Zarządzenia 2005

Zarządzenie Nr 98/05 z dnia 30 grudnia 2005r.

Zarządzenie Nr 98/05
z dnia 30 grudnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 98/05
z dnia 30 grudnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25.522 i 21997 jako własność Gminy Mosina.
Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem MosińskimMosinie, zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
26 września 2002r. przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza wraz z budynkami gospodarczymi lub garażami. Przeznaczeniem dopuszczalnym mogą być usługi bytowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej. Usługi nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także generować zwiększony ruch samochodowy, ciężarowy i osobowy.
 
lp
Położenie
Nr działki
Pow. m2
Nr Kw
Cena netto
1.
Mosina
rej. ul Konopnickiej
2622/13
936
21997
40.000,00
2.
jw.
2622/15
945
21997
40.000,00
3.
jw.
2622/16
1015
21997
43.000,00
4.
jw.
2622/17
1030
21997
43.500,00
5.
jw.
2622/18
1203
21997
51.000,00
6
jw.
2622/36
1762
21997
73.000,00
7
jw.
1784/12
802
25522
34.000,00
8
jw.
1784/13
825
25522
35.000,00
9
jw.
1784/15
836
25522
35.500,00
10
jw.
2622/7
765
21997
32.500,00
11
jw.
2622/9
983
21997
42.000,00
12
jw.
2622/12
978
21997
42.000,00
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   
 

Zarządzenie Nr 97/05 z dnia 30 grudnia 2005r.

Zarządzenie Nr 97/05
z dnia 30 grudnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 97/05
z dnia 30 grudnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25.522 i 21997 jako własność Gminy Mosina.
Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem MosińskimMosinie, zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
26 września 2002r. przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej.
Przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa z wbudowanymi garażami. Przeznaczeniem dopuszczalnym mogą być usługi bytowe oraz urządzenia infrastruktury technicznej. Usługi nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także generować zwiększony ruch samochodowy: ciężarowy i osobowy. Zakaz lokalizacji budynków gospodarczych.
 
lp
Położenie
Nr działki
Pow. m2
Nr Kw
Cena netto
1.
Mosina
rej. ul Konopnickiej
1784/17
3044
25522
 
 
101.000,-
2.
Mosina
rej. ul. Konopnickiej
1784/11
2594
25522
 
 
92.000,-
 
3.
Mosina rej. ul. Konopnickiej
2622/28
2840
21997
99.000,-
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   
 

Zarządzenie nr 93/2005 z 30 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 93/2005
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 grudnia 2005 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2005.
 
Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały nr XXXV/302/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 5 do zarządzenia
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
  
U z a s a d n i e n i e
Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXXV/302/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. upoważniła Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie jednego działu, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji przedmiotowych i podmiotowych.
Mając na uwadze prawidłową realizacje budżetu za rok 2005, Burmistrz Gminy Mosina skorzystał z powyższego upoważnienia i dokonano wymaganych przeniesień w planie wydatków.

Zarządzenie nr 96/2005 z 30 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 96/05
z dnia 30 grudnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny wraz z ułamkową współwłasnością gruntu wymieniony w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 96/05
z dnia 30 grudnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W y k a z
lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową współwłasnością gruntu przeznaczony do sprzedaży, zapisany w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 29831 jako współwłasność Gminy Mosina.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń
 
Lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni 84 m²
Udział lokalu w częściach wspólnych wynosi 0,507
Samodzielna jednostka mieszkalna w budynku dwurodzinnym z ułamkową ( 0,507 ) współwłasnością gruntu - działki nr 201/1 obr. Mieczewo o powierzchni 2750 m², położony w Mieczewie przy ul. Szerokiej 1.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   
 

Zarządzenie nr 95/2005 z 30 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 95/05
z dnia 30 grudnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 95/05
z dnia 30 grudnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25.522 jako własność Gminy Mosina.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń
Nr działki
Położenie
Powierzchnia (m²)
Cena netto (zł)
263/2,266/7
Mosina, rej. ul. Pożegowskiej
1715
63.500,00
263/3
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1595
58.500,00
263/4
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1595
58.500,00
263/5
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1596
58.500,00
263/6
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1561
57.000,00
263/7
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1494
55.000,00
263/8
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1424
52.000,00
263/12
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1545
58.500,00
263/16
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1402
53.000,00
263/17
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1303
50.000,00
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXIII/201/04 z dnia 15 kwietnia 2004r. opisane wyżej działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN.
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   
 

Zarządzenie nr 94/2005 z 30 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 94/05
z dnia 30 grudnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) a także w wykonaniu Uchwały XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 94/05
z dnia 30 grudnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
 
W y k a z
 
L.p.
Nr działki
Powierzchnia w m²
Cena brutto
 
1.
 
 
2618/3 obr. Mosina
 ul. Konopnickiej
 
3818 m²
 
210.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ul. Konopnickiej a Kanałem MosińskimMosinie zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr LXII/503/02 z dnia 26 września 2002r. opisana wyżej działka gruntu przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U.
Przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa usługowa - składowanie, drobna wytwórczość, dystrybucje itp. Usługi te nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Przeznaczenie dopuszczalne może stanowić funkcja mieszkaniowa - mieszkanie właściciela lub funkcyjne.
 
Księga wieczysta Kw 21.997 nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   
 

Zarządzenie nr 92/2005 z 27 grudnia 2005 r.

Zarządzenie nr 92/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 grudnia 2005 r.
 
 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 52/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 sierpnia 2004 r.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 i art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm), zarządzam co następuje:
 
§ 1
W związku z Uchwałą Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi traci moc Zarządzenie Nr 52/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 91/2005 z 27 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 91
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 27 grudnia 2005r.
 
w sprawie szczegółowych zasad organizacji kontroli w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
Rozdział I
Postanowienia wstępne
 
§ 1
 1. Niniejsze zarządzenie określa szczegółowe zasady organizacji kontroli w Urzędzie Miejskim w Mosinie, zwanym dalej “Urzędem" oraz zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez komórki organizacyjne Urzędu w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy Mosina.
 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu mowa jest o:
 • Regulaminie, to należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie nadany Urzędowi przez Burmistrza Gminy Mosina. Postanowienia ogólne dotyczące działalności kontrolnej w Urzędzie określone są w tym Regulaminie;
 • Gminie, Burmistrzu, zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, referacie, to pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicjami Regulaminu;
 • jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Burmistrza, to należy przez to rozumieć gminne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki organizacyjne, w stosunku do których Burmistrzowi Gminy Mosina przypisano obowiązki w zakresie kontroli i nadzoru.
 1. Niniejszego zarządzenia, nie stosuje się, jeżeli z przepisów szczególnych wynikają inne zasady lub tryb prowadzenia kontroli.
 1. W sprawach procedury kontroli prawidłowości wykonania zadania publicznego i wykorzystania środków publicznych przyznanych na jego realizację, w trybie otwartego konkursu ofert stosuje się odrębne zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina.
Rozdział II
Działalność kontrolna w Urzędzie
 
§ 2
Celem kontroli prowadzonej w Urzędzie jest w szczególności:
 1. zapewnienie informacji niezbędnych dla kierowania gospodarką gminną i podejmowania decyzji;
 2. ocena stopnia realizacji celów i wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych form i środków;
 3. ocena prawidłowości procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
 4. doskonalenie pracy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Burmistrza.
§ 3
 1. System kontroli w Urzędzie obejmuje: kontrolę wykonywaną przez przełożonych w stosunku do podległych im pracowników, kontrolę wewnętrzną, której poddawane są komórki organizacyjne Urzędu, oraz kontrolę zewnętrzną, której poddawane są jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Burmistrza.
 2. Kierownicy referatów i ich zastępcy, kierownicy komórek organizacyjnych oraz inni sprawujący funkcje związane z kierowaniem zespołami, zobowiązani są do prowadzenia kontroli w stosunku do podległych im pracowników w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze stosunku pracy, regulaminów oraz kart stanowisk pracy.
 3. Kontrolę wewnętrzną wykonują:
 1. Audytor Wewnętrzny - w zakresie kontroli: organizacji, zarządzania i funkcjonowania, w tym także przestrzegania prawa zamówień publicznych;
 2. Referat finansowo - budżetowy w zakresie kontroli określonej w ustawie o finansach publicznych;
 3. Referat Organizacyjny - w zakresie dyscypliny pracy;
 4. Biuro Obsługi Interesantów - w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania i terminowości rozpatrywania skarg i wniosków;
 5. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 6. Administrator Bezpieczeństwa Informacji - w zakresie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych;
 7. doraźnie powoływane zespoły, w zakresie ustalonym każdorazowo.
 1. Kontrolę zewnętrzną w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Burmistrza wykonują:
 1. Audytor Wewnętrzny - w zakresie kontroli: organizacji, zarządzania i funkcjonowania oraz przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych;
 2. referaty, za pośrednictwem których Burmistrz wykonuje nadzór nad tymi jednostkami - w zakresie kontroli funkcjonowania i organizacji oraz kontroli realizacji zadań przypisanych tym jednostkom;
 3. doraźnie powoływane zespoły, w zakresie ustalonym każdorazowo.
 1. Kontrolę wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych wykonuje referat finansowo-budżetowy.
 2. Kontrolę zgodności z prawem, prowadzi na zasadach określonych w odrębnych przepisach Radca Prawny.
§ 4
 1. Działalność kontrolna prowadzona jest na podstawie rocznego planu kontroli. Plan określa jednostki kontrolowane i zakres kontroli oraz przewidywane terminy przeprowadzania czynności kontrolnych.
 2. Roczny plan kontroli sporządza Audytor Wewnętrzny do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok objęty planem kontroli na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia kontroli.
 3. Plan kontroli zatwierdza Burmistrz po akceptacji właściwego zastępcy Burmistrza, Sekretarza albo Skarbnika nadzorującego pracę podmiotu zobowiązanego do prowadzenia kontroli.
 4. Polecenie przeprowadzenia w komórce lub jednostce organizacyjnej kontroli doraźnej, tj. kontroli nie ujętej w planie kontroli, wydaje podmiotowi przeprowadzającemu kontrolę nadzorujący tę komórkę lub jednostkę: Burmistrz, zastępca Burmistrza, Sekretarz albo Skarbnik. Polecenie przeprowadzenia kontroli wyżej wymienieni wydają z własnej inicjatywy albo na wniosek osoby kierującej komórką lub jednostką, która ma być poddana kontroli.
 5. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za poprzedni rok Audytor Wewnętrzny składa Burmistrzowi do dnia 31 marca roku następnego.
 
 
Rozdział III
Zasady i tryb przeprowadzania kontroli
Zasady przeprowadzania kontroli
 
§ 5
 
Kontrole przeprowadza się jako kontrole kompleksowe lub problemowe. Szczegółowy zakres kontroli określany jest w tezach do kontroli.
§ 6
 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy, którym przypisano takie zadania oraz pracownicy, którym doraźnie zlecono przeprowadzenie kontroli bądź badania.
 2. Czynności kontrolne wykonują pracownicy wyznaczeni do prowadzenia kontroli, zwani dalej “kontrolującymi", jednoosobowo lub w zespołach.
 3. Do przeprowadzania kontroli zespołowych, mogą być włączeni pracownicy różnych komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu.
 4. Powołujący zespół wyznacza osobę kierującą zespołem kontrolnym.
 
§ 7
 1. Podstawą do wykonywania czynności kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu, jak i w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Burmistrza, dla kontroli ujętych w planie, jest stosowne upoważnienie Burmistrza Gminy, a dla pozostałych kontroli upoważnienie Burmistrza oraz polecenie przeprowadzenia kontroli wystawione przez Burmistrza bądź właściwego zastępcę Burmistrza, Sekretarza albo Skarbnika.
 1. Do przeprowadzenia kontroli zagadnień zakwalifikowanych jako niejawne, wymagane jest ponadto uprawnienie określone w odrębnych przepisach prawa.
 
 
§ 8
 1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od czynności kontrolnych, jeżeli wyniki kontroli mogą oddziaływać na jego prawa lub obowiązki albo na prawa lub obowiązki jego małżonka, krewnych, powinowatych, bądź osób, z którymi pozostaje w bliskich stosunkach.
 2. O przyczynach powodujących wyłączenie kontrolujący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Burmistrza, który decyduje o jego wyłączeniu.
§ 9
 1. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscach wykonywania jej zadań, albo w miarę potrzeby w siedzibie podmiotu przeprowadzającego kontrolę.
 2. Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostkach kontrolowanych, a jeżeli tego wymaga dobro kontroli - również poza godzinami pracy.
§ 10
 1. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kontrolujący okazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej dokumenty uprawniające do przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany zapewnić kontrolującemu warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, oraz spowodować niezwłoczne przedstawienie żądanych materiałów i zapewnić terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników jednostki.
Dokonywanie ustaleń kontroli
 
§ 11
 1. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów i z należytą starannością.
 2. Do dowodów zalicza się w szczególności dokumenty i dowody rzeczowe, dane ewidencji i sprawozdawczości, oględziny, zeznania świadków, opinie biegłych, szkice, zdjęcia fotograficzne, jak również pisemne notatki, wyjaśnienia i oświadczenia.
 3. Pobranie dowodów rzeczowych powinno być opisane w protokole i odbywać się, o ile to możliwe, w obecności osób odpowiedzialnych za kontrolowane stanowisko pracy. Dowód rzeczowy powinien być zaopatrzony przez przedstawiciela jednostki kontrolowanej i kontrolującego w trwałe cechy lub znaki, uniemożliwiające zastąpienie go innymi.
 4. Przy kontroli magazynu, kontroli kasy i podobnych czynnościach niezbędna jest obecność osoby odpowiedzialnej za dany dział lub odcinek pracy, a w razie jej nieobecności - komisji powołanej przez kierownika jednostki kontrolowanej.
 5. Z przebiegu czynności, o których mowa w ust. 4, sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz osoby wymienione w ust. 4.
§ 12
 1. Dowody zbierane w toku kontroli powinny być zabezpieczone i przechowywane w sposób wyłączający do nich dostęp osób nieuprawnionych.
 2. Kontrolujący dokonuje zabezpieczenia dowodów niezbędnych do dalszego postępowania przez:
 1. oddanie dowodów na przechowanie kierownikowi jednostki kontrolowanej lub jego zastępcy, według sporządzonego protokołu zabezpieczenia dowodów;
 2. zabranie dowodów z jednostki kontrolowanej, na podstawie protokołu zabezpieczenia, zwłaszcza w razie ujawnienia nieprawidłowości i działań noszących znamiona czynów przestępczych.
 1. O zwolnieniu dowodów spod zabezpieczenia decyduje kontrolujący.
§ 13
 1. Kontrolujący może sporządzić lub zlecić jednostce kontrolowanej sporządzenie niezbędnych dla kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
 2. Zgodność odpisów i wyciągów oraz zestawień i obliczeń z dokumentami potwierdza pracownik sporządzający albo kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej, w której dokument się znajduje. Zgodność odpisów, wyciągów, zestawień i obliczeń opartych na dokumentach finansowo-księgowych potwierdza główny księgowy.
§ 14
 1. Każdy pracownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany na żądanie kontrolującego udzielić wszelkich wyjaśnień ustnych i pisemnych dotyczących przedmiotu kontroli, w terminie wyznaczonym przez kontrolującego.
 2. Wyjaśnienia ustne mogą być przyjęte i zaprotokołowane w formie odpowiedzi na zadane konkretne pytania.
§ 15
 1. Każdy pracownik jednostki kontrolowanej może w związku z kontrolą złożyć z własnej inicjatywy pisemne lub ustne oświadczenie w przedmiocie kontroli.
 2. Składane przez pracownika ustne oświadczenie podlega zapisaniu w protokole przyjęcia oświadczenia.
§ 16
 
Dokumenty powstałe w wyniku kontroli służą do użytku wewnętrznego i mogą zostać uznane przez polecającego przeprowadzenie kontroli za tajemnicę służbową - w rozumieniu ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. - Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.).
 
Wykorzystanie ustaleń w czasie trwania kontroli
 
§ 17
 1. W toku czynności kontrolnych kontrolujący informuje kierownika jednostki kontrolowanej o ujawnionych uchybieniach i nieprawidłowościach wskazując równocześnie na celowość niezwłocznego podjęcia działań zapobiegawczych i usprawniających.
 2. Za niezwłoczne podjęcie działań zapobiegawczych i zaradczych, a także usprawniających oraz sposób ich zastosowania w trakcie kontroli odpowiada kierownik jednostki kontrolowanej.
§ 18
 
W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia na piśmie Burmistrza.
 
Protokół kontroli
 
§ 19
 1. Ustalenia kontroli opisuje się w protokole kontroli, który powinien zawierać stwierdzone fakty, stanowiące podstawę do oceny działalności jednostki kontrolowanej w badanym okresie, a w szczególności konkretne nieprawidłowości i uchybienia (ze wskazaniem naruszonych przepisów), ich przyczyny i skutki oraz osoby odpowiedzialne.
 2. Protokół powinien zawierać ponadto:
 1. wskazanie podstawy przeprowadzenia kontroli;
 2. nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i dokładny jej adres;
 3. imię, nazwisko i stanowisko kontrolującego oraz numer i datę polecenia przeprowadzenia kontroli;
 4. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wymienieniem przerw w kontroli;
 5. określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;
 6. imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, a w miarę potrzeby głównego księgowego i innych kierowników komórek organizacyjnych oraz okres zatrudnienia w tej jednostce;
 7. informacje o sprawdzeniu prawidłowości wykonania zaleceń wydanych w związku z poprzednią kontrolą (nie dotyczy kontroli doraźnej, której przedmiotem nie jest kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych);
 8. wyszczególnienie załączników do protokołu;
 9. wzmiankę o poinformowaniu kierownika jednostki kontrolowanej o przysługujących mu uprawnieniach przewidzianych w § 22 oraz o ewentualnych zastrzeżeniach do ustaleń kontroli;
 10. informację o zgłaszanych zastrzeżeniach i sposobie ich rozstrzygnięcia;
 11. dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu oraz wzmiankę o doręczeniu jednego egzemplarza protokołu kierownikowi jednostki kontrolowanej;
 12. datę sporządzenia protokołu oraz datę podpisania protokołu przez kontrolowanego.
 1. Protokół powinien być przedłożony kierownikowi jednostki kontrolowanej w ciągu 14 dni od zakończenia czynności kontrolnych.
§ 20
 1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej - w ciągu 3 dni od jego przedłożenia - a jeżeli kontrola obejmowała sprawy finansowo-księgowe, również główny księgowy.
 2. Podpisany egzemplarz protokołu kontrolujący wręcza kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
§ 21
 1. Jeżeli przed podpisaniem protokołu kontroli kierownik lub główny księgowy jednostki kontrolowanej zgłaszają zastrzeżenia co do ustaleń, kontrolujący dodatkowo bada zasadność zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach uzupełnia lub koryguje protokół w terminie 7 dni od zgłoszenia zastrzeżenia.
 2. Gdy kierownik lub główny księgowy jednostki kontrolowanej odmawia podpisania protokołu, to w ciągu 3 dni jest zobowiązany złożyć pisemne uzasadnienie takiego stanowiska.
 3. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika lub głównego księgowego jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego oraz do wszczęcia postępowania pokontrolnego.
 4. O odmowie podpisania protokołu kontrolujący czyni wzmiankę w protokole kontroli oraz dołącza złożone przez kierownika lub głównego księgowego pisemne wyjaśnienia.
§ 22
 
Kierownik jednostki kontrolowanej może złożyć w ciągu 7 dni od podpisania protokołu pisemne wyjaśnienie okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli.
 
§ 23
 
Każdy z terminów określonych w § 20 - 22, w przypadku kontroli doraźnej, realizowanej poza planem, może zostać skrócony przez kontrolującego, stosownie do okoliczności, o czym kontrolujący zawiadamia jednostkę kontrolowaną.
 
Rozdział IV
Postępowanie pokontrolne
 
§ 24
 1. Kierownik jednostki kontrolowanej, na wniosek kontrolującego, organizuje naradę pokontrolną w celu omówienia ustaleń kontroli i określenia środków zmierzających do usprawnienia badanej działalności.
 2. W naradzie pokontrolnej, której przewodniczy kierownik jednostki kontrolowanej, uczestniczą wskazani przez kontrolującego pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze i pracownicy odpowiedzialni za kontrolowany odcinek pracy.
§ 25
 1. Na podstawie ustaleń kontroli podmiot przeprowadzający kontrolę przygotowuje:
 1. informację o wynikach kontroli;
 2. projekt zaleceń pokontrolnych dla jednostki kontrolowanej lub projekt pisma powiadamiającego o nieformułowaniu zaleceń pokontrolnych;
 3. w razie potrzeby projekt wystąpienia do innych organów kontroli bądź ścigania.
 1. Informacja o wynikach kontroli winna zawierać krótkie omówienie dokonanych ustaleń, ocenę wagi stwierdzonych nieprawidłowości, ze wskazaniem naruszonych przepisów, zasygnalizowanie występujących zagrożeń i wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości oraz stwierdzenie o ewentualnej konieczności zawiadomienia bądź wystąpienia do innych organów kontroli bądź ścigania. Informacja może zawierać również inne uwagi i propozycje związane z wykonaną kontrolą.
 2. Zalecenia pokontrolne powinny zawierać wnioski i polecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz usprawnienia badanej działalności wraz z podaniem terminów wykonania zaleceń.
§ 26
 1. Materiały, o których mowa w § 25 ust. 1, przekazuje się wraz z protokołem kontroli Burmistrzowi, a także nadzorującemu kontrolowaną jednostkę zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi albo Skarbnikowi (zgodnie z właściwością) w ciągu 14 dni od podpisania protokołu, do zapoznania się i podpisania zaleceń pokontrolnych przez Burmistrza.
 2. W przypadku kontroli finansowych, informację o wynikach kontroli otrzymuje do wiadomości także Skarbnik.
§ 27
 
Zalecenia pokontrolne, niezwłocznie po podpisaniu, przekazywane są jednostce, której dotyczą, przez podmiot przeprowadzający kontrolę.
§ 28
 1. Kierownik kontrolowanej jednostki w wyznaczonym terminie powiadamia, poprzez podmiot przeprowadzający kontrolę, o wykonaniu zaleceń (załączając w uzasadnionych przypadkach kopie dokumentów potwierdzających ich wykonanie) lub o przyczynach ich niewykonania.
 2. Podmiot przeprowadzający kontrolę weryfikuje przedłożoną informację i w miarę potrzeby egzekwuje jej uzupełnienie poprzez wystąpienie bezpośrednie albo poprzez przygotowanie stosownego pisma do podpisu przez nadzorującego kontrolowaną jednostkę.
 3. Sprawdzenie wykonania zalecenia pokontrolnego następuje w trakcie rekontroli lub kolejnej kontroli danej jednostki.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 29
 
Kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za prawidłowe wykorzystanie wyników kontroli oraz za wykonanie wniosków i zaleceń z kontroli.
 
§ 30
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz kierownikom jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Gminy Mosina.
 
§ 31
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 90/2005 z 22 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 90 /2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 22 grudnia 2005r.
 
W sprawie wprowadzenia Systemu Ocen Pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Mosinie
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 94 ust. 9 Kodeksu Pracy (Dz. U.
z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§1
 
Wprowadza się “System Ocen Pracowniczych w Urzędzie Miejskim w Mosinie" w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia: Nr 1- Regulamin przeprowadzania pracowniczych ocen okresowych i Nr 2 - Procedura przeprowadzania systemu ocen pracowniczych(wraz z aneksami).
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
 

Zarządzenie nr 89/2005 z 20 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 89 /2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 20 grudnia 2005r.
 
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Referatu Geodezji i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:
 
§1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Referatu Geodezji i Nieruchomości w składzie:
 1. Maria Chodorowska - przewodnicząca
 2. Jerzy Wroński- członek
 3. Justyna Kaczmarczyk - członek
§2
Komisja pracować będzie w oparciu o załączniki Nr 1 i Nr 2 (wraz z aneksami) do “Systemu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie".
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie nr 88/2005 z 20 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 88 /2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 20 grudnia 2005r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy kierownika Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:
 
§1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy kierownika Referatu Inwestycji w składzie:
 1. Maria Chodorowska - przewodnicząca
 2. Wojciech Górny- członek
 3. Justyna Kaczmarczyk - członek
§2
Komisja pracować będzie w oparciu o załączniki Nr 1 i Nr 2 (wraz z aneksami) do “Systemu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie".
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 87/2005 z 19 grudnia 2005 r.

Zarządzenie nr 87 /05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 grudnia 2005 r.
 
w sprawie powołania Zespołu Opiniująco-Doradczego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi zarządzam, co następuje :
 
§1
Powołuję Zespół Opiniująco-Doradczy w składzie:
1) Przedstawiciele Rady Miejskiej
-
-
Magdalena Wojciechowska
Antoni Karliński
     
2) Przedstawiciele organizacji pozarządowych
-
-
Danuta Białas
Jędrzej Pinkowski
     
3) Przedstawiciele Burmistrza Gminy
-
-
-
Stanisław Dębiec
Waldemar Demuth
Justyna Kaczmarczyk
 
§2
Zespół Opiniująco-Doradczy wykonuje zadania, opiniuje i dokonuje oceny złożonych ofert przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z uprawnieniami i metodologią określoną w Uchwale Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi.
 
§3
W związku ze zmianą trybu dokonywania wyboru przedstawicieli wchodzących w skład Zespołu Opiniująco-Doradczego tracą moc: Zarządzenie nr 89/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oraz Zarządzenie nr 22/05 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Opiniujacego.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie nr 86/2005 z 15 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 86/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 grudnia 2005 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę na “Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Mosinie w roku 2006", zwaną dalej komisją.
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Jerzego Wrońskiego,
2. Marię Chodorowską,
3. Adama Ejchorsta,
4. Aleksandrę Tuliszkę,
5. Magdalenę Bączyk.
 
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Jerzego Wrońskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Bączyk jako sekretarza komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 84/2005 z 5 grudnia 2005 r.

Zarządzenie nr 84/2005
Burmistrza Gminy Mosiny
z dnia 5 grudnia 2005 roku
 
w sprawie: corocznego wydawania informatora budżetowego dla mieszkańców
pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"
 
Na podstawie art.33 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Wprowadzam obowiązek corocznego informowania mieszkańców Gminy Mosina o dochodach i wydatkach w formie informatora budżetowego.
 
§ 2.
Informator budżetowy, o którym mowa w § 1 wydawany będzie w formie broszury pod nazwą: "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" oraz komunikatu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Informator budżetowy wydawany będzie corocznie w terminie do końca kwietnia każdego roku, a termin opracowania informacji dotyczącej oceny broszury przez mieszkańców określa się do końca lipca każdego roku.
 
§ 4.
Zasady tworzenia informatora oraz treść informatora określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 84/2005
Burmistrza Gminy Mosiny
z dnia 5 grudnia 2005 roku
 
Treść i zasady tworzenia informatora budżetowego Gminy Mosina
 
 1. Informator przedstawia dochody i wydatki Gminy za okres ostatnich 3 lat w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
 2. Informator zawiera informacje na temat dochodów i wydatków Gminy.
 3. Dane, o których mowa w pkt. 1 i 2 powinny być przedstawione w formie czytelnej i atrakcyjnej wizualnie, w postaci rysunków i wykresów. Informacje powinny być przedstawione w przystępnej formie, łatwej do zrozumienia przez osoby nie znające terminologii finansowej. W informatorze należy wskazywać trendy i tendencje wieloletnie.
 4. Informator zawiera informacje o:
a) sposobie tworzenia budżetu,
b) sposobie zgłaszania wniosków do budżetu,
c) miejscu, w którym można uzyskać bardziej szczegółowe dane dot. budżetu.

Zarządzenie nr 83/2005 z 30 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr 83/05
z dnia 30 listopada 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą niższą o 10% dla nieruchomości przeznaczoną do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 52/05 z dnia 8 września 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży, dla której  przetarg w dniu 23 listopada 2005r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie nr 81/2005 z 29 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr 81/2005
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 listopada 2005 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2005.
 
Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały nr XXXV/302/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

U z a s a d n i e n i e

Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXXV/302/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. upoważniła Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie jednego działu, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji przedmiotowych i podmiotowych. W zarządzeniu Burmistrza z dnia 28 października 2005 r. błędnie dokonano zmian w planie dotacji – dział 801, co spowodowało, że RIO uchwałą nr 26/680/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. orzekło nieważność zarządzenia w części 801-80101-2540 i 801-80104-2710. Powyższe zmiany budżetu należą do kompetencji organu stanowiącego.

Podjęcie niniejszego zarządzenie jest niezbędne w celu usunięcia sprzecznych z prawem zapisów zarządzenia nr 63/2005.


Zarządzenie nr 80/2005 z 29 listopada 2005 r.

Zarządzenie nr 80/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 listopada 2005 r.
 
w sprawie procedury informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w “Mapie Aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mosina.
 
Na podstawie art.33 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadzam procedurę informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w “Mapie Aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mosina.
 
§ 2
Dane zawarte w "Mapie Aktywności" są wykorzystywane przez referaty, samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne w celu informowania i konsultowania, a w szczególności do:
 1. informowania o ogłaszanych przez Burmistrza Gminy Mosina otwartych konkursach ofert, konsultacjach, spotkaniach i innych istotnych dla organizacji pozarządowych przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miejski w Mosinie,
 2. konsultowania propozycji zadań, jakie mają być ujęte, w przyjmowanym co roku Rocznym Programie Współpracy,
 3. konsultowania programów wieloletnich, strategii oraz innych projektów dokumentów istotnych dla sektora pozarządowego.
 § 3
 1. W celu ustalenia formy realizacji zadań pozafinansowych określonych w Uchwale Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina należy przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi.
 2. Konsultacje mogą być dokonywane listownie, telefonicznie lub bezpośrednio na spotkaniach i szkoleniach.
 § 4
Coroczne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego w Mosinie powinno odbyć się do końca II kwartału danego roku.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 79/2005 z 28 listopada 2005 r.

Zarządzenie nr 79/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 listopada 2005 r.
 
w sprawie procedury aktualizacji i uzupełniania "Mapy Aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mosina.
 
Na podstawie art.33 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadzam procedurę aktualizowania i uzupełniania “Mapy Aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mosina.
 
 
§ 2
W celu dostarczania aktualnych informacji mieszkańcom, organizacjom oraz innym podmiotom zainteresowanym działalnością organizacji pozarządowych, Urząd Miejski w Mosinie prowadzi “Mapę Aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mosina.
 
§ 3
Mapa tworzona jest na podstawie danych uzyskanych z kart organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mosina, przekazanych przez organizacje. Wzór karty określa Załącznik nr 1.
 
§ 4
"Mapa Aktywności" jest wykazem organizacji pozarządowych i zawiera:
 • nazwę organizacji pozarządowej,
 • adres siedziby,
 • imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji,
 • informacje o zakresie działalności i osiągnięciach organizacji,
 • datę aktualizacji danych.
 
 
§ 5
"Mapa Aktywności" prowadzona jest w wersji elektronicznej, umieszczonej na stronie internetowej www.mosina.pl
 
 
§ 6
"Mapa Aktywności" podlega aktualizacji obligatoryjnej i bieżącej, za którą odpowiedzialny jest Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
 
§ 7
 1. Obligatoryjna aktualizacja “Mapy Aktywności" dokonywana jest przez organizacje, które składają oferty w ogłaszanych przez Burmistrza Gminy Mosina otwartych konkursach ofert poprzez wypełnienie karty organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Mosina i przekazanie jej do Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 2. Aktualizacja bieżąca polega na pisemnym zwróceniu się, do końca II kwartału każdego roku, z prośbą do organizacji o wypełnienie karty jej zwrot.
 3. Karta organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Mosina jest wysyłana do wszystkich organizacji, których dane są umieszczone w “Mapie Aktywności" w celu ich aktualizacji oraz do wszystkich nowo powstałych organizacji, które nawiązały kontakt z Koordynatorem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
§ 8
Aktualizacja bieżąca jest dokonywana również w trakcie roku w przypadku :
 1. utworzenia nowej organizacji i złożenia przez organ uprawniony do reprezentowania danego podmiotu wypełnionej karty organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Mosina,
 2. zmian danych organizacji ujętych w "Mapie Aktywności",
 3. zakończenia działalności przez organizację.
 
 
§ 9
Aktualizacja danych ujętych w “Mapie Aktywności" dokonywana jest w ciągu 30 dni od daty wpływu wypełnionej karty organizacji pozarządowej działającej na tereni Gminy Mosina.
 
§ 10
Wykreślenie organizacji pozarządowej z “Mapy Aktywności" następuje na podstawie złożonego przez organ uprawniony do reprezentowania organizacji dokumentu o likwidacji bądź w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z organizacją pozarządową przez okres dwóch lat od daty ostatniej aktualizacji danych.
 
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 79/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 listopada 2005 r.
 
KARTA
organizacji pozarządowej
działającej na terenie Gminy Mosina
 
Pełna nazwa organizacji:
Forma prawna:
† stowarzyszenie (zarejestrowane w KRS) † fundacja
† stowarzyszenie zwykłe † uczniowski klub sportowy
† w trakcie powstawania/rejestracji
† inna: ...........................................
Status organizacji pożytku publicznego:
† TAK, data wpisu: ............................ † NIE
nr w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze:
 
NIP:
 
Data wpisu lub rejestracji:
REGON:
Bank i nr konta:
Adres siedziby organizacji:
ulica, nr: ............................................
kod, gmina: ...........................................................
Adres siedziby koła/ oddziału:
ulica, nr: ...............................................................
kod, gmina: ...............................................................
tel.:
fax:
e-mail:
WWW:
Misja i cele organizacji:
 
 
 
 
 
 
 
Zasięg działania:
† międzynarodowy, w szczególności kraje: ...............................................
† ogólnopolski † koło/oddział działa regionalnie, ale zasięg organizacji jest ogólnopolski
† regionalny (w Wielkopolsce) † koło/oddział działa lokalnie, ale zasięg organizacji jest regionalny
† lokalny - na terenie gminy i okolic † tylko na terenie gminy
 
 
Osoby upoważnione do reprezentowania organizacji (kontakt: e-mail, tel.):
Nazwisko i imię: .............................................
 
Funkcja: .........................................................
 
Kontakt: .........................................................
Nazwisko i imię: .........................................................
 
Funkcja: ....................................................................
 
Kontakt: ...................................................................
Ogólna liczba osób zatrudnionych w organizacji,
w przeliczeniu na pełne etaty
Ogólna liczba wolontariuszy pracujących w organizacji
 
w przeliczeniu na pełne etaty
Ogólna liczba innych osób zaangażo-wanych w działalność w organizacji
 
w przeliczeniu na pełne etaty
 
Zadania publiczne realizowane przez organizację (zgodnie ze statutem organizacji), obszary działań organizacji:
 
 • pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnie-rzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwa-lidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnie-niem z pracy,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz dzia-łalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i spo-łeczności lokalnych,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
 
 
 
 
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciw-działanie patologiom społecznym,
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspo-magających rozwój demokracji,
 • ratownictwo i ochrona ludności,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w ww. zakresie,
 • inne, jakie? ..............................
Formy działań organizacji pozarządowych:
 
 • bezpośrednie dostarczenie usług członkom, podo-piecznym, klientom,
 • reprezentowanie interesów członków, podopiecznych, klientów,
 • badania naukowe, zbieranie i przetwarzanie danych
 • edukacja społeczna, kształtowanie opinii,
 • wspieranie innych organizacji,
 • finansowe wspieranie projektów realizowanych przez inne organizacje,
 • wpływanie na zmiany o charakterze systemowym, lobbing (także lokalny),
 
 
 
 
 
 
 • organizowanie szkoleń i warsztatów szkoleniowych,
 • organizowanie seminariów, konferencji, debat,
 • wydawanie czasopism, biuletynów związanych z misją organizacji,
 • wydawanie książek, raportów na tematy związane z misją organizacji,
 • organizowanie współpracy międzynarodowej,
 • uczestnictwo w debatach, sporach,
 • inne, jakie? .................................
Zasoby techniczne organizacji:
† lokal własny † lokal wynajmowany † lokal udostępniony nieodpłatnie
† sala szkoleniowa (liczba osób, wyposażenie) ..................................................
komputer ze stałym dostępem do internetu † komputer † faks
† meble i wyposażenie biurowe
† inne zasoby: ..........................................................................................................................
 
 
 
 
 
Organizacja w 2004 roku:
Akcje/projekty realizowane w 2004 r. (tytuł, cel, odbiorcy, krótki opis):
 
 
 
Partnerzy z sektora pozarządowego w projektach z 2004 r.
Partnerzy z sektora publicznego w projektach z 2004 r.
Liczba osób aktywnie włączających się w projekty organizacji?
Czy organizacja współpracuje z grupami nieformalnymi
nie tak, jakimi? .........................................................
Finanse - otrzymane granty / dotacje (w PLN), prosimy wymienić ważniejsze podmioty
Finanse - pozyskane środki z funduszy unijnych, prosimy wymienić programy (w PLN):
Finanse - składki członkowskie (w PLN):
Finanse - sponsorzy prywatni, biznesowi i inni (w PLN):
Obecność organizacji w prasie:
Własna, stała rubryka, gdzie? ..................................................................................
Nieregularne informacje, gdzie? ..................................................................................
Brak obecności w prasie
Inna obecność w środkach masowego przekazu?
Nie
Tak, jaka ?.........................................................................
Wydanie plakatów, ulotek itp.
Nie
Tak, na potrzeby przedsięwzięć ..................................................................................
Obecność w bazie danych klon / jawor?
Nie Tak
Ważniejsze plany na najbliższe 2 lata:
Jakie problemy napotyka Państwa organizacja w swej pracy?
 • Trudności w zdobywaniu funduszy i sprzętu
 • Skomplikowane przepisy dot. organizacji pozarządowych
 • Trudności w przygotowywaniu wniosków o dotacje
 • Konkurencja ze strony innych organizacji
 • Nadmierna kontrola ze strony administracji publicznej
 • Utrudniony dostęp do środków masowego przekazu
 • Brak osób gotowych bezinteresownie włączyć się w działalność organizacji
 • Nadmierna biurokracja administracji publicznej
 • Brak dostępu do ważnych dla organizacji informacji
 • Brak współpracy lub konflikty ze strony innych organizacji
 • Odchodzenie członków Organizacji
 • Brak lokalu lub miejsca regularnego spotykania się członków i sympatyków
 • Inne, jakie? ……………………………………………………………
Jak oceniają Państwo:
Sytuację finansową Państwa organizacji:
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
Stan i poziom wyposażenia Państwa organizacji
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
 
Zdolność Państwa organizacji do pozyskiwania funduszy unijnych
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
 
Poziom współpracy pomiędzy Państwa organizacją a instytucjami gminy
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
Poziom współpracy innych organizacji a instytucjami gminy
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
 
Poziom współpracy Państwa organizacji z innymi organizacjami
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
 
Zdolność Państwa organizacji do konkurowania z innymi organizacjami o środki gminne
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
Zdolność Państwa organizacji do promocji własnej działalności w mediach
b. dobrze dobrze średnio źle b. źle
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikowanie, udostępnianie zamieszczonych informacji niniejszej Karcie w ramach tworzonej Mapy Aktywności Gminy Mosina.
Ankietę wypełniono w dniu: ..............................
przez / imię i nazwisko / .........................
..........................................
podpis, pieczątka organizacji

Zarządzenie nr 77/2006 z 21 listopada 2005 r.

Zarządzanie Nr 77/05
BURMISTRZA GMINY MOSINA
Z dnia 21 listopada 2005 r.
 
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 1 ust 1, § 2 ust.1, § 4 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. Nr 82, poz 743) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
"Skład, łamanie, druk i dostawę bezpłatnego czasopisma Gminy Mosina -Merkuriusz Mosiński" w roku 2006" w składzie:
 
1. - Jerzy Wroński - przewodniczący
2. - Maria Chodorowska - członek
3. - Adam Ejchorst - członek
4. - Bartłomiej Kmieć - członek
 
§ 2
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrznej Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
§ 3
 1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
 2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Zarządzenie nr 76/2005 z 21 listopada 2005 r.

Zarządzenie nr 76/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie przystąpienia do konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości
Kubalin – przysiółek.

 

Na podstawie § 6 uchwały nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 151, poz. 4145) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się, że konsultacje w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Kubalin – przysiółek na Kubalin – osada zostaną przeprowadzone w dniu 1 grudnia 2005 r.

 

§ 2.

 1. Postanawia się, że konsultacje przeprowadzone zostaną w formie indywidualnego zbierania podpisów mieszkańców przez Sołtysa Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna na liście zawierającej: pytanie w brzmieniu: “Czy Pan/i jest za zmianą urzędowej nazwy miejscowości Kubalin – przysiółek na Kubalin – osada?”, nazwisko i imię, adres, nr PESEL oraz podpis mieszkańca pod odpowiedzią twierdzącą o brzmieniu “tak” lub przeczącą o brzmieniu “nie” na wyżej wymienione pytanie, pieczęć Burmistrza Gminy Mosina.
 2. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie w miejscowości Kubalin i w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone co najmniej 18 lat.

 

§ 3.

Po zakończeniu konsultacji, analizy ich wyników dokona Sekretarz Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, w Sołectwie Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, w Sołectwie Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Zarządzenie nr 75/2005 z 21 listopada 2005 r.

Zarządzenie nr 75/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie przystąpienia do konsultacji w sprawie zmiany obowiązującej,
określonej w wykazie urzędowych nazw miejscowości,
pisowni nazwy “Stare Dymaczewo” na “Dymaczewo Stare”.

 

Na podstawie § 6 uchwały nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 151, poz. 4145) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się, że konsultacje w sprawie zmiany obowiązującej, określonej w wykazie urzędowych nazw miejscowości, pisowni nazwy “Stare Dymaczewo” na “Dymaczewo Stare” zostaną przeprowadzone w dniach od 5 do 8 grudnia 2005 r.

 

§ 2.

 1. Postanawia się, że konsultacje przeprowadzone zostaną w formie indywidualnego zbierania podpisów mieszkańców przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Stare na listach zawierających: pytanie w brzmieniu: “Czy Pan/i jest za zmianą obowiązującej, określonej w wykazie urzędowych nazw miejscowości, pisowni nazwy “Stare Dymaczewo” na “Dymaczewo Stare”?”, nazwisko i imię, adres, nr PESEL oraz podpis mieszkańca pod odpowiedzią twierdzącą o brzmieniu “tak” lub przeczącą o brzmieniu “nie” na wyżej wymienione pytanie, pieczęć Burmistrza Gminy Mosina.
 2. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie Sołectwa Dymaczewo Stare i w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone co najmniej 18 lat.

 

§ 3.

Po zakończeniu konsultacji, analizy ich wyników dokona Sekretarz Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, w Sołectwie Dymaczewo Stare w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, w Sołectwie Dymaczewo Stare w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Zarządzenie nr 74/2005 z 21 listopada 2005 r.

Zarządzenie nr 74/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie przystąpienia do konsultacji w sprawie zmiany obowiązującej,
określonej w wykazie urzędowych nazw miejscowości,
pisowni nazwy “Nowe Dymaczewo” na “Dymaczewo Nowe”.

 

Na podstawie § 6 uchwały nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 151, poz. 4145) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się, że konsultacje w sprawie zmiany obowiązującej, określonej w wykazie urzędowych nazw miejscowości, pisowni nazwy “Nowe Dymaczewo” na “Dymaczewo Nowe” zostaną przeprowadzone w dniu 5 grudnia 2005 r.

 

§ 2.

 1. Postanawia się, że konsultacje przeprowadzone zostaną w formie indywidualnego zbierania podpisów mieszkańców przez Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Dymaczewo Nowe na listach zawierających: pytanie w brzmieniu: “Czy Pan/i jest za zmianą obowiązującej, określonej w wykazie urzędowych nazw miejscowości, pisowni nazwy “Nowe Dymaczewo” na “Dymaczewo Nowe”?”, nazwisko i imię, adres, nr PESEL oraz podpis mieszkańca pod odpowiedzią twierdzącą o brzmieniu “tak” lub przeczącą o brzmieniu “nie” na wyżej wymienione pytanie, pieczęć Burmistrza Gminy Mosina.
 2. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie Sołectwa Dymaczewo Nowe i w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone co najmniej 18 lat.

 

§ 3.

Po zakończeniu konsultacji, analizy ich wyników dokona Sekretarz Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie ich treści na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, w Sołectwie Dymaczewo Nowe w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, w Sołectwie Dymaczewo Nowe w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Zarządzenie nr 73/2005 z 17 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr 73/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 listopada 2005 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zarządzam, co następuje:
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę na “Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Mosinie w roku 2006, zwaną dalej komisją.
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Jerzego Wrońskiego,
2. Marię Chodorowską,
3. Adama Ejchorsta,
4. Aleksandrę Tuliszkę,
5. Magdalenę Bączyk.
 
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Jerzego Wrońskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Bączyk jako sekretarza komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 72/2005 z 2 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr 72/05
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 listopada 2005 r.
 
 
 
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Mosinie 
i nieodpłatne przekazanie części budynku.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu uchwały nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.
zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze bezprzetargowej, nieruchomość gruntową położoną w Mosinie  przy ul. Czereśniowej,  na rzecz ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Września ul. Witkowska 5  62-300 Września, opisana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2.
 
Przekazać nieodpłatnie część budynku położonego na działkach wymienionych w załączniku nr 1  niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
 
Wykaz o którym  mowa w § 1.   podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 5.
                                   
                                     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik do zarządzenia Nr 72/05
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
                                                                 z dnia 2 listopada 2005 r.
                                                                 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu
 
 
 
WYKAZ
 
nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 
 
Miejscowość: MOSINA
 
 
Działka                            powierzchnia                   Nr księgi wieczystej                    Wartość
                                                                                 Sądu Rejonowego w Śremie
 
 
1003/5                                   26 m²                              KW 28258                              1.547,00 zł
1004/5                                     5 m²                              KW 28258                                 298,00 zł
                                             ----------                                                                          -------------
                                 łącznie:  31 m²                                                                            1.845,00 zł
 
 
 
Pierwsza opłata wynosi  25% wartości :                                                                        461,25 zł
 
Opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego wynosi 1% :                                           18,45 zł
 

Zarzadzenie nr 71/2005 z 15 listopada 2005 r.

Zarządzenie nr 71/ 05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 listopada 2005r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 25 ust.4 i art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :
 
§ 1
Burmistrz Gminy w oparciu o Roczny Program współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu :
 1. Pomocy społecznej,
 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
 3. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 4. Działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy,
 5. Ekologii, ochrony środowiska i przyrody,
 6. Edukacji publicznej i wychowania.
§ 2
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursami.
 
§ 3
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 71/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 listopada 2005 r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
Na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.), art. 25 ust.4 i art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLVIII/375/05 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006,
 
Burmistrz Gminy Mosina :
Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w podanym obszarze w roku 2006
1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
40 000 zł.
2. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej
40 000 zł.
3. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
180 000 zł.
4. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
15 000 zł.
5. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody
15 000 zł.
6. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania.
10 000 zł.
 
 
 1. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.
 2. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 %. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
 3.  
 4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
 5.  
 6. Okres realizacji zadań w poszczególnych obszarach, w których zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 i kończy się nie później niż 31 grudnia 2006 roku.
 7.  
 8. Oferty zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących kryteriów :
 1. kryteria formalne
 2. merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 4. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 5. ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
 1. Termin składania ofert upływa z dniem 16 grudnia 2005 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.
 2. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz.1891).
 3. W przypadku składania oferty na realizację zadania w obszarze pomoc społeczna oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 w sprawie wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427).
 4. Do oferty należy dołączyć :
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
 • aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu np. statut
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
 1. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2004 i 2005.
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2004 rok
2005 rok
1.
Wspieranie profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia
75 000 zł.
-
2.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
124 000 zł.
121 580 zł.
3.
Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwo
8 000 zł.
80 786 zł.
4.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
-
23 085 zł.
5.
Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
-
2 500 zł.
6.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
-
7 500 zł.
7.
Pomocy społecznej
-
5 520 zł.
Z kwoty 240 971 zł. w roku 2005 przekazano podległym jednostkom organizacyjnym kwotę 7 140 zł.
 
 
 
  
OGŁOSZENIE O II ETAPIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Na podstawie art.11 ust.1 pkt 1, ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXIX/239/04 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza II etap Otwartego Konkursu Ofert w 2005 r.
 
1. Celem II etapu Otwartego Konkursu Ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz projektów krótkotermi nowych w ramach zadań realizowanych w II półroczu 2005 roku w zakresie :
 • wspomagania działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • organizacji wolnego czasu i aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • wspierania inicjatyw z zakresu ochrony środowiska,
 • wspierania społecznych, lokalnych inicjatyw kulturalnych,
 • wspierania przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w II półroczu 2005 roku wynosi 152.710,00 zł. Organizacja składająca ofertę na realizacje zadania zobowiązana jest, wykazać się wkładem własnym w wysokości co najmniej 20 %. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną przeznaczone na realizacje zadania publicznego. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadań wymienionych w pkt. 1, a także termin i tryb oceny ofert określa Zarządzenie Nr 52/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 3. Realizacja zadań, na które został ogłoszony II etap Otwartego Konkursu Ofert musi nastąpić do końca 2005 roku.
 4. Projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane wg następujących kryteriów :
 • merytoryczna wartość projektu, w tym zasoby kadrowe i przygotowanie specjalistyczne osób odpowiedzialnych za realizację projektu,
 • zasoby lokalowe, techniczne i finansowe oferenta,
 • koszty projektu (struktura wydatków, wielkość wkładu własnego, udział innych źródeł finansowania),
 • perspektywa kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego dalszego finansowania,
 • dotychczasowe doświadczenie i dokonania oferenta.
 1. Termin składania ofert na realizację zadań wymienionych w pkt. 1 upływa z dniem 16 maja 2004 r. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy Pl. 20 Października 1 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta i nazwy zadania, którego dotyczy oferta.
 2. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę Mosina w roku 2004 i 2005.
 3. L.p.
  Rodzaj zadania
  Wysokość przekazanych środków
  2004 rok
  I półrocze 2005 roku
  1.
  Wspierania profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia
  75 000,00 zł.
  -
  2.
  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  124 000,00 zł.
  119 580,00 zł.
  3.
  Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwo
  8 000,00 zł.
  7 790,00 zł.
  4.
  Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  -
  4 400,00 zł.
  5.
  Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  -
  2 500,00 zł.
  6.
  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  -
  7 500,00 zł.
  7.
  Opieki
  społecznej
  -
  5 520,00 zł.
  Z kwoty 147 290,00 zł. w I półroczu 2005 roku Urząd Miejski w Mosinie przekazał podległym jednostkom organizacyjnym kwotę 2 740,00 zł.
 4. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891). Załącznikami do każdej oferty są :
 • aktualny, oryginalny dokument potwierdzający prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu (ważny 3 miesiące od daty wystawienia ), np. wypis z KRS,
 • aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu np. statut,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
 • bilans lub sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy lub wyciąg z konta bankowego (stan na 14 dni przed złożeniem oferty).
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
Formularze ofert są dostępne na stronie internetowej www.mosina.pl

Zarządzenie nr 70/2005 z 14 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr 70/05
Burmistrza Gminy Mosina
Z dnia 14 listopada 2005 r.
 
w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2006.
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:
 
§ 1.
Projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2006 w brzmieniu ustalonym w załącznikach.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załączniki:
 
 1. Załącznik nr 1 - dochody budżetu
 2. Załącznik nr 2 - wydatki budżetu
 3. Załącznik nr 3 - źródła pokrycia deficytu
 4. Załącznik nr 4 - plan przychodów i rozchodów dochodów własnych
 5. Załącznik nr 5 - dotacje celowe
 6. Załącznik nr 6 - wykaz inwestycji
 7. Załącznik nr 7 - plan przychodów i wydatków GFOŚiGW
 8. Załącznik nr 8 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
 9. Załącznik nr 9 - zestawienie wydatków bieżących i majątkowych
 10. Załącznik nr 10 - wieloletni plan inwestycyjny
 11. Informacja o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie nr 68/2005 z 8 listopada 2005 r.

Zarządzenie  Nr 68/05
z dnia 8 listopada 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2005r. Nr XLVIII/373/05 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej i udzielenia bonifikaty od ceny przy sprzedaży nieruchomości zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej za cenę brutto w wysokości 125.738,00 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych) na rzecz Fundacji HABITAT for Humanity Poznań z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sytkowskiej 13 nieruchomość gruntową przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe, położoną w Mosinie przy ul. Łaziennej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki:
1.    nr 1685/5 obr. Mosina, o powierzchni 394 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25.522 jako własność Gminy Mosina,
2.    nr 1686/7 obr. Mosina, o powierzchni 3837 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 28.891 jako własność Gminy Mosina.
 
§ 2.
Udziela się 80% bonifikaty od ceny określonej w § 1.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 

Zarządzenie nr 66/2005 z 14 października 2005 r.

Zarządzenie Nr 66/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 października 2005 r.
 
 
 
 
w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej  do przeprowadzenia  przetargu na wybór wykonawcy operatów szacunkowych nieruchomości  stanowiących własność Gminy Mosina.
 
 
 
Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
 
 
wyznaczam:
 
§ 1.
 
Przewodniczącego  oraz członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina w następującym składzie:
 
1. Jerzy Wroński              - Przewodniczący Komisji
2. Stanisław Dębiec          - członek
3. Wojciech Górny           - członek
4. Barbara Małecka          - członek
5. Elżbieta Kaczmarek     - członek
6. Elżbieta Jędrzejczak     - członek
7. Miłosz Sura                  - członek 
 
 
 
§ 2.
 
1.    Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania, uczestnicząc w całym procesie przetargowym.
2.     Komisja przetargowa nie może przystąpić do procedury wyboru w składzie nie mniejszym  niż trzy osoby.
 

Zarządzenie nr 65/2005 z 2 listopada 2005 r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych osobowych

Zarządzenie nr 63/2005 z 28 października 2005 r.

Zarządzenie Nr 63/2005
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 października 2005 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2005.
 
Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały nr XXXV/302/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
Rada Miejska w Mosinie uchwałą nr XXXV/302/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. upoważniła Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie jednego działu, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji przedmiotowych i podmiotowych.
Mając na uwadze prawidłową realizacje budżetu za rok 2005, Burmistrz Gminy Mosina skorzystał z powyższego upoważnienia i dokonano wymaganych przeniesień w planie wydatków.

Zarządzenie nr 62/2005 z 21 października 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 62 / 2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 października 2005 r.
 
w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Mosinie
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 64 ust.1 pkt 1 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 lutego 2005 r., zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Określa się sposób udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Mosinie zgodnie z zasadami i trybem określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2
 
Kierowników referatów zobowiązuje się do koordynowania i czuwania nad realizacją procedury wynikającej z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz zarządzenia w ramach kierowanego referatu.
 
§ 3
 
Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych zaleca się ustalenie zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu kierowanej przez siebie jednostki, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów Urzędu.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 62/2005
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 października 2005 r.
 
 
Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
§ 1
 
Informacje publiczne, o których mowa w art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwanej w dalej ustawą, będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Mosinie są udostępniane osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 
§ 2
 
Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:
 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.);
 2. referacie - należy przez to rozumieć referaty Urzędu Miejskiego w Mosinie, samodzielne stanowiska pracy funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Urzędu oraz równorzędne komórki organizacyjne o innej nazwie.
§ 3
 
Udostępnienie informacji publicznej w Urzędzie następuje poprzez:
 1. prowadzenie i aktualizowanie stron informacyjnych Urzędu w sieci teleinformatycznej, w tym strony "Biuletyn Informacji Publicznej";
 2. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu;
 3. umożliwienie wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej w Mosinie i Komisji Rady;
 4. umożliwienie wglądu w dokumenty oraz ich kopiowanie i przenoszenie na powszechnie stosowane nośniki informatyczne.
Obowiązek udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1pkt 4, spoczywa na następujących referatach Urzędu:
 1. Biurze Rady Miejskiej - w odniesieniu do uchwał Rady, protokołów z sesji Rady, protokołów z posiedzeń stałych i doraźnych komisji Rady, wniosków i ustaleń tych komisji.
 2. Referacie Organizacyjnym - w odniesieniu do zarządzeń i innych aktów prawnych Burmistrza;
 3. referatach prowadzących sprawy - w odniesieniu do dokumentów, które tych spraw dotyczą.
Biuro Obsługi Interesanta informuje o miejscach, formie i warunkach udostępniania informacji publicznej w Urzędzie.
§ 4
 1. Informacja publiczna, która nie jest dostępna w sposób określony w § 3 ust.1, albo która ze względu na swój charakter nie może być udostępniona niezwłocznie - jest udostępniana na pisemny wniosek.
 2. Złożenie pisemnego wniosku powoduje wszczęcie sprawy administracyjnej ewidencjonowanej w spisie spraw pod symbolem klasyfikacyjnym 06220 i hasłem klasyfikacyjnym “Polityka informacyjna w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej", kategoria archiwalna w komórce macierzystej- BE-5, w innych komórkach- Bc.
 3. Referaty zobowiązane są do przedstawienia Burmistrzowi rocznego sprawozdania określającego ilość i sposób załatwienia wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 4. W sprawach o udostępnienie informacji publicznej na wniosek, referaty Urzędu stosują tryb postępowania przewidziany w ustawie oraz w Kodeksie postępowania administracyjnego.
§ 5
 1. Na żądanie wnioskodawcy informację publiczną można udostępnić także na elektronicznym nośniku danych, o ile Urząd dysponuje techniczną możliwością takiego udostępnienia, a wnioskodawca zapewni we własnym zakresie nośnik danych lub dostęp do niego.
 2. O konieczności zapewnienia informatycznego nośnika danych bądź o braku możliwości określonego sposobu udostępnienia, referat uprzedza wnioskodawcę.
§ 6
 1. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej wynikają z przepisów prawa.
 2. Projekt pisemnej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, a także pisemny projekt decyzji administracyjnej o odmowie jej udostępnienia, ze wskazaniem przepisu stanowiącego podstawę tej odmowy, przygotowany jest przez właściwy referat i każdorazowo przedstawiany do akceptacji Burmistrzowi w terminie nie przekraczającym 4 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku. W uzasadnionych przypadkach odmowa może być uzgodniona z prawnikiem Urzędu, i w takim przypadku termin do przedstawienia projektu decyzji odmownej nie może przekroczyć 7 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.
 3. Burmistrz podejmuje stosowną decyzję w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpłynięcia wniosku, po uzgodnieniu z asystentem d.s. obsługi mediów, a w uzasadnionych przypadkach lub na wniosek, z prawnikiem Urzędu.
 4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona, albo decyzja o odmowie jej udostępnienia nie może być wydana w terminie określonym w ust. 3 (14 dni), właściwy referat przygotowuje do akceptacji Burmistrza projekt powiadomienia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim ustosunkuje się do wniosku o udostępnienie informacji publicznej, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Termin przedstawienia Burmistrzowi projektu powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie może przekroczyć 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
§ 8
 
Wgląd do akt indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, prowadzonych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, przysługuje stronom oraz organom w wymienionym Kodeksie (organizacjom społecznym dopuszczonym do udziału w postępowaniu na prawach strony, prokuratorowi).
 
§ 9
 
Informacje będące w posiadaniu Urzędu udostępniane są organom kontroli zewnętrznej, organom ścigania, stosownie do przepisów regulujących kompetencje tych organów i sposób wykonywania powierzonych im zadań.

Zarządzenie nr 60/2005 z 10 października 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 60 /2005/
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 10 października 2005 r.

 w sprawie zadań i kompetencji Burmistrza Gminy Mosina, powierzenia określonych spraw Gminy Mosina zastępcom Burmistrza Gminy Mosina i Sekretarzowi Gminy Mosina oraz zakresu zadań Skarbnika Gminy Mosina.

 
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań i kompetencji należących do Burmistrza jako organu wykonawczego gminy, powierza się prowadzenie w imieniu Burmistrza spraw określonych w załączniku do zarządzenia, zastępcom Burmistrza i Sekretarzowi oraz ustala się zakres zadań Skarbnika.
 
§ 2
 
 1. Zastępcy Burmistrza i Sekretarz wykonują zadania, o których mowa w § 1, a w szczególności podejmują decyzje i podpisują pisma stosując odpowiednio postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie
 2. Zakres umocowania zastępców Burmistrza i Sekretarza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy, a także do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, wynika z udzielonych odrębnie pełnomocnictw i upoważnień.
 3. Zastępcy Burmistrza i Sekretarz okresowo informują Burmistrza o wykonaniu powierzonych im zadań.
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi oraz kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
załącznik
do zarządzenia Nr 60
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 października 2005 r.
 
 
ZADANIA I KOMPETENCJE
BURMISTRZA, ZASTĘPCÓW BURMISTRZA,
SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY MOSINA
 
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina Pani Zofia Springer realizuje następujące zadania:
 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
 2. sprawowanie ogólnego nadzoru nad organizacją pracy i realizacją zadań powierzonych Urzędowi;
 3. informowanie mieszkańców o założeniach projektów uchwał i budżetu, kierunkach polityki społeczno - gospodarczej Gminy i wykorzystaniu środków budżetowych;
 4. przygotowywanie projektów uchwał Rady i określanie sposobów ich realizacji;
 5. prowadzenie spraw z zakresu zwykłego zarządu majątkiem;
 6. gospodarowanie mieniem komunalnym;
 7. przygotowywanie i wykonywanie budżetu;
 8. wytyczanie kierunków polityki osobowej w Urzędzie;
 9. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec Zastępców Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza oraz pozostałych pracowników Urzędu;
 10. zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Urzędu;
 11. koordynowanie działalności referatów;
 12. udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem będącym w ich posiadaniu;
 13. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy lub Urzędu;
 14. przedkładanie Wojewodzie uchwał organów Gminy i innych aktów prawnych wynikających z przepisów szczególnych;
 15. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych oraz uchwał dotyczących udzielenia Burmistrzowi absolutorium;
 16. przedkładanie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności finansowej Gminy;
 17. przedkładanie Radzie Miejskiej kandydatów na stanowiska Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy;
 18. podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy;
 19. zapewnianie opracowania planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 20. zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych;
 21. nadzór nad prawidłowością zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, udzielanych przez Urząd oraz gminne jednostki organizacyjne;
 22. wykonywanie innych zadań, zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, uchwały Rady oraz postanowienia obowiązujących regulaminów.
Burmistrz nadzoruje pracę:
 1. Audytora Wewnętrznego;
 2. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 3. Radcy Prawnego;
 4. Asystenta ds. Mediów.
§ 2
 
Do zakresu zadań I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina do spraw bezpieczeństwa, oświaty, działalności gospodarczej, ochrony zdrowia, spraw obywatelskich oraz obrony cywilnej Pana Stanisława Dębca należy prowadzenie spraw:
 1. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
 2. i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 3. w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania klęskom żywiołowym;
 4. obrony cywilnej i spraw obronnych;
 5. opieki zdrowotnej;
 6. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 7. pomocy społecznej i funkcjonowania jednostek pomocy społecznej;
 8. problematyki osób niepełnosprawnych;
 9. współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych;
 10. oświaty i wychowania dzieci i młodzieży;
 11. funkcjonowania gminnych placówek, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 12. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;
 13. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 14. nadzoru nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej, dokumentów tożsamości, zbiórek i zgromadzeń publicznych, zmian imion i nazwisk, obywatelstwa, powszechnego obowiązku obrony;
 15. nadzoru nad ewidencją zdarzeń stanu cywilnego;
 16. innych powierzonych przepisami i ustaleniami wewnętrznymi.
Pan Stanisław Dębiec współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miejskiej w Mosinie:
 1. Komisją Edukacji, Kultury i Sportu;
 2. Komisją Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
 3. Komisją Ochrony zdrowia i Pomocy Społecznej;
 4. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej.
Pan Stanisław Dębiec nadzoruje pracę :
 1. Referatu Gotowości Cywilnej, Spraw Wojskowych i Obronnych;
 2. Referatu Spraw Obywatelskich;
 3. Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia;
 4. Referatu Oświaty;
 5. Straży Miejskiej;
 6. Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej;
 7. Urzędu Stanu Cywilnego.
Pan Stanisław Dębiec nadzoruje również pracę gminnych jednostek organizacyjnych, takich jak: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna, a także szkoły i przedszkola oraz jednostek pomocniczych Gminy, takich jak sołectwa i osiedla.
 
§ 3
 
Do zakresu zadań II Zastępcy Burmistrza do spraw inwestycji, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz ładu przestrzennego Gminy Mosina Pana Jerzego Wrońskiego należy prowadzenie spraw:
 1. opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Gminy oraz ich realizacji;
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 3. inwestycji inżynierskich;
 4. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 5. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 6. zieleni gminnej i zadrzewień;
 7. inwestycji z udziałem ludności;
 8. nadzoru nad funkcjonowaniem służb komunalnych;
 9. gospodarki rolnej;
 10. związanych ze schroniskiem dla zwierząt;
 11. cmentarzy gminnych ;
 12. wynikających z udziału Gminy w spółce "AQUANET" S.A.;
 13. opracowywania wniosków o dofinansowanie, dotacje i pożyczki z funduszy ochrony środowiska, Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na remonty i inwestycje;
 14. przyjmowania i przekazywania informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie;
 15. z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej;
 16. koordynacji działań związanych z zarządzaniem Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 17. pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na projekty obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
 18. gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;
 19. inwentaryzacji mienia komunalnego;
 20. ewidencji spółek z udziałem Gminy;
 21. związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy;
 22. nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przekazanego Gminie w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych.
 23. wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych;
 24. innych powierzonych przepisami i ustaleniami wewnętrznymi.
Pan Jerzy Wroński współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miejskiej w Mosinie:
 1. Komisją Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
 2. Komisją Inwestycji, Mienia komunalnego i Ładu Przestrzennego;
Pan Jerzy Wroński nadzoruje prace:
 1. Referatu Inwestycji;
 2. Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa;
 3. Referatu Geodezji i Nieruchomości;
 4. Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Pan Jerzy Wroński nadzoruje również pracę gminnej jednostki organizacyjnej:
Zakładu Usług Komunalnych.
 
§ 4
 
Do zakresu zadań Sekretarza Gminy Mosina Pani Marii Chodorowskiej należy prowadzenie spraw: 
 1. dotyczących kształtowania struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Urzędu;
 2. wdrażania nowoczesnych metod organizacji pracy i zarządzania zasobami osobowymi;
 3. realizowania pod kierunkiem Burmistrza polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;
 4. kształtowania sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienia właściwego obiegu informacji;
 5. czuwania nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, przestrzegania jednolitych zasad oraz respektowania obowiązujących terminów załatwiania spraw;
 6. zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie;
 7. zapewnienia warunków organizacyjnych i materialno - technicznych dla działalności Urzędu, obejmującej także zadania promocji Gminy i działania z zakresu komunikacji społecznej;
 8. rozwijania i koordynowania procesu informatyzacji Urzędu;
 9. przyjmowania ustnych oświadczeń woli spadkodawców.
 10. realizacji umowy serwisu brokerskiego;
 11. innych, powierzonych Sekretarzowi, odrębnymi przepisami wewnętrznymi.
Pani Maria Chodorowska nadzoruje prace:
 1. Referatu Organizacyjnego;
 2. Zespołu Informatyków;
 3. Biura Rady Miejskiej;
 4. Biura Obsługi Interesantów;
 5. Biura do spraw Promocji i Komunikacji Społecznej.
 § 5
 
Do zakresu zadań Skarbnika Gminy Pani Ewy Marciniak należy prowadzenie spraw:
 1. w zakresie gospodarki finansowej Gminy;
 2. zapewnienia realizacji polityki finansowej Gminy;
 3. nadzorowania prac dotyczących przygotowania i realizacji budżetu Gminy, zapewnienia bieżącej kontroli jego wykonania;
 4. zapewnienia prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
 5. wykonywania powierzonych przez Burmistrza obowiązków głównego księgowego Urzędu;
 6. kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, udzielania innym osobom upoważnień do wykonywania kontrasygnaty;
 7. sprawowania nadzoru nad służbami finansowymi Urzędu;
 8. kierowania pracą referatu finansowo - budżetowego;
 9. podejmowania przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy;
 10. wymiaru i egzekucji podatków i opłat lokalnych;
 11. wykonywania innych zadań określonych w przepisach szczególnych.
 
Pani Ewa Marciniak współpracuje z Komisją Budżetu i Finansów.
 
Pani Ewa Marciniak nadzoruje prace: - Referatu Finansowo - Budżetowego.

Zarządzenie nr 59/2005 z 10 października 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2005/
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 10 października 2005 r.
 
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 17/2005 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 marca 2005 dotyczącego zadań i kompetencji Burmistrza Gminy Mosina, powierzenia określonych spraw Gminy Mosina zastępcom Burmistrza Gminy Mosina i Sekretarzowi Gminy Mosina oraz zakresu zadań Skarbnika Gminy Mosina.
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Traci moc zarządzenie nr 17/2005 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 marca 2005 dotyczące zadań i kompetencji Burmistrza Gminy Mosina, powierzenia określonych spraw Gminy Mosina zastępcom Burmistrza Gminy Mosina i Sekretarzowi Gminy Mosina oraz zakresu zadań Skarbnika Gminy Mosina.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi oraz kierownikowi Referatu Organizacyjnego.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 57/2005 z 3 października 2005 r.

Zarządzenie  Nr 57/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 października 2005r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Zgodnie  z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
 
zarządzam:
 
§ 1.
 
Powołanie Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina:
1.    Jerzy Wroński               -  Przewodniczący Komisji  
2.    Stanisław Dębiec          -  członek
3.    Wojciech Górny           -  członek
4.    Barbara Małecka          -  członek
5.    Elżbieta Kaczmarek     -  członek
6.    Elżbieta Jędrzejczak     -  członek
7.    Miłosz Sura                  -  członek
 
§ 2.
 
1. Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania, uczestnicząc
    aktywnie w całym procesie przetargowym.
2. Komisja przetargowa pracuje w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji
    Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
3. Komisja przetargowa nie może przystąpić do procedury wyboru w składzie
    mniejszym niż trzy osoby.
 
 
 

Zarządzenie nr 56/2005 z 29 września 2005 r.

Zarządzenie nr 56/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia
29 września 2005 r.

w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 4 w Mosinie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Osiedla Nr 4 w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/213/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/58/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 4 w Mosinie odbędą się w dniu 2 października 2005 r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 75.

§ 2.

Porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mosinie jest następujący:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
 5. Zamknięcie listy zgłoszeń.
 6. Głosowanie.
 7. Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.
 8. Zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla kandydatów na członków Zarządu Osiedla.
 9. Głosowanie.
 10. Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.
 11. Zakończenie Zebrania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Osiedla.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zarządzenie nr 55/2005 z 26 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 26 września 2005r.
 
w sprawie powołania II Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 26a. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§1
 
Z dniem 26 września 2005 roku powołuję Pana Jerzego Wrońskiego na stanowisko II Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie nr 54/2005 z 8 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 54 / 05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 września 2005 r.
 
  
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach ul. Poznańska 78 61-160 Poznań
 
Na postawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach w składzie:
 
 1. Stanisław Józef Dębiec - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 2. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 3. Tomasz Żak - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
 4. Małgorzata Kubiak - Gajowiecka - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
 5. Aleksandra Rychlewska - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
 6. Alicja Trybus - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
 7. Anna Kotarska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
 8. Teresa Noculak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
 9. Iwona Trąbka - Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
  im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
 10. Dorota Nyćkowiak - Rybarczyk - przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach,
 11. Grażyna Hipś - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.
§ 2.
 
Spośród członków Komisji Konkursowej, o której mowa w § 1 Zarządzenia wyznaczam Stanisława Józefa Dębca jako przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 53/2005 z 8 września 2005 r.

Zarządzenie  Nr 53/05
z dnia 8 września 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca  2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu grunt położony w Mosinie , opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
  
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 53/05
z dnia 8 września 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                       w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
 
W Y K A Z
 
działki przeznaczonej  do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr  38886  jako własność Gminy Mosina
 
    Nr działki                       Położenie                      Powierzchnia                     Cena
 
     2033/4              Mosina, rej. ul. Sowinieckiej         77 m²                       6.212,24
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 grudnia 2004r. Nr PP 7331/56-CP/2004, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego działka o nr ewid. 2033/4  przeznaczona jest pod budowę trafostacji.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
 2    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie nr 52/2005 z 8 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 52/05
z dnia 8 września 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 52/05
z dnia 8 września 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 30.281 jako własność Gminy Mosina.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń
Nr działki
Położenie
Powierzchnia
Cena netto
155
Dymaczewo Stare ul. Bajera
5700 m²
110.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 maja 2005r. Nr PP.MS.73340-17/05 dot. ustalenia warunków zabudowy, działka nr 155 obr. Dymaczewo Stare przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   
 

Zarządzenie nr 51/2005 z 1 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 51/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 września 2005 r.
 
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Odwołuję ze składu Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr 44/05 z dnia 19.08.2005 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania: Budowa szkoły podstawowej w Mosinie - I etap", Przewodniczącego Komisji Przetargowej Pana Bogdana Robakowskiego.
 
§ 2
 
Powołuję na Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania: Budowa szkoły podstawowej w Mosinie - I etap", Pana Stanisława Dębca.
 
§ 3
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpocznie pracę z dniem powołania.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie nr 50/2005 z 1 września 2005 r.

Zarządzenie  Nr 50/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 września 2005r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Zgodnie  z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
 
zarządzam:
 
§ 1.
 
Powołanie Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina;
1.    Stanisław Dębiec          -  Przewodniczący Komisji
2.    Wojciech Górny           -  członek
3.    Barbara Małecka          -  członek
4.    Elżbieta Kaczmarek     -  członek
5.    Elżbieta Jędrzejczak     -  członek
6.    Miłosz Sura                  -  członek
 
§ 2.
 
1. Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania, uczestnicząc
    aktywnie w całym procesie przetargowym.
2. Komisja przetargowa pracuje w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji
    Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
3. Komisja przetargowa nie może przystąpić do procedury wyboru w składzie
    mniejszym niż trzy osoby.

Zarządzenie nr 49/2005 z 1 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 49 / 05
 
BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 01.09.2005r.
 
W sprawie : zmian w Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie §1 ust 1 , §2 ust.1 , §4 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz.U. Nr 82, poz.743 ) zarządzam co następuje :
 
§ 1
 
1.Odwołuję ze składu Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem Burmistrza Gminy Nr 36 z dnia 26.07.2005r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: WYKONANIE KONSTRUKCJI TRYBUNY TRZYRZĘDOWEJ SCHODKOWEJ BETONOWEJ Z ZAMONTOWANIEM SIEDZISK Z PCW , SCHODAMI WEJŚCIOWYMI , CHODNIKIEM ORAZ WYKONANIE ZIEMNEJ SKARPY Z TYŁU TRYBUN Przewodniczącego Komisji Przetargowej Pana Bogdana Robakowskiego
 
2. Powołuję na Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: WYKONANIE KONSTRUKCJI TRYBUNY TRZYRZĘDOWEJ SCHODKOWEJ BETONOWEJ Z ZAMONTOWANIEM SIEDZISK Z PCW , SCHODAMI WEJŚCIOWYMI , CHODNIKIEM ORAZ WYKONANIE ZIEMNEJ SKARPY Z TYŁU TRYBUN członka Komisji Pana Stanisława Dębca
 
§2
 
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
§3
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpocznie pracę z dniem powołania.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
 

Zarządzenie nr 48/2005 z 1 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 48/05
 
BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 01.09.2005r.
 
W sprawie : zmian w Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie §1 ust 1 , §2 ust.1 , §4 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz.U. Nr 82, poz.743 ) zarządzam co następuje :
 
§ 1
 
1.Odwołuję ze składu Komisji Przetargowej, powołanej Zarządzeniem Burmistrza Gminy Nr 38 z dnia 28.07.2005r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "PROJEKT SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT " Przewodniczącego Komisji Przetargowej Pana Bogdana Robakowskiego
 
2. Powołuję na Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "PROJEKT SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT " członka Komisji Pana Stanisława Dębca
 
§2
 
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
§3
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpocznie pracę z dniem powołania.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
 

Zarządzenie nr 47/2005 z 31 sierpnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 47/2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 31 sierpnia 2005r.
 
w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity) Kodeksu pracy w zw. z art. 2 pkt 3 i art.4 pkt 2a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych, a także § 8 pkt 2 pdpkt 9 i § 64 pkt 1 pdpkt 1 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Odwołuję z dniem 31 sierpnia 2005 roku Pana Bogdana Robakowskiego ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i upływa z dniem 30 listopada 2005 roku. W tym dniu stosunek pracy ustaje.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.
 
§ 3
 
Uchyla się Zarządzenie nr 2/2002 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie określenia liczby zastępców burmistrza gminy, powołania zastępcy burmistrza oraz ustalenia wynagrodzenia.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 46/2005 z 31 sierpnia 2005 r.

Zarządzenie nr 46/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31 sierpnia 2005r.
 
w sprawie wprowadzenia kart usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
z a r z ą d z a m , co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miejskim w Mosinie katalog usług stanowiący zbiór kart usług świadczonych interesantom w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
§ 2
 
Karta usługi stanowi zwięzły opis zadania realizowanego przez daną komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Mosinie zgodnie z zakresem merytorycznym, określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
 
§ 3
 
1. Karta usługi jest standaryzowana i zawiera w szczególności:
 
a) w nagłówku - herb Gminy Mosina, nazwę, dane teleadresowe i godziny pracy urzędu, adres strony internetowej Urzędu, adres poczty elektronicznej Biura Obsługi Interesantów
b) nazwę usługi,
c) wykaz dokumentów potrzebnych do załatwienia sprawy,
d) nazwę referatu odpowiedzialnego za realizację danej usługi, numer pokoju, telefonu,
e) wysokość opłat skarbowych,
f) ustawowy termin oraz sposób załatwienia,
g) podstawę prawną,
h) informację o przysługującym sposobie odwołania,
i) inne dodatkowe informacje,
 
2. Za opracowanie nowej karty usługi, nie ujętej w katalogu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Mosinie, odpowiedzialny jest referat, w którym wykonuje się daną usługę. Karta podlega uzgodnieniu z odpowiednim decernentem i zatwierdzeniu przez Sekretarza Gminy.
 
§ 4
 
Do zadań kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy aktualizacja kart w miarę potrzeb, a w szczególności w wyniku zmian obowiązujących przepisów oraz uzupełnianie katalogu usług o karty usług dotychczas w nim nie ujętych. Procedurę aktualizacji kart określa załącznik nr 1do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5
 
Karty usług zostają umieszczone na stronie internetowej urzędu (www.mosina.pl), a także w formie pisemnej są dostępne dla interesantów w Biurze Obsługi Interesanta oraz na poszczególnych stanowiskach pracy realizujących określone usługi.
 
§ 6
 
Nadzór nad procesem realizacji postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/05
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31.08.2005r.
Procedura aktualizacji katalogu usług
 
 
§ 1
 1. Celem wprowadzenia procedury jest aktualizacja katalogu usług.
 2. Monitorowanie zgodności kart usług z przepisami prawa, aktualizacja innych danych zawartych w kartach oraz uzupełnianie katalogu usług o karty w nim nie ujęte należy do pracowników wykonujących określone usługi, zgodnie z przydzielonym zakresem czynności i odpowiedzialności.
 3. Aktualizacja kart usług w związku ze zmianą przepisów jest przeprowadzana na bieżąco.
 4. W terminie do dnia 31 grudnia każdego roku osoby odpowiedzialne składają Sekretarzowi Gminy krótkie sprawozdanie o stanie aktualności kart oraz o stopniu objęcia katalogiem wszystkich świadczonych usług.
§ 2
 
1. Karta aktualizacji usługi powinna zawierać następujące informacje:
1/ nazwę usługi,
2/ oznaczenie miejsca zmiany w karcie usługi,
3/ treść nowego wpisu,
4/ imię i nazwisko pracownika dokonującego aktualizacji,
5/ akceptację bezpośredniego przełożonego.
 
2. W przypadku opracowania kart nowych usług stosuje się zasady określone w zarządzeniu wewnętrznym nr 46/05 z dnia 31 sierpnia 2005r.
 
3. Karty aktualizacji usługi oraz projekty nowych kart usług przedkłada się Sekretarzowi
Gminy do zatwierdzenia.
 
4. Sekretarz Gminy nadzoruje aktualizację dotychczasowych kart oraz umieszczenie nowych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz wydruk w formie pisemnej.
 
§ 3
 1. Oceny katalogu interesanci Urzędu Miejskiego w Mosinie mogą dokonywać na stronie internetowej Urzędu oraz poprzez zgłaszanie swoich uwag u Sekretarza Gminy, kierowników referatów lub bezpośrednio na stanowisku merytorycznym.
 2. Opinie te są wykorzystywane przez kierownictwo Urzędu przy dokonywaniu rocznej oceny funkcjonowania katalogu usług.

Zarządzenie nr 45/2005 z 31 sierpnia 2005 r.

 Zarządzenie Nr 45/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 31.08.2005r.
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek,
a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
 
Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej( Dz. U. Nr 86 poz. 732 ze zm. ) zarządzam:
 
§ 1
 
Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 września 2005r.

Zarządzenie nr 44/2005 z 19 sierpnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 44/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 sierpnia 2005 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej czlonków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zarządzam, co następuje:
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania: Budowa szkoły podstawowej w Mosinie - I etap", zwaną dalej komisją.
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
 1. Bogdana Robakowskiego,
 2. Stanisława Dębca,
 3. Marię Chodorowską,
 4. Zygmunta Kmiecika,
 5. Wojciecha Górnego,
 6. Adama Ejchorsta.
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Bogdana Robakowskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Adama Ejchorsta jako sekretarza komisji.
 
§5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 43/2005 z 17 sierpnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 43/05
z dnia 17 sierpnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się ceny wywoławcze niższe o 10% dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 28/05 z dnia
6 czerwca 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetarg w dniu 17 sierpnia 2005r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie nr 42/2005 z 17 sierpnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 42/05
z dnia 17 sierpnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się ceny wywoławcze niższe o 10% dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 29/05 z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetarg w dniu 17 sierpnia 2005r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie nr 41/2005 z 11 sierpnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 41 /2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 11 sierpnia 2005r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:
 
§1
 
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa w składzie:
 1. Maria Chodorowska - przewodnicząca
 2. Sławomir Ambrożewicz - członek
 3. Justyna Szymczak - członek
§2
 
Komisja pracować będzie w oparciu o załączniki Nr 1 i Nr 2 (wraz z aneksami) do "Systemu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie".
 
§3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 40/2005 z 8 sierpnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 40 /2005
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 8 sierpnia 2005r.
 
w sprawie wprowadzenia systemu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§1
 
Wprowadza się “System naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie" w brzmieniu załączników Nr 1 i Nr 2 (wraz z aneksami) do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie nr 39/2005 z 9 sierpnia 2005 r.

Zarządzenie nr 39/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia
9 sierpnia 2005 r.

w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 4 w Mosinie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Osiedla Nr 4 w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/213/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/58/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się, że wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 4 w Mosinie odbędą się w dniu 13 września 2005 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 75.

 

§ 2.

Porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mosinie jest następujący:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
 5. Zamknięcie listy zgłoszeń.
 6. Głosowanie.
 7. Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.
 8. Zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla kandydatów na członków Zarządu Osiedla.
 9. Głosowanie.
 10. Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.
 11. Zakończenie Zebrania.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Osiedla.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zarządzenie nr 38/2005 z 28 lipca 2005 r.

Zarządzenie Nr 38/05
 
BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 28.07.2005r.
 
W sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie §1 ust 1 , §2 ust.1 , §4 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz.U. Nr 82, poz.743 ) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na : opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "PROJEKT SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT " w składzie:
 
1. BOGDAN ROBAKOWSKI - przewodniczący
2. STANISŁAW DĘBIEC - członek
3. MARIA CHODOROWSKA - członek
4. WOJCIECH GÓRNY - sekretarz
5. ADAM EJCHORST - członek
 
§2
 
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
§3
 
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
 

Zarządzenie nr 37/2005 z 28 lipca 2005 r.

Zarządzenie Nr 37/05
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 28.07.2005 r.
 
W sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie §1 ust 1 , §2 ust.1 , §4 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz.U. Nr 82, poz.743 ) zarządzam co następuje :
 
§ 1
 
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na : "PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU" / PIWNICE POD STARĄ CZĘŚCIĄ URZĘDU / w składzie:
 
1. BOGDAN ROBAKOWSKI - przewodniczący
2. STANISŁAW DĘBIEC - członek
3. MARIA CHODOROWSKA - członek
4. BARBARA MAŁECKA - członek
5. WOJCIECH GÓRNY - sekretarz
 
§2
 
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
§3
 
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Zarządzenie nr 36/2005 z 26 lipca 2005 r.

Zarządzenie Nr 36/04
 
BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 26.07.2005r.
 
W sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie §1 ust 1 , §2 ust.1 , §4 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz.U. Nr 82, poz.743 ) zarządzam co następuje :
 
§ 1
 
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
 
WYKONANIE KONSTRUKCJI TRYBUNY TRZYRZĘDOWEJ SCHODKOWEJ BETONOWEJ Z ZAMONTOWANIEM SIEDZISK Z PCW , SCHODAMI WEJŚCIOWYMI , CHODNIKIEM ORAZ WYKONANIE ZIEMNEJ SKARPY Z TYŁU TRYBUN
w składzie:
 
1. BOGDAN ROBAKOWSKI - przewodniczący
2. STANISŁAW DĘBIEC - członek
3. MARIA CHODOROWSKA - członek
4. WOJCIECH GÓRNY - sekretarz
5. WALDEMAR DEMUTH - członek
 
§2
 
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
§3
 
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
 

Zarządzenie nr 35/2005 z 21 lipca 2005 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  35/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 lipca 2005r.
 
w sprawie zamiany działek gruntu położonych w Mosinie
 
 
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina
 
z a r z ą d z a   s i ę, co następuje:
 
§ 1.
 
Przeznacza się do zbycia działki gruntu położone w Mosinie, oznaczone ewidencyjnie jako:
 1. nr 837/10 obr. Mosina ark. mapy 12, o powierzchni 175 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25.522 jako własność Gminy Mosina,
 2. nr 537/4 obr. Mosina ark. mapy 12, o powierzchni 111 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24.530 jako własność Gminy Mosina,
 3. nr 537/5 obr. Mosina ark. mapy 12, o powierzchni 32 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24.530 jako własność Gminy Mosina,
 4. nr 537/6 obr. Mosina ark. mapy 12, o powierzchni 56 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24.530 jako własność Gminy Mosina,
 5. nr 537/7 obr. Mosina ark. mapy 12, o powierzchni 69 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24.530 jako własność Gminy Mosina,
 6. nr 537/8 obr. Mosina ark. mapy 12, o powierzchni 19 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24.530 jako własność Gminy Mosina,
 7. nr 537/9 obr. Mosina ark. mapy 12, o powierzchni 157 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24.530 jako własność Gminy Mosina
przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , oznaczoną na planie symbolem M.
 
§ 2.
 
Zbycie działek gruntu opisanych w § 1 nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejętą na rzecz Gminy Mosina działkę gruntu położoną w Mosinie, oznaczoną ewidencyjnie jako nr 3193/23 obr. Mosina, ark. mapy 12, o  powierzchni 839 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 33507 jako współwłasność do połowy p. Stefanii Koniecznej i Marii Wojtkowiak, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , oznaczoną na planie symbolem M.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie nr 34/2005 z 21 lipca 2005 r.

Zarządzenie Nr 34/05
z dnia 21 lipca 2005r.
Burmistrza Gminy Moszna
 
w sprawie nabycia gruntu stanowiącego drogę publiczną
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.))  a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć działki gruntu stanowiące drogę publiczną, oznaczone ewidencyjnie jako:   
1.    nr 2128/2 obr. Mosina, ark. mapy 37, o powierzchni 1543 m²,
2.    nr 2128/3 obr. Mosina, ark. mapy 37, o powierzchni 492 m²,
zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19.413 jako własność Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Mosinie.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie nr 33/2005 z 7 lipca 2005 r.

Zarządzenie Nr 33/05
z dnia 7 lipca 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się ceny wywoławcze niższe o 23% dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 60/04 z dnia 6 września 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi w dniach 16.11.2004r., 8.02.2005r., 05.07.2005r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie nr 32/2005 z 7 lipca 2005 r.

Zarządzenie Nr 32/05
z dnia 7 lipca 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się ceny wywoławcze niższe o 30% dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 61/04 z dnia 6 września 2004r. i nr 96/04 z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży, dla których  przetargi w dniach 16.11.2004r., 8.02.2005r., 24.02.2005r., 4.05.2005r., 5.07.2005r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie nr 30/2005 z 1 lipca 2005 r.

Zarządzenie Nr 30/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 lipca 2005 r.
 
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Na podstawie art. 9g ust.2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 30/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 lipca 2005 r.
 
 
 
 
I. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Magdaleny Maciejewskiej
ze Szkoły Podstawowej w Krośnie:
 
1.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę
jako przewodnicząca,
2.Małgorzata Kaptur - dyrektor szkoły,
3.Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
4.Aleksandra Rychlewska - ekspert MENiS,
5.Arleta Nowak - ekspert MENiS.
6.Grażyna Hipś - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 
II. Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Eweliny Szydłowskiej ze Szkoły
Podstawowej w Krośnie:
 
1.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę
jako przewodnicząca,
2.Małgorzata Kaptur - dyrektor szkoły,
3.Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel nadzoru pedgogicznego,
4.Aleksandra Rychlewska - ekspert MENiS,
5.Arleta Nowak - ekspert MENiS.
6.Grażyna Hipś - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Pplskiego.
 
III.Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Justyny Siwierskiej ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mosinie:
 
1.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2.Maria Dahlke - dyrektor szkoły,
3.Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
4.Aleksandra Rychlewska - ekspert MENiS,
5.Arleta Nowak - ekspert MENiS.
 
IV.Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Hanny Musielak z Gimnzajum
w Pecnej:
 
1.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
jako przewodnicząca,
2.Lidia Szyrej - dyrektor szkoły,
3.Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
4.Aleksandra Rychlewska - ekspert MENiS,
5.Arleta Nowak - ekspert MENiS.
 
V.Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela Michała Smolarczyka
z Gimnazjum w Pecnej:
 
1.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
jako przewodnicząca,
2.Lidia Szyrej - dyrektor Szkoły,
3.Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
4.Aleksandra Rychlewska - ekspert MENiS,
5.Arleta Nowak - ekspert MENiS,
 
VI.Komisja Egzaminacyjna dla nauczyciela Marcina Kiliana z Zespołu Szkół
w Mosinie:
 
1.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
jako przewodnicząca,
2.Anna Balcerek-Kałek - dyrektor szkoły,
3.Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
4.Aleksandra Rychlewska - ekspert MENiS,
5.Arleta Nowak - ekspert MENiS.
 
VII.Komisja Egzaminacyjna dla nauczycielki Kamili Pietrzak ze Szkoły
Podstawowej w Daszewicach;
 
1.Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
jako przewodnicząca,
2.Katarzyna Skrzypczak - dyrektor szkoły,
3.Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,
4.aleksandra Rychlewska ekspert MENiS,
5.Arleta Nowak - ekspert MENiS,
6.Grażyna Hipś - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zarządzenie nr 29/2005 z 10 czerwca 2005 r.

Zarządzenie Nr 29/05
z dnia 10 czerwca 2005 r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 29/05
z dnia 10 czerwca 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25.522 jako własność Gminy Mosina.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń
Nr działki
Położenie
Powierzchnia (m²)
Cena netto (zł)
262/1
Mosina, rej. ul. Pożegowskiej
3417
126.000,00
262/2
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
2346
87.000,00
262/5
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1350
50.000,00
262/6
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1860
66.500,00
262/7
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
3421
120.500,00
262/9
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
2638
93.000,00
262/12
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
2339
82.500,00
262/13
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1714
64.000,00
266/4
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1710
62.000,00
266/5
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1937
62.500,00
266/6
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1775
64.000,00
266/9
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1592
60.000,00
266/10
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1763
59.500,00
266/11
Mosina rej. ul. Pożegowskiej
1985
73.500,00
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXIII/201/04 z dnia 15 kwietnia 2004r. opisane wyżej działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN i MN1.
 
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   
 

Zarządzenie nr 28/2005 z 6 czerwca 2005 r.

Zarządzenie Nr 28/05
z dnia 6 czerwca 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
  
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 28/05
z dnia 6 czerwca 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21.997 jako własność Gminy Mosina.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń
Nr działki
Położenie
Powierzchnia
Cena netto
2622/37
Mosina rej. ul. Konopnickiej
2741
103.000,00
2622/38
Mosina rej. ul. Konopnickiej
2375
89.000,00
2622840
Mosina rej. ul. Konopnickiej
2346
88.000,00
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ul. Konopnickiej a Kanałem MosińskimMosinie zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr LXII/503/02 z dnia 26 września 2002r. opisane wyżej działki przeznaczone są pod tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U.
Przeznaczenie podstawowe stanowi zabudowa usługowa - składowanie, drobna wytwórczość, dystrybucje itp. Usługi te nie mogą należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Przeznaczenie dopuszczalne może stanowić funkcja mieszkaniowa - mieszkanie właściciela lub funkcyjne.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   
 

Zarządzenie nr 26/2005 z 2 czerwca 2005 r.

Zarządzenie Nr 26/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 2 czerwca 2005 r.
 
 
w sprawie powołania komisji w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina
 
.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) oraz § 7 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina (uchwała nr XXXVIII/328/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r.) zarządzam, co następuje:
 
 
Powołuję Gminną Komisję Stypendialną w składzie:
 1. Małgorzata Kasprzyk - kierownik referatu oświaty Urzędu Miejskiego w Mosinie - przewodnicząca komisji,
 2. Małgorzata Miedziak - wychowawca świetlicy w Zespole Szkół
  w Mosinie - wiceprzewodnicząca komisji,
 3. Dorota Domagała - radna Rady Miejskiej w Mosinie - sekretarz komisji,
 4. Lidia Baraniak - inspektor ds. oświaty Urzędu Miejskiego
  w Mosinie - członek komisji,
 5. Janina Kasprzyk - pedagog w Szkole Podstawowej nr 1
  w Mosinie - członek komisji,
 6. Krystyna Sakwa - Jakubowska - radna Rady Miejskiej
  w Mosinie - członek komisji,
 7. Katarzyna Skrzypczak - dyrektor Szkoły Podstawowej w Daszewicach - członek komisji,
 8. Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum w Pecnej - członek komisji.
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 25/2005 z 1 czerwca 2005 r.

Zarządzenie nr 25/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 czerwca 2005 r.
 
 
w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach II etapu Otwartego Konkursu Ofert  ogłoszonego Zarządzeniem nr 75/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2004r.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r. nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 118 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 . o finansach publicznych  (Dz. U. z 2003r. nr 15, poz.148 z późn. zm.) oraz   § 4 Zarządzenia nr 52/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia  Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 
 
zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w ramach II etapu Otwartego Konkursu Ofert dla projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - zgodnie z  załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
2.    Środki finansowe w wysokości 93 681,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina  na rok 2005 w dziale 758, rozdziale 75818 § 2630 "Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych".
 
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 25/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 czerwca 2005r.
 
 
Podział środków na realizację zadań w zakresie :
-    krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
L.p.
Nazwa organizacji oraz tytuł projektu
Kwota dotacji
1
Mosiński Ośrodek Kultury
"Wakacje z Dębami Rogalińskimi i Sztuką"
 
4 000,00 zł.  
2
ZHP Chorągiew Wielkopolska,
 Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina
-    Obóz Szczepu "Wilki" w Zalesiu 
-    Obóz Drużyny Wędrownej "Tramp" w Jastrowie
-    Biwak Drużyny Harcerskiej im. Batalionu "Zośka"
-    Biwak Drużyny Wędrowniczej ze Szczepu "Wilki"
-    Obóz pod namiotami w Lubniewicach
 
 
3 500,00 zł.
1 330,00 zł.
100,00 zł.
110,00 zł.
10 540,00 zł.
   
3
Klub Sportowy "1920 Mosina"
Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
 
9 100,00 zł.
4
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Wyjazd na obóz sportowo-rekreacyjny
 
3 500,00 zł.
5
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych      
Wakacyjna integracja rodzin
 
 
4 650,00 zł.
6
Uczniowski Klub Sportowy "Mosińska Jedynka"
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 
8 266,00 zł.
7
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
Kolonie letnie
 
18 000,00 zł.
8
Mosiński Klub Żeglarski
-     Obóz Żeglarski po Wielkich Jeziorach Mazurskich
-     "Lato pod Żaglami"
 
1 500,00 zł.
4 800,00 zł.
9
Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej
Wycieczka wakacyjna
 
3 600,00 zł.
 
-    upowszechniania kultury fizycznej i sportu
10
Klub Sportowy "1920 Mosina" 
Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej
 
2 000,00 zł.
 
-    podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
11
ZHP Chorągiew Wielkopolska,
Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina
-    Udział w Mistrzostwach Polski Kawalerii Harcerskiej
-    Uczczenie Rocznicy Odzyskania Niepodległości
-    Organizacja pokazu w Dniu Święta Wojska Polskiego
 
 
1 500,00 zł.
560,00 zł.
825,00 zł.
12
Mosiński Ośrodek Kultury
Wyjazd Orkiestry Dętej do Lwówka
 
400,00 zł.
13
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Mosinie
-    Wyjazd do Teatru Muzycznego
-    Wyjazd do Gniezna i Lednicy
-    Wyjazd nad Jezioro w Boszkowie
 
 
1 400,00 zł.
2 200,00 zł.
1 300,00 zł.
14
Chór Kościelny p.w. św. Cecylii w Mosinie
Propagowanie kultury muzycznej
 
6 500,00 zł.
15
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
Wieczerza Wigilijna i paczki świąteczne
 
4 000,00 zł.
 
 

Zarządzenie nr 22/2005 z 18 maja 2005 r.

Zarządzenie nr 22 /05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 maja 2005 r.
 
w sprawie zmiany składu Zespołu Opiniującego do przeprowadzenia otwartego Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z póź.zm.), art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poź. zm.)
 
zarządzam, co następuje :
 
§1.
 
Zmieniam skład osobowy Zespołu Opiniującego powołanego w Zarządzeniu nr 89/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 grudnia 2004 r. Jako przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Mosinie powołuję :
 • Żanetę Olszewską,
 • Justynę Szymczak,
 • Waldemara Demutha.
 
§2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie nr 21/2005 z 22 kwietnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 21/05
z dnia 22 kwietnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 20/05
z dnia 22 kwietnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
 
W y k a z
działek przeznaczonych do sprzedaży
 
L.p.
Nr działki
Powierzchnia w m²
Cena netto
1.
104/2 obr. Dymaczewo Nowe
614
13.000,- zł
2.
104/3 obr. Dymaczewo Nowe
545
11.500,- zł
3.
105/11 obr. Dymaczewo Nowe
573
12.000,- zł
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym część wsi Dymaczewo Nowe - II strona szosy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLI/267/98 z dnia 23 stycznia 1998r. opisane wyżej działki przeznaczone są pod zabudowę letniskową.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   
 

Zarządzenie nr 20/2005 z 22 kwietnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 20/05
z dnia 22 kwietnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
  
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 20/05
z dnia 22 kwietnia 2005r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
 
W y k a z
działek przeznaczonych do sprzedaży
 
L.p.
Nr działki
Powierzchnia w m²
Cena netto
1.
104/14 obr. Dymaczewo Nowe
675
15.552,-
2.
104/15 obr. Dymaczewo Nowe
642
14.817,-
3.
105/5 obr. Dymaczewo Nowe
574
13.300,-
4.
105/6 obr. Dymaczewo Nowe
574
13.300,-
5.
105/7 obr. Dymaczewo Nowe
574
13.300,-
6.
105/10 obr. Dymaczewo Nowe
574
13.300,-
7.
105/11 obr. Dymaczewo Nowe
574
13.300,-
8.
105/12 obr. Dymaczewo Nowe
574
13.300,-
9.
104/16,105/13 obr. Dymaczewo Nowe
573
13.141,-
10.
104/13,105/4 obr. Dymaczewo Nowe
575
13.159,-
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym część wsi Dymaczewo Nowe - II strona szosy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLI/267/98 z dnia 23 stycznia 1998r. opisane wyżej działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie 19/2005 z 12 kwietnia 2005 r.

Zarządzenie nr 19 / 05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 kwietnia 2005r.
 
w sprawie ogłoszenia II etapu Otwartego Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :
 
§1.
 
Ogłaszam II etap Otwartego Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
 
§2.
 
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§3.
 
Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193, poz. 1891).
 
§4.
 
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§5.
 
Zespół Opiniujący zostanie powołany przez Burmistrza odrębnym zarządzeniem.
 
§6.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do zarzadzenia Nr 19/05
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 kwietnia 2005 r.
 
 
OGŁOSZENIE O II ETAPIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 
Na podstawie art.11 ust.1 pkt 1, ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXIX/239/04 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza II etap Otwartego Konkursu Ofert w 2005 r.
 
1. Celem II etapu Otwartego Konkursu Ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz projektów krótkotermi nowych w ramach zadań realizowanych w II półroczu 2005 roku w zakresie :
 • wspomagania działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • organizacji wolnego czasu i aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • wspierania inicjatyw z zakresu ochrony środowiska,
 • wspierania społecznych, lokalnych inicjatyw kulturalnych,
 • wspierania przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w II półroczu 2005 roku wynosi 152.710,00 zł. Organizacja składająca ofertę na realizacje zadania zobowiązana jest, wykazać się wkładem własnym w wysokości co najmniej 20 %. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną przeznaczone na realizacje zadania publicznego. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadań wymienionych w pkt. 1, a także termin i tryb oceny ofert określa Zarządzenie Nr 52/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 3. Realizacja zadań, na które został ogłoszony II etap Otwartego Konkursu Ofert musi nastąpić do końca 2005 roku.
 4. Projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane wg następujących kryteriów :
 • merytoryczna wartość projektu, w tym zasoby kadrowe i przygotowanie specjalistyczne osób odpowiedzialnych za realizację projektu,
 • zasoby lokalowe, techniczne i finansowe oferenta,
 • koszty projektu (struktura wydatków, wielkość wkładu własnego, udział innych źródeł finansowania),
 • perspektywa kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego dalszego finansowania,
 • dotychczasowe doświadczenie i dokonania oferenta.
 1. Termin składania ofert na realizację zadań wymienionych w pkt. 1 upływa z dniem 16 maja 2004 r. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy Pl. 20 Października 1 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta i nazwy zadania, którego dotyczy oferta.
 2. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę Mosina w roku 2004 i 2005.

L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2004 rok
I półrocze 2005 roku
1.
Wspierania profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia
75 000,00 zł.
-
2.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
124 000,00 zł.
119 580,00 zł.
3.
Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwo
8 000,00 zł.
7 790,00 zł.
4.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
-
4 400,00 zł.
5.
Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
-
2 500,00 zł.
6.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
-
7 500,00 zł.
7.
Opieki
społecznej
-
5 520,00 zł.

Z kwoty 147 290,00 zł. w I półroczu 2005 roku Urząd Miejski w Mosinie przekazał podległym jednostkom organizacyjnym kwotę 2 740,00 zł.
 
 • Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891). Załącznikami do każdej oferty są :
  • aktualny, oryginalny dokument potwierdzający prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu (ważny 3 miesiące od daty wystawienia ), np. wypis z KRS,
  • aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu np. statut,
  • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
  • bilans lub sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy lub wyciąg z konta bankowego (stan na 14 dni przed złożeniem oferty).
  W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
  Formularze ofert są dostępne na stronie internetowej www.mosina.pl

  Zarządzenie nr 18/2005 z 6 kwietnia 2005 r.

   
  Zarządzenie Nr 18/05
  z dnia 06 kwietnia  2005r.
  Burmistrza Gminy Mosina
   
  w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do najmu
   
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina
   
  zarządzam, co następuje:
   
  § 1.
  Przeznacza się do najmu w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
   
  § 2.
  Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
   
  § 3.
  Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
   
  § 4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
   
          Załącznik Nr 1
                         do Zarządzenia nr 18./05z dnia 06 kwietnia 2005r.
  Burmistrza Gminy Mosina  
   
                     w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do najmu
   
   
  L.p
  OKREŚLENIE
  OPIS
   
  1.
   
  ADRES  NIERUCHOMOŚCI
   
  pl. 20 PAŹDZIERNIKA 1
  62-050 MOSINA
   
   
  2.
   
  OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
   
  Kw. 21241  PROWADZONA PRZEZ SĄD REJONOWY WYDZ . V  KSIĄG WIECZYSTYCH
   
   
  3.
  POWIERZCHNIA WYNAJM. NIERUCHOMOŚCI
   
    143,2 
   
   
  4.
   
  OPIS NIERUCHOMOŚCI
   
   
  DO WYNAJĘCIA  PRZEZNACZONE SĄ PIWNICE POD STARĄ CZĘŚCIĄ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO.
   
  NIEZBĘDNE JEST POGŁĘBIENIE  POMIESZCZEŃ.
   
  WYMAGANA JEST DOKUMENTACJA BUDOWLANA  PEŁNEGO ZAKRESU ROBÓT ADAPTACYJNYCH Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ ,  OPARTA NA UZGODNIENIACH Z URZĘDEM ,  Z UWZGLĘDNIENIEM EKSPERTYZY BUDOWLANEJ
   
  REALIZACJĘ PROJEKTU INWESTYCJI NALEŻY POPRZEDZIĆ UZGODNIENIAMI Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW.
   
  REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRZY CZYNNYM  OBIEKCIE  URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINNIE ,  NIE POWODUJĄC ZAKŁÓCEŃ W PRACY.
   
  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ KONIECZNOŚĆ DOJŚCIA UPOWAŻNIONEGO PRACOWNIKA URZĘDU DO OBSŁUGI BIEŻĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ ,  LICZNIKÓW , URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA GAZOWEGO .
   
   
  5.
   
  PRZEZNACZENIE I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
   
  DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z MOŻLIWOŚCIĄ ORGANIZACJI ,,OGRÓDKA ,, O POWIERZCHNI 30-40 m² NA CZĘŚCI CHODNIKA OD STRONY RYNKU ,  Z PASEM WOLNYM CHODNIKA O SZEROKOŚCI MIN 1,5 m I  OPŁATĄ  -   ZGODNIE   Z UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE            NR XXXI/250/04  Z 30.09.2004 R. W SPRAWIE ODPŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO.
   
   
  6.
   
  WYSOKOŚĆ OPŁAT Z TYTUŁU NAJMU
   
  10 zł / m ² ZA 1 m² POWIERZCHNI  UŻYTKOWEJ.
   
   
   
  ZA NAKŁADY  PROJEKTOWO- BUDOWLANE  
   ( UZGODNIONE Z URZĘDEM MIEJSKIM W MOSINIE I Z ZASADNOŚCIĄ ICH WYSOKOŚCI POTWIERDZONĄ PRZEZ SŁUŻBY GMINNEGO  NADZORU BUDOWLANEGO ) NASTĄPI ZWOLNIENIE Z CZYNSZU , ALE NIE DŁUŻEJ
   NIŻ PRZEZ OKRES  8 LAT.
   
  OKRES WYNAJMU - 10 LAT
   
   
  7.
   
  TERMIN WNOSZENIA OPŁAT
   
  DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA
   
   
  8.
   
  ZASADY AKTUALIZACJI OPLAT
   
  COROCZNIE  O WIELKOŚĆ INFLACJI
   
   
  9.
   
  TERMIN ZAGOSPODAROWANIA
   
  DO 31 GRUDNIA   2005 R.
   
   
   

  Zarządzenie nr 17/2005 z 21 marca 2005 r.

  ZARZĄDZENIE NR 17 /2005/
  BURMISTRZA GMINY MOSINA
  z dnia 21 marca 2005 r.
   
  w sprawie zadań i kompetencji Burmistrza Gminy Mosina, powierzenia określonych spraw Gminy Mosina zastępcom Burmistrza Gminy Mosina i Sekretarzowi Gminy Mosina oraz zakresu zadań Skarbnika Gminy Mosina.
   
  Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
   
  § 1
   
  W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań i kompetencji należących do Burmistrza jako organu wykonawczego gminy, powierza się prowadzenie w imieniu Burmistrza spraw określonych w załączniku do zarządzenia, zastępcom Burmistrza i Sekretarzowi oraz ustala się zakres zadań Skarbnika.
   
  § 2
   
  1. Zastępcy Burmistrza i Sekretarz wykonują zadania, o których mowa w § 1, a w szczególności podejmują decyzje i podpisują pisma stosując odpowiednio postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie
  2. Zakres umocowania zastępców Burmistrza i Sekretarza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy, a także do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, wynika z udzielonych odrębnie pełnomocnictw i upoważnień.
  3. Zastępcy Burmistrza i Sekretarz okresowo informują Burmistrza o wykonaniu powierzonych im zadań.
   § 3
   
  Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi oraz kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu.
   
  § 4
   
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
   
   
  załącznik
  do zarządzenia Nr 17
  Burmistrza Gminy Mosina
  z dnia 21 marca 2005 r.
   
   
  ZADANIA I KOMPETENCJE
  BURMISTRZA, ZASTĘPCÓW BURMISTRZA,
  SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY MOSINA
   
   
  § 1
  1. Burmistrz Gminy Mosina Pani Zofia Springer realizuje następujące zadania:
  1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
  2. sprawowanie ogólnego nadzoru nad organizacją pracy i realizacją zadań powierzonych Urzędowi;
  3. informowanie mieszkańców o założeniach projektów uchwał i budżetu, kierunkach polityki społeczno - gospodarczej Gminy i wykorzystaniu środków budżetowych;
  4. przygotowywanie projektów uchwał Rady i określanie sposobów ich realizacji;
  5. prowadzenie spraw z zakresu zwykłego zarządu majątkiem;
  6. gospodarowanie mieniem komunalnym;
  7. przygotowywanie i wykonywanie budżetu;
  8. wytyczanie kierunków polityki osobowej w Urzędzie;
  9. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec Zastępców Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza oraz pozostałych pracowników Urzędu;
  10. zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Urzędu;
  11. koordynowanie działalności referatów;
  12. udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem będącym w ich posiadaniu;
  13. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy lub Urzędu;
  14. przedkładanie Wojewodzie uchwał organów Gminy i innych aktów prawnych wynikających z przepisów szczególnych;
  15. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych oraz uchwał dotyczących udzielenia Burmistrzowi absolutorium;
  16. przedkładanie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności finansowej Gminy;
  17. przedkładanie Radzie Miejskiej kandydatów na stanowiska Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy;
  18. podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy;
  19. zapewnianie opracowania planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
  20. zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych;
  21. nadzór nad prawidłowością zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, udzielanych przez Urząd oraz gminne jednostki organizacyjne;
  22. wykonywanie innych zadań, zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, uchwały Rady oraz postanowienia obowiązujących regulaminów.
  1. Burmistrz nadzoruje pracę:
  1. Audytora Wewnętrznego;
  2. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
  3. Radcy Prawnego;
  4. Asystenta ds. Mediów.
  § 2
  1. Do zakresu zadań I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina do spraw bezpieczeństwa, oświaty, działalności gospodarczej, ochrony zdrowia, spraw obywatelskich oraz obrony cywilnej Pana Stanisława Dębca należy prowadzenie spraw:
  1. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
  2. i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
  3. w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania klęskom żywiołowym;
  4. obrony cywilnej i spraw obronnych;
  5. opieki zdrowotnej;
  6. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  7. pomocy społecznej i funkcjonowania jednostek pomocy społecznej;
  8. problematyki osób niepełnosprawnych;
  9. współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych;
  10. oświaty i wychowania dzieci i młodzieży;
  11. funkcjonowania gminnych placówek, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
  12. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;
  13. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
  14. nadzoru nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej, dokumentów tożsamości, zbiórek i zgromadzeń publicznych, zmian imion i nazwisk, obywatelstwa, powszechnego obowiązku obrony;
  15. nadzoru nad ewidencją zdarzeń stanu cywilnego;
  16. innych powierzonych przepisami i ustaleniami wewnętrznymi.
  1. Pan Stanisław Dębiec współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miejskiej
  w Mosinie:
  1. Komisją Edukacji, Kultury i Sportu;
  2. Komisją Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
  3. Komisją Ochrony zdrowia i Pomocy Społecznej;
  4. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej.
  1. Pan Stanisław Dębiec nadzoruje pracę :
  1. Referatu Gotowości Cywilnej, Spraw Wojskowych i Obronnych;
  2. Referatu Spraw Obywatelskich;
  3. Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia;
  4. Referatu Oświaty;
  5. Straży Miejskiej;
  6. Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej;
  7. Urzędu Stanu Cywilnego.
  1. Pan Stanisław Dębiec nadzoruje również pracę gminnych jednostek organizacyjnych,
  takich jak: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy
  Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna, a także szkoły i przedszkola oraz jednostek
  pomocniczych Gminy, takich jak sołectwa i osiedla.
   
  § 3
  1. Do zakresu zadań II Zastępcy Burmistrza do spraw inwestycji, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz ładu przestrzennego Gminy Mosina Pana Bogdana Robakowskiego należy prowadzenie spraw:
  1. opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Gminy oraz ich realizacji;
  2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
  3. inwestycji inżynierskich;
  4. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
  5. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
  6. zieleni gminnej i zadrzewień;
  7. inwestycji z udziałem ludności;
  8. nadzoru nad funkcjonowaniem służb komunalnych;
  9. gospodarki rolnej;
  10. związanych ze schroniskiem dla zwierząt;
  11. cmentarzy gminnych ;
  12. wynikających z udziału Gminy w spółce "AQUANET" S.A.;
  13. opracowywania wniosków o dofinansowanie, dotacje i pożyczki z funduszy ochrony środowiska, Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na remonty i inwestycje;
  14. przyjmowania i przekazywania informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie;
  15. z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej;
  16. koordynacji działań związanych z zarządzaniem Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  17. pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na projekty obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
  18. gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;
  19. inwentaryzacji mienia komunalnego;
  20. ewidencji spółek z udziałem Gminy;
  21. związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy;
  22. nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przekazanego Gminie w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych.
  1. wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych;
  2. innych powierzonych przepisami i ustaleniami wewnętrznymi.
  1. Pan Bogdan Robakowski współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miejskiej w Mosinie:
  1. Komisją Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
  2. Komisją Inwestycji, Mienia komunalnego i Ładu Przestrzennego;
  1. Pan Bogdan Robakowski nadzoruje prace:
  1. Referatu Inwestycji;
  2. Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa;
  3. Referatu Geodezji i Nieruchomości;
  4. Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
  1. Pan Bogdan Robakowski nadzoruje również pracę gminnej jednostki organizacyjnej: Zakładu Usług Komunalnych.
  § 4
  1. Do zakresu zadań Sekretarza Gminy Mosina Pani Marii Chodorowskiej należy prowadzenie spraw:
   
  1. dotyczących kształtowania struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Urzędu;
  2. wdrażania nowoczesnych metod organizacji pracy i zarządzania zasobami osobowymi;
  3. realizowania pod kierunkiem Burmistrza polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;
  4. kształtowania sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienia właściwego obiegu informacji;
  5. czuwania nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, przestrzegania jednolitych zasad oraz respektowania obowiązujących terminów załatwiania spraw;
  6. zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie;
  7. zapewnienia warunków organizacyjnych i materialno - technicznych dla działalności Urzędu, obejmującej także zadania promocji Gminy i działania z zakresu komunikacji społecznej;
  8. rozwijania i koordynowania procesu informatyzacji Urzędu;
  9. przyjmowania ustnych oświadczeń woli spadkodawców.
  10. realizacji umowy serwisu brokerskiego;
  11. innych, powierzonych Sekretarzowi, odrębnymi przepisami wewnętrznymi.
  1. Pani Maria Chodorowska nadzoruje prace:
  1. Referatu Organizacyjnego;
  2. Zespołu Informatyków;
  3. Biura Rady Miejskiej;
  4. Biura Obsługi Interesantów;
  5. Biura do spraw Promocji i Komunikacji Społecznej.
    § 5
  1. Do zakresu zadań Skarbnika Gminy Pani Ewy Marciniak należy prowadzenie spraw:
  1. w zakresie gospodarki finansowej Gminy;
  2. zapewnienia realizacji polityki finansowej Gminy;
  3. nadzorowania prac dotyczących przygotowania i realizacji budżetu Gminy, zapewnienia bieżącej kontroli jego wykonania;
  4. zapewnienia prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
  5. wykonywania powierzonych przez Burmistrza obowiązków głównego księgowego Urzędu;
  6. kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, udzielania innym osobom upoważnień do wykonywania kontrasygnaty;
  7. sprawowania nadzoru nad służbami finansowymi Urzędu;
  8. kierowania pracą referatu finansowo - budżetowego;
  9. podejmowania przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy;
  10. wymiaru i egzekucji podatków i opłat lokalnych;
  11. wykonywania innych zadań określonych w przepisach szczególnych. 
  1. Pani Ewa Marciniak współpracuje z Komisją Budżetu i Finansów.
  2. Pani Ewa Marciniak nadzoruje prace:
  - Referatu Finansowo - Budżetowego.

  Zarządzenie nr 15/2005 z 10 marca 2005 r.

  Zarządzenie Nr 15/05
  z dnia 10 marca 2005r.
  Burmistrza Gminy Mosina
   
  w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
   
   
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
   
  zarządzam, co następuje:
   
  § 1.
  Ustala się ceny wywoławcze niższe o 500,00 zł dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 61/04 z dnia 6 września 2004r. i nr 96/04 z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży, dla których pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
   
  § 2.
  Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
   
  § 3.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
   

  Zarządzenie nr 13/2005 z 4 marca 2005 r.

  Zarządzenie  Nr 13/05
  z dnia 4 marca 2005r.
  Burmistrza Gminy Mosina
   
  w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
   
   
         Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVII/319/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
  zarządzam, co następuje:
   
  § 1.
  Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu grunt położony w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej, opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
   
  § 2.
  Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
   
  § 3.
  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
   
  § 4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
   
   
   
    
   
  Załącznik Nr 1
  do Zarządzenia Nr 13/05
  z dnia 4 marca 2005r.
  Burmistrza Gminy Mosina
   
                         w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
   
   
   
  W Y K A Z
   
  działki przeznaczonej  do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr  25.522 jako własność Gminy Mosina
   
      Nr działki                       Położenie                      Powierzchnia                     Cena
   
      1784/16              Mosina, rej. ul. Konopnickiej        118 m²                       8.069,00
   
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem MosińskimMosinie zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002r. działka gruntu nr 1784/16 przeznaczona jest pod budowę trafostacji ( EE ).
   
  Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
   
  Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
   2    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
   
   
   
   

  Zarządzenie nr 12/2005 z 25 lutego 2005 r.

  ZARZĄDZENIE NR 12/2005
  BURMISTRZA GMINY MOSINA
  z dnia 25 lutego 2005 r.
   
  w sprawie: Ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie.
   
   
  Na podstawie art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie zarządza się co następuje:
   
  § 1
   
  Ustala się stanowiący załącznik do zarządzenia, Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego
  w Mosinie.
   
  § 2
   
  Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi oraz kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu.
  Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.
   
  § 3
   
  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.
   

  Zarządzenie nr 11/2005 z 25 lutego 2005 r.

  ZARZĄDZENIE NR 11/2005
  BURMISTRZA GMINY MOSINA
  z dnia 25 lutego 2004r.
   
  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
   
   
  Na podstawie art. 33 ust.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
   
  §1
   
  Nadaje się stanowiący załącznik do zarządzenia, Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mosinie.
  §2
   
  Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy, kierownikom referatów, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie.
  § 3
   
  Traci moc uchwała Nr X/105/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.04.1999r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, zmieniona uchwałą nr XLVI/385/01 z 27.09.2001r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
   
  §4
   
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach
  informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

  Zarządzenie nr 10/2005 z 5 października 2004 r.

  Zarządzenie Nr 10/05
  z dnia 5 października 2004 r.
  Burmistrza Gminy Moszna
   
  w sprawie nabycia udziałów we współwłasności
   
   
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.))  a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
   
  zarządzam, co następuje:
   
  § 1.
   
  Nabyć udziały we współwłasności w wysokości 2/12 części działki stanowiącej drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako nr 81 obr. Czapury art. mapy 9, zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 18.187 jako współwłasność Czesława Osucha oraz Krystyny Osuch - wspólność do 2/12 części oraz Gminy Mosina do 10/12 części.
   
  § 2.
   
  Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
   
  § 3.
   
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
   

  Zarządzenie nr 9/2005 z 16 lutego 2005 r.

  Zarządzenie Nr 9/05
  Burmistrza Gminy Mosina
  z dnia 16 lutego 2005 r.
   
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie procedury opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007.
   
  W związku ze zbliżającym się zakończeniem prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym zarządzam co następuje:
   
  §1
   
  W zarządzeniu Nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007 wprowadza się następujące zmiany:
   
  Okres obowiązywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007 zastępuje się latami 2005-2008.
   
  §2
   
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Zarządzenie nr 8/2005 z 8 lutego 2005 r.

  Zarządzenie Nr 8/05
  Burmistrza Gminy Mosina
  z dnia 8 lutego 2005 r.
   
  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
  na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Mosinie
   
   
  Na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
   
  § 1.
   
  Powojuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Mosinie w składzie:
  1. Zofia Springer - przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole,
  2. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole,
  3. Barbara Czaińska - przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole,
  4. Małgorzata Kubiak-Gajowiecka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  5. Aleksandra Rychlewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  6. Renata Czupała - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  7. Danuta Barańska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4
   w Mosinie,
  8. Urszula Kaczmarska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4
   w Mosinie,
  9. Agata Filipiak - przedstawiciel Rodziców dzieci Przedszkola nr 4
   w Mosinie,
  10. Małgorzata Dłużewska - przedstawiciel Rodziców dzieci Przedszkola nr 4 w Mosinie,
  11. Grażyna Hipś - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.
   
  § 2.
   
  Spośród członków komisji konkursowej, o której mowa w § 1 Zarządzenia, wyznaczam Zofię Springer jako przewodniczącą komisji konkursowej.
   
  § 3.
   
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Zarządzenie nr 7/2005 z 4 lutego 2005 r.

  Zarządzenie Nr 7/05
  z dnia 4 lutego 2005r.
  Burmistrza Gminy Mosina
   
  W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
   
  Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 4 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz. U. Nr 82, poz. 743)
  zarządzam, co następuje:
  § 1.
   
  Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
  Wykonanie prac geodezyjnych:
  1.    wykonanie podziałów geodezyjnych, w wyniku których wydzielonych zostanie  100 działek
  2.    ustalenie 30 punktów granicznych
   
  w składzie:
   
  1. Bogdan Robakowski         - Przewodniczący
  2. Stanisław Dębiec - członek
  2. Elżbieta Kaczmarek - Członek
  4. Michał Popławski  -  Członek
   
  § 2.
   
  Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
   
  § 3.
   
  Komisja przedłoży opinię nt. najkorzystniejszej oferty Burmistrzowi Gminy Mosina.
   
  § 4.
   
  1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z  oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
   
  § 5.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
   
   

  Zarządzenie nr 6/2005 z 13 stycznia 2005 r.

  Zarządzenie Nr 6/05
  z dnia 13 stycznia 2005 r.
  Burmistrza Gminy Mosina
   
  w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
   
   
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
   
  zarządzam, co następuje:
   
  § 1.
  Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
   
  § 2.
  Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
   
  § 3.
  Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
   
  § 4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
   
    
  Załącznik Nr 1
  do Zarządzenia nr 6/05
  z dnia 13 stycznia  2005r.
  Burmistrza Gminy Mosina
   
   
                     w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
   
   
   
  W y k a z
  działek przeznaczonych do sprzedaży
   
  Nr działki          Powierzchnia               Nr Kw                                   Cena
                                                                                 
   
  499/5 obr. Mosina      4549 m²                   21.997                                116.000,00 zł
         
   
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ternów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Wodnej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp nr 162, poz. 4488 z dnia 21 grudnia 2001r.) działka gruntu nr 499/5 obr. Mosina przeznaczona jest pod teren zieleni publicznej z usługami sportu ( ZP/US).
   
  Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
   
  Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   
   

  Zarządzenie nr 5/2005 z 13 stycznia 2005 r.

  Zarządzenie Nr 5/05
  z dnia 13 stycznia 2005 r.
  Burmistrza Gminy Mosina
   
  w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
   
   
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
   
  zarządzam, co następuje:
   
  § 1.
  Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
   
  § 2.
  Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
   
  § 3.
  Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
   
  § 4.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
   
   
  Załącznik Nr 1
  do Zarządzenia nr 5/05
  z dnia 13 stycznia  2005r.
  Burmistrza Gminy Mosina
   
   
                     w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
   
   
   
  W y k a z
  działek przeznaczonych do sprzedaży
   
  Nr działki          Powierzchnia               Nr Kw                                   Cena
                                                                                 
   
     97/1                    7934 m²               31.353                                63.000,00 zł
     obr. Dymaczewo Stare                                                                      
   
  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina zatw. Uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998r. działka nr 97/1 obr. Dymaczewo Stare przeznaczona jest w odległości 60 m od krawędzi drogi pod zabudowę siedliskową swiązaną z produkcją rolną - MR - ca 1600 m², natomiast pozostała część pod dolesienie - ca o,6334 ha rola kl. VI.
   
  Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
   
  Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   
   

  Zarządzenie nr 3/2005 z 7 stycznia 2005 r.

  Zarządzenie Nr 3/05
  z dnia 7 stycznia 2005r.
  Burmistrza Gminy Mosina
   
  W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
   
  Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 4 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz. U. Nr 82, poz. 743) zarządzam, co następuje:
                                                           § 1.
   
  Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
  Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową
  1.    dla celów zbycia działek, ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, ustalenia  wysokości opłaty planistycznej dla 350 działek ewidencyjnych,
  2.    dla celów aktualizacji opłaty użytkowania wieczystego gruntów - dla 320 działek ewidencyjnych.
   w składzie:
   
  1. Bogdan Robakowski - Przewodniczący
  2. Stanisław Dębiec - członek
  2. Elżbieta Kaczmarek - Członek
  4. Michał Popławski  -  Członek
   
                                                          § 2.
   
  Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
   
                                                          § 3.
   
  Komisja przedłoży opinię nt. najkorzystniejszej oferty Burmistrzowi Gminy Mosina.
   
                                                          § 4.
   
  1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z  oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
   
  § 5.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
   
   

  Zarządzenie nr 2/2005 z 7 stycznia 2005 r.

  Zarządzenie nr 2/05
  Burmistrza Gminy Mosina
  z dnia
  7 stycznia 2005 r.

  w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie.

   

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 26 ust. 1 i ust. 2 Statutu Osiedla Nr 7 w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXII/262/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 października 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 161, poz. 3457) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

  § 1.

  Ustala się, że wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie odbędą się w dniu 20 stycznia 2005 r. o godz. 18.00 w Przedszkolu Nr 2 w Mosinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

  § 2.

  Porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 7 w Mosinie jest następujący:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
  5. Zamknięcie listy zgłoszeń.
  6. Głosowanie.
  7. Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.
  8. Zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla kandydatów na członków Zarządu Osiedla.
  9. Głosowanie.
  10. Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.
  11. Zakończenie Zebrania.

  § 3.

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

  § 4.

  Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Osiedla.

  § 5.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  § 6.

  Traci moc zarządzenie nr 91/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie.


  Zarządzenie nr 1/2005 z 7 stycznia 2005 r.

  Zarządzenie nr 1/05
  Burmistrza Gminy Mosina
  z dnia 7 stycznia 2005r.
   
  w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach I etapu otwartego konkursu ofert 2005r. ogłoszonego Zarządzeniem nr 75/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2004r.
   
   
  Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r. nr 142, poz. 1591 wraz ze zm.), art. 118 ustawy  z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2003r. nr 15, poz.148 wraz ze zm.) oraz § 4 Zarządzenia nr 52/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia  Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
   
  zarządzam, co następuje :
   
   
  § 1
  1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspomagania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej w ramach I etapu otwartego konkursu ofert  2005r., dla projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - zgodnie z  załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
  2.    Środki finansowe w wysokości 147.290,00 zł (słownie : sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina  na rok 2005 w dziale 758, rozdziale 75818 § 2630 "Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych".
   
  §2
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Załącznik nr 1
  do zarządzenia nr 1/05
  Burmistrza Gminy Mosina
  z dnia 7 grudnia 2005r.
   
   
  Podział środków na realizację zadań w zakresie :
  -    krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
  L.p.
  Nazwa organizacji oraz tytuł projektu
  Kwota dotacji
  1
  Mosiński Ośrodek Kultury
  "Warsztaty - półkolonie pt. "Zimowe spotkania z kulturą"                                   
  2 740,00 zł  
  2
  ZHP Chorągiew Wielkopolska,
   Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina
  "XX Zlot Hufca ZHP Poznań Rejon"      
  500,00 zł   
  3
  ZHP Chorągiew Wielkopolska,
  Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina 
  "Wyjazd na pływalnię do Leszna Szczepu Środowiskowego "Wilki"
  600,00 zł
  4
  Polski Związek Wędkarski                                                             koło nr 28 Mosina - "Hobby"
  "Organizacja konkursów wędkarskich dla dzieci i młodzieży"                                                                                         
  2 000,00 zł
  5
  ZHP Chorągiew Wielkopolska,
  Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina        
  "Rajd z okazji święta Szczepu Środowiskoweg "Wilki" 
  650,00 zł
  6
  ZHP Chorągiew Wielkopolska,
  Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina     
  "Cykl biwaków dla Drużyn Szczepu Środowiskowego  "Wilki"    
  500,00 zł
  7
  ZHP Chorągiew Wielkopolska,
  Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina
  "Biwak - zimowisko Szczepu Środowiskowgo "Wilki"         
  800,00 zł
   
  -    upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  8
  Klub Sportowy "1920 Mosina" 
  "Realizacja całorocznego systemu szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej"
  90 000,00 zł
  9
  Mosiński Klub Żeglarski
  "Cykl spływem "Kajakiem po gminie"                                                          
  4 000,00 zł
  10
  Uczniowski Klub Sportowy "Mosińska Jedynka"
  "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"                         
  8 000,00 zł
  11
  Mosińskie Towarzystwo Szachowe, "64"
  "Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie szachów dla dzieci i młodzieży"                
  2 040,00 zł
  12
  Mosiński Klub Żeglarski
  "Cykl regat żeglarskich"                                                              
  1 500,00 zł
  13
  Mosiński Klub Żeglarski
  "Kurs na stopień żeglarza jachtowego"                                                         
  4 640,00 zł
  14
  Mosińskie Towarzystwo Szachowe, "64"
  "Organizacja turniejów szachowych i udział w turniejach szachowych organizowanych przez inne kluby  i związki szachowe"
  3 000,00 zł
  15
  Uczniowski Klub Sportowy "Krotowski" 
  "Upowszechnianie piłki siatkowej żeńskiej"                                 
  2 000,00 zł
  16
  Uczniowski Klub Sportowy "Krotowski"
  "Popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży szkolnej"                               
  1 700,00 zł
  17
  Mosińskie Towarzystwo Szachowe, "64" Mosina
  "Start drużyn : juniorów i seniorów w szachowych rozgrywkach ligowych w Wielkopolsce"                     
  2 700,00 zł
   
  -    podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  18
  ZHP Chorągiew Wielkopolska,
  Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina
  "Jubileusz Szczepu Środowiskowego "WATRA" z Mosiny
  im. hm. Doroty Lisek"
  "10. rocznica powstania szczepu"
  "10. rocznica nadania imienia"           
  2 800,00 zł
  19
  ZHP Chorągiew Wielkopolska,
   Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina 
  "Zimowisko 21 Wodnej Drużyny Harcerskiej z Mosiny"        
  800,00 zł
  20
  ZHP Chorągiew Wielkopolska,
  Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina    
  "Pojutrze jest już dzisiaj"     
  500,00 zł
  21
  ZHP Chorągiew Wielkopolska,
  Hufiec Poznań-Rejon-Ośrodek Mosina        
  "Wyjazd do teatru harcerzy i zuchów wchodzących w skład Szczepu Środowiskowego "Wilki" 
  300,00 zł
   
  -    nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  22
  Związek Harcerstwa Polskiego                                           Chorągiew Wielkopolska, Komenda Hufca "PIAST"      
  "Organizacja "zielonych szkół" dla uczniów szkół podstawowych miasta i gminy Mosina wraz z elementami edukacji ekologicznej"                                                                                           
  2 500,00 zł
   
  -    działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  23
  Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  Wspomaganie działań w tworzeniu "Warsztatów rehabilitacyjno-integracyjnych dla osób niepełnosprawnych"
  7 500,00 zł
   
  -    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej  sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  24
  Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego 
  "Pomoc żywnościowa"
  5 520,00 zł