Zarządzenia 2004

Zarządzenie nr 102/2004 z 30.XII.2004 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  102/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 grudnia 2004r.
 
w sprawie zamiany działek gruntu położonych w Mosinie
 
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603), uchwały nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984 )
 
z a r z ą d z a   s i ę, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do zbycia działkę gruntu położoną w Mosinie, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 328/3 obr. Mosina, ark. mapy 2, o powierzchni 781 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie  Kw nr 30.486 jako własność Gminy Mosina, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , oznaczoną na planie symbolem M.
Wartość gruntu ustala się na kwotę 55.123,00 zł.
(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote).
 
§ 2.
Zbycie działki gruntu opisanej w § 1 nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejętą na rzecz Gminy Mosina działkę gruntu położoną w Mosinie, oznaczoną ewidencyjnie jako nr 327/6 obr. Mosina, ark. mapy 2, o  powierzchni 637 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 39.009 jako współwłasność do połowy p. Marka Pawła Pendyka i p. Jerzego Pendyka, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , oznaczoną na planie symbolem M.
Wartość gruntu ustala się na kwotę 44.959,00 zł
( słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych)
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  

Zarządzenie nr 101/2004 z 30.XII.2004 r.

Zarządzenie Nr 101/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie nabycia udziałów we współwłasności
 
 
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność  gminy Mosina i art. 99 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113 poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
1.    nabyć od Zofii i Lecha Niewolińskich udziały we współwłasności w      wysokości 24/100 części działek  stanowiących pas drogowy, oznaczonych  geodezyjnie  jako działki nr 1896/3    i 1897/1,  obręb  Mosina, ark. mapy 35zapisanych  w księdze wieczystej Sądu  Rejonoweg w Śremie  KW Nr 28400,  jako współwłasność  Zofii i Lecha Niewolińskich  współwłasność do 24/100, Magdaleny i Jarosława Białożyt  wspólność do 33/100 i Gminy Mosina  współwłasność do 43/100 części.
 
2. nabyć od Magdaleny i Jarosława Białożyt udziały we współwłasności w 
    wysokości 33/100 części działek  stanowiących pas drogowy, oznaczonych
    geodezyjnie jako działki nr 1896/3 i 1897/1,  obręb  Mosina, ark. mapy 35,
    zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie  KW  Nr 28400 
    jako współwłasność Magdaleny i Jarosława Białożyt wspólność do 33/100,   
    Zofii i Lecha Niewolińskich wspólność do 24/100 i Gminy Mosina   
    współwłasność do 43/100 części.  
 
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 

Zarządzenie nr 100/2004 z 30.XII.2004 r.

Zarządzenie Nr 100/04
z dnia 30 grudnia 2004 r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu
 
 
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust 1.i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz w wykonaniu uchwały nr XIII/90/95 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych na rzecz najemców tych lokali i uchwały Nr XLIV/353/98 rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych
zarządzam, co następuje:
§1.
 
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny, położony w Mosinie przy ul. Śremskiej12 wraz z ułamkową częścią gruntu wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2.
 
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu prze okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr 96/2004 z 20.XII.2004 r.

                 
Zarządzenie Nr 96 /04
z dnia 20 grudnia  2004 r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
_______________________________________________________________
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603  ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                    § 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
                                                    § 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
                                                    § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
                                                    § 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
  
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 96/04
                                                                 z dnia 20 grudnia  2004r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
                                w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21997 i 25522 jako własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej
 
 Nr działki                            Powierzchnia (m²)                              Cena (zł)
1784/12                                          802                                            43.000,00
1784/13                                          825                                            44.200,00
1784/14                                          849                                            45.500,00
1784/15                                          836                                            44.800,00
2622/7                                            765                                            41.000,00
2622/8                                            730                                            39.200,00
2622/9                                            983                                            52.500,00
2622/10                                          983                                            52.500,00
2622/11                                          985                                            52.600,00
2622/12                                          978                                            52.200,00
2622/21                                         1017                                           54.300,00
2622/22                                         1007                                           53.800,00
2622/29                                          957                                            51.100,00
2622/44                                          949                                            50.700,00
2622/45                                          957                                            51.100,00
2622/46                                          957                                            51.100,00
2622//47                                         957                                            51.100,00   
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem Mosińskim w Mosinie zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002r. powyższe działki gruntu   przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  wolnostojącą lub bliźniaczą wraz z budynkami gospodarczymi lub garażami.
Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr 95/2004 z 20.XII.2004 r.

Zarządzenie Nr 95/04
z dnia 20 grudnia 2004 r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 95/04
z dnia 20 grudnia 2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
 
W y k a z
działek przeznaczonych do sprzedaży
 
Nr działki          Powierzchnia               Nr Kw                                   Cena
                                                                               
 
   1636/5                    11219 m²               25.522                                699.000,00 zł
                                                                                
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina zatw. Uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998r. działka nr 1636/5 obr. Mosina przeznaczona jest pod usługi (U).
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   
 

Zarządzenie nr 94/2004 z 20.XII.2004 r.

Zarządzenie Nr 94/04
z dnia 20 grudnia 2004 r.
Burmistrza Gminy Moszna
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej,  nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 94/04
z dnia 20 grudnia 2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
 
W y k a z
działek przeznaczonych do sprzedaży
 
Nr działki          Powierzchnia          Nr Kw        Przeznaczenie                   Cena
                                                                                w planie zagosp.   
 
   328/5                    484 m²               30.486        Zabudowa mieszkaniowa     34.900,00 zł
                                                                                 jednorodzinna
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Wodnej w Mosinie zatw. Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 162, poz. 4488 z dnia 21 grudnia 2001r.) działka opisana w wykazie stanowi jedność gospodarczą z działką nr 327/11 obr. Mosina. Zbywana jest na rzecz właściciela działki nr 327/11   w celu poprawy warunków jej zagospodarowania ( art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami ).
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   
 

Zarządzenie nr 93/2004 z 15.XII.2004 r.

Zarządzenie Nr 93/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 grudnia 2004 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę na “Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Mosinie w roku 2005, zwaną dalej komisją.
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Bogdana Robakowskiego,
2. Stanisława Dębca,
3. Marię Chodorowską,
4. Aleksandrę Tuliszkę,
5. Adama Ejchorsta.
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Bogdana Robakowskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Aleksandrę Tuliszkę jako sekretarza komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie nr 92/2004 z 15.XII.2004 r.

Zarządzanie Nr 92/04
 
BURMISTRZA GMINY MOSINA
 
z dnia 15 grudnia 2004 r.
 
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 1 ust 1, § 2 ust.1, § 4 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. Nr 82, poz 743) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
"Skład, druk i dostawę bezpłatnego czasopisma Gminy Mosina "Merkuriusz Mosiński" w roku 2005"
w składzie:
 
1. - Bogdan Robakowski                                                                   - przewodniczący
2. - Maria Chodorowska                                                                   - członek  
3. - Adam Ejchorst                                                                            - członek
4. - Bartłomiej  Kmieć                                                                       - członek
 
                                                           § 2
 
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrznej Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
§ 3
1.    Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2.    2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
 
Mosina 15 grudnia 2004 r.                                         
 

Zarządzenie nr 91/2004 z 9.XII.2004 r.

Zarządzenie nr 91/04

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 9 grudnia 2004 r.

 

w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 26 ust. 1 i ust. 2 Statutu Osiedla Nr 7 w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXII/262/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 października 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 161, poz. 3457) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie odbędą się w dniu 7 stycznia 2005 r. o godz. 18.00 w Przedszkolu Nr 2 w Mosinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

§ 2.

Porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 7 w Mosinie jest następujący:

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór komisji skrutacyjnej.

 4. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

 5. Zamknięcie listy zgłoszeń.

 6. Głosowanie.

 7. Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

 8. Zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla kandydatów na członków Zarządu Osiedla.

 9. Głosowanie.

 10. Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

 11. Zakończenie Zebrania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Osiedla.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


Zarządzenie nr 87/2004 z 15.XI.2004 r.

Zarządzenie Nr 87
z dnia 15 listopada 2004 r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie przekazania mienia komunalnego administrowanego przez Urząd Miejski w Mosinie do Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XLII/222/93 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 listopada 1993 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina.
Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
Budynki komunalne administrowane przez Urząd Miejski w Mosinie zostaną przekazane w administrowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie.
 
§ 2.
 
W celu wykonania czynności, o których mowa w § 1 powołuje się komisję do przygotowania i przekazania administrowanych budynków przez Urząd Miejski zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie w składzie:
  1. Stanisław Dębiec
  2. Wojciech Górny
  3. Elżbieta Jędrzejczak
  4. Sławomir Ambrożewicz
  5. Marian Walicki
  6. Grzegorz Szydłowski
§ 3.
 
Komisja dokona przeglądu budynków ( zał. Nr 1) i przekaże dokumentację administrowanych budynków Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie.
 
§ 4.
 
Przekazujący zawiadomi dostawców wszystkich mediów o zmianie administratora.
 
§ 5.
 
Zobowiązuję Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych do powiadomienia Najemców o zmianie administratora.
§ 6.
 1. Komisja rozpocznie prace z dniem powołania.
 2. Administrowanie mieniem komunalnym przez Zakład Usług Komunalnych nastąpi z dniem 1 stycznia 2005 r.
§ 7.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 80/2004 z 15.XI.2004 r.

   Zarządzanie Nr 80 /04
 
      BURMISTRZA GMINY MOSINA
 
Z dnia 15 listopada 2004 r.
 
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 1 ust 1, § 2 ust.1, § 4 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. Nr 82, poz 743) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
"Skład, druk i dostawę bezpłatnego czasopisma Gminy Mosina "Merkuriusz Mosiński" w roku 2005"
w składzie:
 
1. - Józef Stanisław Dębiec                                                                - przewodniczący
2. - Maria Chodorowska                                                                   - członek  
3. - Adam Ejchorst                                                                            - członek
4. - Bartłomiej  Kmieć                                                                       - członek
 
                                                           § 2
 
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrznej Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
§ 3
1.    Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2.    Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Mosina 15 listopada 2004 r.                                      
 
 
 

Zarządzenie nr 79/2004 z 12.XI.2004 r.

Zarządzenie Nr 79/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 listopada 2004r.
 
w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005.
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
 
Burmistrz Gminy Mosina przedkłada :
 
§1.
Projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2005 w brzmieniu ustalonym w załącznikach.
 
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załączniki :
 1. Załącznik nr 1 - dochody budżetu
 2. Załącznik nr 2 - wydatki budżetu
 3. Załącznik nr 3 - źródła pokrycia deficytu
 4. Załącznik nr 4 - plan przychodów i rozchodów środków specjalnych
 5. Załącznik nr 5 - dotacje celowe
 6. Załącznik nr 6 - wykaz inwestycji
 7. Załącznik nr 7 - plan przychodów i wydatków GFOŚiGW
 8. Załącznik nr 8 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
 9. Załącznik nr 9 - zestawienie wydatków bieżących i majątkowych
 10. Informacja o stanie mienia komunalnego
 
 

Zarządzenie nr 75/2004 z 15.X.2004 r.

Zarządzenie nr 75 / 04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 października 2004r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :
 
 
§1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych  w Rocznym Programie współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
 
§2.
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w dziedzinie objętej konkursem.
§3.
Oferty należy złożyć na formularzu  zgodnym  z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra   Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193, poz. 1891), w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie.
 
§4.
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§5.
Zespół Opiniujący zostanie powołany przez Burmistrza w dniu 15 listopada 2004r.
 
§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załączniki:

Zarządzenie Nr 70/2004 z 8.X.2004 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  70/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 października 2004r.
 
w sprawie zamiany działek gruntu położonych w Mosinie
 
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), uchwały nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984 )
 
z a r z ą d z a   s i ę, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do zbycia działki gruntu położone w Mosinie, oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 520/8, 520/9, 520/10, 520/11, 520/12 obr. Mosina, ark. mapy 2, o łącznej powierzchni 1444 m², zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie  Kw nr 30.485 jako własność Gminy Mosina, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , oznaczoną na planie symbolem M.
Wartość gruntu ustala się na kwotę 76.475,00 zł.
(słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych).
 
§ 2.
Zbycie działki gruntu opisanej w § 1 nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejęte na rzecz Gminy Mosina działki gruntu położone w Mosinie, oznaczone ewidencyjnie jako nr 521/1, 521/9, 521/12, 521/13, 521/18 obr. Mosina, ark. mapy 2, o łącznej powierzchni 1267 m², zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 37.471 jako współwłasność Państwa Konstancji, Andrzeja, Piotra Cieślewiczów i Iwony Depczyńskiej,
przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ( strefa wolna od zabudowy) oraz zieleń publiczną.
Wartość gruntu ustala się na kwotę 45.115,00 zł
( słownie: czterdzieści pięć tysięcy  sto piętnaście złotych)
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

Zarządzenie Nr 69/2004 z 7.X.2004 r.

                                                      
Zarządzenie Nr 69 /04
z dnia 7 października  2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                    § 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
                                                    § 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
                                                    § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
                                                    § 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 69/04
                                                                 z dnia  7 października 2004r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                                w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
 
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie jako własność Gminy Mosina
 
 Nr działki        Nr Kw                     Położenie                       Powierzchnia                 Cena
 
   2129/5          29.409            Mosina, rej. ul. Śremskiej          2,2590 ha            321.900,00 zł   
                                                           
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmiony Mosina zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLVIII/365/98 z dnia 9 czerwca 1998r. działka o numerze ewidencyjnym 2129/5 obr. Mosina położona jest na terenie przemysłu, inwestycji specjalnych i działalności gospodarczej.
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ustala się do dnia
30 listopada  2004r.

Zarządzenie Nr 68/2004 z 5.X.2004 r.

Zarządzenie Nr 68/04
z dnia 5 października 2004r.
Burmistrza Gminy Moszna
 
w sprawie nabycia udziałów we współwłasności
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.))  a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć udziały we współwłasności w wysokości 2/12 części działki stanowiącej drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako nr 81 obr. Czapury art. mapy 9, zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 18.187 jako współwłasność Czesława Osucha oraz Krystyny Osuch wspólność do 2/12 części, Mariana Szyka do 8/12 części, Małgorzaty Szulc do 1/12 części i Bernarda Szulca do 1/12 części.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie Nr 67/2004 z 5.X.2004 r.

Zarządzenie Nr 67/04
z dnia 5 października 2004r.
Burmistrza Gminy Moszna
 
w sprawie nabycia udziałów we współwłasności
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.))  a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć udziały we współwłasności w wysokości 8/12 części działki stanowiącej drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako nr 81 obr. Czapury art. mapy 9, zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 18.187 jako współwłasność Czesława Osucha oraz Krystyny Osuch wspólność do 2/12 części, Mariana Szyka do 8/12 części, Małgorzaty Szulc do 1/12 części i Bernarda Szulca do 1/12 części.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie Nr 66/2004 z 4.X.2004 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  66/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 października 2004 r.
 
w sprawie zamiany działek gruntu położonych w Mosinie
 
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), uchwały nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984 )
 
z a r z ą d z a   s i ę, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do zbycia działkę gruntu położoną w Mosinie, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 763/3 obr. Mosina, ark. mapy 13, o powierzchni 113 m², zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie  Kw nr 38.192 jako własność Gminy Mosina, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w rejonie ulic: Nizinnej, Wysokiej oraz Szosy Poznańskiej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XVI/125/99 z dnia 26 sierpnia 1999r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej bez możliwości pogorszenia stanu środowiska.
Wartość gruntu ustala się na kwotę 5.690,00 zł.
(słownie: pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).
 
§ 2.
Zbycie działki gruntu opisanej w § 1 nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejętą na rzecz Gminy Mosina działkę gruntu nr 764/3 obr. Mosina, ark. mapy 13, o powierzchni 79 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 26.545 jako własność p. Barbary Nowaczyk, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w rejonie ulic: Nizinnej, Wysokiej oraz Szosy Poznańskiej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XVI/125/99 z dnia 26 sierpnia 1999r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej bez możliwości pogorszenia stanu środowiska.
Wartość gruntu ustala się na kwotę 3.978 zł
( słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych)
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarządzenie nr 65/2004 z 30.IX.2004 r.

Zarządzenie Nr 65/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 września 2004 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy
 
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały Nr XX/162/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2004, zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem NR 2 do zarządzenia
§ 2.
 
Zmienia się dotacje celowe na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 U z a s a d n i e n i e
 
Rada Miejska w Mosinie Uchwałą Nr XX/162/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. upoważniła Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu kwot w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie jednego działu, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji przedmiotowych i podmiotowych.
Mając na uwadze prawidłową realizację budżetu na rok 2004, Burmistrz Gminy skorzystał z powyższego upoważnienia.

Zarządzenie Nr 64/2004 z 24.IX.2004 r.

Zarządzenie Nr 64
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 września 2004 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania: Budowa szkoły podstawowej w Mosinie", zwaną dalej komisją.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1. Bogdana Robakowskiego,
2. Stanisława Dębca,
3. Marię Chodorowską,
4. Zygmunta Kmiecika,
5. Wojciecha Górnego,
6. Adama Ejchorsta.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Bogdana Robakowskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Adama Ejchorsta jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Zarządzenie Nr 63/2004 z 24.IX.2004 r.

Zarządzenie Nr 63/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 września 2004 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera w realizacji projektu: "Budowa szkoły podstawowej w Mosinie", zwaną dalej komisją.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1. Bogdana Robakowskiego,
2. Stanisława Dębca,
3. Marię Chodorowską,
4. Zygmunta Kmiecika,
5. Wojciecha Górnego,
6. Adama Ejchorsta.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Bogdana Robakowskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Adama Ejchorsta jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr 62/2004 z 15.IX.2004 r.

Zarządzenie Nr 62/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 września 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
Na podstawie § 19 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy chodników w ulicy Targowej w Mosinie  - etap II.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.Bogdana Robakowskiego,
2. Stanisława Józefa Dębca,                  
3. Hannę Woźnikiewicz,                
4. Zygmunta Kmiecika,                           
5. Marię Wyzuj,                          
6. Danutę Wojciechowską,                   
7. Małgorzatę Piotrowską.                    
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Bogdana Robakowskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Małgorzatę Piotrowską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 61/2004 z 6.IX.2004 r.

                                                      
Zarządzenie Nr 61/04
z dnia 06 września  2004 r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
_______________________________________________________________
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.
 
  
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 61/04
                                                                 z dnia  06 września 2004r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                                w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
 
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21997 jako własność Gminy Mosina
 
 Nr działki                       Położenie                             Powierzchnia                            Cena
 
  2622/13                          Mosina                                    936 m²                           49.500,00 zł    
  2622/14                          Mosina                                  1538 m²                           80.500,00 zł
  2622/15                          Mosina                                    945 m²                           50.000,00 zł
  2622/16                          Mosina                                  1015 m²                           53.500,00 zł
  2622/17                          Mosina                                  1030 m²                           54.500,00 zł
  2622/18                          Mosina                                  1203 m²                           63.500,00 zł
  2622/19                          Mosina                                  1020 m²                           54.000,00 zł
  2622/20                          Mosina                                    995 m²                           52.500,00 zł
  2622/33                          Mosina                                    928 m²                           49.000,00 zł
  2622/34                          Mosina                                    935 m²                           49.500,00 zł
  2622/35                          Mosina                                    911 m²                           48.000,00 zł
  2622/36                          Mosina                                  1762 m²                           92.500,00 zł
  2622/41                          Mosina                                    933 m²                           49.500,00 zł
  2622/42                          Mosina                                    931 m²                           49.500,00 zł
  2622/43                          Mosina                                    928 m²                           49.000,00 zł 
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem Mosińskim w Mosinie zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002r. działki gruntu nr 2622/13, 2622/14, 2622/15, 2622/16, 2622/17, 2622/18, 2622/19, 2622/20, 2622/33, 2622/34, 2622/35, 2622/36, 2622/41, 2622/42, 2622/43  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  wolnostojącą lub bliźniaczą wraz z budynkami gospodarczymi lub garażami.
  

Zarządzenie Nr 60/2004 z 6.IX.2004 r.

                                                      
Zarządzenie Nr 60/04
z dnia 06 września  2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
_______________________________________________________________
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 60/04
                                                                 z dnia  06 września 2004r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                                w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
 
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie jako własność Gminy Mosina
 
 Nr działki        Nr Kw                     Położenie                       Powierzchnia                 Cena
 
  1784/17         25552                       Mosina                            3044 m²                146.000,00 zł    
  1784/11         25522                       Mosina                            2594 m²                124.500,00 zł
  2622/28         21997                       Mosina                            2840 m²                136.500,00 zł
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem Mosińskim w Mosinie zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002r. działka gruntu nr 1784/17, 1784/11, 2622/28  przeznaczona na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową z wbudowanymi garażami. Przeznaczeniem dopuszczalnym mogą być usługi bytowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej. Usługi nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, art. 51, ust. 1 pkt 1 i pkt 2, a także generować zwiększony ruch samochodowy: ciężarowy i osobowy. Zakazuje się lokalizowania budynków gospodarczych 
 

Zarządzenie Nr 59/2004 z 6.IX.2004 r.

Zarządzenie   Nr 59 /04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 września 2004r.
w sprawie powoływania komisji przetargowej i jej członków
 
na podstawie § 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz . 177) zarządzam, co następuje :
 
§ 1 .
Powołuję komisję do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach  B. Krzywoustego, B.Śmiałego i B. Chrobrego w Mosinie.
 
§  2
Na członków komisji powołuję :
1. Robakowski Bogdan
2. Dębiec Stanisław Józef
3. Chodorowska Maria
4. Wyzuj Maria
5. Woźnikiewicz Hanna
6. Adam Ejchorst
 
§ 3
Spośród członków komisji  powołuję Robakowskiego Bogdana jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Woźnikiewicz Hannę jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr 57/2004 z 23.VIII.2004 r.

                                                      
Zarządzenie Nr 57 /04
z dnia 23 sierpnia  2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
_______________________________________________________________
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 57/04
                                                                 z dnia  23 sierpnia 2004r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                                w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
 
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21.997 jako własność Gminy Mosina
 
 Nr działki                        Położenie                             Powierzchnia                    Cena
 
    2618/6                     Mosina ul. Konopnickiej               3818 m²                    735.000,00 zł    
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem Mosińskim w Mosinie zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002r. działka gruntu nr 2618/6 przeznaczona jest pod teren usług ( stacja paliw).
  

Zarządzenie Nr 56/2004 z 23.VIII.2004 r.

                                                      
Zarządzenie Nr 56 /04
z dnia 23 sierpnia  2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
_______________________________________________________________
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.
 
  
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 56/04
                                                                 z dnia  23 sierpnia 2004r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                                w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
 
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19681 jako własność Gminy Mosina
 
 Nr działki                        Położenie                             Powierzchnia                    Cena
 
    74/4                   Krosinko ul. Piaskowa                           749 m²                     31.000,00 zł
 
    123/32               Krosinko ul. Różana                              888m²                      37.000,00 zł     
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLVIII/365/98 z dnia 9 czerwca 1998r. działki gruntu nr 74/4, 123/32 obr. Krosinko przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
  

Zarządzenie Nr 55/2004 z 23.VIII.2004 r.

                                                      
Zarządzenie Nr 55/04
z dnia 23 sierpnia  2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
_______________________________________________________________
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 55/04
                                                                 z dnia  23 sierpnia 2004r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
 
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 22.560 jako własność Gminy Mosina
 
 Nr działki                        Położenie                             Powierzchnia                    Cena
 
  203/2, 202/2         Krosno ul. Główna                         3731 m²                     50.000,00 zł     
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLVIII/365/98 z dnia 9 czerwca 1998r. działki gruntu nr 203/2 i 202/2 przeznaczone są pod działalność gospodarczą.
 
  

Zarządzenie Nr 54/2004 z 23.VIII.2004 r.

                                                      
Zarządzenie Nr 54 /04
z dnia 23 sierpnia  2004 r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
_______________________________________________________________
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                    § 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
                                                    § 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
                                                    § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
                                                    § 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.
 
 
  
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 54/04
                                                                 z dnia  23 sierpnia 2004r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                                w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
 
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 30377 jako własność Gminy Mosina
 
 Nr działki                        Położenie                             Powierzchnia                    Cena
 
  1594                      Mosina ul. Garbarska 8                       153 m²                    21.000,- zł
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLVIII/365/98 z dnia 9 czerwca 1998r. działka nr 1594 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z częścią usługową.
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 53/2004 z 18.VIII.2004 r.

Zarządzenie nr 53/04

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 sierpnia 2004 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Czapury, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/224/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/37/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury odbędą się w dniu 1 października 2004 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Czapurach.

§ 2.

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czapury jest następujący:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór komisji skrutacyjnej.

 4. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

 5. Zamknięcie listy zgłoszeń.

 6. Głosowanie.

 7. Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

 8. Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

 9. Głosowanie.

 10. Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

 11. Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zarządzenie Nr 43/2004 z 14.VI.2004 r.

Zarządzenie Nr 43/04
z dnia 14 czerwca 2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej,  nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
 
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 43/04
z dnia 14 czerwca 2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
 
W y k a z
 
Nr działki
Powierzchnia m2
2038/1
3517
2039/2
3515
2110/2
3473
2111/1
6524
2112/1
2465
 
 Powyższa  nieruchomość zabudowana jest budynkiem hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 2657 m² oraz budynkiem socjalnym o powierzchni użytkowej 460 m².
  Zapisana jest w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 38.887 jako własność Gminy Mosina. Przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej za cenę 446.918,76 zł brutto na rzecz właściciela nieruchomości zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 34.357 w celu poprawy warunków jej zagospodarowania ( art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami ).
 

Zarządzenie nr 40/2004 z 7.VI.2004 r.

Zarządzenie Nr 40/2004
z dnia 7 czerwca 2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie przekazania mienia komunalnego w administrowanie
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
Przekazuje się w administrowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie budynek administracyjno - socjalny położony w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 6G.
 
§ 2.
 
Administrowanie następuje z dniem wydania niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 

Zarządzenie nr 38/2004 z 21.V.2004 r.

Zarządzenie Nr 38
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 maja 2004 roku
w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji ds. wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego
 
 
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 lutego 2004 roku - Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) oraz na podstawie art.48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (DzU. Nr 46, poz.499 z późn. zm.) p o w o ł u j ę Obwodowe Komisje w następującym składzie:
 
Nr obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji ds. referendum
Skład Komisji Nazwisko i imię
adres zamieszkania - partia
1.
Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mosinie
ul. Kościelna 2
 1. Zofia Andrys zam. Mosina ul. Kołłątaja 12/2 KW Samoobrona RP
 2. Łażewska Barbara zam. Mosina ul.
  Poznańska 14 SLD UP
 3. Lawrens Edyta zam. Mosina ul. Wodna 47 SDPL
 4. Szymańska Barbara zam. Mosina ul. Mickiewicza 24 Kom.Wyb.Wyb. “OKO"
 5. Biesiada Elżbieta zam. Mosina ul. Kołątaja 10 KW PSL
 6. Labrzycka Urszula zam. Mosina ul.
  Sowiniecka 46/31 KW PiS
 7. Baraniak Michał zam. Mosina ul.Mieszka I 10 KW PO
 8. Barcz-Żabińska Hanna zam. Mosina ul. Poznańska 6 KW IDP
 9. Adamska -Kokocińska Agnieszka zam. Mosina ul. Słowackiego 3 Nar.Kom.Wyborczy
 10. Kaźmierska Maria zam. Mosina ul. Piaskowa 19
KW LPR
11. Elżbieta Jędrzejczak zam. Mosina ul.
25 Stycznia 17 wsk.p.Burmistrza
 
2.
Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie
ul.Dworcowa 4
 1. Szymańska Joanna zam. Mosina ul. Brzoskwiniowa 5 KW Samoobrona RP
 1. Bartkowiak Małgorzata zam. Mosina ul. Mostowa 2 SLD UP
 2. Jakubowska Teresa zam. Mosina ul.
Strzelecka 76 SDPL
 1. Głuchowska Patrycja zam. Mosina ul. Sowiniecka 69 Kom.Wyb.Wyb. "OKO"
 1. Lum Elżbieta zam. Mosina ul. Targowa 33
KW PSL
6. Panek Krystyna zam. Mosina
ul. Sowiniecka 46/27 KW PiS
7. Andrzejewska Monika zam. Mosina ul.
25 Stycznia 7 KW PO
8. Czarnecka Maria zam. Mosina ul. Targowa 53 KWIDP
9. Filipiak Agata zam. Mosina ul. Śremska 9 Nar.Kom.Wyborczy
10.Zeidler Sebastian zam. Mosina ul. Ląkowa 32 KWLPR
11.Dziublewska Helena zam. Mosina
ul. Morelowa 14 osoba wsk.przez Burmistrza
3.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie
ul. Szkolna 3
 1. Jaroszyk Arleta zam. Mosina ul. Kołłątaja 12 KW Samoobrona RP
 2. Jacewicz Małgorzata zam. Mosina ul. Szkolna 4 SLD UP
 3. Szurkowska- Bara Iwona zam. Mosina ul. Strzelecka 23 SDPL
 4. Ptak Katarzyna zam. Mosina ul.Nowa 7A/2 Kom.Wyb.Wyb."OKO"
 1. Kruk Natalia zam. Mosina ul. Śremska 78 KW PSL
 2. Prałat Maria zam. Mosina ul. Sowiniecka 8 KW PiS
 3. Piaskowska Lidia zam. Mosina ul.
  Poznańska 23 KW PO
 4. Kopydłowska Paulina zam. Mosina ul. Dworcowa 5A/2 KWIDP
 5. Radowicz Adrianna zam. Mosina ul.
  Poznańska 18 Nar.Kom.Wyborczy
 6. Kaszuba Katarzyna zam. Mosina ul. Słowackiego 8/3 KW LPR
 7. Dahlke Maria zam. Mosina ul. Poznańska 42 os.wsk.p.Burmistrza
 
 
4.
Przedszkole Nr 2
ul. Powstańców Wielkop.1 w Mosinie
1.Rothe Agnieszka zam. Mosina
ul.Orzeszkowej 21 KW Samoobrona RP
2. Grażyna Idziak zam. Mosina ul.Pożegowska 34 SLD UP
3. Labrzycki Marcin zam. Mosina ul.Strzelecka 17 SDPL
4. Bartkowiak Maria zam. Pecna ul. Szkolna 25 Kom.Wyb.Wyb."OKO"
 1. Gierczyk Danuta zam. Mosina
  ul.Leszczyńska 57 KW PSL
  6. Henryk Panek zam. Mosina ul.
  Sowiniecka 46/27 KWPiS
  7. Nowaczyk Joanna zam. Krosinko ul.Malinowa 8 KW PO
  8. Kurkowiak Danuta zam. Mosina ul.Dembowskiego KWIDP
  9. Biernaczyk Sławomir zam.Mosina
  ul.Topolowa 5B Nar.Kom. Wyborczy
  10. Kaszuba Mirosława zam.Mosina ul.Słowackiego 8 KW LPR
  11. Halina Jurecka zam.Mosina ul. Reja 12 os.wskaz. p.Burmistrza
   
5.
Zespół Szkół im.A.Wodziczki
ul.Topolowa 2
w Mosinie
1. Szymańska Janina zam. Mosina ul. Brzoskwiniowa 5 KW Samoobrona RP
2. Sikorska Wanda zam. Mosina ul. Marcinkowskiego 6 SLD UP
3. Kowańska Wiesława zam. Mosina ul. Strzelecka 5 SDPL
4. Rybicka Daria zam.Mosina ul. Topolowa 44 Kom.Wyb.Wyb."OKO"
5. Lum Arleta zam. Mosina ul. Targowa 33 KW PSL
6. Drozdowska Zdzisława zam.Mosina ul.Sowiniecka 47/3 KW PiS
7. Andrzejewska Mariola zam. Mosina ul.
25 Stycznia 7 KW PO
8.Wachowiak Wanda zam. Mosina ul.
Sowiniecka 76 KW IDP
9. Biernaczyk Bernard zam.Mosina ul.Sowińskiego 40 Nar.Kom.Wyborczy
10. Kaźmierski Szymon zam. Mosina ul. Piaskowa 19 KWLPR
11.Barbara Waselczyk zam. Mosina ul. Sowiniecka 46a/27 os. wsk.p.Burmistrza
 
6.
Zespół Szkół
w Mosinie
ul, Sowiniecka 75
1. Talarczyk Maria zam. Krosinko ul. Wiejska 25 KW Samoobrona RP
2. Talarczyk Henryk zam. Mosina ul.
Czereśniowa 8/11 SLD UP
3. Bartkowiak Maciej zam. Mosina ul.
Jarzynowa 9 SDPL
4. Ptak Hanna zam. Mosina ul. Nowa 7A/2 Kom.Wyb.Wyb."OKO"
5. Cap Monika zam. Mosina ul. Poznańska 31KW PSL
6. Spychała Aleksandra zam. Mosina ul.Sowiniecka 47/28 KW PiS
7. Baraniak Krzysztof zam.Mosina ul. Mieszka I 10 KW PO
8. Mielcarek Alojzy zam.Mosina ul.
Sowiniecka 47B/27 KW IDP
9.Radowicz Sylwia zam.Mosina ul.
Sowiniecka 47A/6 Nar.Kom.Wyborczy
10. Jarmuszczak Marek zam.Mosina ul.
Piaskowa 40 KWLPR
11. Remlein Władysław zam. Mosina ul. Chodkiewicza 6 osoba wsk.p.Burmistrza
7.
Przedszkole Nr 4
ul. Kolejowa
w Mosinie
1. Machaj Maria zam. Mosina ul. Jasna 29 KW Samoobrona RP
2. Jabłońska Agnieszka zam. Mosina ul.Sowiniecka 46C/27 SLD UP
3. Skibińska Dominika zam. Mosina ul. Strzelecka 11 SDPL
4. Fojcik Józef zam. Mosina ul. Leszczyńska 57 Kom.Wyb.Wyb."OKO"
5. Gierczyk Justyna zam. Mosina ul.
Leszczyńska 57 KW PSL
 • Naskręt Barbara zam. Mosina ul.
  Sowiniecka 47/9 KW PiS
 • Bzdęga- Antoniewicz Lidia zam. Mosina ul. Jarzynowa 12 KW PO
 • Górny Marcin zam.Mosina ul.Kolejowa 8 KW IDP
 • Kujawa Lucyna zam. Mosina ul.
  Kasprowicza 10 Nar.Kom.Wyborczy
 • Wajnert Renata zam. Mosina ul.
  Gruszkowa 12/9 KW LPR
 • Janik Marianna zam Mosina ul. Kolejowa 8 osoba wsk.p.Burmistrza
  1.  
   8.
   Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie
   ul. Dworcowa 4
   1. Witkowska Agata zam.Krosno ul. Zielona 7 KW Samoobrona RP
   2. Kaczmarek Jerzy zam. Mosina ul.Skryta 2
   SLD UP
   3. Miedziak Zbigniew zam. Mosina ul.
   Strzelecka 17 SDPL
   4. Marczak Bernadetta zam. Mosina ul. Kasprowicza 4 Kom.Wyb.Wyb."OKO"
   5. Cap Ewa zam.Mosina ul. Poznańska 38 KW PSL
   6. Waliszak Sylwia zam. Mosina ul. Kościuszki 4 KW PiS
   7. Spaleniak Maria zam. Mosina ul.
   Chodkiewicza 3 KWPO.
   8. Goszczyński Wojciech zam.Mosina ul. Pl.20 Października 12/5 KWIDP
   9. Gielnik Aleksandra zam. Mosina ul. Garbarska 2 Nar.Kom.Wyborczy
   10. Wajnert Marta zam. Mosina ul.
   Gruszkowa 12/9 KW LPR
   11. Roszak Rosic Józefa zam. Mosina ul. Mickiewicza 20 os.wsk.p.Burmistrza
    
   9.
   Gminna Spółdzielnia
   ul. Śremska 75 A
   w Mosinie
   1. Neumann Maria zam. Mosina ul. Słoneczna 28 KW Samoobrona RP
   2. Jakubowska Ewa zam. Mosina ul.
   Strzelecka 68 SLD UP
   3. Lum Artur zam. Mosina ul. Targowa 32 SDPL
   4. Desowski Wiesław zam. Mosina ul. Ptasia 9 Kom.Wyb.Wyb. "OKO"
   5. Skiba Janina zam. Mosina ul. Jagodowa 16 KW PSL
   6. Panek Magdalena zam. Mosina ul. Sowiniecka 46/27 KW PiS
   7. Niewitecka Danuta zam. Mosina ul. Śremska 65
   KW PO
   8.Roszak Remigiusz zam.Krosno ul.Główna 1 KW IDP
   9. Wilczyński Adam zam. Mosina ul.
   Sowińskiego 39 Nar.Komitet Wyborczy
   10. Wajnert Anita zam. Mosina ul. Gruszkowa 12/9
   KW LPR
   11. Nowak Danuta zam. Mosina ul. Rejmonta osob.wsk.p.Burmistrza
   10.
   Świetlica Wiejska w Daszewicach
   1. Nowak Jolanta zam. Sasinowo ul.
   Poznańska 14 KW Samoobrona RP
   2. Malak Adam zam. Mosina ul. Kalinowa KKW SLD UP
   3. Cherubin Monika zam. Babki 1B/1 SDPL
   1. Wojciechowski Michał Jakub zam. Mosina ul. Słoneczna 31 Kom.Wyb.Wyb."OKO"
   2. Wieczorek Danuta zam. Mosina ul. Kwiatowa 3 KW PSL
   3. Molenda Daniel zam. Mosina ul.
    Farbiarska 16 KW PiS
   4. Werfel Gabriela zam. Rogalinek ul.Mostowa 4 KWPO
   5. Jabłoński Marian zam. Daszewice ul.Poznańska 40 KW IDP
   6. Trzeszczyński Wojciech zam. Mosina ul. Śremska 9 Narod.Kom.Wyborczy
   7. Stefaniak Zdzisław zam. Daszewice ul. Poznańska 18 KW LPR
   8. Marcinkowska Jolanta zam. Mosina ul. Strzelecka 122 osoba wsk.p.Burmistrza
   11.
   Szkoła Podstawowa
   w Czapurach
   1. Koralewska Elżbieta zam. Sasinowo ul. Poznańska 5 KW Samoobrona RP
   2. Dehmel Bożena zam. Czapury ul. Dolna 6
   SLD UP
   3. Stachowska Halina zam. Babki 1A/18 SDPL
   1. Wojciechowski Józef zam. Mosina ul. Słoneczna 31 Kom.Wyb.Wyb."OKO"
   2. Szczęśniak Witold zam. Mosina ul. Jasna 4 KW KW PSL
   3. Jarecka Agata zam. Mosina ul. Sowiniecka 2 KW PiS
   4. Hipś Karina zam. Sasinowo ul. Poznańska 4 KW PO
   5. Głębocka Agnieszka zam. Mosina ul. Czereśniowa 24 Narodowy Kom.Wyborczy
   6. Górska Magdalena zam. Mosina ul.
    Powst.Wlkp.16 KW IDP
   7. Zeidler Sylwia zam. Mosina ul. Łąkowa 32 Liga KW LPR
   8. Walkowiak Alicja zam. Czapury ul. Gromadzka
   Osoba wsk.p.Burmistrza
    
   12.
   Świetlica Wiejska w Rogalinku
   1. Dorota Domagała zam. Rogalinek ul. Mostowa10 SLD UP
   2. Koralewska Barbara zam. Sasinowo ul. Poznańska 5 KW Samoobrona RP
   3. Cherubin Krystyna zam. Babki 1A SDPL
   4. Witkowska Maria zam. Rogalin ul.
   Prezydialna 11 Kom.Wyb.Wyb."OKO"
   5. Nowak Jadwiga zam. Mosina ul.Nowa 7C/1 KW PSL
   6. Frydrychowicz Maria zam. Sasinowo ul. Poznańska 46 KW PiS
   7.Jankowska Irena zam. Rogalinek ul.
   Poznańska 7 KW PO
   8.Kujawa Mateusz zam. Mosina ul.
   Kasprowicza 10 KWPO
   9. Kądzielak Danuta zam. Rogalinek ul.
   Kościelna 6 KWIDP
   10.Ptak Dorota zam. Mosina ul. Sowiniecka 46C/39
   KW LPR
   11.Elżbieta Kaczmarek zam. Mosina ul. Chodkiewicza os.wsk.p.Burmistrza
   13.
   Gimnazjum w Rogalinie
   1. Witkowski Marcin zam. Krosinko ul.Zielona 7 KW Samoobrona RP
   2. Heintze Ewa zam. Mosina ul. Kalinowa 11 SLD
   3. Gucia Magdalena zam. Mosina ul.
   Strzelecka 74 SDPL
   4. Siemieniuk Ewa zam. Rogalin ul. Prezydialna 8
   Kom.Wyb.Wyb."OKO"
   5. Szczęśniak Bożena zam.Mosina ul. Jasna 4 KW PSL
   6. Kotara Aleksandra zam. Mosina ul. Leszczyńska 15 KW PiS
   7. Czaińska Dorota zam. Pecna ul. Główna 21 KWPO
   8.Olejniczak Małgorzata zam. Mosina ul. Sowiniecka 78 KWIDP
   9. Forszpaniak Agata zam. Mosina ul. Żeromskiego 9 Nar.Kom Wyb.
   10. Ptak Maria zam. Mosina ul. Sowiniecka 46C/39 KW LPR
   11. Stanny Emilia zam. Rogalin ul. Szkolna 3
   os.wsk.przez Burmistrza
    
    
   14.
   Klub Rolnika w Świątnikach
   1. Gniatkowska Magdalena zam. Krosinko ul. Stęszewska 5 KW Samoobrona RP
   2. Kołutkiewicz Karolina zam. Radzewice ul. Długa 62 SLDUP
   3. Czerwiński Paweł zam. Mosina ul. Śremska 2
   SDPL
   4. Pieczyńska Barbara zam. Świątniki ul.
   Śremska 26 Kom. “OKO"
   5. Zielińska Janina zam. Świątniki ul. Śremska 38 KW PSL
   6. Buczkowski Artur zam. Świątniki ul.
   Śremska 20 KWPiS
   7.Rosa Beata zam. Mosina ul. Orzeszkowej 13 KWPO
   8.Szymczak Krystyna zam. Rogalinek ul.Sikorskiego 44 KWIDP
   9. Głębocki Alan zam. Mosina ul. Czereśniowa 24
   Nar.Kom. Wyborczy
   10. Ptak Karol zam. Mosina ul. Sowiniecka 46C/39
   KWLPR
   11. Rembalska Renata zam. Mosina ul. Sowińskiego os. wsk.p.Burmistrza
   15.
   Szkoła Podstawowa
   w Krosinku
   1. Wiązek Beata zam. Mosina ul. Śremska 64
   KW Samoobrona RP
   2. Hanke Monika zam. Krosinko ul. Ogrodowa2 SLDUP
   3. Gucia Michał zam. Mosina ul.
   Strzelecka 70 SDPL
   4. Szeszuła Jakub zam. Krosno ul.
   Boczna 39A/14 Kom.Wyb.Wyb. “OKO"
   5. Kruk Zdzisław zam.Mosina ul. Śremska 78
   KW PSL
   6. Karasińska Dorota zam. Mosina ul. Żeromskiego 7 KW PiS
   7. Nadolna Joanna zam. Krosinko ul.
   Stęszewska 13 KW PO
   8. Matusiak Maja zam.Mosina ul.Czarnkurz 31 KW ID
   9.Szuman Mariola zam. Mosina ul. Poznańska 18 Nar.Kom.Wyborczy
   10. Wajs Jarosław zam. Mosina ul. Kanałowa 2
   KW LPR
   11.Woroch Bogumiła zam. Mosina ul.
   Sowiniecka 6 os.wskazana p.Burmistrza
    
   16.
   Klub Rolnika
   w Sowinkach
   1. Kurowska Klara zam. Sowinki 10 KW PSL
   2. Szymański Marian zam. Mosina ul. Brzoskwiniowa 5 KW Samoobrona RP
   3.Bartkowiak Marek zam. Mosina ul. Jarzyowa 9 KW SD PL
   4,Lisiecka Mirosława zam. Mosina ul.
   Wysoka 16 Kom.Wyb.Wyb. “OKO"
   5.Szydłowska Ewelina zam. Mosina ul. Czarnieckiego 4 KW SLD UP
   6.Prałat Agnieszka zam. Mosina ul. Sowiniecka 8 KW PiS
   7.Osuszkiewicz Mateusz zam. Krosinko
   ul.Wiejska 65 KW PO
   8.Jasiczak Maria zam. Krosno ul. Słoneczna 37 KW IDP
   9.Piasecka Karolina zam. Żabinko 35 Narod.Kom.Wyborczy
   10.Ptak Dawid zam. Mosina ul. Sowiniecka 46C/39 KW LPR
   11.Michalak Zofia zam. Krosinko ul. os.wskazana p. Burmistrza
   17.
   Szkoła Podstawowa w Krośnie budynek szkolny w Nowinkach
   1. Paluszewska Gabriela zam. Sasinowo ul. Poznańska 27 KW Samoobrona RP
   2. Gucia Maria zam. Mosina ul. Strzelecka 74 SLDUP
   3. Kustosz Danuta zam. Mosina ul. Strzelecka 68 SDPL
   4. Rożek Jacek zam. Mosina ul.
    Wybickiego 27 Kom.Wyb.Wyb."OKO"
   5. Walkowiak Erazm zam. Drużyna ul.Powst.Wlkp.81 KW PSL
   6. Dudziak Katarzyna zam. Krosno ul.Boczna 39A/1 KW PiS
   7. Borkowski Piotr zam. Krosinko ul.
    Stęszewska 28 KWPO
   8. Baranowska Małgorzata zam. Krosno ul. Główna 5 KW IDP
   9. Piasecka Kinga zam. Żabinko 35 Nar.Kom. Wyborczy
   10. Dymarska Bożena zam. Mosina ul.
    Sowiniecka 47a/4 KWLPR
   11. Hanna Tubis zam. Mosina Pl.20 Paźdz.27/1
   Osoba wsk.p.Burmistrza
    
    
    
    
    
    
   18.
   Szkoła Podstawowa
   w Krosinku budynek szkolny
   nr 2 w Dymaczewie Starym
   ul. Szkolna 4
   1. Iwona Piwosz zam. Mosina ul. Leśna 2 KW Samoobrona RP
   2. Tuliszka Lech zam. Mosina ul.
    Sowiniecka 46A/44 KW SLD UP
   3. Garbarek Piotr zam. Mosina ul. Kasprowicza 1 KW SDPL
   4. Rożek Grzegorz zam. Mosina ul. Wybickiego 27 Kom.Wyb.Wyb."OKO"
   5. Kopeć Stanisław zam. Krosno ul. Główna 108 KW PSL
   6. Borkowska Maria zam. Mosina ul.
    Sowiniecka 46/21 KW PiS
   7. Oleszkiewicz Marta zam. Dymaczewo Stare
    ul. Bajera 2 KW PO
   8. Bąkowska Gizela zam. Mosina ul.
    Sowińskiego 26 KW IDP
   9. Jeżewicz Agnieszka zam. Mosina ul.
   Targowa 58 Narod.Kom.Wyborczy
   10.Ptak Monika zam. Mosina ul.
   Sowiniecka 46 C/39 KW LPR
   11. Kowalska Hanna zam. Krsinko ul.Konopnickiej os.wsk.p.Burmistrza
   19.
   Szkoła Podstawowa w Pecnej
   1. Budziński Henryk zam.Pecna ul.
    Brzozowa 5 KW Samoobrona RP
   2. Jakubowski Ryszard zam. Mosina ul.Strzelecka 68 SLD UP
   3. Sobolewska Katarzyna zam. Msina ul. Reja 14 SDPL
   4. Rożek Ewa zam. Mosina ul.
    Wybickiego 27 Kom.Wyb.Wyb.“OKO"
   5. Ciężki Karol zam. Pecna ul. Główna 24 KW PSL
   6. Zych Mikołaj zam. Mosina ul. Słowackiego 10 KW PiS
   7. Budzińska Aurelia zam.Pecna ul.Kwiatowa 16 KW PO
   8. Cybulka Barbara zam. Mosina ul. Długa 21 KWIDP
   9. Walkowiak Daria zam.Pecna ul. Różana 23 Narod.Kom.Wyborczy
   10. Dymarski Robert zam. Mosina ul.
    Sowiniecka 47a/4 KW LPR
   11. Kurek Zdzisława zam. Pecna ul. Polna 3 os.wskazana p.Burmistrza
   20.
   Szkoła Podstawowa w Krośnie
   1. Skrzypczak Ilona zam. Borkowice KW Samoobrona RP
   2. Jakubowska Magdalena zam. Mosina ul.Strzelecka 68 SLDUP
   3. Gucia Dorota zam. Mosina ul. Strzelecka 70 SDPL
   4. Rybicka Katarzyna zam. Krosno ul. Tylna 20 Kom.Wyb.Wyb."OKO"
   5. Domagała Kazimiera zam. Mosina ul. Leszczyńska 80 KW PSL
   6. Labrzycka Anna zam. Mosina ul.
    Sowiniecka 46/31 KW PiS
   7. Pniewska Anna zam. Krosinko ul. Wiejska 61 KW PO
   8. Ratajczak Andrzej zam.Mosina ul. Jasna 5 KW IDP
   9. Jurga Agnieszka zam. Krosno ul. Główna 27 Nar.Kom.Wyborczy
   10. Wajs Magdalena zam. Mosina ul. Kanałowa 2 KW LPR
   11. Rychel Magdalena zam. Krosno ul. Krosińska 4
   Osob.wsk.p.Burmistrza
   21
   Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Gruźlicy i Chorób Płuc w Ludwikowie
   1.Skrzypczak Wanda zam. Borkowice 20 KW Samoobrona PR
   2.Bartkowiak Urszula zam.Mosina ul. Mostowa 2 SLD UP
   3. Gierczyk Grażyna zam. Mosina ul. Strzałowa 8
   SD PL
   4. Szczepański Eugeniusz zam. Mosina ul. Sowiniecka 47A/27 Kom.Wyb. Wyborców “OKO"
   5.Sianos Marzena zam.Rogalinek ul.
   Poznańska 31 KW PSL
   6. Kordylewski Witold zam. Rogalinek ul. Słoneczna 36a KW PiS
   7.Borkowska Bernadetta zam. Krosinko ul. Stęszewska 28 KW PO
   8.Bręczewska Sylwia zam. Mosina ul.
   Mickiewicza 9 KW IDP
   9.Wielgosiewicz Maciej zam. Mosina ul.
   Łazienna 15 Narod.Kom.Wyborczy
   10.Tuliszka Sławomir zam. Mosina ul.
   Sowiniecka 46A/44 KW LPR
   11. Fijałkowski Jarosław zam. Ludwikowo- os.wsk.p. Dyr. Szpitala
    
   Burmistrz Gminy
   M o s i n a
   Zofia Springer

   Zarządzenie Nr 35/2004 z 20.IV.2004 r.

   Zarządzenie Nr 35/04
   Burmistrza Gminy Mosina
   z dnia 20 kwietnia 2004r.
   w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
    
   Na podstawie § 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządzam, co następuje:
    
   § 1.
   Powołuję komisję do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
   1)    dostawę i montaż placów zabaw,
   2)    wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie Gm. Mosina wraz ze wszystkimi wymaganymi pozwoleniami, uzgodnieniami  zgodnie z koncepcją urbanistyczną przebiegu ścieżek rowerowych.
    
   § 2
    
   Na członków Komisji powołuję:
   1. Baraniaka Bogusława,
   2. Dębiec Stanisława Józefa,
   3. Ejchorsta Adama,
   4. Robakowskiego Bogdana,
   5. Woźniaka Piotra.
    
   § 3
    
   Spośród członków komisji powołuję Robakowskiego Bogdana jako przewodniczącego komisji.
    
   § 4
    
   Spośród członków komisji powołuję Baraniaka Bogusława na sekretarza komisji.
    
    
   § 5
    
   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    
                                                                                                                                                                 Burmistrz

   mgr Zofia Springer


   Zarządzenie Nr 29/2004 z 13.IV.2004 r.

   Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 13 kwietnia 2004 r., w sprawie nabycia gruntów w Radzewicach.
    

   Zarządzenie Nr 17/2004 z 3.III.2004 r.

   Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 marca 2004 r., w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
    

   Zarządzenie Nr 15/2004 z 3.III.2004 r.

   Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 marca 2004 r., w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.
    

   Zarządzenie Nr 14/2004 z 3.III.2004 r.

   Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 marca 2004 r., w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży.
    

   Zarządzenie Nr 13/2004 z 3.III.2004 r.

   Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 marca 2004 r., w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży.
    

   Zarządzenie Nr 11/2004 z 18.II.2004r.

   Zarządzenie Nr 11/04
   Burmistrza Gminy Mosina
   z dnia 18 lutego 2004r.
   w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
    
   Na podstawie & 1 ust. 1, & 2 ust. 1, & 4 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82 poz. 743) zarządzam, co następuje:
    
   &1. Powołuję komisję do prezprowadzenia i przygotowania przetargu nieograniczonego na:
   1) dostawę i montaż placów zabaw,
   2) wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie gm. Mosina wraz ze wszystkimi wymaganymi pozwoleniami, uzgodnieniami, zgodnie z koncepcją urbanistyczną przebiegu ścieżek rowerowych.
    
   &2. Na członków komisji powołuję:
   1. Baraniaka Bogusława,
   2. Dębiec Stanisława Józefa,
   3. Ejchorsta Addama,
   4. Robakowskiego Bogdana,
   5. Woźniaka Piotra.
   &3. Spośród członków komisji powołuję Robakowskiego Bogdana jako przewodniczącego komisji.
   &4. Spośród członków komisji powołuję Baraniaka Bogusława na sekretarza komisji.
   &5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                              Burmistrz
                                                                                                     mgr Zofia Springer
    

   Zarządzenie nr 9/2004 z 16.II.2004 r.

   Zarządzenie Nr 9
   z dnia 16 lutego 2004 r.
   Burmistrza Gminy Mosina
    
   w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
    
    
   Na podstawie § 1 ust. 1, § 2 ust.1, § 4 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczególnych zasad powoływania członów komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U.Nr 82, poz. 743) zarządzam, co następuje:
    
    
   § 1.
    
   Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Mosinie, w roku 2004 zwaną dalej komisją :
    
    
   §2
    
   Na członków komisji powołuję:
   1. Bogdan Robakowski -
   2. Stanisław Dębiec
   3. Piotr Woźniak
   4. Aleksandra Tuliszka
   5. Adama Ejchorsta
   § 3
    
   Spośród członków komisji powołuję Bogdana Robakowskiego jako przewodniczącego komisji.
    
   § 4.
    
   Spośród członków komisji powołuję Adama Ejchorsta jako sekretarza komisji.
    
   § 5.
    
   Komisja przedłoży opinię na temat najkorzystniejszej oferty Burmistrzowi Gminy Mosina .
    
    
   § 6.
    
   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
    
    

   Zarządzenie Nr 8/2004 z 4.II.2004 r.

   Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z 4 lutego 2004 r. w sprawie przeniesienia prawa własności gruntu.
    

   Zarządzenie Nr 6/2004 z 4.II.2004 r.

   Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 lutego 2004 r., w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży.

   Zarządzenie nr 6/2004.pdf