Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Barbara Majchrzycka
Rada Sołecka:
1. Maciej Kamiński
2. Danuta Lubczyńska
3. Wojciech Kossakowski
4. Angelika Szaroleta-Lisak