Jesteś tutaj:   

Petycje

Kadencja 2018-2023

Petycje kierowane do Burmistrza Gminy Mosina

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycje należy składać w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Mosinie, Pl. 20 Października 162-050 Mosina
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:um@mosina.pl

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko lub nazwa); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji (Burmistrz Gminy Mosina);
  • wskazanie przedmiotu petycji;
  • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie, którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja. 

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2015 r. o petycjach.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2015 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Gminy Mosina

Lp.
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan petycji
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia sprawy
Przebieg postępowania
Zasięgane opinie
Informacja
o sposobie załatwienia petycji
 1.
51 mieszkańców Osiedla nr 7 "Nad Jeziorem" w Mosinie
Przygotowanie planu budowy dróg na Osiedlu nr 7 "Nad Jeziorem" w Mosinie i rozważenie zmiany miejsca budowy wiaty autobusowej
25.02.2019 r.
 
  28.03.2019 r.
 
Pismo zostało zadekretowane do Referatu Mienia Komunalnego oraz do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.
 
 2.
 
 
 49 mieszkańców ul. Łaziennej oraz Kanałowej w Mosinie
 
 
 
 
Planowana budowa przeprawy mostowej dla ruchu lokalnego w ciągu ulicy Łaziennej / Harcerskiej
 
 
 14.02.2020 r.
 
 
 
 
 14.05.2020 r.
 
 
 
 
Pismo zostało zadekretowane do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 62 mieszkańców ul. Łaziennej, Kanałowej oraz Strzeleckiej w Mosinie
 
 
 
 
Planowana budowa przeprawy mostowej dla ruchu lokalnego w ciągu ulicy Łaziennej / Harcerskiej
 
Reakcja postulantów na odpowiedź Burmistrza Gminy Mosina na petycję mieszkańców
 
 
 08.06.2020 r.
 
 
 08.09.2020 r.
 
 
Pismo zostało zadekretowane do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
 
 
radca prawny
 
 
 
 
 4.
 
 
 21 mieszkańców ul. Olchowej w Mosinie
 
 
 
 
 
 
Podjęcie działań zmierzających do budowy dróg i chodników w ciągu ul. Olchowej w Mosinie
 
 
 
 
 27.07.2020 r.
 
 
 27.10.2020 r.
 
 
Pismo zostało zadekretowane do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.
 
 
117 mieszkańców ul. Nowej w Rogalinie
 
 
 
 
 
 
 
Podjęcie działań zmierzających do naprawy i utwardzenia ul. Nowej w Rogalinie
 
 
 
 
  05.10.2020 r.
 
 
  05.01.2021 r.
 
 
Pismo zostało zadekretowane do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.
 mieszkaniec Kamionek
Wystosowanie komunikatu do mieszkańców na temat wpływu witaminy D na Covid-19 oraz przygotowanie pakietu profilaktycznego
 8.02.2021 r.
 8.05.2021 r.
1.Pismo zostało zadekretowane do Sekretarza Gminy
2. Przekazanie do radcy prawnego
opinia radcy prawnego
 7.
35 mieszkańców ul. Jeziornej w Mosinie 
Podjęcie działań zmierzających do utwardzenia drogi w ciągu ul. Jeziornej w Mosinie 
 23.02.2021 r. 
  23.05.2021 r. 
Pismo zostało zadekretowane do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
 
 8.
34 mieszkańców ul. Jasnej w Mosinie
Podjęcie działań zmierzających do utwardzenia drogi w ciągu ul. Jeziornej w Mosinie
 09.03.2021 r.
 09.06.2021 r.
Pismo zostało zadekretowane do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
 
 9. 66 mieszkańców ul. B. Chrobrego w Mosinie
Podjęcie działań zmierzających do utwardzenia ulicy Bolesława Chrobrego w Mosinie  27.08.2021r.  27.11.2021r.  Pismo zostało zadekretowane do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy   Udzielona odpowiedź.pdf
 10.  Sołtysi sołectw Mieczewo, Radzewice, Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Świątniki
 petycja10.pdf  Podjęcie działań ws. nadzywczaj pilnego zajęcia się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę sołectw Mieczewo, Radzewice, Rogalin, Rogalinek, Sasinowo i Świątniki
 13.10.2021r.  18.11.2021r.  Pismo zostało zadekretowane do Referatu Geodezji i Nieruchomości
  Udzielona odpowiedź.pdf
 11.  Mieszkańcy ul. Jagiellończyka  petycja11.pdf  Podjęcie działań zmierzających do utwardzenia ulicy Jagiellończyka w Mosinie  15.11.2021r.  30.01.2021r. Pismo zostało zadekretowane do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy   Udzielona odpowiedź.pdf
12. Mieszkańcy ul. Akacjowej w Mosinie
petycja12.pdf Podjęcie działań związanych z budową ul. Akacjowej w Mosinie
20.12.2021 r. 28.02.2021 r. Pismo zostało zadekretowane do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy
Udzielona odpowiedź.pdf
13. Mieszkańcy ulicy Wichrowej w Mieczewie Treść petycji (PDF, 3 MB) Podjęcie działań zmierzających do utwardzenia ulicy Wichrowej w Mieczewie 16.02.2022 r. 09.03.2022 r. Pismo zostało zadekretowane do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy   Udzielona odpowiedź (PDF, 662 KB)
14 Mieszkańcy ulicy Wincentego Różańskiego w Mosinie Treść petycji nr 14. pdf Umieszczenie znaku B-33 oraz wymianę tablicy z nazwa ulicy 06.06.2023r. 05.09.2023r Pismo zostało zadekretowane do Referatu Mienia Komunalnego    Udzielona odpowiedź
15 Mieszkaniec wsi Bolesławiec Treść petycji nr 15.pdf Dotyczy przystanku autobusowego szkolnego  w miejscowości Bolesławiec 14.06.2023 31.07.2023r. Pismo zostało zadekretowane do Referatu Mienia Komunalnego    Udzielona odpowiedź (PDF)
16 Mieszkańcy ul. Akacjowej w Mosinie

Treść petycji nr 16.pdf

Dotyczy wykonania utwardzenia ul. Akacjowej w Mosinie 25.05.2023 20.06.2023 Pismo zostało zadekretowane do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy   Udzielona odpowiedź (PDF)
17 Mieszkańcy ul. Marcinkowskiego

Treść petycji nr 17.pdf

Dotyczy drzew na ul. Marcinkowskiego w Mosinie 26.09.2023 31.12.2024 Pismo zostało zadekretowane do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
opinia radcy prawnego Udzielono odpowiedź (PDF)
18 Mieszkańcy oś. nr 5 ulic Krosińska, Kwiatowa i wszyscy przechodnie

Treść petycji nr 18.pdf

Dotyczy drzew na ul. Krosińskiej w Mosinie 11.09.2023 31.12.2023 Pismo zostało zadekretowane do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa opinia radcy prawnego Udzielono odpowiedź (PDF)
19 Mieszkańcy oś. Dębowego w Czapurach

Treść petycji nr 19.pdf

Dotyczy budowy drogi asfaltowej na ulicy Dębowej w Czapurach 17.11.2023 31.12.2023 Pismo zostało zadekretowane do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy    Udzielono odpowiedź (PDF)

 

http://www.sykal.pl/aktualizacja/