Informacje o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy nr PP.6730.178.2021.JPZ

PP.6730.178.2021.JPZ

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a.,

zawiadamiam strony postępowania

że 13.07.2022r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki o nr ewid. 88/12, położonej w obrębie geodezyjnym Baranowo, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest  26 lipca 2022 r.