Informacje o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.17.2023.SK

PP.6730.17.2023.SK

OBWIESZCZENIE

 o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Na podstawie art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam strony postępowania, że 25.01.2004 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęły odwołania od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.17.2023.SK z 8 stycznia 2024 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek o nr ewidencyjnym 2695/28, 2695/1, 2696/9, położonych w obrębie geodezyjnym Mosina, w gminie Mosina. Decyzję wydano na wniosek pana J.W. Odwołanie przekazano pismem z 1.02.2024 r. do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 1.02.2024 r.

 

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.141.2023.SC

PP.6730.141.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Zgodnie z art. 98 § 1 i art. 101, w związku z art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego – z wniosku spółki AVERSEO Sp. z o.o., reprezentowanej przez pana Arkadiusza Lehmanna - w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 82/22, 82/23, 82/24, 82/25, 82/26, 82/27, 82/28 i 82/29 obręb Daszewice, że 28 grudnia 2023 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania dowodowego.

Wnioskiem z 10 stycznia 2024 r. spółka AVERSEO Sp. z o.o., reprezentowana przez pana Arkadiusza Lehmanna, zwróciła się z prośbą o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 17 stycznia 2024 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr PP.6730.17.2023.SK

PP.6730.17.2023.SK

OBWIESZCZENIE

O ODMOWIE WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam strony postępowania, że 8 stycznia 2024 r. została wydana decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek o numerze ewidencyjnym 2695/28, 2695/31, 2696/9, położonych w obrębie geodezyjnym Mosina, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 8 stycznia 2024 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.141.2023.SC

PP.6730.141.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Zgodnie z art. 98 § 1 i art. 101, w związku z art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego – z wniosku spółki AVERSEO Sp. z o.o., reprezentowanej przez pana Arkadiusza Lehmanna - w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 82/22, 82/23, 82/24, 82/25, 82/26, 82/27, 82/28 i 82/29 obręb Daszewice, że 28 grudnia 2023 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania dowodowego.

Wnioskiem z 21 grudnia 2023 r. spółka AVERSEO Sp. z o.o., reprezentowana przez pana Arkadiusza Lehmanna, zwróciła się z prośbą o zawieszenie postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 28 grudnia 2023 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o zakończeniu postępowania nr PP.6730.17.2023.SK

Mosina 21.12.2023 r.

PP.6730.17.2023.SK

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 49a, w związku z art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego – w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr ewid. 2695/28, 2695/31, 2696/9 obręb Mosina – że zakończono postępowanie dowo­dowe.

W związku z powyższym informuję, że strony ww. postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ. Powyższej czynności można dokonać w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120) w terminie do dnia 4 stycznia 2024 r.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 21.12.2023 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.141.2023.SC

PP.6730.141.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Zgodnie z art. 10 § 1, w związku z art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego – z wniosku spółki AVERSEO Sp. z o.o., reprezentowanej przez pana Arkadiusza Lehmanna - w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 82/22, 82/23, 82/24, 82/25, 82/26, 82/27, 82/28 i 82/29 obręb Daszewice, że podjęto zawieszone postępowanie dowodowe.

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 14 grudnia 2023 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.141.2023.SC

PP.6730.141.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Zgodnie z art. 98 § 1 i art. 101, w związku z art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego – z wniosku spółki AVERSEO Sp. z o.o., reprezentowanej przez pana Arkadiusza Lehmanna - w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 82/22, 82/23, 82/24, 82/25, 82/26, 82/27, 82/28 i 82/29 obręb Daszewice, że podjęto zawieszone postępowanie dowodowe.

Wnioskiem z 6 grudnia 2023 r. spółka AVERSEO Sp. z o.o., reprezentowana przez pana Arkadiusza Lehmanna, zwróciła się z prośbą o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 14 grudnia 2023 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.141.2023.SC

PP.6730.141.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Zgodnie z art. 98 § 1 i art. 101, w związku z art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego – z wniosku spółki AVERSEO Sp. z o.o., reprezentowanej przez pana Arkadiusza Lehmanna - w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 82/22, 82/23, 82/24, 82/25, 82/26, 82/27, 82/28 i 82/29 obręb Daszewice, że zawieszono postępowanie dowodowe.

Wnioskiem z 20 listopada 2023 r. spółka AVERSEO Sp. z o.o., reprezentowana przez pana Arkadiusza Lehmanna, zwróciła się z prośbą o zawieszenie postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie. Wniosek o zawieszenie postępowania uzasadniono brakiem możliwości dotrzymania terminu odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień i przedłożenia dokumentów z 16 października 2023 r..

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 28 listopada 2023 r.