Jesteś tutaj:   

Obwieszczeni OŚ.6220.28.2016 z 12.01.2017

 

                                                                                                                Mosina, 12 stycznia 2017              

 

OŚ.6220.28.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie bezobsługowej stacji paliw płynnych w Krośnie k/Mosiny przy ul. Głównej 59D”

 

 

Postępowanie wszczęte na wniosek:

 

Firmy Automotive Fues Services Sp. z o.o. Wrocław ul. Prosta 36,

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Witolda Wojciechowskiego, 60-628 Poznań ul. Wojska Polskiego 84/2

 

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu  można się zapoznać, w godz. 9.00-17.00 w poniedziałki oraz w godz. 7.00-15.00 od wtorku do piątku, pokój nr 11, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

            Stosownie do art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.