Jesteś tutaj:   

OŚ.6220.28.2016

Mosina, 12 grudnia 2016

OŚ.6220.28.2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 10 §1 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 868 i 996) oraz w związku z art. 33 ust. 2 pkt. 2 lit. a), art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 35, pkt 36 oraz pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016,  poz. 71), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

 

Burmistrz Gminy Mosina

 

postanawia, iż dla przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie bezobsługowej stacji paliw płynnych w Krośnie k/Mosiny przy ul. Głównej 59D”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Dnia 12 września 2016 r., do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek Firmy Automotive Fues Services Sp. z o.o. Wrocław ul. Prosta 36, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Witolda Wojciechowskiego, 60-628 Poznań ul. Wojska Polskiego 84/2 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bezobsługowej stacji paliw płynnych w Krośnie k/Mosiny przy ul. Głównej 59D”. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 35, 36 i 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ma charakter fakultatywny.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 wyżej powołanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy Mosina, pismem z dnia 14 października 2016 r., znak: OŚ.6220.28.2016, Burmistrz Gminy Mosina, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Opinią z dnia 3 listopada 2016 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mosinie: 7 listopada 2016 r.), znak: WOO-IV.4240.1591.2016.MW.1, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 4 listopada 2016 r., do Urzędu Miejskiego w Mosinie, wpłynęła opinia sanitarna z dnia 28 października 2016 r., znak: NS-52/2-205(1)/16, w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko
 i jednocześnie odstąpił od określenia zakresu raportu.

W związku z powyższym, Burmistrz Gminy Mosina, zgodnie z art. 63 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu,
nie stwierdza potrzeby, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy, po dokonaniu analizy rodzaju, skali i charakteru inwestycji, wielkości zajmowanego terenu, zakresu robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwa, czasu trwania, zasięgu oddziaływania oraz odwracalności oddziaływania,
 a także wykorzystania zasobów naturalnych, emisji i uciążliwości związanych z eksploatacją inwestycji, gęstości zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowania przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, Burmistrz Gminy Mosina stwierdza,
co następuje.

Na terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie bezobsługowej stacji paliw płynnych w Krośnie k/Mosiny przy ul. Głównej 59D na działce o nr ewid. 207, obręb Krosno.

Wjazd na teren stacji odbywać się będzie od strony ulicy Głównej 59D. Powierzchnia terenu stacji
to ok. 613 m2 . Stacja będzie stacją bezobsługową z płatnością za paliwo w terminalu zewnętrznym stacji.

W ramach inwestycji przewiduje się wiatę nad dystrybutorami, 2 dystrybutory trzy produktowe, kontener techniczny stacji paliw, 1 dwupłaszczowy zbiornik paliw (podziemny dwupłaszczowy trzykomorowy – 60 m3 , wyposażony w system ciągłej automatycznej detekcji wycieków oraz w armaturę zabezpieczającą przed ich przepełnieniem oraz elektroniczny system pomiaru objętości produktu, zawracania oparów w trakcie napełniania zbiorników magazynowych), stanowiska spustu autocysterny dla paliw, dwie wysepki
ze stanowiskami dystrybucji benzyn i ON, tankomat, wykonanie szczelnej utwardzonej nawierzchni pod wiatą
o powierzchni ok. 92 m2 , budowę dróg i miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, posadowienie kontenera technicznego z urządzeniami obsługi stacji o powierzchni ok. 12 m2 .

Na stacji sprzedawane będą 3 rodzaje paliw: Pb-95, Pb-98 i diesel. Zakłada się roczną sprzedaż paliw na następującym poziomie:

- benzyny – ok. 1150 m3 /rok,

- oleju napędowego – ok. 1200 m3 /rok.

Inwestor planuje posadowienie jednego podziemnego, dwupłaszczowego zbiornika na paliwa płynne
o pojemności 60 m3 . Zbiornik wyposażony zostanie w system ciągłej automatycznej detekcji wycieków,
w armaturę zabezpieczającą przed jego przepełnieniem, a także elektroniczny system pomiaru objętości produktu. Zbiornik posadowiony zostanie w gruncie na płycie żelbetowej i zabezpieczony powłokami antykorozyjnymi.
                W pobliżu zbiornika pod wiatą przewiduje się wykonanie stanowiska spustu paliw z autocysterny. Pod wiatą w miejscu dystrybucji paliw, a także spustu paliwa wykonana zostanie szczelna nawierzchnia monolityczna betonowa z betonu wodoszczelnego na podbudowie z betonu i warstwie odsączającej z piasku gruboziarnistego. Pod warstwą betonu ułożona zostanie geomebrana z folii olejoodpornej. Wykonany zostanie także spadek terenu w kierunku odwodnienia liniowego, a nawierzchnie ograniczone zostaną krawężnikami betonowymi. Wody opadowe z terenu pod wiatą odprowadzane będą odrębnym odwodnieniem liniowym po podczyszczeniu
w separatorze i osadniku do szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika.

W podłożu omawianego terenu dominują osady piaszczysto – żwirowe. Osady te złożone zostały
 na iłach poznańskich pliocenu lub lokalnie na glinach morenowych. Poziom wód gruntowych związany jest
z osadami piaszczysto – żwirowymi. Swobodne zwierciadło wody zalega na głębokości 1,5 m – 3,5 m. Spływ wód ma kierunek zbliżony do wschodniego. Teren planowanej inwestycji leży obszarze zasobowym ujęcia mosińskiego wód podziemnych dla miasta Poznania jednak jak wynika z załączonego do wystąpienia pisma Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 03.10.2016 r., znak: ZI.510.199.2016 działka
o nr ewid. 207 obręb Krosno, gmina Mosina, nie znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody
Mosina – Krajkowo, wyznaczonej rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie
Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3556).

Inwestor w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazał, iż zaplanowano również wykonanie monitoringu wód podziemnych, który obejmować będzie otwory piezometryczne badawcze. Dobrze zaprojektowany i wykonany system piezometrów powinien składać się z jednego otworu badawczego zlokalizowanego na dopływie wód gruntowych do terenu inwestycji, w celu określenia tzw. „zera hydrogeologicznego” tj. parametrów chemicznych i fizycznych wód wkraczających na dany teren, a dwa pozostałe  otwory na odpływie wód gruntowych, za potencjalnymi ogniskami zanieczyszczeń, w takim miejscu, aby w przypadku nieszczelności infrastruktury podziemnej możliwe było wykrycie zanieczyszczeń w wodach przepływających w tym otworze. Odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wód podziemnych na terenie inwestycji zapewni możliwość ciągłego kontrolowania zastosowanych rozwiązań minimalizujących wpływ przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne.

Z uwagi na bezobsługowy  charakter stacji nie będzie potrzebna  woda do celów bytowych. Wody opadowe z wiaty i parkingów odprowadzane będą do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej należącej
do właściciela posesji. Planowana inwestycja nie zwiększy powierzchni utwardzonych. Odpady powstające podczas eksploatacji inwestycji magazynowane będą selektywnie, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do dalszego zagospodarowania.

Uwzględniając skalę i rodzaj przedsięwzięcia stwierdzono, iż przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko gruntowo – wodne przedstawionych przez inwestora w przedłożonych dokumentach, w trakcie normalnego eksploatowania nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne, w tym na obszary wodno–błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną oraz wody powierzchniowe.

Omawiana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd o europejskim kodzie PLGW650073. Według charakterystyki jednolitych części wód podziemnych ogólny stan ilościowy został oceniony jako dobry, natomiast ogólny stan chemiczny jako zły. Ocenę ryzyka określono jako
„zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych: PLRW600017185694 Olszynka, o statusie „silnie zmieniona cześć wód”, o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Uwzględniając rozwiązania chroniące środowisko gruntowo – wodne, w tym w szczególności w zakresie gospodarki odpadami gospodarki
wodno – ściekowej (miejsce dystrybucji paliw i zlewu paliwa wykonane ze szczelnej nawierzchni, podczyszczanie wód opadowych z terenów zanieczyszczonych i odprowadzanie ich do szczelnego zbiornika bezodpływowego, wykonanie monitoringu wód podziemnych), nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód  Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, ze realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza będzie: rozładunek paliw do zbiorników magazynowych, ich magazynowanie oraz procesy napełniania zbiorników pojazdów, a także ruch pojazdów po terenie inwestycji. Cały system dystrybucji benzyn będzie całkowicie zhermetyzowany wyposażony w system odzysku par benzyn. Biorąc pod uwagę zastosowane rozwiązania, mając na celu ograniczenie oddziaływania inwestycji na stan powietrza atmosferycznego, takie jak: napełnianie zbiorników magazynowych za pomocą układu tzw. „wahadła gazowego” i wyposażenie dystrybutorów paliw
w system odsysania oparów oraz stosunkowo niewielki ruch pojazdów należy uznać, iż oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie miało istotnego wpływu na jakość powietrza w rejonie inwestycji.
W k.i.p. zawarto także analizę rozprzestrzeniania substancji w powietrzu. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt1 lit. d ww. ustawy na podstawie przedstawionych obliczeń należy uznać, iż funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie stanowić zagrożenia dla jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Planowane rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony powietrza, ograniczą wpływ przedsięwzięcia
na zmiany klimatu. Ponadto, z uwagi na charakter przedsięwzięcia i stosowaną technologię nie przewiduje
się znaczącego wpływu zmian klimatu na przedsięwzięcie na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Teren planowanej inwestycji od północy i południa sąsiadować będzie z obiektami  przemysłowymi
od wschodu z linią kolejową, a od zachodu z ul. Główną, za którą zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa
(w odległości ok. 30 m od terenu planowanej inwestycji). Stacja pracować będzie w systemie całodobowym. Emisja hałasu związana będzie z pracą dystrybutorów, oraz ruchem pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. Przewiduje się, iż stacja obsługiwać będzie ok. 120 pojazdów osobowych w ciągu doby. Stacja
 nie będzie obsługiwać pojazdów ciężarowych. Proces napełniania komór zbiornika magazynowanego paliw
z autocysterny odbywać się będzie grawitacyjnie. Warunki akustyczne na terenach leżących w sąsiedztwie planowanej realizacji stacji, kształtowane są w głównej mierze ruchem samochodowym na ul. Głównej.
Biorąc pod uwagę zapisy art.63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, że realizacja inwestycji nie będzie się wiązała z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 lit. e ustawy ooś, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Odnosząc się  do art.63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, 1688, 1936, z 2016 r. poz. 422) ), a najbliżej położonymi obszarami Natura  2000 są: specjalnej ochronie ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, oddalone o 0,7 km od inwestycji. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na zabudowanej działce, na której znajduje się market budowlany. Analiza złożonej dokumentacji nie wykazała, aby inwestor podczas realizacji przedsięwzięcia planował wycinkę drzew lub krzewów.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz brak potrzeby wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich, lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust.1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Ze względu na wielkość i stopień złożoności oddziaływania, a także rodzaj i skalę inwestycji stwierdzono, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Pouczenie: Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.