Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania


Statut OSiR-u

 
STATUT
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MOSINIE
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
1. Podmiot, którego dotyczy niniejszy Statut, nosi nazwę "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie".
2. Siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, zwanego dalej "OSiR", znajduje się w Mosinie, przy ul. Szkolnej 1.
3. OSiR działa w szczególności na podstawie:
1)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz 594 z późn. zm.);
2)    ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.);
3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
4)    niniejszego statutu.
 
 
§ 2.
 
OSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Mosina nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
 
 
§ 3.
 
Nadzór nad działalnością OSiR-u sprawuje Burmistrz Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Terenem działania OSiR-u jest Gmina Mosina.
 
 
 Rozdział II
Cel i zakres działalności Ośrodka
 
§ 5.
 
Celem funkcjonowania OSiR-u jest realizacja zadań Gminy z zakresu sportuj, turystyki i rekreacji oraz prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej w tym zakresie potrzeby mieszkańców Gminy Mosina.
 
 
§ 6.
 
Przedmiotem działalności OSiR-u, w tym działalności podstawowej, jest:
  1) inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  2) organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
  3) upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych;
  4) współdziałanie ze stowaryszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi oraz innymi jednostkami działającymi na terenie gminy Mosina w zakresie celów statutowych;
  5) udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom określonym w pkt 4 w realizacji ich zadań w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i wychowania fizycznego;
  6) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;
  7) zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno-sportowymi, określonymi przez Burmistrza Gminy Mosina.
  8) podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej Gminy Mosina.
  9) udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych działających na terenie Gminy Mosina, jak i poza jej terenem, na zasadach szczegółowych, określonych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych obiektów;    
  10) udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby zakładów pracy, zorganizowanych grup rekreacyjnych i osób indywidualnych, przy czym pierwszeństwo mają grupy z terenu Gminy Mosina;
  11) organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z zapewnieniem specjalistycznej opieki instruktorów i trenerów sportu, zgodnie z potrzebami zainteresowanych uczestników;
  12) współpraca z miastami partnerskimi w zakresie sportu rekreacji i turystyki;
  13) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego;
  14) organizowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, związanej z działalnością statutową OSiR;
  15) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej z zakresu kultury fizycznej, sportu, turytyki i rekreacji;
  16) współpraca z krajowymi związkami sportowymi oraz Szkolnym Związkiem Sportowym w zakresie realizacji celów statutowych;
  17) wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym zleconych przez Burmistrza Gminy Mosina.
 
 
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
 
§ 7.
 
1. OSiR-em kieruje Kierownik. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika OSiR-u jest Burmistrz Gminy Mosina. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Mosina.
2. Kierownik OSiR-u jest odpowiedzialny za całokształt działalności placówki, jej właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem.
3. Kierownik jest upoważniny do składania oświadczenia woli w imieniu Gminy w sprawach związanych z mieniem powierzonym OSiR, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Mosina.
 
§ 8.
 
Kierownik OSiR-u dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników OSiR-u,na podstawie Kodeksu pracy oraz wewnętrznego Regulaminu opracy.
 
 
§ 9.
 
Szczegółową organizację OSiR-u określa Regulamin organizacyjny,opracowany przez Kierownika OSiR-u.
 
 
§ 10.
 
Działalność OSiR-u prowadzona jest w oparciu o samodzielnie opracowany roczny program  i kwartalne plany pracy.
 
 
Rozdział IV
Majątek i gospodarka finansowa
 
§ 11.
 
OSiR zarządza mieniem powierzonym przez Burmistrza Gminy Mosina w sposób określony uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie.

 
§ 12.
 
OSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
 
 
§ 13.
 
Podstawą gospodarki finansowej OSiR-u jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina.
 
 
§ 14.
 
Sprawy finansowo-księgowe jednostki prowadzi główny księgowy, zatrudniony przez Kierownika OSiR.
 
§ 15.
 
Przychody OSiR-u mogą stanowić:
1)   środki finansowe ujęte w planie finansowym OSiR w ramach uchwały budżetowej Gminy Mosina;
2)   wpływy z opłat za korzystanie z urządzeń OSiR-u, najmu, sprzedaży biletów, kart wstępu oraz opłat za udział w zajęciach i imprezach sportowych.
 
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 16.
 
OSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodniez obowiązującymi przepisami.
 
 
§ 17.
 
Statut OSiR-u i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Mosinie. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalania.
 
 
§ 18.
 
Likwidacja OSiR-u następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie.
 
 
§ 19.
 
OSiR używa pieczęci o treści:
 
        Ośrodek Sportu i Rekreacji
                    w Mosinie
       ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
           tel./fax (061) 8132-903
NIP: 777-27-43-911 Regon 634530431
 
§ 20.
 
 Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.