Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej (BR)
ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
parter (nowa część budynku), pok. nr 21 i 22.
tel. 61 8109 541

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:
 1. Zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjno-technicznej Rady, w tym w szczególności:
  1. przygotowywanie i wysyłanie zaproszeń na posiedzenia komisji oraz na sesje Rady, w tym do sołtysów i do przewodniczących zarządów osiedli wraz z materiałami sesyjnymi;
  2. nagrywanie i protokołowanie przebiegu sesji i posiedzeń komisji Rady;
  3. obsługa sesji i posiedzeń komisji Rady w systemie informatycznym eSesja na etapie ich przygotowania i w czasie ich trwania: zamieszczanie porządków obrad, organizacja i przeprowadzanie głosowań, zamieszczanie projektów uchwał i innych materiałów merytorycznych;
  4. publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej: informacji o zwołanych sesjach Rady i projektach uchwał, nagrań i protokołów z sesji Rady oraz wyników głosowań i uchwał podjętych przez Radę, a także protokołów z posiedzeń komisji Rady, interpelacji i zapytań radnych, innych informacji dotyczących Rady Miejskiej i jej działalności oraz informacji dotyczących jednostek pomocniczych Gminy, takich jak: podstawy prawne działania, dane teleadresowe, informacja o osobach sprawujących funkcję, protokoły z zebrań, informacje o datach ostatnich wyborów;
  5. pomoc w opracowywaniu projektów uchwał dotyczących organizacji i pracy Rady Miejskiej oraz rozpatrzenia skarg, przygotowywanych przez Komisję Rewizyjną oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji;
  6. przygotowywanie do podpisu ostatecznych wersji uchwał podejmowanych przez Radę oraz przesyłanie ich do organów nadzoru, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i do Urzędu Statystycznego w Poznaniu;
  7. prowadzenie oraz publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej rejestrów: prawa miejscowego, uchwał Rady, stanowisk i wniosków Komisji, interpelacji i zapytań radnych, skarg, wniosków i petycji składanych do Przewodniczącego Rady;
  8. przekazywanie interpelacji, wniosków i zapytań radnych, a także wniosków komisji Rady oraz monitorowanie terminowości ich realizacji;
  9. prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników sądów powszechnych;
  10. przyjmowanie, rejestracja i publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczeń majątkowych składanych przez radnych;
  11. ewidencja obecności radnych na sesjach i posiedzeniach komisji Rady oraz usprawiedliwień nieobecności i przekazywanie informacji o potrąceniach z przysługujących radnym diet do Referatu Księgowości;
  12. sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych dotyczących pracy Rady.
 2. Prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady.
 3. Pomoc radnym w wypełnianiu ich mandatu.
 4. Koordynacja i współudział w organizacji wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 5. Przeprowadzanie konsultacji dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych.

 

Formularze wniosków:

 • n.d.