Referat Podatków i Opłat

Referat Podatków i Opłat

 
Referat Podatków i Opłat (RP)
ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
Parter (stara część budynku), pok. 6, 9, 10 i 116.
tel. 611-018-202


Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:

Referat Podatków i Opłat prowadzi sprawy z zakresu wymiaru, poboru podatków i opłat oraz egzekucji należności pieniężnych. Do podstawowych zadań Referatu należą sprawy:
 1. Prowadzenie ewidencji podatków i inkasentów.
 2. Gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem pranym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu.
 3. Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat.
 4. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.
 5. Prowadzenie ewidencji wpływów należności z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Prowadzenie windykacji opłat należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi (upomnienia, umorzenia, odraczanie, rozkładanie na raty).
 7. Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Prowadzenie bieżącej weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawach ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty albo powstania uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w złożonych deklaracjach.
 10. Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
 11. Opracowywanie wezwań w sprawie niezłożonych oraz złożonych deklaracji.
 12. Prowadzenie ewidencji deklaracji zobowiązanych podmiotów oraz przygotowywanie analiz, sprawozdawczości z tego zakresu.
 13. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 14. Przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.
 15. Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu prowadzonych spraw.
 16. Przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.
 17. Wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw w Referacie Podatków i Opłat.
 18. Bieżąca aktualizacja ewidencji podatników.
 19. Windykacja należności cywilnoprawnych.
 20. Sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu.
 21. Prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych zatrudnionych pracowników.
 22. Współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie pobieranych podatków.
 23. Współpraca z ZUS w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
 24. Prowadzenie zadań z zakresu udzielania dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.
 25. Prowadzenie kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza na dany rok planem.
 26. Przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych i zgromadzeń publicznych.
 27. Potwierdzanie zawarcia umów dzierżawy gruntów w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Urzędu.

 

Formularze wniosków: