Obwieszczenia ws. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 lipca 2024 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311) - zwanej dalej: ustawą, w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam,

że 4 lipca 2024 r. została wydana decyzja nr 26/2024 (znak: IR-III.7820.27.2024.MPB) o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalinek - Rogalin. Część I Rogalinek”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności

Pełna treść obwieszczenia (pdf, 719 KB)


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 lipca 2024 r.

OBWIESZCZENIE
o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 311), zwanej dalej: k.p.a., w związku z art. 11c i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej: specustawą,


zawiadamiam


o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 21 czerwca 2024 r. nr 24/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina-Kórnik w miejscowości Świątniki i Mieczewo – Część Mieczewo”.

Pełna treść obwieszczenia (pdf, 649 KB)