Zarządzenia 2008

Zarządzenie Nr 244/2008Burmistrza Gminy Mosinaz dnia 1 lipca 2008 roku

Zarządzenie  Nr 244/2008

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 lipca 2008 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie gospodarowania środkami o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 EURO.

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn.zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Dz.U.64.16.93 ), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Paragraf  3 otrzymuje brzmienie;

 1. „Zarządzenia nie stosuje się w przypadku :

a)      gdy wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 650 euro (netto).

b)      zlecania realizacji zamówienia  Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie, będącego jednostką organizacyjną Gminy Mosina,

c)      realizowania zamówienia na dostawę benzyny i oleju napędowego wykorzystywanego  w celu realizowania zadań własnych Gminy.

2.  W przypadku wystąpienia konieczności realizacji zamówienia, którego nie można było,  przy zachowaniu należytej staranności, przewidzieć lub zaplanować w toku wykonywanych zadań (np. awarie), a wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14 000 euro, Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona, na podstawie wniosku, może wyrazić zgodę na odstąpienie od realizacji procedur  określonych niniejszym Zarządzeniu oraz  Zarządzeniu Nr 148/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia   18 października 2007 r.”

 

§ 2

 

Paragraf 5 ust. 2 pkt d otrzymuje brzmienie ;

„Przeliczenie wartości zamówienia ze złotówek na równowartość wyrażoną w euro dokonywane jest na podstawie aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych”

 

§ 3

 

 1. Paragraf 6 ust.6 pkt a otrzymuje brzmienie :

„ dla zamówień wskazanych w par. 6 ust. 3 pkt a , udziela zamówienia poprzez przesłanie do Wykonawcy dokumentu zawierającego przedmiot , a Wykonawca wykonuje to zamówienie, na dowód czego wystawia Zamawiającemu rachunki lub faktury VAT.

 1. Paragraf 6 ust. 6 pkt b otrzymuje brzmienie :

„dla zamówień wskazanych w par. 6 ust. 3 pkt b, udziela zamówienia poprzez podpisanie przez strony umowy określającej warunki realizacji zamówienia. W umowie tej określa się postanowienia zabezpieczające interesy Zamawiającego, w szczególności:

-        dotyczące kary umownej lub innego odszkodowania umownego, przysługującego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego przez oferenta,

-        precyzyjnie określającego uprawnienia i obowiązki z tytułu gwarancji i rękojmi,

-        precyzyjnie określające przesłanki odbioru przedmiotu umowy oraz zapewniające ścisłe powiązanie tych przesłanek z przesłankami płatności.

-        dotyczące zabezpieczenia przez Wykonawcę należytego wykonania umowy”.

 

 1. W paragrafie 6 dodaje się ust.8 w brzmieniu:

„dla zamówień nieprzekraczających kwoty 6 000 euro netto należy przygotować projekt umowy określającej warunki realizacji zamówienia w przypadku gdy pracownik realizujący zamówienie uzna ta za niezbędne w celu zabezpieczenia interesu Zamawiającego”. 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 0151/310/08 z dnia 19 grudnia 2008r.

Zarządzenie nr  0151/310 /08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 grudnia  2008 r.
 
w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
 
      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 35 ust 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) a także w wykonaniu Uchwały nr XXXVI/227/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 2008 r.
zarządzam co następuje:
§ 1.
 
 1. Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 6 znajdujący się w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Mosina położonym na działce o numerze ewidencyjnym 232/4 w Mosinie przy ul. Pożegowskiej 5 wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy, opisany w pkt.1 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 2. Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Mosina położonym na działce o numerze ewidencyjnym 232/4 w Mosinie przy ul. Pożegowskiej 5 wraz z ułamkową częścią gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy, opisany w pkt.1 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
      Wykaz   o   którym   mowa   w  §  1 ust. 1   podlega   wywieszeniu   przez  okres 21 dni  na   
      tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz  na  stronach internetowych.
 
§ 3.
      Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
§ 4.
 
      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Zarządzenie nr BR.0151-309/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie.

Zarządzenie nr BR.0151-309/08

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 19 grudnia 2008 r.

 

w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 26 ust. 1 i ust. 2 Statutu Osiedla Nr 7 w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXII/262/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 października 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 161, poz. 3457) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie odbędą się w dniu 17 lutego 2009 r. o godz. 18.00 w Klubie Nowoczesnej Gospodyni w Krosinku przy ul. Wiejskiej.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 7 w Mosinie jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.     Zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla kandydatów na członków Zarządu Osiedla.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Osiedla.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Zarządzenie nr 308/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu sportu kwalifikowanego

Zarządzenie nr 308/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 grudnia 2008 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu sportu kwalifikowanego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXIV/211/08 Radny Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Mosina, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego.
 
§ 2
 
Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik nr 1
Do Zarządzenia 308/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 grudnia 2008r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH PROJEKTÓW  Z ZAKRESU SPORTU KWALIFIKOWANEGO
 
Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/211/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Mosina, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza Otwartego Konkursu Projektów.
 
1.    Celem Otwartego Konkursu Projektów jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych z zakresu sportu kwalifikowanego realizowanych od 10 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. Ogólna kwota dotacji do podziału na wszystkich oferentów wynosi 145 000,00 zł.
 
2.   Klub sportowy składający ofertę na realizację zadania zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
 
3.      Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
 
4.    Okres realizacji zadań publicznych w których został ogłoszony otwarty konkurs projektów, rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 stycznia 2009r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2009r. roku.
 
5.    Kluby sportowe składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie,
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania
- posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
- umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
- realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
6.    Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/211/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Mosina.
 
7.    Do oferty należy dołączyć :
-    odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),
-    sprawozdanie merytoryczne z działalności klubu sportowego za rok 2007,
-    sprawozdanie finansowe za rok 2007 (w tym bilans, rachunek zysków i strat),
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-    w przypadku organizacji działających przez pełnomocnika wymagane jest oryginał dokumentu poświadczającego udzielenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez Klub sportowy więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
8.    Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
9.    Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez kluby sportowe biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
10.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy klubu sportowego wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 19 grudnia 2008r. do 7 stycznia 2009r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres  Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.
 
11.    Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Radę Sportu według następujących kryteriów :
a)    kryteria formalne
b)    merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 

Zarządzenie nr 0151/302/08 z dnia 28 listopada 2008r.

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych osobowych

Zarządzenie nr 0151/301/08 z dnia 28 listopada 2008r

Treść nieujawniona - ustawa o ochronie danych osobowych

Zarządnie nr 0151/300/2008 z dnia 28 listopada 2008r.

Treść nieujawniona ustawa o ochronie danych osobowych

Zarządzenie nr 299/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 299/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 listopada 2008 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust. 4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz. 728), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
1. pomocy społecznej,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
3. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
4. ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt,
5. edukacji publicznej i wychowania,
6. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
Do Zarządzenia 299/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 listopada 2008r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust.4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz. 728) oraz Uchwały Nr XXXIV/212/08 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza I Etap Otwartego Konkursu Ofert.
 
1. Celem I Etapu Otwartego Konkursu Ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych realizowanych od 10 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
 
1.  pomocy społecznej,
22 000,00
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
68 000,00 zł
3. na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
50 000,00 zł
4. ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt,
55 000,00 zł
5. edukacji publicznej i wychowania,
15 000,00 zł
6. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
10 000,00 zł
 
2.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 15 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
 
3.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadani w stosunku do złożonej oferty.
 
4.  Okres realizacji zadań w poszczególnych obszarach, w których zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 10 stycznia 2009 i kończy się nie później niż 31 grudnia 2009 roku.
 
5.    Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
 
6. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
 
7. W przypadku składania oferty na realizację zadania w obszarze pomoc społeczna oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427).
 
8.  Do oferty należy dołączyć :
-    odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),
-    sprawozdanie merytoryczne za rok 2007,
-    sprawozdanie finansowe za rok 2007 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat),
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-    w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
9.  Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
10.    Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
 
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 25 listopada do 24 grudnia 2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.
 
12.    Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 
13.    Oferty zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących kryteriów :
a)    kryteria formalne
b)    merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
 
14.    Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2007 i 2008.
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2007 rok
2008 rok
1.
Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
6 830,00 zł
2 500,00 zł.
2.
Pomoc społeczna
21 000,00 zł
18 000,00 zł.
4.
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej
8 260,00 zł
9 000,00 zł.
5.
Ochotnicze Straże Pożarne
-
5 000,00 zł
6.
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
47 500,00 zł
85 500,00 zł.
7.
Ekologia, ochrona środowiska, przyrody i zwierząt
38 000,00 zł
45 000,00 zł.
8.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
41 100,00 zł
59 000,00 zł.
9.
Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
147 310,00 zł
172 080,00 zł.
 
Podległym jednostkom organizacyjnym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert w roku 2007, przekazano kwotę 16 150,00 zł a w 2008 roku - 43 740,00 zł.

Zarządzenie nr 297 /08 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu I Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicz

Zarządzenie nr 297 /08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 listopada 2008 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu I Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicznych w 2008 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi, Uchwały Nr XXI/104/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr XXI/105/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2008 roku w ramach Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
 
2.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 
3.    Środki finansowe w wysokości 2600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2008.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 297 /08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 listopada 2008 r.
 
 
 
Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Klub Sportowy "1920 Mosina"
Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki- organizacja turnieju piłkarskiego
2 600,00
 
Ogółem
2 600,00
 

Zarządzenie NR 0151/294/08 z dnia 22 października 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/294/08
BURMISTRZA GMINY MOSINA
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2008R.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków
 
            Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją, do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na opracowaniu "Koncepcji programowo - przestrzennej wschodniej obwodnicy miasta Mosina łączącej ulicę Mocka w Mosinie z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach - Drużynie z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński.
 
§ 2
 
Na członków Komisji powołuje się:
1.Przemysława Pniewskiego;
2.Sławomira Ambrożewicza;
3.Małgorzatę Piotrowską;
4.Michalinę Szeligę;.
 
§ 3
 
Spośród członków Komisji powołuje się Przemysława Pniewskiego jako Przewodniczącego Komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków Komisji powołuje się Michalinę Szeligę jako Sekretarza Komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Zarządzenie Nr IN.0151-292/08 z dnia 08.X.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IN.0151-292/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 08.X.2008r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na:
 
II ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE
 
 
zwaną dalej komisją.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1. Sławomira Ratajczaka
2. Przemysława Pniewskiego
3. Julię Olejniczak - Kowalską
4. Agnieszkę Grabarczyk
5. Bartosza Dmochowskiego
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Bartosza Dmochowskiego jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie nr 289/08 z dnia 7 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 289/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 października 2008 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust. 4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki- organizacja turnieju piłkarskiego.
 
§ 2
 
Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.
 
§ 3
 
Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.
 
§ 4
 
Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 289/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 października 2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
 
 
            Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust. 4 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) oraz Uchwały Nr XXI/105/07 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 Burmistrz Gminy Mosina ogłasza:
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki- Organizacja turnieju piłkarskiego
 
2 600,00 zł.
1.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego.
2.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty.
3.    Okres realizacji zadań w poszczególnych obszarach, w których zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert, rozpoczyna się nie wcześniej niż 7 listopada 2008 i kończy się nie później niż 31 grudnia 2008 roku.
4.    Organizacje składające oferty:
- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.
5.    Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
6.    Do oferty należy dołączyć :
-    odpis z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),
-    sprawozdanie merytoryczne za rok 2007,
-    sprawozdanie finansowe za rok 2007 ( w tym bilans, rachunek zysków i strat),
-    aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
-    w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).
W przypadku złożenia przez Organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.
 
7.    Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
8.    Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.
9.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 7 października do 5 listopada 2008r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.
10.  Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez Zespół Opiniująco-Doradczy, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
11.  Oferty zgłaszane do konkursów będą oceniane według następujących kryteriów :
a)    kryteria formalne
b)    merytoryczna wartość oferty: zgodność oferty, sposób realizacji, budżet, ocena wykonalności
c)    wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
e)    ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta.
12.  Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2007 i 2008.
 
L.p.
Rodzaj zadania
Wysokość przekazanych środków
2007 rok
2008 rok
1.
Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy
6 830,00 zł
2 500,00 zł.
2.
Pomoc społeczna
21 000,00 zł
18 000,00 zł.
4.
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej
8 260,00 zł
9 000,00 zł.
5.
Ochotnicze Straże Pożarne
12 419,00 zł
-
6.
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży
47 500,00 zł
85 500,00 zł.
7.
Ekologia, ochrona środowiska, przyrody i zwierząt
38 000,00 zł
45 000,00 zł.
8.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej
41 100,00 zł
59 000,00 zł.
9.
Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki
147 310,00 zł
169 480,00 zł.
 
Podległym jednostkom organizacyjnym, wyłonionym w otwartym konkursie ofert w roku 2007, przekazano kwotę 16 150,00 zł a w 2008 roku - 43 740,00 zł..

Zarządzenie Nr IN.0151-286/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wdrożenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr IN.0151-286/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2008 r.
 
 
w sprawie:         wdrożenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych
 
 
Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządzam co następuje:
 
§1
Wprowadzam do użytku w Urzędzie Miejskim w Mosinie Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w UM w Mosinie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych określa zasady, sposób i procedury ochrony danych osobowych przetwarzanych w urzędzie.
 
§3
Zobowiązuję Administratora Bezpieczeństwa Informacji do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem oraz właściwym stosowaniem instrukcji.
 
§4
Administratora Biuletynu Informacji Publicznej zobowiązuję do zamieszczenia niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina oraz do powiadomienia wszystkich pracowników urzędu o obowiązującej instrukcji.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie Nr IN.0151-285/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Mosinie

Zarządzenie Nr IN.0151-285/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 29 września 2008
 
w sprawie: wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Mosinie
 
Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) zarządzam co następuje:
 
§1
Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia niezakłóconej pracy urzędu oraz bezpieczeństwo przetwarzanej i przechowanej w nim informacji w nim przetwarzanej i przechowywanej, a w szczególności bezpieczeństwo danych osobowych, wprowadzam Politykę Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta w Mosinie jako dokumentu odnoszącego się do zabezpieczenia wszystkich zasobów informacyjnych oraz zasobów wykorzystywanych do przetwarzania i przechowywania tych informacji, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia
 
§2
Niniejsza Polityka stanowi nadrzędny dokument Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Mosinie w stosunku do innych dokumentów odnoszących się do bezpieczeństwa informacji obowiązujących w urzędzie.
 
§3
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam wyznaczonemu Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji
 
§4
Kierownika Zespołu Informatyków zobowiązuję do zamieszczenia niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz do zapoznania wszystkich pracowników urzędu z treścią wdrożonego dokumentu.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie nr BR.0151-277/08 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie.

Zarządzenie nr BR.0151-277/08

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 3 września 2008 r.

 

w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Osiedla Nr 6 w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/230/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/60/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie odbędą się w dniu 9 września 2008 r. o godz. 19.00 w Przedszkolu Nr 2 w Mosinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 6 w Mosinie jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla kandydatów na członków Zarządu Osiedla.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Osiedla.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 


Zarządzenie Nr IN.0151-267/08 z dnia 18.VIII.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków

Zarządzenie Nr IN.0151-267/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18.VIII.2008r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na:
 
ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE
 
 
zwaną dalej komisją.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
 1. Sławomira Ratajczaka
 2. Przemysława Pniewskiego,
3.    Agnieszkę Grabarczyk
4.    Bartosza Dmochowskiego
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Bartosza Dmochowskiego jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie nr BR.0151-262/08 z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie.

Zarządzenie nr BR.0151-262/08

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Osiedla Nr 6 w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/230/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/60/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 6 w Mosinie odbędą się w dniu  5 sierpnia 2008 r. o godz. 18.00 w Przedszkolu Nr 2 w Mosinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

 

§ 2.

 

Porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 6 w Mosinie jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla kandydatów na członków Zarządu Osiedla.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Osiedla.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zarządzenie nr BR.0151-261/08 z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury.

Zarządzenie nr BR.0151-261/08

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 25 ust. 1 i ust. 2 Statutu Sołectwa Czapury, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/224/97 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 1997 r., zmienionej uchwałą Nr VI/37/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r., Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Ustala się, że wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury odbędą się w dniu 19 listopada 2008 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Czapurach.

 

 

§ 2.

 

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czapury jest następujący:

1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Wybór komisji skrutacyjnej.

4.      Zgłaszanie kandydatów na funkcję Sołtysa.

5.      Zamknięcie listy zgłoszeń.

6.      Głosowanie.

7.      Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

8.      Zgłoszenie przez Sołtysa kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

9.      Głosowanie.

10.  Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

11.  Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 4.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa.

 

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zarządzenie nr 254/2008 z dnia 18 lipca 2008r.

Zarządzenie nr 254/2008
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia  18 lipca 2008 r.
 
w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej w najem  w drodze bezprzetargowej
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jt. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm ) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Przeznacza się do oddania w najem  na okres 3 lat w drodze  bezprzetargowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia., nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej Szkole Podstawowej  o pow.  całkowitej 275,00 m² położony na działce o numerze  ewidencyjnym   147/1 o pow. 922 m² położonej w Krajkowie gmina Mosina
 2. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega wywieszeniu  przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie  oraz na stronach internetowych.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                                                                         
Wykaz budynku przeznaczonego w najem w drodze bezprzetargowej
 
 
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości - lokalu przeznaczonego w najem w drodze bezprzetargowej
 
Opis lokalu użytkowego przeznaczenie sposób zagospodarowania
 
Wysokość czynszu za najem lokalu użytkowe- go
Termin wnoszenia opłat za najem
Aktualizacja
opłat z tytułu najmu
Przeznaczenie
 
 Lokalu
 
 
Obecny sposób      
  zagospodaro-
       wania
 
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budynek byłej  Szkoł y Podstawowej o pow. całkowitej  275,00 m², położony w Krajkowie  na działce o numerze ewid.  147/1, o pow. 922 m²  zapisany w KW NR 41417 Sądu Rejonowego w Śremie
 
 
 
Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej Szkoły Podstawowej  przeznacza się w najem w drodze bezprzetargowej na okres  3 lat. Nieruchomość wyposażona jest  w instalacje wod.-kan., elektryczną, telefoniczną,
 
Zostanie ustalona w zależności od przeznaczenia nieruchomości stosownie do zarządzenia  nr 88/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r.
 
Czynsz płatny z góry do  10 dnia każdego  miesiąca
 
Corocznie o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni podany przez GUS
 
Do uzgodnienia z wynajmującym
 
           _
  

Zarządzenie Nr 240 z dnia 16 czerwca 2008r.

                                             Zarządzenie nr   240 /08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia   16 czerwca 2008 r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu  użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
 
      Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a , art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym( t.j.  Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm .)oraz art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)a także w wykonaniu § 15 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56, poz. 1766 zarządzam co następuje:
§ 1.
 
1.  Przeznacza   się  do  oddania  w  najem  na cele magazynowe lokal  użytkowy  o  pow. 25 m²
     położony  w  Mosinie  przy  ul. Krotowskiego 16  na okres 3 miesięcy w drodze
      bezprzetargowej      zgodnie z  wykazem  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
      zarządzenia.
2.    Wykaz o którym mowa  w § 1 ust. 1   podlega wywieszeniu  przez okres 21 dni na tablicy
      ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz  na  stronach internetowych.
 
§ 2.
 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego w najem w drodze bezprzetargowej
 
Oznaczenie nieruchomości-lokalu użytkowego przeznaczonego
w najem w drodze bezprzetargowej 
Opis lokalu użytkowego,
Przezna-
czenie , sposób zagospoda-rowania
 
Wysokość czynszu za najem lokalu użytkowe-go
 
Termin  wnosze-nia opłat za najem
 
Przeznaczenie lokalu
 
Obecny sposób zagospodaro-wania
 
 
 
Lokal użytkowy o pow. 25m², położony w budynku przy ul. Krotowskiego 16
w Mosinie na dz. o numerze ewid. 1645/7, zapisanej w KW Nr 24684 Sądu Rejonowego w Śremie
 
 
 
 
Lokal użytkowy przezna-
cza się w drodze bezprzetar-gowej na okres 3 miesiecy, lokal nie jest wyposażo-ny  w żadne instalacje lokal może być przezna-czony na cele magazynowe
 
 
87,50,00 zł + 22 %  Vat
 
 
Czynsz płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca
 
 
Pomieszczenie magazynowe
niezagospodaro-
wane
 
 
 
brak
 
 
 
 
 

Zarządzenie nr 236/08 z dnia 21 maja 2008 r.

Zarządzenie nr 236/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 maja 2008r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych oraz gruntu przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a , art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm .)oraz art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)a także w wykonaniu § 15 załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 56, poz. 1766 zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 1. Przeznacza się do oddania w najem na cele biurowe 2 lokale użytkowe o pow. 26,8 m² i 56,63 m² położone w Mosinie przy ul. Krotowskiego 16 na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Przeznacza się do oddania w najem część działki o numerze ewid. 129/8 położonej w Krosinku przy ul. Parkowej na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej o pow. 500 m² pod ogródek przydomowy z moæliwoœci¹ zlokalizowania na niej uli zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszego zarz¹dzenia.
 3. Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.
§ 2.
Niniejsze zarządzenie anuluje zarządzenie nr 198/2008 z dnia 11 lutego 2008 r.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
 
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 227/08 28 kwietnia 2008 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu II Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicznych w

Zarządzenie  nr   227/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu II Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicznych w 2008 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi, Uchwały Nr XXI/104/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr XXI/105/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008  zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2008 roku w ramach II Etapu Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
 
2.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, w następujących zakresach ;
1)    upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
2)    wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 
3.    Środki finansowe w wysokości 84 980,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt  złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina  na rok 2008.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia  nr 227/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
 
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Biwak wędrowny
1 980,00
 
Ogółem
1 980,00
 
§ 2
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego
Artystyczne półkolonie
3 000,00
2.
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Radzewicach
Półkolonie - Lato w Radzewiczach 2008
 2 000,00
3.
Uczniowski Klub Sportowy "ORŁY DASZEWICE"
Obóz sportowy
3 700,00
4.
Uczniowski Klub Sportowy "ORŁY DASZEWICE"
Obóz sportowy w miejscu zamieszkania
2 000,00
5.
Uczniowski Klub Sportowy "ORŁY DASZEWICE"
Półkolonie dla dzieci i młodzieży pod hasłem: żyj aktywnie, zdrowo i wesoło
2 000,00
6.
Mosiński Ośrodek Kultury
Warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży z terenu sołectw Gminy Mosina
3 000,00
7.
Mosiński Ośrodek Kultury
Warsztaty edukacyjno-kulturalne dla uczestników zajęć wokalnych i ognisk muzycznych
4 500,00
8.
Mosińskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
Piknik rodzinny
800,00
9.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz 23 Drużyny Harcerskiej
1 500,00
10.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz w Woli Michowej
12 000,00
11.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz wędrowny
1 500,00
12.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz Szczepu Woodland
4 000,00
13.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz 12 ShDW "TRAMP"
2 000,00
14.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz wędrowny i rowerowy
2 000,00
15.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Obóz w Lubniewicach
8 500,00
16.
Klub Sportowy "1920 Mosina"
Obóz sportowo-rekreacyjny w Lubniewicach
5 000,00
17.
Mosiński Klub Żeglarski
Bezpieczne wakacje nad wodą
3 000,00
18.
Mosiński Klub Żeglarski
Lato pod żaglami
5 000,00
19.
Mosiński Klub Żeglarski
Szkoleniowy obóz wędrowny po wielkich jeziorach mazurskich
5 000,00
20.
Uczniowski Klub Sportowy "MOSIŃSKA JEDYNKA"
Obóz sportowo-rekreacyjny
6 000,00
21.
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska
Wyjazd na obóz sportowo-rekreacyjny
4 000,00
22.
Towarzystwo Przyjaciół Dębów Rogalińskich
Wakacje z pędzlem i dębami
2 500,00
 
Ogółem
83 000,00
 

Zarządznie nr 0151/225/08 z dnia 24 kwietnia 2008r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/225/08
z dnia 24 kwietnia 2008r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie  Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej bip.mosina.wokiss.pl.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/225/08
                                                                 z dnia 24 kwietnia 2008r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21426 i 30485 jako własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie w rejonie ul. Wodnej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
519/4, 520/4, 521/13
646
78.500,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rej. ul. Wodnej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29.11.2001r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 162, poz. 4488) wymieniona w wykazie nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną na rysunku planu symbolem M.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr 0151/224/08

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/224/08
z dnia 24 kwietnia 2008r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie  Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej bip.mosina.wokiss.pl.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/224/08
                                                                 z dnia 24 kwietnia 2008r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21426 i 30485 jako własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie w rejonie ul. Wodnej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
519/2, 520/2, 521/18
1559
184.500,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rej. ul. Wodnej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29.11.2001r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 162, poz. 4488) wymieniona w wykazie nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną na rysunku planu symbolem M.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.   
 

Zarządzenie nr 0151/223/08 z dnia 24 kwietnia 2008r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/223/08
z dnia 24 kwietnia 2008r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie  Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej bip.mosina.wokiss.pl.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/223/08
                                                                 z dnia 24 kwietnia 2008r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21426 i 30485 jako własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie w rejonie ul. Wodnej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
519/5, 520/5, 521/12
740
90.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rej. ul. Wodnej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29.11.2001r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 162, poz. 4488) wymieniona w wykazie nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną na rysunku planu symbolem M.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr 0151/221/08 z dnia 10 kwietnia 2008r.

Zarządzenie Nr 0151/221/08
 Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 kwietnia 2008r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP 7331/CP-34/2004 z dnia 19 stycznia 2005r. drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 71/1 obr. Czapury ark. mapy 9, o powierzchni 123 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21003.                        
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr 0151/217/08 z dnia 25 marca 2008r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/217/08
z dnia 25 marca  2008r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie  Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej bip.mosina.wokiss.pl.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/217/08
                                                                 z dnia 25 marca 2008r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25522 jako własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie w rejonie ul. Krańcowej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
3/4
510
51.000,00
2.
3/5
706
70.600,00
3.
3/6
586
58.600,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Mosinie, rej. ul. Krańcowej i Krosinku, rej. ul. Parkowej zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999r. nr VI/65/99 opisane wyżej nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie nr 0151/216/08 z dnia 25 marca 2008r.

Zarządzenie Nr 0151/216/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 25 marca  2008r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 59/4 obr. Dymaczewo Stare ark. mapy 1, o powierzchni 12 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 24006.                  
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr IN.0151-212/08 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr IN.0151-212/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 13 marca 2008r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na:
 
ZAKUP LAPTOPÓW NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE
 
 
zwaną dalej komisją.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:

1. Sławomira Ratajczaka

2. Przemysława Pniewskiego,

3. Julię Olejniczak - Kowalską

4. Agnieszkę Grabarczyk

5. Piotra Przybysza

6. Bartosza Dmochowskiego

 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Bartosza Dmochowskiego jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie nr 0151-211/08 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2008 r. dla Urzędu Miejskiego w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 0151/211/08
BURMISTRZA GMINY MOSINA
Z DNIA 13 marca 2008R.
 
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2008 roku dla Urzędu Miejskiego w Mosinie
 
Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 31 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz  U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593,z póżn. zm.)oraz art.130 § 2 K. p. (Dz U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, j. t)  zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. W związku z wystąpieniem świąt w okresie rozliczeniowym maj i  listopad 2008r.
ustalam dzień 02 maja 2008r i dzień 10 listopada 2008r dniami wolnymi od pracy.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr PP.0151/205/08 z dnia 3 marca 2008r.

                                                                                                                                
 
Zarządzenie Nr  PP.0151/205/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 3 marca 2008 roku
w sprawie  powołania Pełnomocnika ds. rewitalizacji miasta Mosiny oraz Zespołu zadaniowego
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Mosiny - zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się z dniem wejścia w życie Zarządzenia, Pełnomocnika ds. rewitalizacji, w osobie Pana Marcina Buśki - Podinspektora ds. Planowania przestrzennego i budownictwa,  zwanego dalej "Pełnomocnikiem ds. rewitalizacji"
 
§ 2
 
Powołuje się z dniem wejścia w życie Zarządzenia, Zespół zadaniowy w składzie:
1)    Sławomir Ambrożewicz - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa,
2)    Piotr Przybysz -  Podinspektor ds. Zarządzania projektami i funduszami europejskimi,
3)    Marcin Buśka  - Podinspektor ds. Planowania przestrzennego i budownictwa.
 
§ 3
 
Pełnomocnik ds. rewitalizacji pełni funkcję koordynatora oraz członka Zespołu zadaniowego.
 
§ 4
 
Do zadań członków Zespołu zadaniowego należy m.in.:
1)    opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji,
2)    koordynowanie procesu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji,
3)    promowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
 
§ 5
 
Traci moc zarządzenie nr 20/I/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. rewitalizacji miasta Mosiny oraz Zespołu zadaniowego
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie nr 0151/203/08 w sprawie wprowadzenia Regulamin praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie miejskim w Mosinie

ZARZĄDZENIE NR 0151/203/08
BURMISTRZA GMINY MOSINA
Z DNIA 26  lutego  2008R.
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk, uczniowskich, studenckich w Urzędzie Miejskim w Mosinie
 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.8, art. 11a ust.3 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin praktyk, uczniowskich, studenckich obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Mosinie,  określony w  Załączniku nr 1.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Nr 0151/201/08 z dnia 19 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 0151/201/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 lutego 2008r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową, na której  zgodnie z decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP.MC.73341-31/06 z dnia 12 września 2006r. ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepompowni ścieków, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 48/6 obr. Nowinki ark. mapy 1, o powierzchni 532 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 20435 jako własność Haliny i Jacka Ptaszyńskich na prawach wspólności ustawowej.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie Nr 0151/200/08 z dnia 18 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 0151/200/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 lutego 2008r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3 i § 4 pkt 1 Załącznika określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r.w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako działki:
1.    nr 77/2 obr. Daszewice ark. mapy 1, o powierzchni 83 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 34266,
2.    nr 80/3 obr. Daszewice ark. mapy 1, o powierzchni 73 m²,  zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 19890.                       
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Ref. Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr 0151/196/08 z dnia 11 lutego 2008r.

Zarządzenie Nr 0151/196/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 lutego 2008r.
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/188/08Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 stycznia 2008r.r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 233, poz. 1655) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
W Zarządzeniu Nr 0151/188/08 z dnia 17 stycznia 2008r.r. w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków,  wprowadza się następujące zmiany:
1.    § 2 otrzymuje brzmienie:
"Na członków komisji powołuję:
 1. Przemysława Pniewskiego
 2. Krystynę Górzną
 3. Elżbietę Kaczmarek
 4. Michalinę Szeligę
 5. Wojciecha Górnego
 6. Bogusława Baraniaka "
2.   § 3 otrzymuje brzmienie:
 " Spośród członków komisji powołuję  Przemysława Pniewskiego jako przewodniczącego Komisji"
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
 

Zarządzenie nr SG.0151-183/08 z dnia 11 stycznia 2008 roku


Zarządzenie nr 0151/194/08 z dnia 1 lutego 2008r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/194/08
z dnia 1 lutego 2008r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/194/08
                                                                 z dnia 1 lutego 2008r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw  nr 30281 jako własność Gminy Mosina, położonej w Dymaczewie Starym przy ul. Bajera
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
155
5700
228.000,00
 
Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 maja 2005r. nr PP.MS.73340-17/05 dla ww. nieruchomości gruntowej ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie 0151/190/08 z dnia 23 stycznia 2008r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/190/08
z dnia 23 stycznia 2008r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/190/08
                                                                 z dnia 23 stycznia 2008r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 28.831 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mieczewie
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
202/3
2241
115.000,00
 
Zgodnie z decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Mosina nr PP.MS.73342-1/04 z dnia 9 marca 2005r. ustalającą warunki zabudowy opisana wyżej nieruchomość gruntowa przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/189/08 z dnia 23 stycznia 2008r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/189/08
z dnia 23 stycznia 2008r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 0151/189/08
                                                                 z dnia 23 stycznia 2008r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25522 , 21997 i 21193 jako własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
1784/18, 1770/10, 1768/11, 1768/12, 1769/5, 1769/6, 2622/49
 
43671
 
2.450.000,00
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LXII/503/02 z dnia 26 września 2002r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej i Kanałem MosińskimMosinie" ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 128, poz. 3541) opisana wyżej nieruchomość gruntowa przeznaczona jest pod teren usług sportu, oznaczony na rysunku planu symbolem US.
Powyższa nieruchomość zbywana będzie w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu sportowego obejmującego przede wszystkim pływalnię krytą i otwartą, lodowisko wraz z usługami  towarzyszącymi.
Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 

Zarządzenie Nr 0151/188/08 z dnia 17 stycznia 2008r.

Zarządzenie Nr 0151/188/08
Burmistrza Gminy Mosina
 z dnia 17 stycznia 2008r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
 
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych      ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 233, poz. 1655) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy ramowej na obsługę geodezyjną Gminy Mosina w zakresie podziałów nieruchomości, wskazywania granic nieruchomości , aktualizacji i sporządzania map zasadniczych
 
§ 2.
 
Na członków komisji powołuję:
 1. Sławomira Ratajczaka
 2. Krystynę Górzną
 3. Elżbietę Kaczmarek
 4. Michalinę Szeligę
 5. Wojciecha Górnego
 6. Bogusława Baraniaka
 
§ 3.
 
Spośród członków komisji powołuję Sławomira Ratajczaka jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4.
 
Spośród członków komisji powołuję Elżbietę Kaczmarek jako sekretarza komisji.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie przygotowała:
Elżbieta Kaczmarek
Referat Geodezji i Nieruchomości

Zarządzenie nr 0151/187/08 zdnia 15 stycznia 2008r.

                                                     
Zarządzenie Nr 0151/187
z dnia 15 stycznia 2008r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
            
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm..  ) a także w wykonaniu § 5 Załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 56, poz. 1766) określającego zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina oraz warunki ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                               Załącznik Nr 1
  do Zarządzenia nr 0151/187/08 z dnia 15.01 2008r.
                                                             Burmistrza Gminy Mosina
 
       w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21193 jako własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie przy ul. Fiedlera
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Cena netto( zł)
1.
237/40
1062
100.000,00
 
 
Wymieniona w niniejszym wykazie nieruchomość gruntowa przeznaczona jest pod realizacje inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Nabywca ww. nieruchomości zobowiązany będzie do wystąpienia do Burmistrza Gminy Mosina o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy.
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  
 
 

Zarządzenie Nr 0151/185/08 z dnia 14 stycznia 2008r.

ZARZĄDZENIE nr 185 /2008
                                                     Burmistrza Gminy Mosina
                                                     z dnia 14 stycznia 2008r.
w sprawie przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu handlowo-gastronomicznego.
 
            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 ze zm.), art.13 ust.1 art.35ust.1 i art.40 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 14 Załącznika do uchwały Nr XXXVIII/330/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj.Wlkp. Nr 56, poz.1766) zarządzam, co następuje:
§1
 1. Przeznacza się w najem lokal użytkowy znajdujący się w na terenie Hali Sportowej OSiR w  Mosinie przy ul. Szkolna 1 na okres do 3 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 2. Wykaz o którym mowa w §1ust.1 zarządzenia  podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie. Informację o wywieszeniu tego wykazu poddaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości a także na stronach internetowych Urzędu.
§2
Lokal użytkowy o którym mowa w §1, może być przeznaczony na działalność handlowo-gastronomiczną  w godzinach otwarcia obiektu sportowego i w godzinach odbywających się imprez sportowych.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do
                Zarządzenia nr 185 /2008
                                                     Burmistrza Gminy Mosina
                                                     z dnia 14 stycznia 2008r.
 
 
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
 
Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej do przetargu ustnego nieograniczonego
Opis lokalu użytkowego
przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania
 
Cena wywoławcza (netto+22%VAT),
Terminy wnoszenia opłat za najem
Lokal użytkowy o pow. 22,2 m2 położony na terenie Hali Sportowej OSiR w  Mosinie przy ul. Szkolna 1  (działka nr 1278, KW 1278)
Lokal użytkowy przeznacza się w najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego   na okres do 3 lat.
Lokal wyposażony jest w
instalacje  wod.-kan. elektryczna i może być przeznaczony na działalność handlowo-gastronomiczną  funkcjonujący w godzinach otwarcia obiektu sportowego i w godzinach odbywających się imprez sportowych.
Po podpisaniu umowy najmu  lokal  gotowy do zagospodarowania
 
 
11,50
Wysokość czynszu ustalona w drodze przetargu będzie powiększona o 22%  podatku VAT.
Czynsz  płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury.
Koszty eksploatacyjne - pobór wody,  podgrzanie wody,  energii elektrycznej, ogrzewania,    wywóz    nieczystości,     najemca    będzie    ponosił proporcjonalnie    do   zajmowanej   powierzchni.    Podstawą   rozliczenia   kosztów  będą   faktury   wystawiane    przez   Wynajmującego na podstawie  faktur   wystawianych  przez  dostawców.
 
 

Zarządzenie nr 182/08 z dnia 10.I.2008 r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu I Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicznych w 2

Zarządzenie nr 182/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 stycznia 2008 r.
 
 
w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu I Etapu Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego na realizacje zdań publicznych w 2008 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 176 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/97/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami pozarządowymi, Uchwały Nr XXI/104/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwały Nr XXI/105/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1
 
1.    Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2008 roku w ramach I Etapu Otwartego Konkursu Ofert zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.
 
2.    Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, w następujących zakresach ;
1)    pomocy społecznej,
2)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,
3)    upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
4)    ekologii, ochrony środowiska, przyrody i zwierząt,
5)    edukacji publicznej i wychowania,
6)    działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy.
 
3.    Środki finansowe w wysokości 320 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo – rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2008.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
do Zarządzenia nr 182/08
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 stycznia 2008 r.
 
 
§ 1
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Przyznana kwota dotacji
1.
Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Mosinie
Pomoc żywnościowa
5 100,00
2.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebujących im. św. Antoniego
Pomoc żywnościowa i prowadzenie magazynu z odzieżą
5 400,00
3.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebujących im. św. Antoniego
Festyn: „Dobrodzieje dzieciom”
3 500,00
4.
Stowarzyszenie Pomocy Potrzebujących im. św. Antoniego
Organizacja Wieczerzy Wigilijnej
4 000,00
 
Ogółem
18 000,00
 
 
§ 2
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii
Upowszechnianie śpiewu chóralnego i muzyki znanych mistrzów
5 000,00
2.
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Radzewicach
Ferie zimowe 2008
1 560,00
3.
Mosiński Ośrodek Kultury
Organizacja i prowadzenie dwóch ognisk muzycznych dla dzieci i młodzieży
17 615,00
4.
Mosiński Ośrodek Kultury
Organizacja ogólnopolskiego festiwalu : „Gitary bez barier”
3 510,00
5.
Mosiński Ośrodek Kultury
Przegląd muzyczny w Mosinie
1 990,00
6.
Mosiński Ośrodek Kultury
Warsztaty dla dzieci z terenu sołectw w czasie ferii zimowych
1 750,00
7.
Mosińskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych
Karnawałowe spotkanie rodzin osób niepełnosprawnych
600,00
8.
Stowarzyszenie Obywatelskie Kubalin
Forum Obywatelskie Europy Poznanie
4 000,00
9.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Kulturalna integracja środowiska emerytów, rencistów i inwalidów
5 000,00
10.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Wyjazd kulturalno-krajoznawczy nad morze
4 900,00
11.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Mosinie
Trasa wycieczkowo-turystyczna Szlakiem Piastowskim
1 700,00
12.
Mosiński Ośrodek Kultury
Program aktywizacji seniorów z terenu Gminy
11 375,00
 
Ogółem
59 000,00
 
 
§ 3
 
Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Sportowe Klub Rugby
Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych
6 000,00
2.
Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY DASZEWICE”
Zajęcia sportowe w sekcjach piłki nożnej, tenisa stołowego, aerobiku i judo
7 000,00
3.
MKS- Szkoła piłkarska KADET
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – halowa piłka nożna
1 000,00
4.
Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA
Rogalinek
Siatkówka dziewcząt i chłopców
3 000,00
5.
Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA
Rogalinek
Zawody łodzi turystycznych na Warcie
1 000,00
6.
Polski Związek Wędkarski Koło nr 28 Mosina - Hobby
Organizacja konkursów wędkarskich dla dzieci i młodzieży
2 500,00
7.
Klub Sportowy „1920” Mosina”
Kultura fizyczna i sport całoroczne szkolenie z zakresu piłki nożnej
101 000,00
8.
Klub Sportowy „1920” Mosina”
Piłka nożna pięcioosobowa szkolenie
5 000,00
9.
Mosiński Klub Żeglarski
Edukacja żeglarska
5 000,00
10.
Mosiński Klub Żeglarski
Kajakiem po Gminie
1 000,00
11.
Uczniowski Klub Sportowy „MOSIŃSKA JEDYNKA”
Sekcja tańca i aerobiku
5 000,00
12.
Uczniowski Klub Sportowy „MOSIŃSKA JEDYNKA”
Sekcja piłki nożnej
5 000,00
13.
Uczniowski Klub Sportowy „MOSIŃSKA JEDYNKA”
Sekcja piłki siatkowej
15 200,00
14.
Polski Związek Wędkarski Koło nr 134 WIÓREK
Organizacja zawodów wędkarskich
1 000,00
15.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Mosina
Całoroczne szkolenie z zakresu piłki ręcznej
2 000,00
16.
Uczniowski Klub Sportowy OBRA Pecna
Szkolenie całoroczne z tenisa stołowego
4 000,00
17.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
III Rajd achtersztag
500,00
18.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Zimowisko szczepu Woodland
1 500,00
19.
Związek Harcerstwa Polskiego Ośrodek Mosina
Biwak zastępów szczepu - „Banda Lisa”
800,00
20.
Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY DASZEWICE”
Akcja aktywna zima
1 000,00
21.
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska
Zorganizowanie cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych - Autostrada sprawności 2008
1 500,00
 
Ogółem
170 000,00
 
§ 4
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody i zwierząt :
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mosina
45 000,00
 
 
§ 5
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania :
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Stowarzyszenie Abstynentów „Pomocne Dłonie”
Warsztaty: Praca z alkoholowym poczuciem winy
1 000,00
2.
Stowarzyszenie Abstynentów „Pomocne Dłonie”
Warsztaty: Komunikacja
1 000,00
3.
Stowarzyszenie Abstynentów „Pomocne Dłonie”
Szkolenie pierwsza pomoc przedmedyczna
480,00
4.
Stowarzyszenie Abstynentów „Pomocne Dłonie”
Uczestnictwo w ogólnopolskich spotkaniach trzeźwościowych
720,00
5.
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Człowieka „Inspiracja”
Psychoedukacja dla dorosłych : jak radzić sobie z uczuciem złości i trudnościami życia codziennego
1 400,00
6.
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Człowieka „Inspiracja”
Kreatywna edukacja czyli jak znając swoje mocne i słabe strony zaprezentować się bez stresu
1 400,00
7.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Wykłady dla rodziców, nauczycieli i wolontariuszy.
500,00
8.
Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Wyjazdy i spotkania edukacyjne: Kochamy zwierzęta, kochamy przyrodę
2 500,00
 
Ogółem
9 000,00
 
 
 
§ 6
 
 
Podział środków na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, w tym promocji Gminy.
 
 
L.p.
Nazwa organizacji
Zadanie
Przyznana kwota dotacji
1.
Mosiński Chór Kościelny p.w. Św. Cecylii
Promocja lokalnego ruchu śpiewaczego w Zachodnio-pomorskim
2 500,00