Ewidencja zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Mosina przy użyciu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Lp.: Nazwa firmy, adres, telefon Data podjęcia działalności Data wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwolenia Przedmiot i obszar prowadzonej działalności
1. „Majątek Rogalin" Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Nowej 3, 62-022 Mosina 01.01.2006 r. na czas nieokreślony pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody na terenie następujących miejscowości Gminy Mosina: Rogalin, Rogalinek, Mieczewo, Świątniki, Radzewice i Sasinowo za pomocą urządzeń wodociągowych znajdujących się w chwili wydawania zezwolenia w posiadaniu usługodawcy, jak i przez niego wybudowanych po jego uzyskaniu, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, działające pod firmą AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań 31.12.2012 r. na czas nieokreślony pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody na terenie Gminy Mosina z wyłączeniem obszaru obsługiwanego przez „Majątek Rogalin" Sp. z o.o. w Rogalinie, tj. w Rogalinku, Rogalinie, Świątnikach, Mieczewie, Radzewicach i Sasinowie, oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Mosina, przy użyciu urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych znajdujących się w chwili wydawania zezwolenia w posiadaniu przedsiębiorstwa, jak i przez nie wybudowanych po jego uzyskaniu, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

 
Podstawa prawna:
Art. 18b ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).