Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla nr 5 "Nowe Krosno" w Mosinie
Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla nr 5 "Nowe Krosno" w Mosinie: 
1. Marietta Ewleszyn - Przewodnicząca
2. Leszek Ewleszyn
3.
Halina Kałmucka
4. Katarzyna Kruczkowska
5. Agnieszka Roth