Straż Miejska

Straż Miejska

Straż Miejska (SM)
ul. Dworcowa 3; 62-050 Mosina
II piętro, pok. nr 3.17-3.24
kom.: 501 467 312
tel. 61 8197-855
straz.miejska@mosina.pl

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Straży Miejskiej:
 
Do zadań Straży Miejskiej należy ochrona porządku publicznego wynikająca z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w szczególności:
 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
 3. Odławianie zwierząt bezdomnych.
 4. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 5. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem i ustalenie świadków zdarzenia.
 6. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 7. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Prowadzi sprawy w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.
 8. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania.
 9. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń.
 10. Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach zapobiegających popełnianiu przestępstwa i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 11. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniędzy dla potrzeb Gminy.
 12. Planuje i koordynuje gminne programy bezpieczeństwa w tym rozbudowy, modernizacji nadzoru nad eksploatacją systemów gminnego monitoringu (elektronicznego i wizyjnego).

 

Formularze wniosków: