Pozostałe

Obwieszczenie o uchwaleniu mpzp „Rogalin Północ” oraz „Dolina Kopla”

PP.6721.2.2021
PP.6721.4.2021

OBWIESZCZENIE

o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 43 Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie:

1) uchwały nr XCIX/840/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin. Wymieniona wyżej uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 lutego 2024 r., pod poz. 2089 i weszła w życie w dniu 8 marca 2024 r.

2) uchwały nr C/853/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmującego część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice. Wymieniona wyżej uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 13 marca 2024 r., pod poz. 2805 i weszła w życie w dniu 28 marca 2024 r.

Z treścią ww. dokumentów wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Mosinie (62-050 Mosina, pl. 20 Października 1), w godzinach pracy urzędu. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej Gminy pod adresem: www.bip.mosina.pl (zakładka Urząd Miejski → Planowanie przestrzenne, rewitalizacja, zabytki).


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2024 r. o wyłożeniu na okres 21 dni od 22.01.2024 do 16.02.2024 r. projektu uchwały.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 stycznia 2024 r. o wyłożeniu na okres 21 dni od 22.01.2024 do 16.02.2024 r. projektu uchwały w spr. określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mosina na rok 2024

Projekt uchwały w sprawie kąpielisk i sezonu kapielowego 2024

Projekt uchwały - załacznik nr 1

Projekt uchwały załacznik nr 2