Informacje o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o zakończeniu postępowania nr PP.6730.175.2022.JD

Mosina 18.10.2022 r.

PP.6730.175.2022.JD

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 49a, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego – w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno­stojących; przewidzianych do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13, 82/14, 82/15, 82/16, 82/17, 82/18, 82/19 i 82/20, położonych w obrębie geodezyjnym Daszewice, w gminie Mosina – że zakończono postępowanie dowo­dowe.

W związku z powyższym informuję, że strony ww. postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ. Powyższej czynności można dokonać w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 24.10.2022 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.178.2021.JPZ

PP.6730.178.2021.JPZ(PN)

OBWIESZCZENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA OD DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

Na podstawie art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam strony postępowania, że 05.09.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęły odwołania od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.178.2021.JPZ z 16 sierpnia 2022 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki o nr ewidencyjnym 88/12, położonej w obrębie geodezyjnym Baranowo, w gminie Mosina. Decyzję wydano na wniosek państwa A. W. i A. W. Odwołanie przekazano pismem z 12.09.2022 r. do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 14.09.2022 r.