Jesteś tutaj:   

OŚ.6220.28.2016

Mosina, 12 grudnia 2016

OŚ. 6220.28.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Mosina zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm. 1)) w związku art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póź. zm. 2)), stwierdza, iż dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie bezobsługowej stacji paliw płynnych w Krośnie k/Mosiny przy ul. Głównej 59D” planowanego do realizacji na działce nr ewid. 207, położonej w Krośnie, gmina Mosina nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 

Postępowanie wszczęte na wniosek:

 

Automotive Fuels Services Sp. z o.o. ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław

 

reprezentowanej przez:

 

Pana Witolda Wojciechowskiego

ul. Wojska Polskiego 84/2, 60-628 Poznań

               

                W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia, w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa można zapoznać się z zebraną dokumentacją oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów, w godz. 9.00- 17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00 – 15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Stosownie do art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 868, 996 i 1597

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 831, 961, 1250 i 1579