Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

Informacja o stanie realizacji zadań oswiatowych za rok szkolny 2022/2023

Sprawozdanie oświatowe 2022_2023


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mosina za rok szkolny 2021/2022

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mosina za rok szkolny 2020/2021


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, informacja o wynikach egzaminu klas VIII szkół podstawowych oraz wyniki nadzoru pedagogicznego.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

Informacja o stanie oświaty 2018/2019

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu "Informatyka się liczy!"

 
      Mosina, 01.09.2020 r.      
I N F O R M A C J A  

Gmina Mosina informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego  pt. Informatyka się liczy!, nr RPWP.08.01.04-30-0002/19  realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania. Przyczyna przystąpienia do realizacji: projekt przyczyni się do poprawy poziomu kształcenia w gminie  przez przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkolenia nauczycieli i doposażenie pracowni szkolnych. Uzasadnienie przystąpienia do partnerstwa: Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera zajmuje się zwiększeniem zainteresowania dzieci i młodzieży różnorodnymi aktywnościami edukacyjnymi, które w sposób interaktywny zbliżają je do tajemniczego świata nauk ścisłych. Fundacja posiada potencjał finansowy, kadrowy i techniczny do realizacji projektu. Posiada ponadto odpowiednie doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów edukacyjnych, współfinansowanych z funduszy unijnych.                                                                
Referat Oświaty i Sportu
Urzędu Miejskiego w Mosinie