Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny (RO)
ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
I piętro (nowa część budynku), pok. nr 104, 105 i 107.
tel. 61 8109-500

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:
 1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrza, Zastępców Burmistrza i Sekretarza.
 2. Obsługa posiedzeń zwoływanych przez Burmistrza.
 3. Zapewnienie sprawnej pracy sekretariatu Burmistrza i Zastępców Burmistrza, rejestrowanie korespondencji kierowanej do Burmistrza, w szczególności:
  1. rozdzielanie i przekazywanie prasy,
  2. przyjmowania interesantów zgłaszających chęć ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcami Burmistrza, Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych Referatów,
  3. prowadzenia kancelarii w zakresie korespondencji imiennej Osób nadzorujących,
  4. prowadzenie ewidencji protokołów ze spotkań Burmistrza z mieszkańcami.
 4. Przyjmowanie i elektroniczne rejestrowanie korespondencji przekazywanej pisemnie za pośrednictwem poczty, faksu i poczty elektronicznej.
 5. Zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji w Urzędzie.
 6. Wysyłanie korespondencji na zewnątrz.
 7. Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich.
 8. Prowadzenie spraw płacowych związanych z umowami o pracę, zastępstwo w czasie nieobecności pracownika ds. płac.
 9. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 10. Organizowanie przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników.
 11. Organizacja i nadzór nad szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników.
 12. Przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska pracy.
 13. Bieżąca weryfikacja zasad obiegu dokumentów w Urzędzie.
 14. Nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, zasad archiwizacji dokumentów.
 15. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy.
 16. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu statystyki publicznej i składanych w tym zakresie sprawozdań.
 17. Prowadzenie rejestrów i zbiorów: zarządzeń Burmistrza, upoważnień i pełnomocnictw, księgi kontroli zewnętrznych.
 18. Nadzór nad pieczęciami i tablicami urzędowymi.
 19. Wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów i referendów.
 20. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych oraz ewidencja zakupionych pozycji książkowych.
 21. Przygotowywanie sprawozdań wymaganych przez instytucje zewnętrzne oraz innych do celów wewnętrznych Urzędu w zakresie określonym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz uregulowania wewnętrzne zawarte w zarządzeniach Burmistrza.
 22. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 23. Przygotowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych i innych oraz prowadzenie ewidencji upoważnień osób przetwarzających dane osobowe.
 24. Przekazywanie informacji o zmianach kadrowych dla Referatów, którym informacje te są niezbędne ze względu na zakres prowadzonych zadań pomocniczych.

 

Formularze wniosków:

 • n.d.