Rejestry, ewidencja, archiwa oraz zasady ich udostępniania

Udostępnianie danych osobowych

Udostępnienie danych osobowych

 

Wymagane dokumenty:
 • Dane z rejestrów udostępnia się na wniosek zainteresowanej osoby.
 • Dane z rejestru PESEL udostępniają wyłącznie organy gmin.
 • Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.
 • Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz organ gminy.


Odpowiedzialny Referat:
Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Pl. 20 Października 1,
I piętro, pok. 117 i 118
tel. 61 8109-565


Opłaty:
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL następuje:          

a) nieodpłatnie:

 • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
 • Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
 • komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
b) odpłatnie:
 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
 • innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;

Za udostępnienie jednostkowych danych opłata wynosi 31,00 zł i jest płatna na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie nr:
26 9048 0007 0000 0215 2000 0002
Dowód uiszczenia opłaty dołącza się do wniosku.

Podstawa prawna:
 • art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • art. 45 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 • art. 63 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017r., poz. 2482),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018r., poz. 2523 z późn.zm.).


Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Mosina, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Inne informacje:                                      
Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL udostępnia się na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.