Informacje o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy nr PP.6730.178.2021.JPZ

PP.6730.178.2021.JPZ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam strony postępowania, że 16 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 88/12, położonej w obrębie geodezyjnym Baranowo, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z treścią decyzji podając sygnaturę sprawy.

Zgodnie z art. 49b k.p.a., na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy nr PP.6730.26.2022.JPZ

PP.6730.26.2022.JPZ

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a.,

zawiadamiam strony postępowania

że 8.08.2022r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki o nr ewid. 30/53, położonej w obrębie geodezyjnym Sowinki, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie 7 dni od dnia dokonania ogłoszenia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy nr PP.6730.122.2022.SC

PP.6730.122.2022.SC

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam strony postępowania, że 5 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2714/36, położonej w obrębie geodezyjnym Mosina, w gminie Mosina. Decyzję wydano na wniosek spółki Swój Dom Sp. z o.o.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z treścią decyzji podając sygnaturę sprawy.

Zgodnie z art. 49b k.p.a., na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 11 sierpnia 2022 r.