Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Krzysztof Kłak
Rada Sołecka:
1. Krystyna Cherubin
2. Grzegorz Kosmalski
3. Halina Stelmaszyk