Konsultacje społeczne

Platforma do konsultacji społecznych Gminy Mosina

Wszelkie informacje dot. konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Mosina, dostępne są na dedykowanej stronie:


Raport z konsultacji dot. Strategii rozwoju elektromobilności

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040"


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

Mosina, 5 lutego 2019 r.
Protokół
z przeprowadzonych konsultacji społecznych
w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Mosina na lata 2018-2022 z perspektywą na lata 2023-2026

 

Zgodnie z § 10 uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2018 r. Nr OŚ.00501.171.2018, na terenie Gminy Mosina, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od dnia 4 grudnia 2018 r. do dnia 24 grudnia 2018 r.

W trakcie trwania konsultacji złożone zostały propozycje, uwagi i opinie do uwzględnienia w przedmiotowym dokumencie. Propozycje uwagi i opinie wraz z ich uwzględnieniem stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

O powyższych ustaleniach osoba wnosząca uwagi została poinformowana pismem z dnia 5 lutego 2019 r.


Załącznik:

Raport z konsultacji społecznych dot. Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027

Raport z konsultacji społecznych dot. Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027


Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie gminy Mosiny.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie gminy Mosina.pdf

Konsultacje społeczne projektów statutów osiedli znajdujących się na terenie Mosiny.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów statutów osiedli znajdujących się na terenie Mosiny.pdf

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Mosina na lata 2017-2027


 


Raport dot. rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych

dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mosinie

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

i obszaru rewitalizacji MosinaINFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY MOSINA, PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LAT

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY MOSINA, PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022

            Na podstawie § 10 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zakończone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mosina, projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, które przeprowadzane były w terminie od 24 lutego 2015 r., do dnia 16 marca 2015 r.

            W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne opinie, propozycje oraz uwagi.

           


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów osiedli położonych na terenie Gminy Mosina

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów osiedli położonych na terenie Gminy Mosina

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw

 Protokół z przperowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie, statutów sołectw położonych na terenie Gminy Mosina