Programy realizacji zadań publicznych

Programy realizacji zadań publicznych w Gminie Mosina

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina

Załączniki:


Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina

Załączniki:


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mosina

Załączniki:


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 r.

Załączniki:

 


Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Mosina.

Załączniki: