Informacje o postępowaniach obejmujących więcej niż 20 uczestników

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o podjęciu zawieszonego postepowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.17.2023.SK

PP.6730.17.2023.SK

O B W I E S Z C Z E N I E

O WYDANIU POSTANOWIENIA O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49-49b ustawy  z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

 

z a w i a d a m i a m

 

strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 29 listopada 2023 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek nr ewid. 2695/28, 2695/31, 2696/9, obręb Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanego postanowienia w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 29.11.2023 r.

 

 

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.141.2023.SC

PP.6730.141.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Zgodnie z art. 98 § 1 i art. 101, w związku z art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony postępowania administracyjnego – z wniosku spółki AVERSEO Sp. z o.o., reprezentowanej przez pana Arkadiusza Lehmanna - w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 82/22, 82/23, 82/24, 82/25, 82/26, 82/27, 82/28 i 82/29 obręb Daszewice, że zawieszono postępowanie dowodowe.

Wnioskiem z 20 listopada 2023 r. spółka AVERSEO Sp. z o.o., reprezentowana przez pana Arkadiusza Lehmanna, zwróciła się z prośbą o zawieszenie postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie. Wniosek o zawieszenie postępowania uzasadniono brakiem możliwości dotrzymania terminu odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień i przedłożenia dokumentów z 16 października 2023 r..

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 28 listopada 2023 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy nr PP.6730.104.2023.BD

PP.6730.104.2023.BD

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

 Na podstawie art. 49a oraz 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 2.11.2023 r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegające na budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie części działki nr ewid. 356, obręb Pecna w gminie Mosina. Postępowanie zawieszono na wniosek wnioskodawcy.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pok. 120).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 3.11.2023 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr PP.6730.96.2023.SC

PP.6730.96.2023.SC

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam strony postępowania, że 21 września 2023 r. została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz budynku garażowego wolnostojącego. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 82/12, położonej w obrębie geodezyjnym Daszewice, w gminie Mosina. Decyzję wydano na wniosek pana Krzysztofa Norka.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą, podając powyższą sygnaturę, zapoznać się z treścią decyzji podając sygnaturę sprawy. Zgodnie z art. 49b k.p.a., na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 27 września 2023 r.