Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.28.2022.SC

PP.6733.28.2022.SC

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 29 września 2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowych linii elektroenergetycznych 110 kV i 220 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 212/1, 211/1, 211/2, 212/6, 215/31, 215/30, 213/3, 213/7, 213/6, 215/34 i 345 obręb Czapury, na części działki o nr ewid. 215/29 obręb Czapury oraz na części działki o nr ewid. 266 obręb Czapury, na której ustalono użytek rolniczy, w gminie Mosina oraz umarzającej postępowanie w zakresie rozbiórki istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV i 220 kV zlokalizowanych na terenie działek wskazanych w ust. 1 oraz na części działki o nr ewid. 266 obręb Czapury, na której ustalono użytek leśny.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 7 października 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.31.2022.SC

PP.6733.31.2022.SC

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 7 września 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej WN-110 kV wraz ze światłowodem i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycję przewidziano do realizacji na działce o nr ewid. 215/31 obręb Czapury oraz na częściach działek o nr ewid. 211/2, 212/6, 213/6, 213/7, 213/3, 215/29, 215/30 obręb Czapury, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 30 września 2022 r. po uzupełnieniu 23 września 2022 r. braków formalnych podania.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 7 października 2022 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.27.2022.SC

PP.6733.27.2022.SC

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 5 sierpnia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rewaloryzacji zabytkowego zespołu ogrodowo-parkowego w Rogalinie. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 74/1, 74/2, 74/3, 75 i 76 obręb Rogalin, w gminie Mosina. Postępowanie administracyjne w tej sprawie wszczęto 15 września 2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 22 września 2022 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.34.2022.SC

PP.6733.34.2022.SC

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 15 września 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem wodnym – wylotem urządzeń kanalizacyjnych. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 215/31, 215/30, 213/3, 213/5, 213/7, 213/6, 215/34, 345 obręb Czapury, oraz na częściach działek o nr ewid. 245, 252, 257 i 215/29 obręb Czapury, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 19 września 2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 22 września 2022 r.

 


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.32.2022.SC

PP.6733.32.2022.SC

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 8 września 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej. Inwestycję przewidziano do realizacji na części działki o nr ewid. 18/16 obręb Babki, w gminie Mosina. O wszczęciu postępowania strony zawiadomiono 16 września 2022 r.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 21 września 2022 r.

 


Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego IR-III.746.37.2022.10

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) - zwanej dalej: ustawą, zawiadamiam o wydaniu w dniu 15 września 2022 r. decyzji Nr 43/2022 (znak: IR-III.746.37.2022.10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach inwestycji pn. „Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej czterech domów jednorodzinnych w miejscowości Pecna, ul. Makowa, dz. 114/22-25, gmina Mosina”, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka o nr. ewid.: 18; obręb 0015 Iłówiec; jedn. ewid. 302110_5 Mosina-obszar wiejski; gmina Mosina; powiat poznański, stanowiącej teren zamknięty na podstawie Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz.Urz. Min. Inf. poz. 38 ze zm.).
Od decyzji służy odwołanie od Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu w drodze obwieszczenia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz właściwym urzędzie gminy, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa od wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odowłania.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z arty 53 ust. 1 ustawy, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 19 września 2022 r., tj. dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, właściwym miejscowo urzędzie gminy, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją oraz aktami sprawy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, Oddział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 305 bud. C, tel. 61-854-14-67 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, piątek od 8.30 do 15.00, wtorek, czwartek od 12.00 do15.00), po uprzednim uzgodnieniu godziny.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.21.2022.SC

PP.6733.21.2022.SC

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 9 września 2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie dwóch agregatów prądotwórczych do celów zasilania awaryjnego Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie, umieszczonych w wolnostojącym budynku technicznym wraz z podziemnymi zbiornikami paliwa oraz infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycję przewidziano do realizacji na częściach działek o nr ewid. 932/1 obręb Mosina i 29/3 obręb Sowiniec, w gminie Mosina

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy, podając powyższą sygnaturę oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia (pokój nr 120 w Urzędzie Miejskim w Mosinie).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, jest 14 września 2022 r.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego PP.6733.7.2019.JD

.
PP.6733.7.2019.JD

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, że 1 września 2022 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr POZ3057A wraz z infrastrukturą towarzy­szącą – wewnętrzną linią zasilającą. Inwestycję przewidziano do realizacji na terenie działki nr ewid. 166, obręb Dymaczewo Nowe, położonej w Dymaczewie Nowym, w gminie Mosina.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz treścią wydanego rozstrzygnięcia w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 120).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dniem w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie jest 09.09.2022 r.