Referat Promocji i Kultury

Referat Promocji i Kultury

Referat Promocji i Kultury (PR)
ul. Dworcowa 3; 62-050 Mosina
tel. 61 8109-557
II piętro, pok nr 3.5, 3.6 i 3.7

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:
 1. Promowanie potencjału, osiągnięć i działań Gminy w kraju i za granicą, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie promocji, w tym:
  1. opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych;
  2. dokumentowanie i rejestrowanie działań, wydarzeń i zmian zachodzących w Gminie oraz informowanie o nich;
  3. udział w krajowych i zagranicznych imprezach targowo-promocyjnych;
  4. współpraca z prasą lokalną i krajową, radiem i telewizją.
 2. Organizowanie pobytów delegacji zagranicznych oraz wyjazdów za granicę oficjalnych delegacji Gminy.
 3. Realizowanie i koordynowanie zadań w dziedzinie promocji walorów turystycznych Gminy, promocji turystycznej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, profilaktyki zdrowotnej oraz gospodarczej i inwestycyjnej Gminy.
 4. Współpraca z miastami partnerskimi i pozyskiwanie nowych partnerów.
 5. Prowadzenie spraw związanych z członkostwem Gminy w stowarzyszeniach, związkach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych.
 6. Redagowanie i aktualizowanie treści informacyjnych i promocyjnych w internecie, prowadzenie oficjalnej strony miejskiej, stron tematycznych, profili w mediach społecznościowych i aplikacji informacyjnych.
 7. Prowadzenie kampanii społecznych kształtujących pozytywny wizerunek Gminy.
 8. Nadzór i współorganizowanie obchodów świąt i rocznic państwowych oraz regionalnych. Współudział przy instalowaniu dekoracji, oświetleń i innych obiektów na infrastrukturze i terenach należących do Gminy z okazji świąt i rocznic i innych uroczystości.
 9. Prowadzenie spraw związanych z wypełnianiem funkcji organizatora dla miejskich instytucji kultury.
 10. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie organizacji wydarzeń, koncertów, wystaw, pokazów. Współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, związkami twórczymi i innymi organizatorami życia kulturalnego w Gminie.
 11. Sporządzanie komunikatów, analiz i sprawozdań.
 12. Opracowywanie sprawozdań z pracy Burmistrza.
 13. Projektowanie graficzne i przygotowanie zgodne z wymogami technicznymi dla materiałów drukowanych, internetowych i multimedialnych przygotowywanych samodzielnie przez Referat, we współpracy z innymi Referatami Urzędu oraz przez jednostki organizacyjne i pomocnicze.
 14. Opracowywanie i koordynacja działań związanych z realizacją rocznych programów współpracy samorządu Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:
  1. powierzanie realizacji zadań publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert albo w trybach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. kontrolowanie i ocena realizacji zadań pod względem prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na ich realizację.
 15. Realizacja procesu przygotowania i przeprowadzenia oraz promocja Budżetu Obywatelskiego.
 16. Przeprowadzanie procesu konsultacji społecznych, w tym we współpracy z Referatami merytorycznymi.
 17. Realizacja i promocja programu Mosińska Karta Mieszkańca, w tym pozyskiwanie partnerów do programu oraz przyjmowanie wniosków i wydawanie kart mieszkańcom.
 18. Koordynowanie działań związanych z dostępnością w świetle ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 19. Zadania z zakresu ochrony zdrowia:
  1. pomoc w organizowaniu badań profilaktycznych realizowanych przez inne jednostki;
  2. prowadzenie zapisów na badania profilaktyczne;
  3. promocja zadań ochrony zdrowia, organizowanie spotkań edukacyjnych promujących zdrowie.


Formularze wniosków:
 • n.d.


Gminne Centrum Informacji

Gminne Centrum Informacji (GCI)
ul. Dworcowa 3; 62-050 Mosina
II piętro, pok. nr 3.10 i 3.11
tel. 618-192-746
gci@mosina.pl


Wykaz pracowników:

   

Zadania GCI:
 
Do zadań Gminnego Centrum Informacji należy w szczególności:
 1. Wykonywanie zadań z zakresu pośrednictwa pracy.
 2. Organizacja kursów, szkoleń, spotkań informacyjnych, konferencji, warsztatów, Targów Edukacji i Pracy związanych z działalnością Gminnego Centrum Informacji.
 3. Udział w projektach szkoleniowych, mających na celu aktywizację społeczności lokalnej w różnych zakresach.
 4. Promocja przedsiębiorczości.
 5. Obsługa Interesantów GCI.
 6. Koordynacja pracy w Centrum Kształcenia w Nowinkach oraz Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego w Świątnikach.
 7. Wykonywanie zadań z zakresu informacji turystycznej, w tym organizacja i koordynowanie pracy Punktu Informacji Turystycznej w Pałacu w Rogalinie.
 8. Współpraca z placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań organizowanych przez Gminne Centrum Informacji.
 9. Współpraca przy realizacji różnych imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych, historycznych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie, Mosińskim Ośrodkiem Kultury, Mosińską Biblioteką Publiczną i Galerią Sztuki.
 10. Prowadzenie strony internetowej gci.mosina.pl oraz profili na portalach społecznościowych.
 11. Promocja i rozpowszechnianie informacji o wydarzeniach organizowanych w Gminie Mosina.

Formularze wniosków: