Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Agnieszka Gorzyńska
Rada Sołecka:
1. Wiesław Cieleński
2. Paweł Halaburda
3. Katarzyna Łagoda
4. Angelika Tomczak