Referat Mienia Komunalnego

Referat Mienia Komunalnego

Referat Mienia Komunalnego (MK)
ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
I piętro (stara część budynku), pok. 121, 122, 125 i 126.
tel. 611-018-207
mk@mosina.pl

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:

 1. Prowadzenie rejestru mienia komunalnego w zakresie spraw prowadzonych w Referacie.
 2. Prowadzenie rejestru dróg gminnych.
 3. Składanie w imieniu Gminy deklaracji na podatek od nieruchomości i podatek rolny.
 4. Obciążanie użytkowników nieruchomości lokalowych za bezumowne korzystanie.
 5. Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego do projektu budżetu.
 6. Bieżące uzupełnianie oznakowania poziomego i pionowego dróg.
 7. Przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji budowlanej dróg, infrastruktury technicznej oraz budynków, budowli i urządzeń będących własnością Gminy wraz z dokonywaniem przeglądów technicznych wymaganych określonymi przepisami prawnymi.
 8. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, mostów i placów oraz gminnych obiektów małej architektury, w tym oznakowanie dróg, ulic i mostów.
 9. Uzgadnianie projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu.
 10. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem oraz oświetlenia dróg i ulic będących własnością Gminy.
 11.  Oddawanie nieruchomości w najem, użyczenie i trwały zarząd.
 12. Uzgadnianie planu remontów dotyczących gminnego zasobu nieruchomości administrowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie.
 13. Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 14. Sprzedaż mieszkań komunalnych.
 15. Przyjmowanie wniosków o przydział lokali i ich rejestracja oraz aktualizacja rejestru osób oczekujących na mieszkania.
 16. Współpraca z komisją mieszkaniową oraz zarządcą mieszkań komunalnych.
 17. Ustalanie stawek czynszu i opłat za lokale komunalne.
 18. Przyjmowanie zakładowych budynków mieszkalnych do zasobów Gminy.
 19. Nadzór nad świetlicami wiejskimi i współpraca z zarządcą.
 20. Eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym obiektów kubaturowych, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (niebędących własnością Aquanet S.A.), gminnych placów zabaw, targowiska i innych obiektów będących własnością Gminy.
 21. Prowadzenie spraw z zakresu cmentarnictwa, w tym cmentarzy komunalnych.
 22. Koordynowanie i przygotowywanie decyzji zgody na wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej na terenie dróg gminnych.
 23. Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.
 24. Koordynowanie i przygotowywanie uzgodnień na budowę infrastruktury technicznej na gruntach stanowiących mienie gminne.
 25. Opracowywanie strategii, planów i programów, za które Gmina jest odpowiedzialna, w zakresie działalności Referatu.
 26. Realizacja zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy.
 27. Organizacja zbiorowego transportu publicznego.
 28. W zakresie administracyjno-gospodarczej obsługi Urzędu
  1. prowadzenia remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń ,
  2. prowadzenia książki obiektu budowlanego budynku Urzędu,
  3. współudział przy instalowaniu dekoracji, oświetlenia i innych obiektów na infrastrukturze i terenach należących do Gminy z okazji świąt i rocznic i innych uroczystości.
 29. Utrzymywanie estetyki na terenie Gminy w zakresie właściwości Referatu.
 30. Współpraca z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie:
  1. opiniowanie inwestycji kolidujących z terenami zieleni;
  2. terenów zieleni w ciągach dróg gminnych oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mosina;
  3. opiniowanie lokalizacji oraz typu elementów małej architektury.


Fomularze wniosków: