Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Barbara Majchrzycka
Rada Sołecka:
1. Paulina Glinkowska-Nawrocka
2. Maciej Kamiński
3. Danuta Lubczyńska
4. Angelika Szaroleta-Lisak