Jesteś tutaj:   

Komunikaty

Ocena bieżąca jakości wody z kąpieliska nad jeziorem Łódzko - Dymaczewskim przy Hotelu Szablewski

Ocena bieżąca jakości wody z kąpielisk


Ocena bieżąca jakości wody z miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Ocena bieżącej jakości wody


Plan polowań zbiorowych KŁ Nr 33 ŻBIK na sezon 2020/2021

Plan polowań zbiorowych KŁ Nr 33 ŻBIK na sezon 2020/2021

Informacja WIOŚ w Poznaniu o uruchomieniu systemu zgłoszeń naruszeń korzystania ze środowiska

Informacja WIOŚ w Poznaniu o uruchomieniu interaktywnego formularza zgłoszeń naruszeń korzystania ze środowiska

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Poznaniu z dn. 6 kwietnia 2021 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.12.4.2021.ES w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Poznaniu z dn. 6 kwietnia 2021 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.12.4.2021.ES w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie ,,Aneks do uproszczonego planu urządzania lasu, sporządzonego na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2026 r. dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych w obrębie ewiObwieszenie „Aneksu do uproszczonego planu urządzania lasu, sporządzonego na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2026 r. dla lasów stanowiących własność osób fizycznych"

Obwieszczenie:„Aneks do uproszczonego planu urządzania lasu, sporządzonego na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2026 r. dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych w obrębie ewidencyjnym Mosina, miasto Mosina, w części dotyczącej pododdziałów: 01-g i 01-h na działce o numerze ewidencyjnym 928/4 (arkusz mapy 17), obręb Mosina, miasto Mosina"

Zawiadomienie o sposobie postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłacie odszkodowań

ZAWIADOMIENIE

w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, właściciele upraw zgłaszają wnioski o ich oszacowanie w formie pisemnej, a dzierżawcy lub zarządcy łowisk ewidencjonują zgłoszenia.


Informacja o kontroli

INFORMACJA

W związku z odbywająca się kontrolą dotyczącą sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych na terenach Gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina informuje iż, w sytuacji braku możliwości obecności na nieruchomości w dniu kontroli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie tel. 618-109-545, 618-109-546, 618-109-547, lub Straży Miejskiej w Mosinie tel. 618-197-855.
Jednocześnie istnieje możliwość sporządzenia protokołu, w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa (pok. 11). W tym celu należy przygotować następujące dokumenty:
W sytuacji gdy na nieruchomości znajduje się:
 1. Zbiornik bezodpływowy:
  • umowy z podmiotem opróżniającym zbiornik bezodpływowy (dotyczy sytuacji, gdy umowa zawarta została w formie pisemnej),
  • dowody potwierdzające opróżnianie zbiornika bezodpływowego za przynajmniej 3 ostatnie wywozy nieczystości ciekłych.
 2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków:
  • o przepustowości nie przekraczającej 7,5m3 na dobę, zgłoszenie dotyczące zamiaru budowy złożone do właściwego organu,
  • o przepustowości większej niż 7,5m3 na dobę, zezwolenie na budowę.
W sytuacji braku możliwości osobistego stawiennictwa prosimy o przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, oświadczenia zawierającego informacje na temat:
 • sposobu pozbywania się na nieruchomości nieczystości ciekłych wraz z kserokopiami dokumentów o których mowa w punkcie 1 lub 2 przedmiotowej informacji;
 • złożenie deklaracji na odbiór odpadów komunalnych stałych;
 • ilości oraz rasy znajdujących się na nieruchomości psów.
 

Plan polowań KŁ nr 20 "Dąbrowa" 2017/2018

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KŁ NR 20 „DĄBROWA'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018


 1. Polowanie zbiorowe 15.10.2017 r. obwód 204 Babki;
 2. Polowanie Wigilijne 17.12.2017r. obwód 204 Babki

Plan polowań KŁ "Żbik" 2017/2018

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KŁ „ŻBIK'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018


Plan polowań WKŁ nr 80 "Słonka" 2017/2018

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ WKŁ 80 „SŁONKA'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018


Korekty:
 1. Korekta z dnia 12.X.2017 r.pdf
 2. Korekta z dnia 22.XI.2017 r.pdf
 3. Korekta z dnia 4.I.2018 r.pdf

Plan polowań KŁ nr 21 "Jawor" 2017/2018

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KŁ 21 „JAWOR'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018


Plan polowań WKŁ nr 86 "Sokół" 2017/2018

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ WKŁ 86 „SOKÓŁ'' W SEZONIE ŁOWIECKIM 2017/2018


Usuwanie drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków

Usuwanie drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków


W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, iż przepisy ww. ustawy nie zwalniają osób fizycznych z obowiązku uzyskania stosownego pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie zmiany przy zabytku, która polega na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, ogrodami, parkami lub innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f i g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W  odniesieniu natomiast  do drzew i krzewów, położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych, uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami konieczne będzie wyłącznie w przypadku wycinki lub zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących zaprojektowanej zieleni, stanowiącej element układu urbanistycznego lub ruralistycznego jako przestrzennego założenia zawierającego m.in. formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczonej w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg, albo zieleni, która została wymieniona w decyzji o wpisie do rejestru (np. miasta-ogrody, cmentarze przykościelne, aleje, parki i inne).

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś


Badania jakości wody do picia


Zwierzęta dzikie i bezdomne

Zwierzęta dzikie i bezdomne


 

POGOTOWIE DS. ZWIERZĄT DZIKICH

Czym zajmuje się pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich:
 • skracanie cierpień zwierzęcym ofiarom wypadków komunikacyjnych niemających szans na wyzdrowienie,
 • odstrzał redukcyjny oraz przesiedlenie dzikiej zwierzyny stanowiącej zagrożenie dla mieszkańców miasta Mosina (na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego, zezwalającej na przeprowadzenie odstrzału).

 

Co zrobić w sytuacji zauważenia zwierzęcia bezdomnego lub dzikiego?
Zadzwoń i zgłoś zdarzenie. Całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich na zlecenie Burmistrza Gminy Mosina prowadzi firma FALCO. Odłowem zwierząt bezdomnych zajmuje się Straż Miejska w Mosinie.

 

Do kogo dzwonić?
 • Krzysztof Kaczmarek - Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 722 323 208, 608 406 013,
 • Pracownicy Straży Miejskiej w Mosinie - tel. 618 197 855, 501 467 312.
 • Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 618 109 545, 618 109 546, 618 109 547,
 • Komisariat Policji w Mosinie, ul. Kolejowa 9, tel. 500-107-120.