Zarządzenia 2006

Zarządzenie Nr 11/XII/06 z dnia 29 grudnia 2006r.

Zarządzenie Nr 11/XII /06
z dnia 29 grudnia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie przyjęcia darowizny od Spółki SOWINIEC Sp. z o.o.
 
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr V/33/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia darowizny od Spółki SOWINIEC Sp. z o.o. zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przyjmuje się darowiznę  od Spółki SOWINIEC Sp. z o.o. 62-050 Mosina Sowiniec 1 stanowiącej równowartość nakładów inwestycyjnych w kwocie 329 865,33 zł brutto  (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 33/100) stanowiących nawierzchnię z kostki "POSTBRUK" na drogach będących w zasobie dróg gminnych położonych  we wsi Sowiniec oznaczonych ewidencyjnie jako nr 29/37 i 18/7 obr. Sowiniec.
 
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

Zarządzenie Nr 7/XII/06 z dnia 8 grudnia 2006r.

Zarządzenie  Nr 7/XII/06
z dnia 8 grudnia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.  ) a także w wykonaniu § 7 załącznika do  Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca  2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz AQUANET S.A.    z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 126 grunt położony w Krośnie, opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ..../06
z dnia 8 grudnia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                       w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
 
W Y K A Z
 
działki przeznaczonej  do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr  29407  jako własność Gminy Mosina
 
    Nr działki                       Położenie                      Powierzchnia                     Cena brutto
 
     132/1              Krosno ul. Piaskowa                           248 m²                          7.600,00 zł
 
Opisana wyżej działka nr 132/1 przeznaczona jest pod budowę przepompowni ścieków.
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
 2    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 3/XII/06 z dnia 7 grudnia 2006r.

Zarządzenie Nr 3/XII/06
z dnia 7 grudnia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: nabycia gruntu pod budowę zbiornika retencyjnego
 
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiani a lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć działkę gruntu pod budowę zbiornika retencyjnego w celu odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Łąkowej i Różanej w miejscowości Pecna Gmina Mosina, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 45 obr. Tarnowo Stare Gmina Czempiń, zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie Kw nr 42885 jako własność Rolniczej Korporacji Spółdzielczej z siedziba w Czempiniu.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
 

Zarządzenie Nr 6/XII/2006 z dnia 7 grudnia 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 6/XII /2006
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 7 grudnia 2006 r.
 
w sprawie zadań i kompetencji Burmistrza Gminy Mosina, powierzenia określonych spraw Gminy Mosina zastępcom Burmistrza Gminy Mosina i Sekretarzowi Gminy Mosina oraz zakresu zadań Skarbnika Gminy Mosina.
 
Na podstawie art. 33 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań i kompetencji należących do Burmistrza jako organu wykonawczego gminy, powierza się prowadzenie w imieniu Burmistrza spraw określonych w załączniku do zarządzenia, zastępcom Burmistrza i Sekretarzowi oraz ustala się zakres zadań Skarbnika.
 
§ 2 
 1. Zastępcy Burmistrza i Sekretarz wykonują zadania, o których mowa w § 1, a w szczególności podejmują decyzje i podpisują pisma stosując odpowiednio postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 2. Zakres umocowania zastępców Burmistrza i Sekretarza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy, a także do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, wynika z udzielonych odrębnie pełnomocnictw i upoważnień.
 3. Zastępcy Burmistrza i Sekretarz okresowo informują Burmistrza o wykonaniu powierzonych im zadań.
 § 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi oraz kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
załącznik
do zarządzenia Nr 6/XII/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 grudnia 2005 r.
 
 
ZADANIA I KOMPETENCJE
BURMISTRZA, ZASTĘPCÓW BURMISTRZA,
SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY MOSINA
 
 
§ 1
 1. Burmistrz Gminy Mosina Pani Zofia Springer realizuje następujące zadania:
 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
 2. sprawowanie ogólnego nadzoru nad organizacją pracy i realizacją zadań powierzonych Urzędowi;
 3. informowanie mieszkańców o założeniach projektów uchwał i budżetu, kierunkach polityki społeczno - gospodarczej Gminy i wykorzystaniu środków budżetowych;
 4. przygotowywanie projektów uchwał Rady i określanie sposobów ich realizacji;
 5. prowadzenie spraw z zakresu zwykłego zarządu majątkiem;
 6. gospodarowanie mieniem komunalnym;
 7. przygotowywanie i wykonywanie budżetu;
 8. wytyczanie kierunków polityki osobowej w Urzędzie;
 9. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec Zastępców Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza oraz pozostałych pracowników Urzędu;
 10. zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Urzędu;
 11. koordynowanie działalności referatów;
 12. udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem będącym w ich posiadaniu;
 13. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy lub Urzędu;
 14. przedkładanie Wojewodzie uchwał organów Gminy i innych aktów prawnych wynikających z przepisów szczególnych;
 15. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał budżetowych oraz uchwał dotyczących udzielenia Burmistrzowi absolutorium;
 16. przedkładanie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności finansowej Gminy;
 17. przedkładanie Radzie Miejskiej kandydatów na stanowiska Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy;
 18. podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy;
 19. zapewnianie opracowania planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
 20. zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych;
 21. nadzór nad prawidłowością zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, udzielanych przez Urząd oraz gminne jednostki organizacyjne;
 22. wykonywanie innych zadań, zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, uchwały Rady oraz postanowienia obowiązujących regulaminów.
 1. Burmistrz nadzoruje pracę:
 1. Audytora Wewnętrznego;
 2. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 3. Radcy Prawnego;
 4. Asystenta ds. Mediów.
§ 2
 1. Do zakresu zadań I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina do spraw bezpieczeństwa, oświaty, działalności gospodarczej, ochrony zdrowia, spraw obywatelskich oraz obrony cywilnej Pana Przemysława Pniewskiego należy prowadzenie spraw:
 1. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
 2. i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 3. w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania klęskom żywiołowym;
 4. obrony cywilnej i spraw obronnych;
 5. opieki zdrowotnej;
 6. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 7. pomocy społecznej i funkcjonowania jednostek pomocy społecznej;
 8. problematyki osób niepełnosprawnych;
 9. współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych;
 10. oświaty i wychowania dzieci i młodzieży;
 11. funkcjonowania gminnych placówek, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 12. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;
 13. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 14. nadzoru nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej, dokumentów tożsamości, zbiórek i zgromadzeń publicznych, zmian imion i nazwisk, obywatelstwa, powszechnego obowiązku obrony;
 15. nadzoru nad ewidencją zdarzeń stanu cywilnego;
 16. innych powierzonych przepisami i ustaleniami wewnętrznymi.
 1. Pan Przemysław Pniewski współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miejskiej w Mosinie:
 1. Komisją Edukacji, Kultury i Sportu;
 2. Komisją Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
 3. Komisją Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej;
 4. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej.
 1. Pan Przemysław Pniewski nadzoruje pracę :
 1. Referatu Gotowości Cywilnej, Spraw Wojskowych i Obronnych;
 2. Referatu Spraw Obywatelskich;
 3. Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia;
 4. Referatu Oświaty;
 5. Straży Miejskiej;
 6. Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej;
 7. Urzędu Stanu Cywilnego.
 1. Pan Przemysław Pniewski nadzoruje również pracę gminnych jednostek organizacyjnych,
takich jak: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna, a także szkoły i przedszkola oraz jednostek
pomocniczych Gminy, takich jak sołectwa i osiedla.
 
§ 3
 1. Do zakresu zadań II Zastępcy Burmistrza do spraw inwestycji, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz ładu przestrzennego
Gminy Mosina Pana Jerzego Wrońskiego należy prowadzenie spraw:
 1. opracowywania programów rozwoju infrastruktury technicznej Gminy oraz ich realizacji;
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 3. inwestycji inżynierskich;
 4. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 5. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 6. zieleni gminnej i zadrzewień;
 7. inwestycji z udziałem ludności;
 8. nadzoru nad funkcjonowaniem służb komunalnych;
 9. gospodarki rolnej;
 10. związanych ze schroniskiem dla zwierząt;
 11. cmentarzy gminnych ;
 12. wynikających z udziału Gminy w spółce “AQUANET" S.A.;
 13. opracowywania wniosków o dofinansowanie, dotacje i pożyczki z funduszy ochrony środowiska, Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na remonty i inwestycje;
 14. przyjmowania i przekazywania informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie;
 15. z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej;
 16. koordynacji działań związanych z zarządzaniem Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 17. pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na projekty obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
 18. gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;
 19. inwentaryzacji mienia komunalnego;
 20. ewidencji spółek z udziałem Gminy;
 21. związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy;
 22. nadzoru nad zagospodarowaniem mienia komunalnego przekazanego Gminie w wyniku przekształceń jednostek komunalnych, decyzji administracyjnych i czynności cywilnoprawnych.
 1. wykonywania kompetencji kierownika jednostki przewidzianych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych;
 2. innych powierzonych przepisami i ustaleniami wewnętrznymi.
 1. Pan Jerzy Wroński współpracuje z następującymi stałymi komisjami Rady Miejskiej w Mosinie:
 1. Komisją Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
 2. Komisją Inwestycji, Mienia komunalnego i Ładu Przestrzennego;
 1. Pan Jerzy Wroński nadzoruje prace:
 1. Referatu Inwestycji;
 2. Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa;
 3. Referatu Geodezji i Nieruchomości;
 4. Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 1. Pan Jerzy Wroński nadzoruje również pracę gminnej jednostki organizacyjnej:
Zakładu Usług Komunalnych.
 
 
 
§ 4
 1. Do zakresu zadań Sekretarza Gminy Mosina Pani Marii Chodorowskiej należy prowadzenie spraw:
 
 1. dotyczących kształtowania struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Urzędu;
 2. wdrażania nowoczesnych metod organizacji pracy i zarządzania zasobami osobowymi;
 3. realizowania pod kierunkiem Burmistrza polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;
 4. kształtowania sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienia właściwego obiegu informacji;
 5. czuwania nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, przestrzegania jednolitych zasad oraz respektowania obowiązujących terminów załatwiania spraw;
 6. zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie;
 7. zapewnienia warunków organizacyjnych i materialno - technicznych dla działalności Urzędu, obejmującej także zadania promocji Gminy i działania z zakresu komunikacji społecznej;
 8. rozwijania i koordynowania procesu informatyzacji Urzędu;
 9. przyjmowania ustnych oświadczeń woli spadkodawców.
 10. realizacji umowy serwisu brokerskiego;
 11. innych, powierzonych Sekretarzowi, odrębnymi przepisami wewnętrznymi.
 1. Pani Maria Chodorowska nadzoruje prace:
 1. Referatu Organizacyjnego;
 2. Zespołu Informatyków;
 3. Biura Rady Miejskiej;
 4. Biura Obsługi Interesantów;
 5. Biura do spraw Promocji i Komunikacji Społecznej.
 
 
 
 
§ 5
 1. Do zakresu zadań Skarbnika Gminy Pani Ewy Marciniak należy prowadzenie spraw:
 1. w zakresie gospodarki finansowej Gminy;
 2. zapewnienia realizacji polityki finansowej Gminy;
 3. nadzorowania prac dotyczących przygotowania i realizacji budżetu Gminy, zapewnienia bieżącej kontroli jego wykonania;
 4. zapewnienia prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
 5. wykonywania powierzonych przez Burmistrza obowiązków głównego księgowego Urzędu;
 6. kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, udzielania innym osobom upoważnień do wykonywania kontrasygnaty;
 7. sprawowania nadzoru nad służbami finansowymi Urzędu;
 8. kierowania pracą referatu finansowo - budżetowego;
 9. podejmowania przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy;
 10. wymiaru i egzekucji podatków i opłat lokalnych;
 11. wykonywania innych zadań określonych w przepisach szczególnych.
 
 1. Pani Ewa Marciniak współpracuje z Komisją Budżetu i Finansów.
 2. Pani Ewa Marciniak nadzoruje prace:
- Referatu Finansowo - Budżetowego.
 

Zarządzenie Nr 4/XII/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r.

 
ZARZĄDZENIE NR 4/XII/06
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 7 grudnia 2006 r.
 
w sprawie powołania I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina
 
na podstawie art. 26 a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), zarządza się , co następuje:
 
§ 1
 
Z dniem 7 grudnia 2006 roku powołuję Pana Przemysława Pniewskiego na stanowisko
I Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.
 
§ 2
 
 Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 8/XII/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.

Zarządzenie Nr 8/XII/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 grudnia 2006 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę na “Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Mosinie w roku 2007", zwaną dalej komisją.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1. Jerzego Wrońskiego,
2. Marię Chodorowską,
3. Adama Ejchorsta,
4. Aleksandrę Tuliszkę,
5. Magdalenę Bączyk.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Jerzego Wrońskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Magdalenę Bączyk jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr 5/XII/2006 z dnia 7 grudnia 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 5/XII/2006
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 7 grudnia 2006 r.
 
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 60/2005 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 października 2005 r. dotyczącego zadań i kompetencji Burmistrza Gminy Mosina, powierzenia określonych spraw Gminy Mosina zastępcom Burmistrza Gminy Mosina i Sekretarzowi Gminy Mosina oraz zakresu zadań Skarbnika Gminy Mosina.
 
Na podstawie art. 33 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Traci moc zarządzenie nr 60/2005 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 października 2005 dotyczące zadań i kompetencji Burmistrza Gminy Mosina, powierzenia określonych spraw Gminy Mosina zastępcom Burmistrza Gminy Mosina i Sekretarzowi Gminy Mosina oraz zakresu zadań Skarbnika Gminy Mosina.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi oraz kierownikowi Referatu Organizacyjnego.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 2/XII/2006 z dnia 5 grudnia 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 2/XII//2006
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 5 grudnia 2006r.
 
w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina
 
Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.2 pkt. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 ze zm.) oraz art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Odwołuję z dniem 5 grudnia 2006 roku Pana Stanisława Dębca ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.
 
§ 2
Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem oraz jest zobowiązany do wykorzystania zaległego i bieżącego urlopu. Bieg wypowiedzenia rozpocznie się z dniem zaprzestania pobierania zasiłku lub wynagrodzenia z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie Nr 120/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 120/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 grudnia 2006 r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE w następującym składzie:
 
1.    Jerzy Wroński - Przewodniczący,
2.    Maria Chodorowska - Z-ca przewodniczącego,
3.    Zygmunt Kmiecik,
4.    Adam Ejchorst,
5.    Bartosz Dmochowski - Sekretarz.
 
 
§ 2
Na Przewodniczącego Komisji powołuję Pana Jerzego Wrońskiego. Przewodniczący Komisji rozpocznie pracę z dniem powołania.
 
§ 3
Na sekretarza Komisji powołuję Bartosza Dmochowskiego.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Zarządzenie nr 117/06 z dnia 28 listopada 2006 r.

Zarządzenie nr 117/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 listopada 2006 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust.4 i art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.)zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza:
 
1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
2.  Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej
3. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
4. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
5.  Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska,  przyrody i zwierząt
6.  Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa        w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie, prowadzących działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia 117/06
Burmistrza Gminy Mosina
Z dnia 28 listopada 2006r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                 i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust.4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.)  oraz Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr LXV/474/06 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina                                    z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza I Etap Otwartego Konkursu Ofert                         w 2007 r.
 
1.    Celem I Etapu Otwartego Konkursu Ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych przewidzianych do realizacji w roku 2007.
 
Burmistrz Gminy Mosina :
1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
2.  Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej
3. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
4. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
5.  Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody
6.  Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania.
Ogólna kwota dotacji przyznana na realizacje powyższych zadań w ramach I Etapu Otwartego Konkursu Ofert wynosi 230 000 zł
 
1.    Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi                         w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.
 
2.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 %. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane  w realizację zadania publicznego.
 
3.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania                         w stosunku do złożonej oferty.
 
4.    Okres realizacji zadań w poszczególnych obszarach, w których zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 stycznia 2007 i kończy się nie później niż            31 grudnia 2007 roku.
 
5.    Oferty  zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących  kryteriów :
a)    kryteria formalne
b)    merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
6.    Termin składania ofert upływa z dniem 29 grudnia 2006r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres  Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.
 
7.    Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
W przypadku składania oferty na realizację zadania w obszarze pomoc społeczna oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 w sprawie wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427).
 
8.    Do oferty należy dołączyć :
-    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
-    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu np. statut
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
9.    Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2005 i 2006.
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2005 rok
2006 rok
1.
Wspieranie profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia
-
1700 zł
2.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwo
202 366 zł.
187 000 zł
4.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz promocja Gminy
23 085 zł
53 100 zł
 
Ekologia, ochrona środowiska i przyrody
-
26 000 zł
5.
Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
2 500 zł
2 925 zł
6.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
7 500 zł
-
7.
Pomocy społecznej
5 520 zł
16 200 zł
Podległym jednostkom organizacyjnym przekazano kwotę  16 600 zł.
 
 

Zarządzenie Nr 112/06 z dnia 16 października 2006r.

Zarządzenie Nr 112/06
z dnia 16 października 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie przyjęcia darowizny od Województwa Wielkopolskiego
 
 
 
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr LXV/479/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006r. w sprawie przyjęcia darowizny od Województwa Wielkopolskiego
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Przyjmuje się darowiznę  od Województwa Wielkopolskiego o wartości 182.524,00 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote) nieruchomości położonej w Krosinku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
1.    nr 126/14 obr. Krosinko ark. mapy 1, o powierzchni 164 m²,
2.    nr 126/15 obr. Krosinko ark. mapy 1, o powierzchni 1337 m²,
3.    nr 126/16 obr. Krosinko ark. mapy 1, o powierzchni 3209 m²,
4.    nr 126/21 obr. Krosinko ark. mapy 1, o powierzchni 942 m²
zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 36677 na rzecz Województwa Wielkopolskiego.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

Zarządzenie Nr 111/06 z dnia 16 października 2006r.

Treść nie ujawniona - ustawa o ochronie danych osobowych

Zarządzenie Nr 110/06 z dnia 16 października 2006r.

                                                     
Zarządzenie Nr 110/06
z dnia 16 października 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
_______________________________________________________________
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                    § 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
                                                    § 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
                                                    § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
                                                    § 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 110/06
                                                                 z dnia 16 października 2006r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
                                w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 28891 i 25522  jako własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie przy ul. Kanałowej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena brutto( zł)
1.
1686/6, 1681/4,1682/2 obr. Mosina
3013
172.000,00
 
 
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr PP.MC.73340-43/04 z dnia 28 kwietnia 2005r. wydana przez Burmistrza Gminy Mosina wymienione w wykazie działki przeznaczone są pod realizacje inwestycji polegającej na budowie budynku przychodni weterynaryjnej nie posiadającej pomieszczeń, klatek i boksów do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt.
Księgi wieczyste nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 109/06 z dnia 11 października 2006r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych osobowych

Zarządzenie Nr 106/06 z dnia 4 października 2006r.

                                                     
Zarządzenie Nr 106/06
z dnia 4 października 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: zbycia działki gruntu w drodze bezprzetargowej
_______________________________________________________
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                    § 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 138/3, 138/4, 138/7, 138/5, obr. Krosinko, działkę gruntu położoną w Mosinie opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
                                                    § 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
                                                    § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
                                                    § 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 106/06
                                                                 z dnia 4 października 2006r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
                                w sprawie: zbycia działki gruntu w drodze bezprzetargowej
 
 
W Y K A Z
działki gruntu przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej , zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19681 jako własność Gminy Mosina, położonej w Krosinku przy ul. Wiejskiej
 
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena brutto( zł)
138/28
670
26.800,00
 
 
Opisany wyżej grunt przeznaczony jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 138/3, 138/4, 138/7, 138/5  obr. Krosinko w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 104/05 z dnia 4 października 2006r.

                                                     
Zarządzenie Nr 104/06
z dnia 4 października 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: zbycia działki gruntu w drodze bezprzetargowej
_______________________________________________________
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                    § 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako nr 226/2 obr. Krosno, działkę gruntu położoną w Mosinie opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
                                                    § 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
                                                    § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
                                                    § 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 104/06
                                                                 z dnia 4 października 2006r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
                                w sprawie: zbycia działki gruntu w drodze bezprzetargowej
 
 
W Y K A Z
działki gruntu przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej , zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 29.409  jako własność Gminy Mosina, położonej w Krośnie przy ul. Rzemieślniczej
 
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena brutto( zł)
226/3
663
27.000,00
 
 
Opisany wyżej grunt przeznaczony jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej ewidencyjnie jako nr 226/2 obr. Krosno w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 99/06 z dnia 15 września 2006 r.

Zarządzenie Nr 99/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 września 2006r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV W MIEŚCIE MOSINA - I etap w następującym składzie:
 
1.    Stanisław Dębiec - Przewodniczący,
2.    Maria Chodorowska - Z-ca przewodniczącego,
3.    Zygmunt Kmiecik,
4.    Adam Ejchorst,
5.    Bartosz Dmochowski - Sekretarz.
 
 
§ 2
Na Przewodniczącego Komisji powołuję Pana Stanisława Dębca. Przewodniczący Komisji rozpocznie pracę z dniem powołania.
 
§ 3
Na sekretarza Komisji powołuję Bartosza Dmochowskiego.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Zarządzenie Nr 96/06 z dnia 14 września 2006r.

Zarządzenie Nr 96
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 września 2006 r.
 
w sprawie aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rok 2007.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.77 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Dokonać z urzędu  aktualizacji  wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na terenie Miasta i Gminy Mosina.
 
 
§ 2.
 
Aktualizacji opłat rocznych o których mowa w § 1  przeprowadzić  na podstawie wartości nieruchomości gruntowych określonych przez rzeczoznawcę majątkowego.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 95/06 z dnia 11 września 2006 r.

Zarządzenie nr 95/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 września 2006 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizacje zdań publicznych w 2006 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r. nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2  ustawy              z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi  oraz Uchwały NR XLVIII/375/05  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia                     27 października 2005 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006  zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
2.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w zakresie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w tym Promocji Gminy.
 
3.    Środki finansowe w wysokości 4 700,00  (słownie: cztery tysiące siedemset złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia znajdują się                    w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina  na rok 2006
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr  95/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 września 2006r.
 
 
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w tym Promocji Gminy:
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii
Promocja Gminy i twórców kultury związanych z Gminą oraz prezentacją dorobku Chóru
4 700,00
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 93/06 z dnia 22 sierpnia 2006r.

Zarządzenie Nr 93/06
z dnia 22 sierpnia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
 
w sprawie: przyznania odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne.
 
 
    Na podstawie art, 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
Zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Przyznaję odszkodowanie  w wysokości 55.500,00 ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) na rzecz Pana Antoniego Jurgi za grunt stanowiący drogi publiczne - działki ewid. 162/2, 162/3, 162/4, 162/20 obr. Krosno, który z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, wydanej przez Burmistrza Gminy Mosina  w dniu 8 marca 2002r. nr PN 7414-3/2002, przeszedł na własność Gminy Mosina z dniem 27 marca 2002r. t.j. z dniem, w którym w/w decyzja stała się ostateczna.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji
i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie Nr 92/06 z dnia 22 sierpnia 2006r.

Zarządzenie Nr 92/06
z dnia 22 sierpnia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
 
w sprawie: przyznania odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi
                  publiczne.
 
 
    Na podstawie art, 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
Zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Przyznaję odszkodowanie  w wysokości 19280,00 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) na rzecz Pana Sławomira Wrzesińskiego za grunt stanowiący drogę publiczną - działka nr 33/16 obr. Mieczewo, która z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, wydanej przez Burmistrza Gminy Mosina  w dniu 22 sierpnia 2001r. nr PN 7414-33/2001, przeszła na własność Gminy Mosina z dniem 6 września 2001r. t.j. z dniem, w którym w/w decyzja stała się ostateczna.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji
i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie Nr 91/06 z dnia 9 sierpnia 2006r.

Zarządzenie Nr 91/06
z dnia 9 sierpnia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: nabycia gruntu stanowiącego drogę
 
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) a także w wykonaniu § 3 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiani a lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć działki gruntu stanowiące drogę publiczną, oznaczone ewidencyjnie jako:
1.    nr 2163/3 obr. Mosina ark. mapy 37, o powierzchni 1316 m²,
2.    nr 2153/4 obr. Mosina ark. mapy 37, o powierzchni 1282 m²
zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19413 jako własność Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" z siedziba w Mosinie
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
 

Zarządzenie Nr 90/06 z dnia 9 sierpnia 2006r.

                                                     
Zarządzenie Nr 90/06
z dnia 9 sierpnia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: zbycia działki gruntu w drodze bezprzetargowej
_______________________________________________________
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                    § 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako nr 1916/1 obr. Mosina, działkę gruntu położoną w Mosinie opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
                                                    § 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
                                                    § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
                                                    § 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr ../06
                                                                 z dnia 9 sierpnia 2006r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
                                w sprawie: zbycia działki gruntu w drodze bezprzetargowej
 
 
W Y K A Z
działki gruntu przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej , zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 29.048  jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie w rejonie ul. Śremskiej
 
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena brutto( zł)
1917/3
389
20907,14
 
 
Opisany wyżej grunt przeznaczony jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej ewidencyjnie jako nr 1916/1 obr. Mosina w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 83/06 z dnia 24 lipca 2006r.

Zarządzenie Nr 83/06
z dnia 24 lipca 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie zamiany gruntów
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz w wykonaniu § 4 pkt 3 i § 5 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1.    Przeznacza się do zbycia działki gruntu, położone w Mosinie, stanowiące własność Gminy Mosina, oznaczone ewidencyjnie jako działki numer:
1)    327/6 obr. Mosina, ark. mapy 2, o powierzchni 637 m²,
2)    328/2 obr. Mosina , ark. mapy 2, o powierzchni 675 m²
      zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 30486 jako własność
      Gminy Mosina.
2.   Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
      mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Wodnej, zatwierdzonym Uchwałą Rady
      Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001r. Nr XLIX/415/01 ( Dz. Urz. Woj. Wlkp
      Nr 162, poz. 4488 z dnia 21.12.2001r. opisane w ust. 1 działki stanowią jedność
      gospodarczą  i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną
      na rysunku planu symbolem M.
§ 2.
Zbycie nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za:
1)    przejętą na rzecz Gminy Mosina działkę gruntu  zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 39012 na rzecz Państwa Wiesława i Emilii małż. Skibińskich na zasadach wspólności ustawowej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 331/3 obr. Mosina, o powierzchni 383 m², zgodnie z decyzją z dnia 16 lipca 2004r. Nr PP 7331/127/2004 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową,
2)    pozostałą do rozliczenia kwotę odszkodowania za działki gruntu stanowiące, na podstawie wyżej opisanej decyzji Burmistrza Gminy Mosina, drogi publiczne.  
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 81/06 z dnia 24 lipca 2006r.

                                                     
Zarządzenie Nr 81/06
z dnia 24 lipca  2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
_______________________________________________________________
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                    § 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
                                                    § 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
                                                    § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
                                                    § 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 81/06
                                                                 z dnia 24 lipca 2006r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
                                w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 31351  jako własność Gminy Mosina, położonych w Dymaczewie Nowym w rejonie ul.Pogodnej.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
104/14
675
17.000,00
2.
104/13-105/4
575
15.000,00
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i letniskowego w Dymaczewie Nowym  zatwierdzonym Uchwałą nr XLI/267/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 1998r.r. powyższe działki gruntu   przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową  i oznaczone są na rysunku planu symbolem: MN.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 80/06 z dnia 24 lipca 2006r.

                                                     
Zarządzenie Nr 80/06
z dnia 24 lipca  2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
_______________________________________________________________
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                    § 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
                                                    § 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
                                                    § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
                                                    § 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 80/06
                                                                 z dnia 24 lipca 2006r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
                                w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 31351  jako własność Gminy Mosina, położonych w Dymaczewie Nowym w rejonie ul.Pogodnej.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
104/2
614
13.500,00
2.
104/3
545
12.000,00
3.
104/6
543
12.000,00
4.
104/11
573
12.500,00
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i letniskowego w Dymaczewie Nowym  zatwierdzonym Uchwałą nr XLI/267/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 1998r.r. powyższe działki gruntu   przeznaczone są pod zabudowę letniskową  i oznaczone są na rysunku planu symbolem: ML.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 79/06 z dnia 24 lipca 2006r.

                                                     
Zarządzenie Nr 79/06
z dnia 24 lipca  2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
_______________________________________________________________
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                    § 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
                                                    § 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
                                                    § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
                                                    § 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 79/06
                                                                 z dnia 24 lipca 2006r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
                                w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 29831 jako własność Gminy Mosina, położonych w Mieczewie
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto ( zł)
1.
202/3
2241
60.000,00
2.
202/5
1181
32.000,00
3.
202/6
1201
32.500,00
4.
202/7
2499
67.000,00
 
 
Zgodnie z decyzją ustalającą warunki zabudowy wydaną przez Burmistrza Gmin y Mosina nr PP.MS.73342-1/04 z dnia 9 marca 2005r. powyższe działki posiadają ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 78/06 z dnia 24 lipca 2006r.

                                                     
Zarządzenie Nr 78/06
z dnia 24 lipca  2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
_______________________________________________________________
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                    § 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
                                                    § 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
                                                    § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
                                                    § 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 78/06
                                                                 z dnia 24 lipca 2006r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
                                w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21997  jako własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie w rejonie ul.Konopnickiej.
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto ( zł)
1.
2622/37
2741
93.000,00
2.
2622/38
2375
80.500,00
3.
2622/40
2346
79.500,00
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem Mosińskim w Mosinie zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002r. powyższe działki gruntu   przeznaczone są pod zabudowę usługową i oznaczone są na rysunku planu symbolem: U.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie nr 77/06 z 18 lipca 2006 r.

Zarządzenie nr 77/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 lipca 2006 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizacje zdań publicznych w 2006 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r. nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Uchwały Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi  oraz Uchwały NR XLVIII/375/05  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2005 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006  zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
2.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 
3.    Środki finansowe w wysokości 1300,00  (słownie: tysiąc trzysta złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina  na rok 2006
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 77/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 lipca 2006r.
 
 
§ 3
 
Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Uczniowski Klub Sportowy "Mosińska Jedynka"
Organizacja turniejów szachowych
1 300
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 74/06 z dnia 5 lipca 2006 r.

Zarządzenie nr 74/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 lipca 2006 r.
 
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarjacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań :
-    z zakresu kultury fizycznej i sportu- przygotowanie o organizacja Letniego Rajdu Krajoznawczego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina
-    z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy- Organizacja sportowej, młodzieżowej wymiany polsko- niemieckiej na terenie Gminy Mosina
-    z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy - Wymiana polsko- niemiecka: spływ kajakowy.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa        w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie, prowadzących działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 74/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 5 lipca 2006 r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
 
Na podstawie art.11 ust.2, art.12 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.)
 
Burmistrz Gminy Mosina :
Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w podanym obszarze w roku 2006
1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu- przygotowanie o organizacja Letniego Rajdu Krajoznawczego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina
1 000 zł
2. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy- Organizacja sportowej, młodzieżowej wymiany polsko- niemieckiej na terenie Gminy Mosina
2 200 
3. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy - Wymiana polsko- niemiecka: spływ kajakowy.
 2 200 zł.
 
1.    Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.
 
2.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 %. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane  w realizację zadania publicznego.
 
3.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania     w stosunku do złożonej oferty.
 
4.    Realizacji poszczególnych zadań, na które zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, nie może  zakończyć się później niż 31 grudnia 2006 r.
 
5.    Oferty  zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących  kryteriów :
a)    kryteria formalne
b)    merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
6.    Termin składania ofert upływa z dniem 6 sierpnia 2006 r. Ofertę należy złożyć                      w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres                     Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.
 
7.    Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                           27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207).
 
8.    Do oferty należy dołączyć :
-    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
-    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu np. statut
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
9.    Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2005 i 2006.
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2005 rok
2006 rok
1.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
121 580 zł.
138 550 zł.
Z kwoty 185 925 zł. w roku 2005 przekazano podległym jednostkom organizacyjnym kwotę  5 000 zł.
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie nr 69/06 z dnia 20 czerwca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 69 /2006/
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 20. 06. 2006 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
W zarządzeniu Nr 11/2005/ Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 27 dodaje się ust. 28 w brzmieniu:
"28. Prowadzenie zadań z zakresu pożytku publicznego i pomocy publicznej"
 
2) w § 27 dodaje się ust. 29 w brzmieniu:
"29. Przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych i imprez masowych"
 
3) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Organizowanie procesu inwestycyjnego dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg, oświetlenia dróg i ulic, sieci wodociągowej, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczania ścieków, budowy, przebudowy i remontów obiektów oświatowych, służby zdrowia oraz innych obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy, w tym:
 1. programowanie
 2. organizowanie przetargów
 3. współpraca z projektantami
 4. przygotowywanie umów
 5. nadzór nad wykonawstwem
 6. organizacja odbioru i przekazanie do eksploatacji.
4) w § 29 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:
"17. Prowadzenie procedury oddziaływania inwestycji na środowisko, przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji"
 
5) w § 29 dodaje się ust. 18 w brzmieniu:
"18. Prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości"
 
6) w § 29 dodaje się ust. 19 w brzmieniu:
"19. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych, przejęcie przez Gminę tych obowiązków".
 
7) w § 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Prowadzenie rejestrów i zbiorów: zarządzeń Burmistrza, upoważnień i pełnomocnictw, księgi kontroli zewnętrznych".
 
8) w § 31 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:
"21. Przygotowywanie decyzji w sprawie przyznawania uczniom pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie Gminy Mosina"
 
9) w § 31 dodaje się ust. 22 w brzmieniu:
"22. Zapewnienie w budżecie Gminy i przekazywanie szkołom środków na wypłacenie stypendiów naukowych i za wybitne osiągnięcia sportowe."
 
10) w § 31 dodaje się ust. 23 w brzmieniu:
"23. Przygotowywanie decyzji w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego".
 
11) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania terenu, w tym organizowanie przetargów oraz przygotowywanie umów"
 
12) § 33 otrzymuje brzmienie:
 1. "Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności:
 1. prowadzenie ewidencji ludności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 2. współpraca z wojskowymi komendami uzupełnień, urzędami skarbowymi, szkołami oraz policją w celu zapewnienia tym jednostkom prawidłowego funkcjonowania,
 3. przekazywanie danych aktualizacyjnych do organów prowadzących ewidencję ludności oraz powiadamianie obywateli o nadaniu numeru PESEL.
2. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych:
 1. załatwianie wniosków o wydanie dowodów osobistych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 3. współpraca z odpowiednimi instytucjami w celu zapewnienia prawidłowego działania stanowiska pracy do załatwiania wniosków o wydanie dowodów osobistych
3. Prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. współpraca z innymi urzędami w celu zapewnienia prawidłowej aktualizacji rejestru wyborców,
 2. sporządzanie spisów wyborców
4. Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 
5. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 
6. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz prowadzenia rejestru wyborców.
7. Prowadzenie archiwum zakładowego."
 
13) w § 36 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
"7. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków."
 
14) § 43 otrzymuje brzmienie:
"Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
 1. Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonów.
 2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego, aktualizacja tych aktów i wydawanie z nich odpisów skróconych i zupełnych.
 3. Transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach
 4. stanu cywilnego.
 5. Współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji, w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk.
 7. Prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy “Prawo o aktach stanu cywilnego", “Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego" oraz innych aktów prawnych.
 8. Uroczyste przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 9. Organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.
 10. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
 11. Archiwizacja dokumentów stanu cywilnego oraz współpraca z Archiwum Państwowym w Poznaniu."
15) § 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Podstawę przygotowania odpowiedzi stanowią materiały właściwych merytorycznie referatów i gminnych jednostek organizacyjnych, dostarczone do Biura Rady Miejskiej najpóźniej na dzień przed upływem terminu określonego w § 50 ust. 1"
 
16) § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Biuro Rady Miejskiej raz na rok, nie później niż do 30 marca roku następnego przygotowuje pisemną informację o wykonaniu uchwał Rady za rok poprzedni."
 
17) § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Podstawę opracowania informacji, o której mowa w ust.1, stanowią materiały sprawozdawcze dotyczące roku poprzedniego dostarczone nie później niż do 15 marca roku następnego przez referaty i gminne jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację uchwał objętych informacją."
 
§ 2
 
Pozostałe przepisy zarządzenia pozostają bez zmian.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi, Skarbnikowi, kierownikom referatów oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr 66/06 z dnia 16 czerwca 2006r.

Zarządzenie  Nr 66/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 czerwca 2006r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Zgodnie  z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
 
zarządzam:
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina w dniu 25 lipca 2006r.
 
1.    Stanisław Dębiec          -  przedwodniczący
2.    Elżbieta Kaczmarek     -  członek
3.    Magdalena Trzpil       - członek
 
§ 2.
 
1. Komisja przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania, uczestnicząc
    aktywnie w całym procesie przetargowym.
2. Komisja przetargowa pracuje w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji
    Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 

Zarządzenie Nr 64/06 z dnia 13 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 64/06
z dnia 13 czerwca 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu § 5 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się cenę wywoławczą niższą o 20% dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina nr 94/05 z dnia  8 września 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży, dla której  przetarg w dniu 16 marca 2006r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 
§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie nr 63/06 z 13 czerwca 2006 r.

Zarządzenie nr 63/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 czerwca 2006 r.
 
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania :
-    organizacja turniejów szachowych
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 63/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 czerwca 2006r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
 
Na podstawie art.11 ust.2, art.12 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.)
 
Burmistrz Gminy Mosina :
Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań w podanym obszarze w roku 2006
1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - organizacja turniejów szachowych.
 1300 zł.
 
1.    Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi.
 
2.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 %. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane  w realizację zadania publicznego.
 
3.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
 
4.    Realizacji poszczególnych zadań, na które zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, nie może  zakończyć się później niż 31 grudnia 2006 r.
 
5.    Oferty  zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących  kryteriów :
a)    kryteria formalne
b)    merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
6.    Termin składania ofert upływa z dniem 14 lipca 2006 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego.
 
7.    Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
 
8.    Do oferty należy dołączyć :
-    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
-    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu np. statut
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
9.    Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2005 i 2006.
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2005 rok
2006 rok
1.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
121 580 zł.
138 550 zł.
Z kwoty 185 925 zł. w roku 2005 przekazano podległym jednostkom organizacyjnym kwotę  5 000 zł.
 

Zarządzenie nr 61/06 z dnia 26 maja 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 61 /2006/
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 26. 05. 2006 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie
 
 
Na podstawie art. 104 1-3 ustawy z dnia 28 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.
Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu Nr 12/2005/ Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mosinie, wprowadza się następujące zmiany:
 1. W § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie:
 2. "Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze organizuje kierownik jednostki według zasad określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.).Wnioski o zatrudnienie na inne stanowiska zainteresowane osoby składają Sekretarzowi wraz z listem motywacyjnym, życiorysem (cv) zawierającym oświadczenie wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie i kwalifikacje"
 3. w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 4. "Urlopy udzielane są zgodnie z rocznym planem urlopów, ustalanym do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, z wyłączeniem urlopów, o których mowa w art. 1672 Kodeksu pracy, udzielanych na żądanie pracownika".
 5. w § 24 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
 6. "3. Na wniosek pracownika urlop na żądanie może być udzielony w dniach lub w godzinach, w wymiarze nie przekraczającym 4 dni urlopu w roku kalendarzowym".
 7. w § 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
" Rozliczenie udzielonego czasu wolnego, o którym mowa w ust.1 odbywa się, w przyjętym okresie rozliczeniowym, poprzez:
  • wykorzystanie urlopu na żądanie,
  • rozliczenie wypracowanych godzin nadliczbowych,
  • odpracowanie czasu zwolnienia"
 1. w § 49 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.1, przysługuje wynagrodzenie, jeżeli pracownik skorzystał z jednej z form o których mowa w ust. 3"
 
§ 2
 
Pozostałe przepisy zarządzenia pozostają bez zmian.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi, Skarbnikowi, kierownikom referatów oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.
 
 
 

Zarządzenie nr 59/06 z 18 maja 2006 r.

Zarządzenie nr 59/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 maja 2006 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizacje zdań publicznych w 2006 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r. nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2  ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Uchwały Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi  oraz Uchwały NR XLVIII/375/05  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2006 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006  zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
2.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, na realizację zadania :
 
1)    zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mosina,
2)    upowszechnianie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży,
3)    organizacja konkursu wędkarskiego na terenie Gminy Mosina,
4)    warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi,
5)    szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień dla wolontariuszy.
 
3.    Środki finansowe w wysokości 31 700,00  (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset zlotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia zostały zaplanowane w budżecie  Gminy Mosina  na rok 2006.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 59/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 maja 2006r.
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska i przyrody :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami - Okręg w Poznaniu
Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mosina
 22 000
 
Ogółem
22 000
 
 
§ 2
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Abstynentów "Pomocne Dłonie"
Szkolenie z zakresu profilaktyki i uzależnień
1 700
 
Ogółem
1 700
 
 
§ 3
 
Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Polski Związek Wędkarski Koło 28
Mosina "Hobby"
Organizacja konkursu wędkarskiego na terenie Gminy Mosina
2 000
2.
Mosiński Klub Żeglarski
Kurs na stopień żeglarza jachtowego
3 000
3.
Mosiński Klub Żeglarski
Udział i reprezentowanie Klubu i Gminy na regatach WOZŻ
1 000
 
Ogółem
6 000
 
 
§ 4
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania :
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Człowieka "Inspiracja"
Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców "Wychowanie bez porażek"
2 000
 
Ogółem
2 000
 
 

Zarządzenie nr 44/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 44/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 26 kwietnia 2006r.
 
w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie niektórych usług komunalnych.
 
Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz.33), zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
I. Posiadanie finansowego, kadrowego i technicznego potencjału umożliwiającego
zorganizowanie i uruchomienie systemu selektywnej zbiórki odpadów, w terminie
od dnia 13 października 2006r.
II. Dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną w :
 1. miejsca postojowe,
 2. miejsce do mycia pojazdów i pojemników lub udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczy to wymaganie , przez przedłożenie stosownej umowy,
 3. pomieszczenia magazynowe,
 4. stanowisko do belowania wyposażone w belownicę.
III. Dysponowanie na terenie Gminy Mosina nieruchomością przeznaczoną na punkt do
odbioru odpadów problemowych takich jak: odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (m.in. baterie, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach itp.) itp.
Przez dysponowanie nieruchomością należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.
Punkt należy wyposażyć w specjalistyczne pojemniki oznaczone logo firmy.
IV. Dysponowanie specjalistycznym sprzętem technicznym, w liczbie i stanie technicznym gwarantującym utrzymanie właściwego standardu sanitarnego, następującego rodzaju:
 1. pojemnikami do gromadzenia odpadów komunalnych, o różnych pojemnościach
 2. pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1,0 - 2,5m 3
w ujednoliconym kolorze: niebieskim na makulaturę, żółtym na plastik, zielonym na szkło kolorowe, białym na szkło białe,
 1. workami foliowymi do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów.
V. Dysponowanie pojazdami specjalistycznymi, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonych odpadów następującego rodzaju:
1. pojazdy bezpylne,
2. pojazdy bramkowe,
3. pojazdy hakowe wyposażone w urządzenie typu HDS,
4. pojazdy ciężarowe.
Pojazdy przed rozpoczęciem działalności należy oznakować nazwą firmy .
Posiadany sprzęt musi zapewniać właściwy standard sanitarny świadczonych usług.
Przez właściwy standard sanitarny należy rozumieć możliwość techniczną i organizacyjną utrzymania stałej częstotliwości opróżniania pojemników i kontenerów na odpady, określonej w przepisach prawa miejscowego.
VI. Posiadanie sprzętu komputerowego i informatycznego pozwalającego na:
1. gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego, celem przekazywania do Urzędu Miejskiego w Mosinie informacji wynikających z wydanego zezwolenia,
2. prowadzenie ewidencji przekazanych przez usługobiorców selektywnie odpadów, celem obliczenia średniego poziomu selekcji i naliczania zniżki w opłatach.
Dopuszcza się zlecenie zadań wymienionych w punkcie 1 i 2 specjalistycznej firmie, pod warunkiem udokumentowania tego poprzez przedłożenie stosownej umowy.
VII. Posiadanie aktualnego zezwolenia na transport odpadów.
 
§ 2
 
Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
1. Posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. ( Dz.U.z 2002r. Nr 193, poz. 1617 ).
2. Dysponowanie miejscem dla garażowania pojazdu asenizacyjnego w pomieszczeniach zamkniętych lub na zorganizowanych parkingach samochodowych, wytyczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 
§ 3
 
Określa się wymagania, które powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:
1. Posiadanie krytego samochodu przystosowanego do bezpiecznego i humanitarnego
transportu zwierząt.
2. Posiadanie specjalistycznego sprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt:
a) poskramiacz do łapania dużych zwierząt / pręt z linką i lassem /,
b) poskramiacz z siatki do łapania małych zwierząt,
c) specjalne rękawice chroniące przed pogryzieniem.
3. Posiadanie klatek małych, średnich i dużych (o szerokości odpowiednio - 30; 40
i 50 cm i długościach odpowiednio -0,60; 0,80 i 1,0 m), umożliwiające swobodne
przyjęcie przez zwierzę pozycji stojącej lub leżącej. Klatki muszą posiadać podłogi
zapewniające przyczepność kończyn oraz możliwość utrzymania higieny w czasie
transportu.
 
§ 4
 
Określa się wymagania, które powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:
1. Dysponowanie nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, a w szczególności:
- klatki dla psów,
- klatki dla kotów,
- pomieszczenia do przeprowadzania kwarantanny,
- chłodnie do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części,
- urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych i ich części.
2. Posiadanie pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt.
 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Mosinie i w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych oraz w “Merkuriuszu Mosińskim".

Zarządzenie nr 43/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 43/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 kwietnia 2006 roku.
 
w sprawie : wpłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje :
 
 
§ 1
 
Z dniem 21 kwietnia 2006r. traci moc Zarządzenie Nr 155/03 Burmistrza Mosiny z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wpłat na gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 42/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 42/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 kwietnia 2006
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania:
“Przebudowa ulicy 25 Stycznia oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach 25 Stycznia i Powstańców Wlkp. - etap I"
zwaną dalej komisją.
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
 1. Jerzego Wrońskiego,
 2. Marię Chodorowską,
 3. Wojciecha Górnego,
 4. Adama Ejchorsta,
 5. Piotra Przybysza,
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Jerzego Wrońskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Piotra Przybysza jako sekretarza komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 41/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 34/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 kwietnia 2006
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania:
“Audyt energetyczny 13 budynków przedszkoli i szkół na obszarze gminy Mosina"
zwaną dalej komisją.
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
 1. Jerzego Wrońskiego,
 2. Marię Chodorowską,
 3. Wojciecha Górnego,
 4. Adama Ejchorsta,
 5. Piotra Przybysza,
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Jerzego Wrońskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Piotra Przybysza jako sekretarza komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 38/06 z dnia 18 kwietnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 38/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 kwietnia 2006
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania:
“Przebudowa jezdni ulicy Targowej wraz z odwodnieniem - etap I"
zwaną dalej komisją.
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
 1. Jerzego Wrońskiego,
 2. Marię Chodorowską,
 3. Wojciecha Górnego,
 4. Adama Ejchorsta,
 5. Piotra Przybysza,
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Jerzego Wrońskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Piotra Przybysza jako sekretarza komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 35/06 z dnia 6 kwietnia 2006 r.

Zarządzenie nr 35/06

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krajkowo, Baranowo.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Krajkowo, Baranowo, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/234/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/42/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krajkowo, Baranowo odbędą się w dniu 12 maja 2006 r. o godz. 19.00 w budynku strażnicy OSP w Krajkowie.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krajkowo, Baranowo jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Zarządzenie nr 34/06 z dnia 3 kwietnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 34/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 kwietnia 2006
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania:
"Audyt energetyczny 13 budynków przedszkoli i szkół na obszarze gminy Mosina"zwaną dalej komisją.
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
 1. Jerzego Wrońskiego,
 2. Marię Chodorowską,
 3. Wojciecha Górnego,
 4. Adama Ejchorsta,
 5. Piotra Przybysza,
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Jerzego Wrońskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Piotra Przybysza jako sekretarza komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 29/06 z dnia 3 marca 2006r.

Zarządzenie  Nr 29/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 marca 2006r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina
 
 
Zgodnie  z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
 
zarządzam:
 
§ 1.
 
Wyznaczam członka Komisji Przetargowej Stanisława Dębca na Przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina ogłoszonych na dzień 16 marca 2006r.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Zarządzenie nr 28/2006 z 3 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr 28/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 marca 2006r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie wykonawcy zadania: “Projekt budowlano-wykonawczy budowy systemu odprowadzania wód deszczowych w m. Pecna - rejon ul. Różanej.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1. Jerzego Wrońskiego,
2. Stanisława Józefa Dębca,
3. Marię Chodorowską,
4. Zygmunta Kmiecika,
5. Wojciecha Górnego,
6. Adama Ejchorsta,
7. Małgorzatę Piotrowską.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Jerzego Wrońskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Małgorzatę Piotrowską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 25/06 z dnia 27 lutego 2006r.

Zarządzenie Nr 25/06

z dnia 27 lutego  2006r.

Burmistrza Gminy Mosina

 

w sprawie nabycia gruntu stanowiącego drogę.

 

 

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.))  a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Nabyć działki gruntu stanowiące drogę , oznaczoną ewidencyjnie jako:

1. nr 426 obr. Daszewice, ark. mapy 2, o powierzchni 346 m²,

2. nr 632 obr. Daszewice, ark. mapy 2, o powierzchni 300 m²,

zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21.953 jako współwłasność na prawach wspólności ustawowej Panstwa Marka i Haliny małż. Kędziora.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 


Zarządzenie Nr 24/06 z dnia 23 lutego 2006r.

Zarządzenie Nr 24/06
z dnia 23 lutego 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie zamiany gruntów
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do zbycia działkę gruntu, położoną w Mosinie, stanowiącą własność Gminy Mosina zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21997, oznaczoną ewidencyjnie jako działki numer 2622/22 obr. Mosina o powierzchni 1007 m².
 
 
§ 2.
 
Zbycie nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejętą na rzecz Gminy Mosina działkę gruntu stanowiącą drogę  - ul. Kozią w Pecnej  zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 22286 jako własność Adriana i Teresy małż. Wojciechowskich, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 12/2 obr. Pecna, o powierzchni 920 m².
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zarządzenie nr 23/06 z 23 lutego 2006 r.

Zarządzenie Nr 23

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 lutego 2006 roku

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury w Gminie Mosina.

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 z póż. zmian.)zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zarządzenie określa:

 1. szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi zwanej dalej “ustawą" zatrudnionych w samorządowych instytucjach kultury Gminy Mosina.
 2. wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej osobom, o których mowa w pkt 1.

 

 

§ 2

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

 1. uprawniony - osoby zatrudnione na stanowiskach Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie oraz Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego Mosińskiego Ośrodka Kultury.
 2. rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) poprzedzający rok w którym przyznaje się nagrodę roczną.

 

 

§ 3

Nagroda roczna może być przyznana za rok obrotowy, jeżeli w danym roku samorządowa instytucja kultury:

 1. uzyskała dodatni wynik finansowy
 2. wykonała zgodnie z prawem plan finansowy
 3. efektywnie realizowała zadania i cele statutowe

§ 4

Nagroda roczna może być przyznawana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym czasie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych w sposób powodujący wymierzenie mu kary dyscyplinarnej, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano z nim umowy o zarządzanie albo nie odwołano go z funkcji lub stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

 

 

§ 5

 1. Nagrodę roczną kierownikom samorządowych instytucji kultury Gminy Mosina przyznaje z własnej inicjatywy Burmistrz Gminy Mosina.
 2. Nagrodę roczną pozostałym uprawnionym przyznaje osoba właściwa dla tych osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
 3. Wysokość nagrody rocznej przyznawanej uprawnionym nie może przekroczyć trzykrotności ich ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

 

§ 6

Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej kierownikom samorządowych instytucji kultury Gminy Mosina stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Załącznik

do zarządzenia Nr 23

Burmistrza Gminy Mosina

Z dnia 23 lutego 2006 roku

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ

 

Mosina, dnia ............................

(nazwa instytucji kultury i jej siedziba)

Wnioskodawca:

.......................................................................................

 

 1. Imię (imiona) i nazwisko uprawnionego
 2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego .................................................................................
 3. Data objęcia stanowiska ................................................................................................................
 4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego za okres wnioskowany ................................

(w złotych i słownie)

 1. Proponowana wysokość nagrody wraz z jej uzasadnieniem .............................................................
 2. Informacja o wpływie nagrody rocznej na sytuację finansową samorządowej instytucji kultury ..........

 

..........................................................................................

(pisemne potwierdzenie przyznania nagrody)

 


Zarządzenie Nr 22/06 z dnia 17 lutego 2006r.

Zarządzenie Nr 22/06
z dnia 17 lutego 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 w późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: sporządzanie operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową nieruchomości dla celów:
I.    zbycia działek - 50 działek,
II.    ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału - 50 działek,
III.   ustalenia  wysokości opłaty planistycznej - 100 działek
IV.  aktualizacji opłaty rocznej użytkowania wieczystego gruntów - 120 działek
V.    przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 100 działek
w składzie:
 
1. Jerzy Wroński - przewodniczący
2. Stanisław Dębiec - członek
3. Elżbieta Kaczmarek - członek
4. Magdalena Trzpil - członek
 
§ 2.
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert.
 
§ 3.
1. Komisja Przetargowa rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 

Zarządzenie nr 21/2006 z dnia 16 lutego 2006 r.

Zarządzenie Nr 21/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 lutego 2006 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania:
"Budowa oświetlenia drogowego w Pecnej, ul. Mosińska, zwaną dalej komisją.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1. Stanisław Józef Dębiec
2. Hanna Wożnikiewicz
3. Zygmunt Kmiecik
3. Wojciecha Górnego,
4. Adama Ejchorsta.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Stanisława Józefa Dębiec jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Adama Ejchorsta jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie nr 20/06 z dnia 10 lutego 2006 r.

Zarządzenie Nr 20/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 lutego 2006 r.
 
Działając na podstawie § 7 ust. 1 i 2 Uchwały LI/397/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 grudnia 2005 r., w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
Zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 1. Ogłosić przetarg pisemny na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Mosina.
 2. Przetarg pisemny będzie prowadzony zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zachowaniem zasad przejrzystości, jawności i uczciwej oraz równej konkurencji.
 3. Szczegółowe warunki przetargu określone są w “Specyfikacji warunków przetargu".
§ 2
 1. Powołać Komisję Przetargową w składzie:
1) Jerzy Wroński z-ca burmistrza
2) Wojciech Górny kier. Referatu Inwestycji
3) Maria Borowiak z-ca gł. księgowego
 1. Komisja Przetargowa będzie miała za zadanie przeprowadzić ocenę ofert, sporządzić protokół z postępowania i zarekomendować najlepszą ofertę do zatwierdzenia.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zarządzenie nr 17/2006 z 6 lutego 2006 r

ZARZĄDZENIE NR 17 /2006
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 lutego 2006r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko ds. inwestycji drogowych i stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:
 
§1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko ds. inwestycji drogowych i stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi w Referacie Inwestycji w składzie:
 1. Maria Chodorowska - przewodnicząca
 2. Jerzy Wroński- członek
 3. Justyna Kaczmarczyk - członek
 4. Wojciech Górny - członek
§2
Komisja pracować będzie w oparciu o załączniki Nr 1 i Nr 2 (wraz z aneksami) do "Systemu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie".
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 16/2006 z 2 lutego 2006 r.

Zarządzenie Nr 16/06
BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 02.02.2006 r.
 
W sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie §1 ust 1 , §2 ust.1 , §4 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz.U. Nr 82, poz.743 ) zarządzam co następuje :
 
§ 1
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na : "WYKONANIE TRYBUN NA STADIONIE W MOSINIE - ETAP II" , poprzez:wykonanie konstrukcji trybuny trzyrzędowej schodkowej betonowej z zamontowaniem siedzisk z pcw , schodami wejściowymi , chodnikiem oraz wykonanie ziemnej skarpy z tyłu trybun - etap II
w składzie:
 
1. JERZY WROŃSKI - przewodniczący
2. STANISŁAW DĘBIEC - członek
3. MARIA CHODOROWSKA - członek
4. WOJCIECH GÓRNY - sekretarz
5. WALDEMAR DEMUTH - członek
 
§2
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
§3
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
  

Zarządzenie nr 14/06 z 31 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr 14/06
z dnia 31 stycznia  2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie nabycia gruntu stanowiącego drogę publiczną
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.))  a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć działkę gruntu stanowiącą drogę publiczną, oznaczoną ewidencyjnie jako nr 2458/14 obr. Mosina, ark. mapy 40, o powierzchni 2697 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 16.694 jako współwłasność do 1/2 Macieja Jasińskiego i Witolda Jasińskiego.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie nr 13/06 z 26 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr 13/06
z dnia 26 stycznia  2006r.
Burmistrza Gminy Moszna
 
w sprawie nabycia gruntu stanowiącego drogę publiczną
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.))  a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć działkę gruntu stanowiącą drogę publiczną, oznaczona ewidencyjnie jako nr 157 obr. Wiórek, ark. mapy 2, zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 23.505 jako własność Jana Hieronima Paweli
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Zarządzenie nr 12/06 z 20 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr 12/06
z dnia 20 stycznia 2006r.
Burmistrza Gminy Moszna
 
w sprawie nabycia działek gruntu
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
Nabyć działki gruntu stanowiące własność p. Janiny Rzeszutko zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 34.272, oznaczone ewidencyjnie jako numer:
1.    1787/2 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 223 m²,
2.    1770/10 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 3645 m².
 
§ 2.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem MosińskimMosinie zatwierdzonym Uchwałą Nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002r. opisane w § 1 działki gruntu przeznaczone są pod:
1.    działka o numerze ewidencyjnym 1787/2 w części pod tereny zieleni ogólnodostępnej (ZP)oraz w części pod aleję,
2.    działka o numerze ewidencyjnym 1770/10 w części pod tereny zieleni ogólnodostępnej (ZP), w części pod aleję i w części pod tereny usług sportu (US)
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
 
 

Zarządzenie nr 10/06 z 18 stycznia 2006 r.

Zarządzenie nr 10 /06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 stycznia 2006 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizacje zdań publicznych w 2006 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r. nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2  ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Uchwały        Nr XLVII/369/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi  oraz Uchwały NR XLVIII/375/05  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2006 w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006  zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
2.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, w następujących zakresach ;
1)    pomocy społecznej,
2)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
3)    upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
4)    działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi  i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy,
5)    ekologii, ochrony środowiska i przyrody,
6)    edukacji publicznej i wychowania.
 
3.    Środki finansowe w wysokości 261 125,00  zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina  na rok 2006
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 10/06
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 stycznia 2006r.
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
Pomoc żywnościowa
4 700
2.
Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie
Kolonie letnie pt. "Jesteśmy jedną rodziną"
8 000
3.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebujących im. św. Antoniego
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży - kolonie letnie
16 000
4.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebujących im. św. Antoniego
Wieczerza Wigilijna
3 500
 
Ogółem
32 200
 
 
§ 2
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Abstynentów "Pomocne Dłonie"
Wieczór Ballad i Romansów
2 150
2.
Mosiński Klub Żeglarski
Organizacja imprez plastycznych i muzycznych - Jubileusz 15-lecia MKŻ
3 000
3.
Mosiński Ośrodek Kultury
Przygotowanie i organizacja Jubileuszu 60 rocznicy powstania Orkiestry Dętej
2 000
4.
Mosiński Ośrodek Kultury
Organizacja i prowadzenie ogniska muzycznego dla dzieci i młodzieży
8 600
5.
Mosiński Ośrodek Kultury
Warsztaty edukacji kulturalnej - "Zimowe spotkania z kulturą w Mosinie, Rogalinku i Daszewicach"
2 000
6.
Mosiński Ośrodek Kultury
Oferta kulturalna na wakacje - półkolonie w Daszewicach
1 000
7.
Mosiński Ośrodek Kultury
Wakacje z Dębami Rogalińskimi i Sztuką
2 000
8.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Wyjazd do teatru w Poznaniu
2 000
9.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Wyjazd do Szreniawy - Muzeum Rolnictwa
840
10.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Wrocław - Panorama Racławicka, rynek i okolice
1 280
11.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Wycieczka krajoznawczo-turystyczna
1 500
12.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
XII Jeździeckie Mistrzostwa Polskich Harcerzy
2 000
13.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Pokaz Kawalerii Harcerskiej podczas Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej
630
14.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Pojutrze jest już dzisiaj
1 800
15.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Akcja Bohater Poznajemy Historię Powstania Wielkopolskiego
500
16.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Jubileusz 85-lecia ZHP i 60-lecia Harcerskiej Orkiestry Dętej
8 700
 
Ogółem
40 000
 
 
§ 3
 
Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Polski Związek Wędkarski Koło 28
Mosina "Hobby"
Organizacja konkursów wędkarskich dla dzieci
2 500
2.
Pomoc Maltańska Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
Zorganizowanie wypoczynku letniego - wyjazd na obóz sportowo-rekreacyjny
3 000
3.
Uczniowski Klub Sportowy  "Mosińska Jedynka"
Start drużyny w szachowych rozgrywkach ligowych w Wielkopolsce
1 000
4.
Uczniowski Klub Sportowy  "Mosińska Jedynka"
Sekcja piłki nożnej i siatkowej
14 000
5.
Uczniowski Klub Sportowy  "Mosińska Jedynka"
Obóz sportowo-rekreacyjny
10 000
6.
Uczniowski Klub Sportowy  "Mosińska Jedynka"
Sekcja tańca i aerobiku
5 000
7.
Klub Sportowy
"1920 Mosina"
Obóz Sportowy w Wągrowcu
10 000
8.
Klub Sportowy
"1920 Mosina"
Realizacja całorocznego systemu szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej
106 050
9.
Mosiński Klub Żeglarski
Obóz żeglarski, szkoleniowo-wypoczynkowy po Wielkich Jeziorach Mazurskich
4 000
10.
Mosiński Klub Żeglarski
Lato pod żaglami
5 350
11.
Mosiński Klub Żeglarski
Cykl regat żeglarskich
1 500
12.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Zawody sportowo-rekreacyjno-rozrywkowe
2 000
13.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Harcerska akcja letnia obóz pod namiotami
3 000
14.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
 
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w Lubniewicach
8 100
15.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży w terminie od 25.07-13.05.2006 r.
3 000
16.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz 23 Drużyny Harcerskiej
1 000
17.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Złota nutka na Rajdzie
500
 
Ogółem
180 000
 
 § 4
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi  i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy :
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. dr Tadeusz Jakubiaka
Organizacja strzeleckiego turnieju partnerskich organizacji z Gmin Seelze i Mosina
4 000
 
 
 
§ 5
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Cztery pory roku w Wielkopolsce
4 000
 
 
§ 6
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania :
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Wykłady dla rodziców, wolontariuszy i nauczycieli

Zarządzenie nr 9/06 z 16 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr 9/06
z dnia 16 stycznia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie zamiany gruntów
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
 
Przeznacza się do zbycia działki gruntu, położone w Mosinie, stanowiące własność Gminy Mosina, oznaczone ewidencyjnie jako działki numer:
1.    2622/21 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 1017 m², zapisana w Kw 21997,
2.    2622/41 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 933 m², zapisana w Kw 21997,
3.    2622/42 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 931 m², zapisana w Kw 21997,
4.    2622/43 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 928 m², zapisana w Kw 21997,
5.    2622/44 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 949 m², zapisana w Kw 21997,
6.    2622/47 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 957 m², zapisana w Kw 21997,
7.    263/13 obr. Mosina, ark. mapy 26, o powierzchni 1503 m², zapisana w Kw 25522,
8.    263/14 obr. Mosina, ark. mapy 26, o powierzchni 1452 m², zapisana w Kw 25522,
9.    263/15 obr. Mosina, ark. mapy 26, o powierzchni 1568 m², zapisana w Kw 25522.
 
 
§ 2.
 
Zbycie nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejętą na rzecz Gminy Mosina nieruchomośc  zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 20922 na rzecz Hanny Teresy Dublaga oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 2764 obr. Mosina, o powierzchni 14099 m².
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 8/2006 z 16 stycznia 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 8 /2006
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 16 stycznia 2006r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:
 
§1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Finansowo-Budżetowym w składzie:
 1. Maria Chodorowska - przewodnicząca
 2. Maria Borowiak - członek
 3. Justyna Kaczmarczyk - członek
§2
Komisja pracować będzie w oparciu o załączniki Nr 1 i Nr 2 (wraz z aneksami) do “Systemu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie".
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarzadzenie nr 7/2006 z 16 stycznia 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 /2006
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 16 stycznia 2006r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji drogowych i stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:
 
§1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji drogowych i stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi w Referacie Inwestycji w składzie:
 1. Maria Chodorowska - przewodnicząca
 2. Jerzy Wroński- członek
 3. Justyna Kaczmarczyk - członek
 4. Wojciech Górny - członek
 
§2
Komisja pracować będzie w oparciu o załączniki Nr 1 i Nr 2 (wraz z aneksami) do “Systemu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie".
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 6/06 z 16 stycznia 2006 r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych osobowych

Zarządzenie nr 5/2006 z 12 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr 5/06
BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 12.01.2006 r.
 
W sprawie : powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie §1 ust 1 , §2 ust.1 , §4 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz.U. Nr 82, poz.743 ) zarządzam co następuje :
 
§ 1
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na : “ROZBIÓRKĘ BUDYNKU WARSZTATOWEGO BYŁEJ ZAJEZDNI w WIÓRKU I WYKUP MATERIAŁU Z JEGO ROZBIÓRKI “
w składzie:
 
1. JERZY WROŃSKI - przewodniczący
2. MARIA CHODOROWSKA - członek
3. ADAM EJCHORST - członek
4. ZYGMUNT KMIECIK - członek
5. WOJCIECH GÓRNY - sekretarz
 
§2
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrzny Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
§3
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
 

Zarządzenie nr 4/2006 z 10 stycznia 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 /2006
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 10 stycznia 2006r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, pożytku publicznego i pomocy publicznej w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:
 
§1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej, pożytku publicznego i pomocy publicznej w Referacie Finansowo-Budżetowym w składzie:
 1. Maria Chodorowska - przewodnicząca
 2. Ewa Marciniak - członek
 3. Justyna Kaczmarczyk - członek
§2
Komisja pracować będzie w oparciu o załączniki Nr 1 i Nr 2 (wraz z aneksami) do “Systemu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie".
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 3/2006 z 9 stycznia 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 /2006
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 9 stycznia 2006r.
 
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości syntetycznej w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
Na podstawie art. 31, art. 33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 3a-3e ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:
 
§1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości syntetycznej w Referacie Finansowo-Budżetowym w składzie:
 1. Maria Chodorowska - przewodnicząca
 2. Ewa Marciniak - członek
 3. Maria Borowiak - członek
§2
Komisja pracować będzie w oparciu o załączniki Nr 1 i Nr 2 (wraz z aneksami) do “Systemu naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mosinie".
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 2/06 z 5 stycznia 2006 r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych osobowych

Zarządzenie nr 1/06 z 2 stycznia 2006 r.

Zarządzenie  Nr 1/06
z dnia 2 stycznia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały z dnia 31 marca 2005r. Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako nr 385/38 obr. Krosno, grunt położony w Krośnie przy ul. Polnej, opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/06
z dnia 2 stycznia 2006r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
                       w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
 
 
W Y K A Z
 
działki przeznaczonej  do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr  27639 jako własność Gminy Mosina
 
    Nr działki                       Położenie                      Powierzchnia                     Cena brutto
 
      385/39             Krosno ul. Polna                              345 m²                         13.318,00
 
Opisany wyżej grunt przeznaczony jest do zbycia na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 385/38 w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
 2    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.