Konsultacje społeczne dotyczące projektu statutów sołectw

Zarządzenie Nr 111/2024
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutów sołectw

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz § 6 uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 151 poz. 4145), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Mosina projektu statutów sołectw, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców na temat zapisów projektu statutów sołectw.

3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy mieszkańcy gminy Mosina, stale zamieszkujący na jej obszarze.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 17 czerwca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

2. W okresie konsultacji projekt statutów sołectw udostępniony będzie do publicznego wglądu:

1) w budynku nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, ul. Dworcowa 3 (Biuro Rady Miejskiej - pokój nr 219) w dniach i godzinach urzędowania;

2) na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina;

3) u sołtysów sołectw;

4) na platformie internetowej Gminy Mosina dedykowanej procesowi konsultacji społecznych: www.mosina.konsultacjejst.pl.

§ 3. 1. W ramach konsultacji przewidziano następujące formy zbierania uwag:

1) w postaci papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, z  dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu statutów sołectw” – osobiście/drogą pocztową);

2) w formie internetowej (poprzez wykorzystanie platformy internetowej dedykowanej procesowi konsultacji społecznych – adres:  www.mosina.konsultacjejst.pl);

3) w formie elektronicznej (załączony do zarządzenia formularz zgłaszania uwag można pobrać, wypełnić i odesłać na adres mailowy: rada.miejska@mosina.pl).

2. Wzór formularza, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina. Dostępny także będzie w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie, Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

3. Opinie, propozycje, uwagi, które wpłyną po dniu 31 lipca 2024 r., nie zostaną rozpatrzone.

4. Złożone propozycje zmian do projektu statutów sołectw zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Mosinie do ostatecznego rozpatrzenia.

5. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w protokole z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw Gminy Mosina.

6. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

BURMISTRZ


Dominik Michalak