Podstawy prawne działania

Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
  i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984) 
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593)