-4/08

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na:

 

Budowie Szkoły Podstawowej w Mosinie – II etap

 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art.10 ust.1 i art.39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655), wybrano najkorzystniejszą ofertę:

 

„Lepiko” Sp. z o.o.

Skórzewo, ul. Skórzewska 19

60-185 Poznań

 

Powyższą ofertę wybrano ze względu na najkorzystniejszą cenę.

 

Do przetargu przystąpiły również podane poniżej firmy:

 

 1. Przedsiębiorstwo Budowlane  „MIRBUD”

     Mirosław Kortylewski

     ul. Kościuszki 8

     62-050 Mosina

 

3.  PPHU EURO-DACH

     Rafał Wichłacz

     ul. Kilińskiego 5

     63-100 Śrem

 

4.  Przedsiębiorstwo Budowlane  „ LECHBUD”

     Leszek Jakubowski

     ul. Strzelecka 78

     62-050 Mosina

 

 

Spośród w/w ofert , oferty nr 1, 4  zostały odrzucone, zgodnie z art.89, pkt.2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655).

 

Natomiast  pozostałe oferty uzyskały następującą punktację:

 

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów

 

PPHU EURO-DACH

Rafał Wichłacz

ul. Kilińskiego 5

63-100 Śrem

 

 

 

99

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Grabarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Grabarczyk (30/04/2008 12:55:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:08:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:18:22)
IN.341-1/08
Mosina, dnia 25 marca 2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na :
Zakupie laptopów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) , wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 2, firmy:
ON-LINE Centrum Komputerowe Sp. z o.o.
z siedzibą:
ul. Mogileńska 50
61-044 Poznań
Powyższą ofertę wybrano ze względu na najniższą cenę ofertową, która wynosi 21.953,90 . - w tym 22% podatku VAT. Cena stanowiła jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, a wybrana oferta otrzymała 100 punktów.
Pozostałe oferty biorące udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
ˇ    oferta Nr 1.: EWAM SYSTEM - TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE, z siedzibą przy ul. Św. Wojciecha 27/1; 61-749 Poznań - otrzymała 89,20 punktów,
 • oferta Nr 3.: Hardsoft - Telekom z siedzibą przy ul. Namysłowskiej 17/19; 60-166 Poznań - otrzymała 92,76 punktów
 
 
Otrzymują:
1.    EWAM SYSTEM - TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE ul. Św. Wojciecha 27/1 61-749 Poznań
2.    ON-LINE Centrum Komputerowe Sp. z o.o. ul. Mogileńska 50; 61-044 Poznań
3.    Hardsoft - Telekom ul. Namysłowska 17/19; 60-166 Poznań
4.    Tablica ogłoszeń Urzędu
5.    Strona: http://bip.mosina.wokiss.pl
6.    IN -a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (25/03/2008 12:57:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 08:08:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (04/11/2008 10:17:53)