Zarządzenia 2003

Zarządzenie nr FB.00501.469.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2013 r.

Zarządzenie  nr FB.00501.469.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1)   Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł)

1.

Caritas Poznańska

 

Kultura lekiem na zaburzenia komunikacji językowej

6 000,00


2) Środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) przeznaczone na wsparcie realizacji powyższych zadań publicznych, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2013 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr 120/2003 z 16.VII.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 lipca  2003 r., Nr 120/2003, w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki położonej w Mosinie o nr ewid. 2618/9

 

Zarządzenie nr 120/2003.pdf


Zarządzenie Nr 118/2003 z 9.VII.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 lipca 2003r., Nr 118/2003 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działek położonych w Mosinie, o nr ewid. 2111/5 i 2112/10.
 

Zarządzenie Nr 117/2003 z 9.VII.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 lipca 2003 r., Nr 117/2003, w sprawie przeznaczenia działek o nr ewid. 2112/8, 2111/4, 2112/9, 2112/2 i 2131/16, położonych w Mosinie, do sprzedaży:
 

Zarządzenie Nr 93/2003 z 13.III.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 marca 2003 r., Nr 63/2003, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektu kładki dla pieszych na kanale Mosińskim we wsi Krosinko.
 

Zarządzenie Nr 62/2003 z 6.III.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 marca 2003 r., Nr 62/2003, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych z przeznaczeniem dla gabinetów Zastępców Burmistrza i Sekretarza Gminy.
 

Zarządzenie Nr 60/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 60/2003, w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
 

Zarządzenie Nr 59/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 59/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sasinowo.
 

Zarządzenie Nr 58/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 58/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żabinko.
 

Zarządzenie Nr 57/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 57/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bolesławiec.
 

Zarządzenie Nr 56/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 56/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Stare.
 

Zarządzenie Nr 55/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 55/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury.
 

Zarządzenie Nr 54/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 54/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosinko, Ludwikowo.
 

Zarządzenie Nr 53/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 53/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Daszewice.

Zarządzenie nr 53/2003.pdf


Zarządzenie Nr 52/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 52/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiórek.
 

Zarządzenie Nr 51/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 51/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Drużyna, Nowinki.
 

Zarządzenie Nr 50/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 50/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Radzewice.
 

Zarządzenie Nr 49/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 49/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Baranówko.
 

Zarządzenie Nr 48/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 48/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalin.
 

Zarządzenie Nr 47/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 47/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Nowe.
 

Zarządzenie Nr 46/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 46/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Świątniki.
 

Zarządzenie Nr 45/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 45/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sowinki, Sowiniec.
 

Zarządzenie Nr 44/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 44/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mieczewo.
 

Zarządzenie Nr 43/2003 z 24.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lutego 2003 r., Nr 43/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pecna, Konstantynowo.
 

Zarządzenie Nr 41/2003 z 12.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 41/2003, w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
 

Zarządzenie Nr 40/2003 z 12.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 40/2003 w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
 

Zarządzenie Nr 39/2003 z 12.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 39/2003, w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
 

Zarządzenie Nr 38/2003 z 12.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 38/2003, w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
 

Zarządzenie Nr 37/2003 z 12.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 37/2003, w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
 

Zarządzenie Nr 36/2003 z 12.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 36/2003, w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
 

Zarządzenie Nr 34/2003 z 12.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 34/2003, w sprawie obwieszczenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży.
 

Zarządzenie Nr 32/2003 z 12.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 lutego 2003 r., Nr 32/2003, w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży.
 

Zarządzenie Nr 31/2003 z 1.II.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lutego 2003 r., Nr 31/2003, w sprawie wysokości ceny za dostarczaną wodę z wodociągu gminnego we wsi Wiórek.

Zarządzenie nr 31/2003.pdf


Zarządzenie Nr 30/2003 z 30.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 stycznia 2003 r., Nr 30/2003, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej w Mosinie w ulicy Niemcewicza-Krasickiego.
 

Zarządzenie Nr 29/2003 z 16.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 stycznia 2003 r., Nr 29/2003, w sprawie społecznego komitetu budowy wodociągiu i elektryfikacji przy ul. Świerkowej w Rogalinku.
 

Zarządzenie Nr 28/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 28/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Daszewice.

Zarządzenie nr 28/2003.pdf


Zarządzenie Nr 27/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 27/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna.
 

Zarządzenie Nr 26/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 26/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury.
 

Zarządzenie Nr 25/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 25/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wiórek.
 

Zarządzenie Nr 24/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 24/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosinko, Ludwikowo.
 

Zarządzenie Nr 23/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 23/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Radzewice.

Zarządzenie nr 23/2003.pdf


Zarządzenie Nr 22/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 22/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Świątniki.
 

Zarządzenie Nr 21/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 21/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalin.
 

Zarządzenie Nr 20/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 20/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sasinowo.
 

Zarządzenie Nr 19/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 19/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rogalinek
 

Zarządzenie Nr 18/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 18/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żabinko.
 

Zarządzenie Nr 17/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 17/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Baranówko.
 

Zarządzenie Nr 16/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 16/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sowinki, Sowiniec.
 

Zarządzenie Nr 15/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 15/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pecna, Konstantynowo.
 

Zarządzenie Nr 14/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 14/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Drużyna, Nowinki.
 

Zarządzenie Nr 13/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 13/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Borkowice, Bolesławiec.
 

Zarządzenie Nr 12/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 12/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Nowe.
 

Zarządzenie Nr 11/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 11/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Stare.
 

Zarządzenie Nr 10/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 10/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosinko, Ludwikowo.
 

Zarządzenie Nr 9/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 9/2003, w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krosno.

Zarządzenie nr 9/2003.pdf


Zarządzenie Nr 8/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 8/2003, w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie.
 

Zarządzenie Nr 7/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 7/2003, w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie.
 

Zarządzenie Nr 6/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 6/2003, w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 4 w Mosinie.
 

Zarządzenie Nr 5/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 5/2003, w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 3 w Mosinie.
 

Zarządzenie Nr 4/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 4/2003, w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 2 w Mosinie.
 

Zarządzenie Nr 3/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 3/2003, w sprawie wyborów Przewodniczacego i Zarządu Osiedla Nr 1 w Mosinie.
 

Zarządzenie Nr 2/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 2/2003, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prace związane z utrzymaniem czystości w budynku Ośrodka Zdrowia w Mosinie przy ul. Dworcowej 3.

Zarządzenie nr 2/2003.pdf


Zarządzenie Nr 1/2003 z 6.I.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 stycznia 2003 r., Nr 120/2003, w sprawie uzupełnienia Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Nr 37/02 z 08.11.2002 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego "WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWLANEGO, WRAZ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, NOWEGO BUDYNKU SZKOLNEGO ŁĄCZNIE Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ ZLOKALIZOWANYCH W MOSINIE UL. MIESZKA"