Działalność gospodarcza


Pełnomocnictwo

PEŁNOMOCNICTWO

Wzór pełnomocnictwa  pdf

Prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
NA TERENIE GMINY MOSINA

Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr Działalności Regulowanej w gminie Mosina w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzi Burmistrz Gminy Mosina.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mosina obowiązani są uzyskać wpis do tego rejestru.

Wpis do rejestru oraz wszelkie zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

 

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
     
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej
     
Oświadczenie
     
Wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej  

Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju „pole biwakowe”

ZASZEREGOWANIE OBIEKTU HOTELARSKIEGO DO RODZAJU „POLE BIWAKOWE”

Karta usługi   pdf
     
Załącznik nr 1 - Wniosek o zaszeregowanie obiektu
     
Załącznik nr 2 - Opis obiektu
     
Załącznik nr 3 - Zgłoszenie zmiany wpisu
     
Załącznik nr 4 - Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług lub o zmianie rodzaju obiektu

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi

EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE, NIEBĘDĄCYCH OBIEKTAMI HOTELARSKIMI

Karta usługi   pdf
     
Załącznik nr 1 - Formularz wniosku
     
Załącznik nr 2 - Opis obiektu
     
Załącznik nr 3 - Zgłoszenie zmiany wpisu
     
Załącznik nr 4 -Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług lub o zmianie rodzaju obiektu
     
Załącznik nr 5 - Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
     
Wykaz podmiotów wpisanych do ewidencji zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  
     

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Karta usługi  
     
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 Formularz sprawozdania kwartalnego 2023

  

Zgłoszenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

ZGŁOSZENIE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 WZORY WNIOSKÓW --->>> DOSTĘPNE TUTAJ <<<---


Ogólny opis:

 1. Od 1 lipca 2011 r. powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki oraz zmieniły się także zasady rejestracji działalności gospodarczej.
  Przedsiębiorca może zarejestrować działalność na stronie: www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl

 2. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 3. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
  Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
 4. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer NIP. W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym składamy formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu. Jeżeli nie pamiętasz numeru NIP należy wystąpić o duplikat.
 5. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.
 6. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
 • Wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • Zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 • Zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • Przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:
 • zmianie danych we wpisie;
 • zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.


Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)


Sposób dostarczania dokumentów

 1. Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
 • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do urzędu.
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy wysłać ją na adres:

Urząd Miejski w Mosinie

Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
ul. Dworcowa 3
62-050 Mosina
lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Mosinie pokój nr 110 w godzinach pracy Urzędu.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


Termin i sposób załatwienia:

 1. Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG pod warunkiem, że wniosek jest złożony poprzez osobę uprawnioną i jest poprawny.
  Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
 2. Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego, albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
 3. Minister Gospodarki zobowiązany jest do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego informacji:
 • właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
 • do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.


Tryb odwoławczy:

Nie występuje


Opłaty:

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu lub kopii: 17 PLN
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.
  GBS Mosina 2690480007 0000 0215 2000 0002


Informacje na temat przebiegu sprawy:

 1. Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl

 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z urzędem.
  Informacji udziela: Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
  pod numerami telefonów: 61 8109-562 lub 61 8109-563


Przydatne linki:

 1. Wszystkie formularze wraz z instrukcjami dostępne są na stronie www.ceidg.gov.pl w zakładce Formularze i instrukcje.

 2. Wyszukiwarki kodów PKD:
  1. www.biznes.gov.pl
  2. www.stat.gov.pl

 3. Portal rządowy dla przedsiębiorców: www.biznes.gov.pl