Informacje dot. gospodarowania odpadami

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2024

Harmonogram dla miasta:

 1. odpady zmieszane,
 2. odpady segregowane,
 3. odpady biodegradowalne,
 4. popiół.

Harmonogram dla terenów wiejskich:

 1. odpady zmieszane,
 2. odpady segregowane,
 3. odpady biodegradowalne,
 4. popiół.

Wspólnoty mieszkaniowe z miasta oraz terenów wiejskich:

harmonogram odbioru odpadów dla wspólnot mieszkaniowych

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla miasta i terenów wiejskich

Odbiór leków z aptek:

harmonogram odbióru leków z aptek

 

 

 


Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Mosina


Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku odpadów 2017 - 2020

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTEYCH PRZEZ GMINĘ MOSINA WYMAGANYCH POZIOMÓW RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZEIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina podaje do publicznej wiadomości informacje o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) określa na dany rok minimalne wartości poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (tabela 1) oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (tabela 2), które gminy zobowiązane są uzyskać.
Tabela 1 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Mosina w latach 2017-2020 (źródło: opracowanie własne na podstawie przedstawionych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Mosina oraz podmiotów zbierających odpady z terenu gminy Mosina).

Osiągnięty poziom w roku

2017

2018

2019

2020

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użyciapapieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

wartość dopuszczalna

min 20 %

wartość dopuszczalna

min 30 %

wartość dopuszczalna

min 40 %

wartość dopuszczalna min 50 %

32,70%

41,0%

52,02%

63,83%

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innch niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez gminę Mosina w latach 2017-2020 (źródło: opracowanie własne na podstawie przedstawionych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Mosina oraz podmiotów zbierających odpady z terenu gminy Mosina).

Osiągnięty poziom w roku

2017

2018

2019

2020

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

wartość dopuszczalna

min 45 %

wartość dopuszczalna

min 50 %

wartość dopuszczalna

min 60 %

wartość dopuszczalna min 70 %

100%

100%

100%

38,30 %

2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowaniaZałącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) określa na dany rok maksymalne wartości poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (tabela 3), które gminy zobowiązane są osiągnąć.

Tabela 3 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięty przez gminę Mosina w latach 2017-2020 (źródło: opracowanie własne na podstawie przedstawionych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Mosina oraz podmiotów zbierających odpady z terenu gminy Mosina).

Osiągnięty poziom w roku

2017

2018

2019

2020

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania[%]

 

wartość dopuszczalna

max 45 %

wartość dopuszczalna

max 40 %

wartość dopuszczalna

max 40 %

wartość dopuszczalna max 35%

0%

0%

0%

23,58%

 

 


Lista przedsiębiorców odbierających odpady pochodzące z działalności rolniczej

Szanowni Rolnicy z terenu Gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkt f  ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) podaje adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Uwaga Gmina Mosina nie pokrywa kosztów odbioru i transportu odpadów rolniczych. Koszty odbioru i transportu ww. odpadów ustalane są indywidualnie z przedsiębiorcą.  

  Nazwa Dane teleadresowe Frakcje odpadu, które są odbierane Możliwość odbioru bezpośrednio od rolnika
  PreZero Service Zachód Sp. z o. o. Oddział Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Czempiń
Tel. 693 000 568
 • folia porolnicza
 • sznurki
Tak
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik Wąpiewo 26, 64-061 Kamieniec
Tel. 614 432 631
 • folia porolnicza
 • sznurki
 • opony
Tak

 

 


Odbiór przeterminowanych leków

Odbiór przeterminowanych leków

Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, iż od stycznia 2017 r. odbiorem przeterminowanych leków i opakowań po lekach z aptek zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie.

Odbiór w/w odpadów odbywa się bezpłatnie z częstotliwością 1 raz w miesiącu.

Leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji.

Każdy Mieszkaniec ma możliwość bezpłatnego oddania do apteki przeterminowanych leków i opakowań po lekach.


Można wrzucać
 do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek i termometrów. Mile widzianym jest wrzucanie leków BEZ OPAKOWAŃ !! - niezabrudzone papierowe opakowania lekarstw oraz ulotki można wrzucić do worka lub pojemnika na surowce wtórne.

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też
szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie.

WYKAZ APTEK, W KTÓRYCH MIESZKAŃCY MOGĄ BEZPŁATNIE ODDAĆ PRZETERMINOWANE LEKI ORAZ OPAKOWANIA PO LEKACH

L.p.:
Lokalizacja
1
Apteka „NATURA", Pl. 20 Października 25, 62-050 Mosina,
2
Apteka „STARA APTEKA", Pl. 20 Października 3, 62-050 Mosina
3
Apteka „MACIERZANKA", ul. Mostowa 10, 62-22 Rogalinek
4
Apteka „NIEZAPOMINAJKA", ul. Dworcowa 2, 62-050 Mosina
5
Apteka „POFARMA", ul. Śremska 1, 62-050 Mosina
6
Apteka „PARKOWA", ul. Krotowskiego 16A/55, 62-050 Mosina
7
Apteka „QUERCUS", ul. Kórnicka 8, 62-022 Świątniki
8
Apteka SZAŁWIA", ul. Główna 2, 62-050 Krosno
9
Apteka „GENCJANA", ul. Nektarowa 1, 62-050 Krosno
10
Apteka „ESKULAP", ul. Strażacka 1, 62-053 Pecna
11
Apteka „PRZY KRZYŻU", ul. Poznańska 5A, 62-022 Daszewice
12
Punkt Apteczny „PRABABKA", Babki 4C
13
Apteka „Kormed", ul. Poznańska 76, 61-160 Czapury

Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach można też nieodpłatnie oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Mosina, przy ul. Sowinieckiej 6G, 62-050 Mosina (e-mail: wywozy@pukmosina.pl, tel. 618132-321, w. 41, 697-888-420).