Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Izabella Wójkiewicz
Rada Sołecka:
1. Lidia Czarnecka
2.
Tomasz Gratkowski
3. Marek Kwiatkowski
4. Ewa Niewiadomska-Klajnszmit
5. Krzysztof Rogaliński
6. Katarzyna Sławińska
7. Marlena Treumann