Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Gminy Mosina informuje o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz samą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Weryfikacja złożonych dotychczas deklaracji pokazuje, iż nie wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mosina złożyli deklarację. Zdarzają się również sytuacje, w których deklaracja złożona jest na jedną osobę, podczas gdy faktycznie nieruchomość zamieszkuje kilka osób.

Osoby, które nie złożyły deklaracji mogą zostać wezwane do jej złożenia, a w przypadku niedokonania tej czynności po wezwaniu przez organ podatkowy, organ ten może wyznaczyć karę porządkową.

Wzór deklaracji dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Mosinie (Pl. 20 Października 1 w Mosinie), w Gminnym Centrum Informacji (ul. Dworcowa 3 w Mosinie) oraz na stronie internetowej bip.mosina.pl .

Pamiętajmy, że brak złożenia deklaracji oraz niedokonywanie terminowych wpłat skutkuje mniejszymi wpływami środków finansowych do budżetu Gminy Mosina, które przeznaczone są na organizację całego systemu odbioru odpadów komunalnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 11 i 13) lub telefoniczny pod nr 618-109-567 oraz 618-109-545.

Deklarację można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Mosinie lub w Gminnym Centrum Informacji, a także listownie oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Po złożeniu deklaracji otrzymacie Państwo indywidualny numerem rachunku bankowego, o którym poinformujemy w oddzielnej korespondencji.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Aktualna (od 1 stycznia 2023 r.) wysokość opłaty wynosi 33 zł/osobę.

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż w związku ze zmianą stawek opłat osoby, które już wcześniej złożyły deklarację o wysokości opłaty nie mają obowiązku ponownego składania deklaracji.

O zmianie stawek wszyscy mieszkańcy są informowani odrębnym pismem.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożą deklaracje, zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do ostatniego dnia danego miesiąca.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych winni podpisać umowę z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych, wpisanych do działalności regulowanej na terenie Gminy Mosina.

 

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja do wypełniania ręcznego)    pdf
 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wersja edytowalna)    
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mosina