Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania Burmistrza Gminy Mosina

Najważniejsze akty prawne:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.),

Zadania Burmistrza:

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań burmistrza należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
  2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  3. określanie sposobu wykonywania uchwał;
  4. gospodarowanie mieniem komunalnym;
  5. wykonywanie budżetu;
  6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Mosinie. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.