Sprzedaż mienia gminnego

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchmości położonych w Nowinkach w rejoni ul. Dębowej

BURMISTRZ GMINY MOSINA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

GMINY MOSINA, POŁOŻONYCH W NOWINKACH W REJONIE UL. DĘBOWEJ

L.p

Obręb

Nr działki

(oznaczenie użytku)

Powierzchnia

(m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

(zł)

1.

Nowinki

274/6

(RV,RVI)

856

PO1M/00026932/1

119 000

11 900

2.

Nowinki

274/7

(RV)

857

PO1M/00026932/1

120 000

12 000

Do wylicytowanej ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm).

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 lutego 2020 r. nr PP.6730.203.2019.RB dla nieruchomości stanowiącej działkę 274 obr. Nowinki (przed podziałem) ustalone zostały wspólne warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W celu otrzymania decyzji o warunkach zabudowy dla działek po podziale, będących przedmiotem sprzedaży nabywca winien wystąpić z indywidualnym wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój nr 117, tel. 61 8109 576

Opis nieruchomości:

Niezabudowane, niezagospodarowane, nieogrodzone nieruchomości, o kształcie zbliżonym do prostokąta (fronty działek szerokości ok. 20 m), porośnięte roślinnością niską, teren płaski. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty budowlane niezabudowane i grunty orne. Działki posiadają dostęp do wewnętrznej drogi gminnej (droga nieurządzona, nieuzbrojona). W ul. Dębowej sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna.

Szczegółowe informacje o istniejącym uzbrojeniu i możliwości lub braku możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą poszczególni gestorzy sieci przesyłowych:

  1. energia elektryczna – ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Września ul. Witkowska 5, 62-300 Września,
  2. gaz – Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Poznań ul. Grobla 15, 61-859 Poznań,
  3. kanalizacja i woda – AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

Działka o nr ewid. 274/7 obciążona jest przebiegającą w tylnej granicy napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia wraz ze strefą oddziaływania stanowiącą własność gestora sieci.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. od godziny 10.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie  Pl. 20 Października 1 – sala nr 110.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto działki (ze wskazaniem w tytule przelewu numeru geodezyjnego działek, których wpłata wadium dotyczy) nie później niż do dnia 7 grudnia 2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie: GBS Mosina 39 9048 0007 2007 0000 0215 0022 (za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy).

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest:

- okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku osób prawnych –   okazanie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej,

- podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów ustnych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, z załącznikiem nr 1 do Regulaminu - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych oraz warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu (załącznik nr 2 do Regulaminu),

- podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i brakiem uwag co do jego stanu prawnego i technicznego (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Sprzedaż ww. nieruchomości odbywa na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 poz. 2213) oraz Regulaminu przeprowadzania przetargów ustnych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina.

Treść Regulaminu przeprowadzania przetargów ustnych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina wraz z załącznikami dostępna jest w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój nr 117 lub na stronie internetowej pod adresem:

Zarządzenie nr 196/2019 Regulamin Przetargów

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić całą cenę powiększoną o podatek VAT, najpóźniej dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Nabywca ponosić będzie koszty notarialne i koszty opłaty sądowej, które określi notariusz.

Burmistrz Gminy Mosina może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem.

Treść niniejszego ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój nr 117, tel. 61 8109 576, e-mail: anna.sobkowiak@mosina.pl oraz na stronie internetowej: bip.mosina.pl. → urząd miejski → mienie gminne → sprzedaż mienia gminnego oraz www.mosina.pl → dla inwestora