Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny (AW)
ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
I piętro (stara część budynku), pok. nr 123
tel. 61 8109 504

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:
 
Zespół Audytu Wewnętrznego prowadzi audyt wewnętrzny, dokonując oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.
Do zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
 1. Prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego, kartą audytu wewnętrznego i kodeksem etyki audytora wewnętrznego.
 2. Przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z jego realizacji.
 3. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego na podstawie planu oraz w uzasadnionych przypadkach na wniosek Burmistrza poza planem audytu wewnętrznego, a w szczególności prowadzenie:
  1. zadań zapewniających w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej,
  2. czynności sprawdzających służących dokonaniu oceny sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń zrealizowanych przez audytowanego,
  3. czynności doradczych zleconych przez Burmistrza, w tym opiniowanie pod względem merytorycznym projektów aktów prawnych organów Gminy.
 4. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego, w tym: dokumentacji dotyczącej zadań audytowych oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego.
 5. Współpraca z kontrolerami i audytorami zewnętrznymi.

Formularze wniosków:

 • n.d.