Informacje o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr PP.6730.13.2023.PN

PP.6730.13.2023.PN                                                                                                                                                                                                            Mosina, 22 maja 2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

Na podstawie art. 59 ust. 1 -2a Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

 

z a w i a d a m i a m

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 22 maja 2023 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz budynku garażowo-gospodarczego. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 42/18, położonej w obrębie geodezyjnym Sowinki, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest  23.05.2023 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr PP.6730.22.2023.SK

PP.6730.20.2023.SK                                                                                                                                                                                                              Mosina, 19 maja 2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

Na podstawie art. 59 ust. 1 -2a Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

 

z a w i a d a m i a m

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 19 maja 2023 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na pomieszczenie mieszkalne w budynku mieszkalnym. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2704/26, położonej w obrębie geodezyjnym Mosina, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest  19.05.2023 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr PP.6730.20.2023.SK

PP.6730.20.2023.SK                                                                                                                                                                                                              Mosina, 17 maja 2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art. 59 ust. 1 -2a Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 17 maja 2023 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych od 82/21 do 82/33, położonych w obrębie geodezyjnym Daszewice, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest  18.05.2023 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o zakończeniu postępowania nr PP.6730.28.2023.SK

Mosina 8.05.2023 r.

PP.6730.28.2023.SK

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 49a, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego – w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz budynku garażowo-gospodarczego, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr ewid. 42/19 obręb Sowinki – że zakończono postępowanie dowo­dowe.

W związku z powyższym informuję, że strony ww. postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ. Powyższej czynności można dokonać w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120) w terminie do dnia 16 maja 2023 r.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 9.05.2023 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania nr. PP.6730.17.2023.SK

Mosina 24.04.2023 r.

PP.6730.17.2023.SK

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49-49b ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 24 kwietnia 2023 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek nr ewid. 2695/28, 2695/31, 2696/9, obręb Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanego postanowienia w Urzędzie Miejskim w Mosinie* (pokój nr 120).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 26.04.2023 r.

 

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o zakończeniu postępowania nr PP.6730.22.2023.SK

Mosina 20.04.2023 r.

PP.6730.22.2023.SK

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 49a, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego – w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i częściowej zmianie sposobu użytkowania kotłowni na pomieszczenia mieszkalne w budynku jednorodzinnym czterolokalowy, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr ewid. 89/4 obręb Mosina – że zakończono postępowanie dowo­dowe.

W związku z powyższym informuję, że strony ww. postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ. Powyższej czynności można dokonać w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120) w terminie do dnia 2 maja 2023 r.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 21.04.2023 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o zakończeniu postępowania nr PP.6730.13.2023.PN

Mosina 18.04.2023 r.

PP.6730.13.2023.PN

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 49a, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego – w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz budynku garażowo-gospodarczego; przewidzianej do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 42/18, położonej w obrębie geodezyjnym Sowinki, w gminie Mosina – że zakończono postępowanie dowo­dowe.

W związku z powyższym informuję, że strony ww. postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ. Powyższej czynności można dokonać w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120) w terminie do dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 19.04.2022 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji zmieniającej warunki zabudowy nr PP.6730.26.2022.SC

PP.6730.26.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam strony postępowania, że 6 kwietnia 2023 r. została wydana decyzja zmieniająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki o nr ewidencyjnym 30/53, położonej w obrębie geodezyjnym Sowinki, w gminie Mosina. Decyzję wydano na wniosek pana Patryka Bartkowiaka.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z treścią decyzji podając sygnaturę sprawy.

Zgodnie z art. 49b k.p.a., na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 11 kwietnia 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o podjęciu czynności w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.178.2021.JPZ(BD)

PP.6730.178.2021.JPZ(BD)

O B W I E S Z C Z E N I E

O PODJĘCIU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

Na podstawie art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 1.03.2023 r. zostały podjęte czynności w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki nr ewid. 88/12, obręb Baranowo, w gminie Mosina. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu wydało decyzję nr SKO.GP.4000.597.2021 z dnia 31.10.2022 r., uchylającą decyzję Burmistrza Gminy Mosina nr PP.6730.178.2021.JPZ z dnia 16.08.2022 r., ustalającą warunki zabudowy w przedmiotowej sprawie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia w Urzędzie Miejskim w Mosinie(pokój nr 120).
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 1.03.2023 r.