Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.5.2023.BD

PP.6733.5.2023.BD

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 10.02.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek nr ewid. 185/11, 185/9, 185/7, 42/13, 42/11, 42/9, 42/10, 38, 35, 34/9, 204, 179/1, 30/19, 30/17, 27, 35, 36/2, 36/1, 34/4, 172/59, 34/14, 34/17, 34/20, 179/1, 30/49, 179/5, 178/15, 178/12, 179/7, 178/2, 31/8, 30/19, 172/20, 172/54, 172/87, 172/79, 172/66, 172/72, 172/36, 172/25, 172/28, 20/15 i 20/13 oraz części działek nr ewid. 22 i 141, obręb Sowinkiw gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 8.03.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 14.03.2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.4.2023.BD

PP.6733.4.2023.BD

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 2.03.2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania typu rondo wraz z infrastrukturą techniczną. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek o nr ewid. 654/1, 737, 738/1, 738/6, 738/7, 747, 754/1, obręb Mosina; oraz na terenie części działek o nr ewid. 655, 736/1, 738/8, 738/12, 748, 749, obręb Mosina, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 7.03.2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.2.2023.SC

PP.6733.2.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 13 lutego 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Olchowej w Mosinie. Inwestycję przewidziano do realizacji na działce o nr ewid. 3029 obręb Mosina oraz częściach działek o nr ewid. 2962 i 2995 obręb Mosina, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 20 lutego 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.1.2023.SC

PP.6733.1.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 13 lutego 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na części działki o nr ewid. 701 obręb Pecna, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 15 lutego 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.4.2023.BD

PP.6733.4.2023.BD

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 24.01.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie skrzyżowania typu rondo wraz z infrastrukturą techniczną. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działek o nr ewid. 654/1, 737, 738/1, 738/6, 738/7, 747, 754/1, obręb Mosina; oraz na terenie części działek o nr ewid. 655, 736/1, 738/8, 738/12, 748, 749, obręb Mosina, w gminie Mosina.. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 3.02.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 10.02.2023 r.


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Mosina nr PP.6733.18.2020.SC z 25 czerwca 2021 r.

PP.6733.18.2020.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu - na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) - zawiadamia o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nr SKO.GP.4000.292.2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 czerwca 2021 r. sygn. PP.6733.18.2020.SC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stalowego masztu telekomunikacyjnego o maksymalnej wysokości do 57 m n.p.t. wraz z budową szaf technicznych z urządzeniami elektro-przesyłowymi i zasilającymi, ogrodzenia oraz wewnętrznej linii zasilającej, na terenie działki o nr ewid. 181, obręb Dymaczewo Nowe.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.2.2023.SC

PP.6733.2.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 11 stycznia 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Olchowej w Mosinie. Inwestycję przewidziano do realizacji na działce o nr ewid. 3029 obręb Mosina oraz częściach działek o nr ewid. 2962 i 2995 obręb Mosina, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 30 stycznia 2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 2 lutego 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.37.2022.BD

PP.6733.37.2022.BD

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 7.11.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV ze słupem linii napowietrznej SN 15kV. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie części działek o nr ewid. 88/1, 92/3, obręb Iłówiec; 87/4, 737/3, 737/5, obręb Pecna, w gminie Mosina. Postępowanie administracyjne w tej sprawie wszczęto 23.01.2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 30.01.2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.1.2023.SC

PP.6733.1.2023.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam sstrony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 5 stycznia 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na części działki o nr ewid. 701 obręb Pecna, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 24 stycznia 2023 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 26 stycznia 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.36.2022.SC

PP.6733.36.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 12 stycznia 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na częściach działek o nr ewid. 285 obręb Rogalin oraz 12 i 79/3 obręb Mieczewo, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 14 stycznia 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.38.2022.SC

PP.6733.38.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 9 stycznia 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej oraz słupów oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Inwestycję przewidziano do realizacji na działce o nr ewid. 2714/43 obręb Mosina oraz na części działki o nr ewid. 2714/44 obręb Mosina, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 14 stycznia 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.39.2022.SC

PP.6733.39.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 11 stycznia 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 80/9, 80/31 i 80/36 obręb Czapury, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 14 stycznia 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.42.2022.SC

PP.6733.42.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 9 stycznia 2023 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej. Inwestycję przewidziano do realizacji na częściach działek o nr ewid. 73/107, 73/108, 73/109, 73/110, 73/111, 73/113, 75/27, 75/28, 76/21, 76/22 obręb Daszewice, w gminie Mosina, oraz umarzająca postępowanie w zakresie części działek o nr ewid. 76/22, 75/28 i 73/113 obręb Daszewice, w gminie Mosina, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 14 stycznia 2023 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wydaniu decyzji - PP.6733.40.2022.JD

PP.6733.40.2022.JD

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 23 grudnia 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupów oświetleniowych wraz z modułami fotowoltaicznymi. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie części działki nr ewid. 110/2, obręb Żabinko, położonej w Żabinku.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 27 grudnia 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.38.2022.SC

PP.6733.38.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 10 listopada 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej oraz słupów oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 2714/43 i 2714/44 obręb Mosina, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 20 grudnia 2022 r., po uzupełnieniu przez wnioskodawcę braków formalnych podania.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 23 grudnia 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania - PP.6733.42.2022.SC

PP.6733.42.2022.SC

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam sstrony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 12 grudnia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 76/22, 75/28 i 73/113 obręb Daszewice, oraz na częściach działek o nr ewid. 73/107, 73/108, 73/109, 73/110, 73/111, 75/27 i 76/21 obręb Daszewice, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 15 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 21 grudnia 2022 r.