2022

Plan audytu

Mosina, dnia 01.03.2022 r.
Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1
62-050 Mosina
 
PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2022 ROK
 
 
1.   JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OBJĘTE AUDYTEM WEWNĘTRZNYM
 
Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostce samorządu terytorialnego
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych
- Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
   (jednostka zatrudniająca audytorów wewnętrznych)
 
- jednostki organizacyjne Gminy Mosina
 
 
2.   WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY RYZYKA
 
ZIDENTYFIKOWANE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI Z OKREŚLENIEM SZACOWANEGO POZIOMU RYZYKA W DANYM OBSZARZE (Analiza ryzyka stanowi załącznik do Planu audytu wewnętrznego na 2022 rok)
 
Lp.
Nazwa obszaru
Typ obszaru działalności
 
Podstawowa/
Wspomagająca
Poziom ryzyka
 
Wysoki/
Średni/
Niski
1.
Gospodarowanie mieniem oraz majątkiem
Wspomagająca
Średni
2.
Transport zbiorowy i drogi publiczne
Podstawowa
Średni
3.
Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość
Wspomagająca
Wysoki
4.
Oświata
Podstawowa
Niski
5.
Organizacja urzędu, zarządzanie kadrami i działalność pomocnicza
Wspomagająca
Średni
6.
Zamówienia publiczne
Wspomagająca
Średni
7.
Gospodarka komunalna
Podstawowa
Średni
8.
Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych osobowych
Wspomagająca
Wysoki
9.
Inwestycje i remonty
Wspomagająca
Średni
10.
Gospodarka przestrzenna, w tym planowanie strategiczne
Podstawowa
Niski
11.
Usługi społeczne
Podstawowa
Niski
12.
Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
Podstawowa
Średni
13.
Promocja gminy
Wspomagająca
Niski
14.
Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa
Podstawowa
Wysoki
 
 
3.  
ANALIZA ZASOBÓW OSOBOWYCH
 
1. Zatrudnienie: audytor wewnętrzny - 0,75 etatu.
Zatrudnienie w ramach systemu zadaniowego czasu pracy z art. 140 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2. Planowany nakład czasu pracy w odniesieniu do wymiaru zatrudnienia:
- liczba dni roboczych w 2022 roku (od marca 2022 r.) - 212
- liczba osobodni dla stanowiska prowadzącego audyt wewnętrzny w 2022 roku - 159
(212 dni x 1 osoba x 0,75 etatu = 159 osobodni).
 
Lp.
Zadania audytora wewnętrznego
Zasoby ludzkie
(liczba osobodni)
1.
Przeprowadzanie zadań audytowych
65
2.
Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego
5
3.
Przeprowadzanie czynności sprawdzających
10
4.
Współpraca z innymi służbami kontrolnymi
15
5.
Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość
6
6.
Szkolenia i rozwój zawodowy
3
7.
Urlopy
20
8.
Czynności doradcze
30
9.
Inne działania - rezerwa czasowa
5
 
Ogółem liczba osobodni
159
 

4. PLANOWANE TEMATY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W 2021 ROKU
 
4.1    PLANOWANE ZADANIA ZAPEWNIAJĄCE
Lp.
Temat zadania zapewniającego
Nazwy obszarów
Planowany czas przeprowadzenia zadania
(w osobodniach)
1.
Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych Gminy
Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość
35
2.
Bezpieczeństwo teleinformatyczne Urzędu Miejskiego w Mosinie 
Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych osobowych
30

4.2 PLANOWANE CZYNNOŚCI DORADCZE
 
Lp.
Temat czynności doradczych
Planowany czas realizacji czynności
(w osobodniach)
1.
Procedury kontroli wewnętrznej w zakresie zużycia paliwa przez jednostki OSP i Urząd Miejski w Mosinie
Kontynuacja z roku 2021 r. (rozszerzenie zadania)
20
2.
Według zapotrzebowania zgłoszonego przez Burmistrza Gminy Mosina
10
 
4.3 PLANOWANE CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE
 
Lp.
Temat zadania zapewniającego
Nazwa obszaru
Planowany czas przeprowadzenia zadania
(w osobodniach)
1.
Ocena poprawności i prawidłowości inwentaryzacji
Gospodarka finansowa - budżet gminy, dochody i wydatki budżetowe, dotacje i subwencje, organizacja rachunkowości i kontroli finansowej, sprawozdawczość
10
 
4.4 UWAGI
Audyt bezpieczeństwa informacji KRI prowadzony jest pod nadzorem IOD.
 
 
5.   CYKL AUDYTU WYRAŻONY W LATACH (WYRAŻA ON STOSUNEK ZIDENTYFIKOWANYCH OBSZARÓW RYZYKA DO LICZBY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DANYM ROKU)
 
Liczba zidentyfikowanych obszarów ryzyka - 14
Liczba obszarów, w których planowane jest przeprowadzenie zadań - 2
Cykl audytu (w latach) - 5
 
01.03.2022 r. /-/ Joanna Lesicka
(data) (podpis audytora wewnętrznego)
   
 01.03.2022 r. /-/ Przemysław Mieloch
(data) (podpis kierownika jednostki)