Zarządzenia 2011

ZARZĄDZENIE NR 0051.161.2011 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2011

ZARZĄDZENIE NR 0051.161.2011

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 31 października 2011 r. 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2011

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §4 ust. 2 uchwały Nr X/61/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2011 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 180.211,00 zł do wysokości 78.870.668,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 180.211,00 zł do wysokości 81.069.418,12 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r. o kwotę 130.203,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i e

1. Dochody:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 112.807,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2011 r. Nr FB.I-9.3111-371/11 zwiększającego dotację przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 370,00 zł w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr FB.I-7.3111-298/11 informujące o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 42.505,00 zł, w tym:

· 5.609,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2011 r. Nr FB.I-4.3111-381/11,

· 2.500,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85213 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2011 r. Nr FB.I-9.3111-388/11 zwiększające dotacje celową na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

· 10.000,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85214 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 r. Nr FB.I-3111-376/11 zwiększającego dotację przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

· 12.000,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85219 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 r. Nr  FB.I-8.3111-396/11 – dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

· 12.396,00 zł zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków zasiłków celowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr FB.I-3111-412/11.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 24.529,00 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 17 października 2011 r. Nr FB.I.8.3111-366/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 180.211,00 zł.

2. Wydatki:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 112.807,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2011 r. Nr FB.I-9.3111-371/11 zwiększającego dotację przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 370,00 zł w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr FB.I-7.3111-298/11 informujące o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 42.505,00 zł, w tym:

· 5.609,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2011 r. Nr FB.I-4.3111-381/11,

· 2.500,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85213 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2011 r. Nr FB.I-9.3111-388/11 zwiększające dotacje celową na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

· 10.000,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85214 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 r. Nr FB.I-3111-376/11 zwiększającego dotację przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

· 12.000,00 zł zwiększenie dotacji w rozdziale 85219 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011 r. Nr  FB.I-8.3111-396/11 – dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

· 12.396,00 zł zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków zasiłków celowych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2011 r. Nr FB.I-3111-412/11.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 24.529,00 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pisma z dnia 17 października 2011 r. Nr FB.I.8.3111-366/11 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 180.211,00 zł.

Uwzględniając powyższe informacje dokonano także odpowiednich zapisów w załączniku nr 4 w zakresie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.

Ponadto po analizie wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Wprowadzone zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu.

  załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 0051.161.2011
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31.10.2011 r.
Budżet Gminy Mosina na 2011 r.
Dochody
Dział rozdział paragraf Treść plan Zmiana do planu Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo (dotacja celowa) 120 568,00 112 807,00 233 375,00
01095 Pozostała działalność (dotacja celowa) 120 568,00 112 807,00 233 375,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa) 120 568,00 112 807,00 233 375,00
600 Transport i łączność (dotacja celowa) 130 400,00 0,00 130 400,00
60014 Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa) 130 400,00 0,00 130 400,00
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 130 400,00 0,00 130 400,00
630 Turystyka 484 120,05 0,00 484 120,05
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 484 120,05 0,00 484 120,05
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 484 120,05 0,00 484 120,05
700 Gospodarka mieszkaniowa 11 092 210,83 0,00 11 092 210,83
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 092 210,83 0,00 11 092 210,83
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 675 000,00 0,00 675 000,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych  umów o podobnym charakterze 358 429,00 0,00 358 429,00
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 26 000,00 0,00 26 000,00
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 9 893 159,83 0,00 9 893 159,83
0920 pozostałe odsetki 9 000,00 0,00 9 000,00
6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 130 622,00 0,00 130 622,00
710 Działalność usługowa (dotacja celowa 18.220,00 zł) 18 220,00 0,00 18 220,00
71035 cmentarze (dotacja celowa) 18 220,00 0,00 18 220,00
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 18 220,00 0,00 18 220,00
750 Administracja publiczna (dotacja celowa 183.708,00 zł) 183 708,00 0,00 183 708,00
75011 Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa  151.300,00 zł) 151 300,00 0,00 151 300,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 151 300,00 0,00 151 300,00
75056 Spis powszechny i inne (dotacja celowa  32.408,00 zł) 32 408,00 0,00 32 408,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa) 32 408,00 0,00 32 408,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 59.049,00 zł) 59 049,00 0,00 59 049,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  (dotacja celowa) 4 361,00 0,00 4 361,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 361,00 0,00 4 361,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa) 54 688,00 0,00 54 688,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 54 688,00 0,00 54 688,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 000,00 0,00 200 000,00
75416 Straż gminna (miejska) 200 000,00 0,00 200 000,00
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 200 000,00 0,00 200 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40 690 255,00 0,00 40 690 255,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100 000,00 0,00 100 000,00
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany  w formie karty podatkowej  100 000,00 0,00 100 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 397 360,00 0,00 11 397 360,00
0310 podatek od nieruchomości 10 945 000,00 0,00 10 945 000,00
0320 podatek rolny 51 600,00 0,00 51 600,00
0330 podatek leśny 83 200,00 0,00 83 200,00
0340 podatek od środków transportowych 122 000,00 0,00 122 000,00
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 0,00 100 000,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 0,00 50 000,00
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 45 560,00 0,00 45 560,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od  spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 616 300,00 0,00 6 616 300,00
0310 podatek od nieruchomości 4 510 000,00 0,00 4 510 000,00
0320 podatek rolny 156 800,00 0,00 156 800,00
0330 podatek leśny 19 500,00 0,00 19 500,00
0340 podatek od środków transportowych 500 000,00 0,00 500 000,00
0360 podatek od spadków i darowizn 210 000,00 0,00 210 000,00
0370 podatek od posiadania psów 0,00 0,00 0,00
0430 wpływy z opłaty targowej 200 000,00 0,00 200 000,00
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 900 000,00 0,00 900 000,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 120 000,00 0,00 120 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 255 000,00 0,00 4 255 000,00
0410 wpływy z opłaty skarbowej 120 000,00 0,00 120 000,00
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000,00 0,00 100 000,00
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 350 000,00 0,00 350 000,00
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 685 000,00 0,00 3 685 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 321 595,00 0,00 18 321 595,00
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 18 001 595,00 0,00 18 001 595,00
0020 podatek dochodowy od osób  prawnych 320 000,00 0,00 320 000,00
758 Różne rozliczenia 17 274 835,52 0,00 17 274 835,52
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 878 962,00 0,00 14 878 962,00
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 14 878 962,00 0,00 14 878 962,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 2 395 873,52 0,00 2 395 873,52
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 003,00 0,00 29 003,00
6330 dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkó gmin) 45 450,00 0,00 45 450,00
0920 pozostałe odsetki 50 000,00 0,00 50 000,00
2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2 271 420,52 0,00 2 271 420,52
801 Oświata i wychowanie (dotacja celowa 370,00 zł) 1 321 857,72 370,00 1 322 227,72
80101 Szkoły podstawowe 272 457,72 0,00 272 457,72
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych  umów o podobnym charakterze 20 000,00 0,00 20 000,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 252 457,72 0,00 252 457,72
80104 Przedszkola 1 004 400,00 0,00 1 004 400,00
0690 wpływy z różnych opłat 754 400,00 0,00 754 400,00
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 000,00 0,00 250 000,00
80110 Gimnazja 45 000,00 0,00 45 000,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych  umów o podobnym charakterze 45 000,00 0,00 45 000,00
80195 Pozostała działalność (dotacja celowa) 0,00 370,00 370,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   370,00 370,00
852 Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.547.179,00 zł) 6 563 074,00 42 505,00 6 605 579,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.061.819,00 zł) 6 085 219,00 0,00 6 085 219,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 061 819,00 0,00 6 061 819,00
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 23 400,00 0,00 23 400,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej  (dotacja celowa 30.742,00 zł) 22 633,00 8 109,00 30 742,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 342,00 5 000,00 16 342,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 291,00 3 109,00 14 400,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 178.000,00 zł) 168 000,00 10 000,00 178 000,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 168 000,00 10 000,00 178 000,00
85216 Zasiłki stałe (dotacja celowa 133.340,00 zł) 133 340,00 0,00 133 340,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 133 340,00 0,00 133 340,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 66.602,00 zł) 54 602,00 12 000,00 66 602,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 0,00 1 000,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 53 602,00 12 000,00 65 602,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 000,00 0,00 35 000,00
0830 wpływy z usług 35 000,00 0,00 35 000,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (datacja celowa 12.396,00 zł) 0,00 12 396,00 12 396,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   12 396,00 12 396,00
85295 Pozostała działalność (dotacja celow 64.280,00 zł) 64 280,00 0,00 64 280,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 64 280,00 0,00 64 280,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 86.688,00 zł) 62 159,00 24 529,00 86 688,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa) 62 159,00 24 529,00 86 688,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 62 159,00 24 529,00 86 688,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 420 000,00 0,00 420 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 390 000,00 0,00 390 000,00
0690 wpływy z różnych opłat 390 000,00 0,00 390 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 30 000,00 0,00 30 000,00
0400 wpływy z opłaty produktowej 30 000,00   30 000,00
926 Kultura fizyczna 70 000,00 0,00 70 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej   70 000,00 0,00 70 000,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych  umów o podobnym charakterze 70 000,00   70 000,00
Razem:   78 690 457,12 180 211,00 78 870 668,12

załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 0051.148.2011
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6.10.2011 r.
Budżet Gminy Mosina na 2011 r.
Wydatki
Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo (dotacja celowa 120.568,00 zł) 689 736,00 0,00 689 736,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi   565 000,00 0,00 565 000,00
6050 wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 565 000,00 0,00 565 000,00
01030 Izby rolnicze 4 168,00 0,00 4 168,00
2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 168,00   4 168,00
01095 Pozostała działalność (dotacja celowa) 120 568,00 0,00 120 568,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 703,74 0,00 1 703,74
4300 zakup usług pozostałych 661,05 0,00 661,05
4430 różne opłaty i składki 118 203,21 0,00 118 203,21
600 Transport i łączność (dotacja celowa 130.400,00 zł) 12 397 251,23 0,00 12 397 251,23
60004 Lokalny transport zbiorowy 1 399 375,84 0,00 1 399 375,84
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 032 151,84 0,00 1 032 151,84
4300 zakup usług pozostałych 367 224,00 0,00 367 224,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 0,00 100 000,00
6050 wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 130.400,00 zł) 330 400,00 0,00 330 400,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 400,00 0,00 15 400,00
4270 zakup usług remontowych 15 000,00 0,00 15 000,00
4300 zakup usług pozostałych 100 000,00 0,00 100 000,00
6050 wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 200 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 10 567 475,39 0,00 10 567 475,39
4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 22 800,00 0,00 22 800,00
4270 zakup usług remontowych 400 000,00 0,00 400 000,00
4300 zakup usług pozostałych 2 098 830,40 0,00 2 098 830,40
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 033 844,99 0,00 8 033 844,99
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00
630 Turystyka 586 000,00 0,00 586 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 586 000,00 0,00 586 000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 0,00 16 000,00
6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 484 120,05 0,00 484 120,05
6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 879,95 0,00 85 879,95
700 Gospodarka mieszkaniowa 7 026 000,00 0,00 7 026 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 026 000,00 0,00 7 026 000,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 0,00 1 500,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 10 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 0,00 20 000,00
4260 zakup energii 400 000,00 0,00 400 000,00
4270 zakup usług remontowych 383 500,00 0,00 383 500,00
4300 zakup usług pozostałych 700 000,00 0,00 700 000,00
4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 0,00 1 000,00
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 105 000,00 0,00 105 000,00
4530 podatek od towarów i usług (VAT) 1 900 000,00 0,00 1 900 000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 505 000,00 0,00 505 000,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
710 Działalność usługowa (dotacja celowa 18.220,00 zł) 1 106 220,00 0,00 1 106 220,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 085 000,00 0,00 1 085 000,00
2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 150 000,00   150 000,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00   10 000,00
4300 zakup usług pozostałych 910 000,00 0,00 910 000,00
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00   15 000,00
71035 Działalność usługowa (dotacja celowa 18.220,00 zł) 21 220,00 0,00 21 220,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 220,00 0,00 8 220,00
4300 zakup usług pozostałych 13 000,00 0,00 13 000,00
750 Administracja publiczna (dotacja celowa 183.708,00 zł) 7 181 405,50 0,00 7 181 405,50
75011 Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł) 151 300,00 0,00 151 300,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 128 600,00   128 600,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19 550,00   19 550,00
4120 składki na Fundusz Pracy 3 150,00   3 150,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 343 600,00 0,00 343 600,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 312 600,00 0,00 312 600,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 0,00 12 000,00
4300 zakup usług pozostałych 19 000,00 0,00 19 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 994 687,50 -25 000,00 5 969 687,50
2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 778,00 0,00 15 778,00
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 22 000,00 0,00 22 000,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 422 554,00 0,00 3 422 554,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 275 755,50 0,00 275 755,50
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 563 200,00 0,00 563 200,00
4120 składki na Fundusz Pracy 90 800,00 0,00 90 800,00
4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 000,00 0,00 30 000,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 102 000,00 0,00 102 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 265 000,00 0,00 265 000,00
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 000,00 0,00 17 000,00
4260 zakup energii 100 000,00 -10 000,00 90 000,00
4270 zakup usług remontowych 50 000,00 0,00 50 000,00
4280 zakup usług zdrowotnych 5 000,00 1 500,00 6 500,00
4300 zakup usług pozostałych 625 500,00 -11 500,00 614 000,00
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000,00 0,00 7 000,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 40 000,00 0,00 40 000,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 35 000,00 0,00 35 000,00
4410 podróże służbowe krajowe 50 000,00 -5 000,00 45 000,00
4420 podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 0,00 5 000,00
4430 różne opłaty i składki 108 100,00 0,00 108 100,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 000,00 0,00 80 000,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 000,00 0,00 25 000,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 60 000,00
75056 Spis powszechny i inne (dotacja celowa) 32 408,00 0,00 32 408,00
3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 12 200,00 0,00 12 200,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 468,71 0,00 1 468,71
4120 składki na Fundusz Pracy 99,63 0,00 99,63
4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 669,01 0,00 17 669,01
4300 zakup usług pozostałych 500,00 0,00 500,00
4410 podróże służbowe krajowe 470,65 0,00 470,65
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 165 500,00 25 000,00 190 500,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0,00 2 000,00
4120 składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 500,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 8 000,00 31 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 54 000,00 4 000,00 58 000,00
4300 zakup usług pozostałych 61 500,00 20 000,00 81 500,00
4420 podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 -5 000,00 0,00
4430 różne opłaty i składki 15 500,00 -2 000,00 13 500,00
4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 000,00 0,00 4 000,00
75095 Pozostała działalność 493 910,00 0,00 493 910,00
2710 dotacja celowa na pomoc finansową udielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7 050,00 0,00 7 050,00
2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 81 000,00 0,00 81 000,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 133 560,00 0,00 133 560,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0,00 2 000,00
4120 składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 300,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 0,00 20 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 0,00 100 000,00
4300 zakup usług pozostałych 150 000,00 0,00 150 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 59.049,00 zł) 29 369,00 29 680,00 59 049,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.361,00 zł) 4 361,00 0,00 4 361,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 707,00   3 707,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 563,00   563,00
4120 składki na Fundusz Pracy 91,00 0,00 91,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa) 25 008,00 29 680,00 54 688,00
3030 różne wydatki an rzecz osób fizycznych   29 680,00 29 680,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 580,00 0,00 2 580,00
4120 składki na Fundusz Pracy 128,00 51,39 179,39
4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 1 600,00 18 600,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 -1 028,96 1 971,04
4300 zakup usług pozostałych 1 500,00 -516,00 984,00
4410 podróże służbowe krajowe 800,00 -106,43 693,57
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 139 013,19 0,00 3 139 013,19
75404 Komendy Wojewódzkie Policji 25 000,00 0,00 25 000,00
3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 25 000,00 0,00 25 000,00
75405 Komendy Powiatowe Policji 5 000,00 0,00 5 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 5 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 2 482 353,36 0,00 2 482 353,36
2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 600,00 0,00 2 600,00
2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75 500,00 0,00 75 500,00
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 500,00 0,00 3 500,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 86 400,00 0,00 86 400,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 900,00 0,00 2 900,00
4120 składki na Fundusz Pracy 500,00 0,00 500,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 700,00 -5 000,00 8 700,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 81 500,00 0,00 81 500,00
4260 zakup energii 85 000,00 0,00 85 000,00
4270 zakup usług remontowych 10 000,00 9 000,00 19 000,00
4280 zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0,00 5 000,00
4300 zakup usług pozostałych 1 047 466,05 0,00 1 047 466,05
4430 różne opłaty i składki 24 000,00 -4 000,00 20 000,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 0,00 1 500,00
4580 pozostałe odsetki 253 446,31 0,00 253 446,31
4610 koszty postępowania sądowego i [prokuratorskiego 49 341,00 0,00 49 341,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 740 000,00 0,00 740 000,00
75416 Straż gminna (miejska) 626 659,83 0,00 626 659,83
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 000,00 0,00 16 000,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 406 500,00 0,00 406 500,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 059,83 0,00 32 059,83
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 68 200,00 0,00 68 200,00
4120 składki  na Fundusz Pracy 11 000,00 0,00 11 000,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 0,00 12 000,00
4410 podróże służbowe krajowe 2 800,00 0,00 2 800,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 0,00 26 000,00
4260 zakup energii 7 000,00 0,00 7 000,00
4270 zakup usług remontowych 7 000,00 0,00 7 000,00
4280 zakup usług zdrowotnych 3 000,00 0,00 3 000,00
4300 zakup usług pozostałych 7 000,00 0,00 7 000,00
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 0,00 2 500,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 600,00 0,00 2 600,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 0,00 2 500,00
4430 różne opłaty i składki 8 000,00 0,00 8 000,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000,00   11 000,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 1 500,00
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  85 000,00 0,00 85 000,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 85 000,00 0,00 85 000,00
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 85 000,00   85 000,00
757 Obsługa długu publicznego 1 205 000,00 0,00 1 205 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 205 000,00 0,00 1 205 000,00
8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 205 000,00 0,00 1 205 000,00
758 Różne rozliczenia 723 398,22 0,00 723 398,22
75818 Rezerwy ogólne i celowe 723 398,22 0,00 723 398,22
4810 rezerwy  723 398,22 0,00 723 398,22
  rezerwa ogólna 100 000,00 0,00 100 000,00
  rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 0,00 200 000,00
  rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie 423 398,22   423 398,22
801 Oświata i wychowanie  27 083 278,74 0,00 27 083 278,74
80101 Szkoły podstawowe   11 917 656,09 -21 000,00 11 896 656,09
2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 70 000,00 0,00 70 000,00
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 284 491,00 0,00 284 491,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 145 039,00 -21 000,00 7 124 039,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 523 116,37 0,00 523 116,37
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 169 400,00 0,00 1 169 400,00
4120 składki na Fundusz Pracy 181 800,00 0,00 181 800,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 550,00 7 550,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 357 984,00 1 540,00 359 524,00
4217 zakup materiałów i wyposażenia 152 457,72 0,00 152 457,72
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   25 300,00 -1 540,00 23 760,00
4260 zakup energii 447 600,00 0,00 447 600,00
4270 zakup usług remontowych 89 525,00 -550,00 88 975,00
4280 zakup usług zdrowotnych 13 545,00 0,00 13 545,00
4300 zakup usług pozostałych 143 762,00 0,00 143 762,00
4307 zakup usług pozostałych 100 000,00 0,00 100 000,00
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4 748,00 0,00 4 748,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 990,00 0,00 8 990,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 17 600,00 320,00 17 920,00
4410 podróże służbowe krajowe 9 405,00 -320,00 9 085,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 579 193,00 0,00 579 193,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 700,00 0,00 6 700,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 580 000,00 0,00 580 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 861 815,34 21 000,00 882 815,34
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00 5 000,00
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 34 381,00 3 500,00 37 881,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 615 459,00 17 500,00 632 959,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 697,34 0,00 39 697,34
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 108 257,00 0,00 108 257,00
4120 składki na Fundusz Pracy 17 297,00 0,00 17 297,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 724,00 0,00 41 724,00
80104 Przedszkola 6 050 548,10 0,00 6 050 548,10
2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00
2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 510 000,00 0,00 510 000,00
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 000,00 0,00 250 000,00
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40 880,00 0,00 40 880,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 136 898,00 0,00 2 136 898,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 154 908,10 0,00 154 908,10
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 327 738,00 0,00 327 738,00
4120 składki na Fundusz Pracy 56 780,00 0,00 56 780,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 300,00 0,00 6 300,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 149 668,00 0,00 149 668,00
4220 zakup środków żywności 428 000,00 0,00 428 000,00
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 900,00 0,00 16 900,00
4260 zakup energii 129 000,00 0,00 129 000,00
4270 zakup usług remontowych 57 722,00 0,00 57 722,00
4280 zakup usług zdrowotnych 8 200,00 0,00 8 200,00
4300 zakup usług pozostałych 39 050,00 0,00 39 050,00
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 3 120,00 0,00 3 120,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 0,00 2 000,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8 250,00 0,00 8 250,00
4410 podróże służbowe krajowe 1 450,00 0,00 1 450,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 130 384,00 0,00 130 384,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 0,00 1 300,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 192 000,00 0,00 192 000,00
80110 Gimnazja 6 946 651,21 0,00 6 946 651,21
2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 90 000,00 0,00 90 000,00
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 149 854,00 0,00 149 854,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 589 688,00 0,00 4 589 688,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 329 772,21 0,00 329 772,21
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 740 600,00 0,00 740 600,00
4120 składki na Fundusz Pracy 118 600,00 0,00 118 600,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 -500,00 6 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 219 416,00 3 772,00 223 188,00
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 000,00 -2 700,00 12 300,00
4260 zakup energii 228 000,00 0,00 228 000,00
4270 zakup usług remontowych 53 525,00 0,00 53 525,00
4280 zakup usług zdrowotnych 5 300,00 0,00 5 300,00
4300 zakup usług pozostałych 81 162,00 0,00 81 162,00
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4 045,00 0,00 4 045,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 887,00 -441,00 4 446,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 11 200,00 0,00 11 200,00
4410 podróże służbowe krajowe 10 920,00 0,00 10 920,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 284 537,00 0,00 284 537,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 645,00 -131,00 3 514,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00
4300 zakup usług pozostałych 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 104 608,00 0,00 104 608,00
4300 zakup usług pozostałych 104 608,00 0,00 104 608,00
80195 Pozostała działalność  2 000,00 0,00 2 000,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00
851 Ochrona zdrowia 431 091,81 0,00 431 091,81
85153 Zwalczanie narkomanii 6 400,00 0,00 6 400,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 400,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00
4300 zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 2 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 399 691,81 0,00 399 691,81
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00 0,00 4 200,00
4120 składki na Fundusz Pracy 500,00   500,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 208 771,81 0,00 208 771,81
4210 zakup materiałów i wyposażenia 36 500,00 0,00 36 500,00
4300 zakup usług pozostałych 96 220,00 0,00 96 220,00
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 47 000,00 0,00 47 000,00
4410 podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00
4430 różne opłaty i składki 6 000,00 0,00 6 000,00
85195 Pozostała działalność 25 000,00 0,00 25 000,00
6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25 000,00 0,00 25 000,00
852 Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa 6.504.674,00 zł) 8 808 069,99 0,00 8 808 069,99
85202 Domy pomocy społecznej 160 000,00 0,00 160 000,00
4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 160 000,00 0,00 160 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 0,00 4 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00
4300 zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 2 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.061.819,00 zł) 6 196 588,56 0,00 6 196 588,56
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 500,00 0,00 2 500,00
3110 świadczenia społeczne  5 789 965,00 0,00 5 789 965,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 156 000,00 0,00 156 000,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 700,56 0,00 8 700,56
4110 składki na ubezpieczenia społeczne  120 000,00 0,00 120 000,00
4120 składki na Fundusz Pracy 5 000,00 0,00 5 000,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 14 500,00 0,00 14 500,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 0,00 17 000,00
4300 zakup usług pozostałych 59 854,00 0,00 59 854,00
4410 podróże służbowe krajowe 3 000,00   3 000,00
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 500,00 0,00 10 500,00
4430 różne opłaty i składki 787,00 0,00 787,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 0,00 3 282,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500,00 0,00 5 500,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej  (dotacja celowa 22.633,00 zł) 25 633,00 0,00 25 633,00
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne   25 633,00 0,00 25 633,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 168.000,00 zł)  628 000,00 0,00 628 000,00
3110 świadczenia społeczne  628 000,00 0,00 628 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 120 000,00 0,00 120 000,00
3110 świadczenia społeczne  120 000,00 0,00 120 000,00
85216 Zasiłki stałe (dotacja celowa 133.400,00 zł) 168 340,00 0,00 168 340,00
3110 świadczenia społeczne 168 340,00 0,00 168 340,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 54.602,00 zł) 996 228,43 0,00 996 228,43
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 000,00 0,00 7 000,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 1 000,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 650 000,00 0,00 650 000,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 928,43 0,00 35 928,43
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 110 000,00 0,00 110 000,00
4120 składki na Fundusz Pracy 16 000,00 0,00 16 000,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 0,00 17 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 0,00 30 000,00
4260 zakup energii 5 000,00 0,00 5 000,00
4270 zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 6 000,00
4280 zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 2 000,00
4300 zakup usług pozostałych 65 000,00 0,00 65 000,00
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 1 000,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 266,00 0,00 6 266,00
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 000,00 0,00 20 000,00
4410 podróże służbowe krajowe 3 000,00   3 000,00
4430 różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 3 000,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 034,00 0,00 12 034,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 0,00 6 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 190 000,00 0,00 190 000,00
4300 zakup usług pozostałych 190 000,00 0,00 190 000,00
85295 Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 64.280,00 zł) 319 280,00 0,00 319 280,00
2360 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego 25 000,00 0,00 25 000,00
3110 świadczenia społeczne (w tym dotacja celowa  294 280,00 0,00 294 280,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 186 372,00 0,00 186 372,00
85305 Żłobki 40 000,00 0,00 40 000,00
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 0,00 40 000,00
85395 Pozostała działalność   146 372,00 0,00 146 372,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 60 072,00 0,00 60 072,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9 100,00   9 100,00
4120 składki na Fundusz Pracy 1 200,00   1 200,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 0,00 13 000,00
4260 zakup energii 6 000,00 0,00 6 000,00
4300 zakup usług pozostałych 33 800,00 0,00 33 800,00
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 7 300,00 0,00 7 300,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 0,00 3 000,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 0,00 3 000,00
4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 500,00 0,00 8 500,00
4430 różne opłaty i składki 1 400,00   1 400,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja 62.159,00 zł) 1 477 124,66 0,00 1 477 124,66
85401 Świetlice szkolne 1 201 960,66 0,00 1 201 960,66
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 29 434,00 0,00 29 434,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 875 945,00 0,00 875 945,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 662,66 0,00 60 662,66
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 150 258,00 0,00 150 258,00
4120 składki na Fundusz Pracy 24 164,00 0,00 24 164,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 497,00 0,00 61 497,00
         
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 91 300,00 0,00 91 300,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 400,00 0,00 5 400,00
4120 składki na Fundusz Pracy 900,00 0,00 900,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 0,00 35 000,00
4300 zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 50 000,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 60 000,00 0,00 60 000,00
2360 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego 60 000,00 0,00 60 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja 62.159,00 zł) 115 059,00 0,00 115 059,00
3240 stypendia dla uczniów 22 900,00   22 900,00
3260 inne formy pomocy dla uczniów 92 159,00 0,00 92 159,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 805,00 0,00 3 805,00
4300 zakup usług pozostałych 3 805,00 0,00 3 805,00
85495 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 5 000,00
2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego 5 000,00 0,00 5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 168 377,00 0,00 5 168 377,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 335 000,00 0,00 335 000,00
4300 zakup usług pozostałych 35 000,00 0,00 35 000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 300 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 313 600,00 0,00 313 600,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 332,00   1 332,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 268,00   7 268,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00   5 000,00
4300 zakup usług pozostałych 300 000,00 0,00 300 000,00
90002 Gospodarka odpadami 390 000,00 0,00 390 000,00
2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 30 000,00   30 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 5 000,00
4300 zakup usług pozostałych 355 000,00 0,00 355 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 330 000,00 0,00 330 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 10 000,00
4300 zakup usług pozostałych 320 000,00 0,00 320 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt 315 277,00 0,00 315 277,00
2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 27 277,00 0,00 27 277,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 0,00 20 000,00
4300 zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 50 000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 218 000,00 0,00 218 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  2 277 500,00 -60 000,00 2 217 500,00
4260 zakup energii  1 250 000,00 0,00 1 250 000,00
4270 zakup usług remontowych 415 000,00 -60 000,00 355 000,00
4300 zakup usług pozostałych 312 500,00 0,00 312 500,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 300 000,00
90095 Pozostała działalność 1 207 000,00 60 000,00 1 267 000,00
2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 18 000,00 0,00 18 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 26 000,00 10 000,00 36 000,00
4260 zakup energii  5 000,00 0,00 5 000,00
4270 zakup usług remontowych 1 109,92   1 109,92
4300 zakup usług pozostałych 100 000,00 50 000,00 150 000,00
4430 różne opłaty i składki 8 000,00 0,00 8 000,00
6010 wydatki na zakup obligacji i akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 890,08 0,00 48 890,08
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 215 022,30 0,00 2 215 022,30
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 65 000,00 0,00 65 000,00
2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytku publicznego 65 000,00 0,00 65 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 330 022,30 0,00 1 330 022,30
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 0,00 700,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 0,00 15 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 44 800,00 0,00 44 800,00
4260 zakup energii   55 000,00 0,00 55 000,00
4270 zakup usług remontowych 30 670,94 0,00 30 670,94
4300 zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 10 000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173 851,36 0,00 173 851,36
92116 Biblioteki 820 000,00 0,00 820 000,00
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 820 000,00 0,00 820 000,00
926 Kultura fizyczna   1 321 797,48 0,00 1 321 797,48
92601 Obiekty sportowe 80 722,83 0,00 80 722,83
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 722,83 0,00 80 722,83
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  1 220 351,82 0,00 1 220 351,82
2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 263 000,00 0,00 263 000,00
3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 420,00 0,00 8 420,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 296 926,00 0,00 296 926,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 975,82 0,00 26 975,82
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 44 400,00 0,00 44 400,00
4120 składki na Fundusz Pracy 6 830,00 0,00 6 830,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 65 580,00 0,00 65 580,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 71 380,00 0,00 71 380,00
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 960,00 0,00 960,00
4260 zakup energii   102 050,00 0,00 102 050,00
4270 zakup usług remontowych 35 000,00 0,00 35 000,00
4280 zakup usług zdrowotnych 500,00   500,00
4300 zakup usług pozostałych 66 900,00 0,00 66 900,00
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 0,00 1 600,00
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 200,00 0,00 2 200,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 600,00 0,00 5 600,00
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 100,00 0,00 1 100,00
4410 podróże służbowe krajowe 5 180,00 0,00 5 180,00
4430 różne opłaty i składki 5 400,00 0,00 5 400,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 350,00 0,00 9 350,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 200 000,00
92695 Pozostała działalność 20 722,83 0,00 20 722,83
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 722,83 0,00 20 722,83
Razem : 80 859 527,12 29 680,00 80 889 207,12

załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 0051.148.2011
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6.10.2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.
1. Dochody
Dział rozdział paragraf Treść Plan Zmiana do planu Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 120 568,00 0,00 120 568,00
01095 par. 2010 pozostała działalność 120 568,00 0,00 120 568,00
750 Administracja publiczna 183 708,00 0,00 183 708,00
75011 par. 2010 urzędy wojewódzkie 151 300,00 0,00 151 300,00
75056 par. 2010 spis powszechny i inne 32 408,00 0,00 32 408,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  29 369,00 29 680,00 59 049,00
75101 par. 2010 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   4 361,00 0,00 4 361,00
75108 par. 2010 wybory do Sejmu i Senatu 25 008,00 29 680,00 54 688,00
852   6 074 161,00 0,00 6 074 161,00
85212 par. 2010 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 061 819,00 0,00 6 061 819,00
85213 par. 2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej  11 342,00   11 342,00
85219 par. 2010 ośrodki pomocy społecznej 1 000,00 0,00 1 000,00
Razem:   6 407 806,00 29 680,00 6 437 486,00
2. Wydatki
Dział rozdział paragraf Treść Plan Zmiany do planu Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 120 568,00 0,00 120 568,00
01095 Pozostała działalność 120 568,00 0,00 120 568,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 703,74 0,00 1 703,74
4300 zakup usług pozostałych 661,05 0,00 661,05
4430 różne opłaty i składki 118 203,21 0,00 118 203,21
750 Administracja publiczna 183 708,00 0,00 183 708,00
75011 Urzędy wojewódzkie 151 300,00 0,00 151 300,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 128 600,00 0,00 128 600,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19 550,00 0,00 19 550,00
4120 składki na Fundusz Pracy 3 150,00 0,00 3 150,00
75056 Spis powszechny i inne 32 408,00 0,00 32 408,00
3040 nadrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 12 200,00 0,00 12 200,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 669,01 0,00 17 669,01
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 468,71 0,00 1 468,71
4120 składki na Fundusz Pracy 99,63 0,00 99,63
4300 zakup usług pozostałych 500,00   500,00
4410 podróże służbowe krajowe 470,65   470,65
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 29 369,00 29 680,00 59 049,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 361,00 0,00 4 361,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 707,00   3 707,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 563,00   563,00
4120 składki na Fundusz Pracy 91,00 0,00 91,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 25 008,00 29 680,00 54 688,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 29 680,00 29 680,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 580,00 0,00 2 580,00
4120 składki na Fundusz Pracy 128,00 51,39 179,39
4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 1 600,00 18 600,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 -1 028,96 1 971,04
4300 zakup usług pozostałych 1 500,00 -516,00 984,00
4410 podróże służbowe krajowe 800,00 -106,43 693,57
852 Pomoc społeczna 6 074 161,00 0,00 6 074 161,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 061 819,00 0,00 6 061 819,00
3110 świadczenia społeczne 5 789 965,00 0,00 5 789 965,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 86 000,00 0,00 86 000,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00   6 000,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 105 000,00 0,00 105 000,00
4120 składki na Fundusz Pracy 3 000,00 0,00 3 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 0,00 12 000,00
4300 zakup usług pozostałych 45 854,00 0,00 45 854,00
4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7 000,00   7 000,00
4410 podróże służbowe krajowe 1 000,00   1 000,00
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 0,00 2 000,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00   4 000,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej   11 342,00 0,00 11 342,00
4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 342,00   11 342,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 000,00 0,00 1 000,00
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 1 000,00
Razem   6 407 806,00 29 680,00 6 437 486,00


ZARZĄDZENIE NR 0051.148.2011 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2011

ZARZĄDZENIE NR 0051.148.2011
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 6 października 2011 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2011
 
Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §4 ust. 2 uchwały Nr X/61/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2011 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 29.680,00 zł do wysokości 78.690.457,12 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29.680,00 zł do wysokości 80.889.207,12 zł – zgodnie z  załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r. o kwotę 29.680,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 4.
 
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

U z a s a d n i e n i e
 
1. Dochody:
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 29.680,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 4 października 2011 r. Nr DPZ-580-8-11 informującego o zwiększeniu dotacji celowej, przeznaczonej na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych.    
Łączne zwiększenie dochodów wynosi 29,680,00 zł.
 
2. Wydatki:
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 29.680,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 4 października 2011 r. Nr DPZ-580-8-11 informującego o zwiększeniu dotacji celowej, przeznaczonej na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych.    
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 29.680,00 zł.

Uwzględniając powyższe informacje dokonano także odpowiednich zapisów w załączniku nr 4 w zakresie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami. Ponadto po analizie wydatków Urzędu oraz w wyniku wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne, dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działów.
 
Przedstawione zmiany Burmistrz Gminy Mosina wprowadził korzystając z upoważnienia wynikającego z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia zapisanego w §4 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2011 r.  zapewniając tym samym prawidłowa realizację budżetu.

 
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0051.148.2011
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6.10.2011 r.
Budżet Gminy Mosina na 2011 r.
Dochody
Dział rozdział paragraf Treść plan Zmiana do planu Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 120 568,00 0,00 120 568,00
01095 Pozostała działalność (dotacja celowa) 120 568,00 0,00 120 568,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa) 120 568,00 0,00 120 568,00
600 Transport i łączność (dotacja celowa) 130 400,00 0,00 130 400,00
60014 Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa) 130 400,00 0,00 130 400,00
2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 130 400,00 0,00 130 400,00
630 Turystyka 484 120,05 0,00 484 120,05
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 484 120,05 0,00 484 120,05
6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 484 120,05 0,00 484 120,05
700 Gospodarka mieszkaniowa 11 092 210,83 0,00 11 092 210,83
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 092 210,83 0,00 11 092 210,83
0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 675 000,00 0,00 675 000,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych  umów o podobnym charakterze 358 429,00 0,00 358 429,00
0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 26 000,00 0,00 26 000,00
0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 9 893 159,83 0,00 9 893 159,83
0920 pozostałe odsetki 9 000,00 0,00 9 000,00
6208 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 130 622,00 0,00 130 622,00
710 Działalność usługowa (dotacja celowa 18.220,00 zł) 18 220,00 0,00 18 220,00
71035 cmentarze (dotacja celowa) 18 220,00 0,00 18 220,00
2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 18 220,00 0,00 18 220,00
750 Administracja publiczna (dotacja celowa 169.355,00 zł) 183 708,00 0,00 183 708,00
75011 Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa  183.708,00 zł) 151 300,00 0,00 151 300,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 151 300,00 0,00 151 300,00
75056 Spis powszechny i inne (dotacja celowa  32.408,00 zł) 32 408,00 0,00 32 408,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa) 32 408,00 0,00 32 408,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 59.049,00 zł) 29 369,00 29 680,00 59 049,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  (dotacja celowa) 4 361,00 0,00 4 361,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 361,00 0,00 4 361,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa) 25 008,00 29 680,00 54 688,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 008,00 29 680,00 54 688,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 000,00 0,00 200 000,00
75416 Straż gminna (miejska) 200 000,00 0,00 200 000,00
0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 200 000,00 0,00 200 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40 690 255,00 0,00 40 690 255,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100 000,00 0,00 100 000,00
0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany  w formie karty podatkowej  100 000,00 0,00 100 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11 397 360,00 0,00 11 397 360,00
0310 podatek od nieruchomości 10 945 000,00 0,00 10 945 000,00
0320 podatek rolny 51 600,00 0,00 51 600,00
0330 podatek leśny 83 200,00 0,00 83 200,00
0340 podatek od środków transportowych 122 000,00 0,00 122 000,00
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 0,00 100 000,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 0,00 50 000,00
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 45 560,00 0,00 45 560,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od  spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 616 300,00 0,00 6 616 300,00
0310 podatek od nieruchomości 4 510 000,00 0,00 4 510 000,00
0320 podatek rolny 156 800,00 0,00 156 800,00
0330 podatek leśny 19 500,00 0,00 19 500,00
0340 podatek od środków transportowych 500 000,00 0,00 500 000,00
0360 podatek od spadków i darowizn 210 000,00 0,00 210 000,00
0370 podatek od posiadania psów 0,00 0,00 0,00
0430 wpływy z opłaty targowej 200 000,00 0,00 200 000,00
0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 900 000,00 0,00 900 000,00
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 120 000,00 0,00 120 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 255 000,00 0,00 4 255 000,00
0410 wpływy z opłaty skarbowej 120 000,00 0,00 120 000,00
0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000,00 0,00 100 000,00
0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 350 000,00 0,00 350 000,00
0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 685 000,00 0,00 3 685 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 321 595,00 0,00 18 321 595,00
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 18 001 595,00 0,00 18 001 595,00
0020 podatek dochodowy od osób  prawnych 320 000,00 0,00 320 000,00
758 Różne rozliczenia 17 274 835,52 0,00 17 274 835,52
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14 878 962,00 0,00 14 878 962,00
2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 14 878 962,00 0,00 14 878 962,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 2 395 873,52 0,00 2 395 873,52
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 29 003,00 0,00 29 003,00
6330 dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związkó gmin) 45 450,00 0,00 45 450,00
0920 pozostałe odsetki 50 000,00 0,00 50 000,00
2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2 271 420,52 0,00 2 271 420,52
801 Oświata i wychowanie 1 321 857,72 0,00 1 321 857,72
80101 Szkoły podstawowe 272 457,72 0,00 272 457,72
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych  umów o podobnym charakterze 20 000,00 0,00 20 000,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 252 457,72 0,00 252 457,72
80104 Przedszkola 1 004 400,00 0,00 1 004 400,00
0690 wpływy z różnych opłat 754 400,00 0,00 754 400,00
2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 250 000,00 0,00 250 000,00
80110 Gimnazja 45 000,00 0,00 45 000,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych  umów o podobnym charakterze 45 000,00 0,00 45 000,00
852 Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.504.674,00 zł) 6 563 074,00 0,00 6 563 074,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.061.819,00 zł) 6 085 219,00 0,00 6 085 219,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 061 819,00 0,00 6 061 819,00
2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 23 400,00 0,00 23 400,00
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej  (dotacja celowa 22.633,00 zł) 22 633,00 0,00 22 633,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 342,00 0,00 11 342,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 291,00 0,00 11 291,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 168.000,00 zł) 168 000,00 0,00 168 000,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 168 000,00 0,00 168 000,00
85216 Zasiłki stałe (dotacja celowa 133.340,00 zł) 133 340,00 0,00 133 340,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 133 340,00 0,00 133 340,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 54.602,00 zł) 54 602,00 0,00 54 602,00
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 0,00 1 000,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 53 602,00 0,00 53 602,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 000,00 0,00 35 000,00
0830 wpływy z usług 35 000,00 0,00 35 000,00
85295 Pozostała działalność (dotacja celowa) 64 280,00 0,00 64 280,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 64 280,00 0,00 64 280,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 62.159,00 zł) 62 159,00 0,00 62 159,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa) 62 159,00 0,00 62 159,00
2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 62 159,00 0,00 62 159,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 420 000,00 0,00 420 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 390 000,00 0,00 390 000,00
0690 wpływy z różnych opłat 390 000,00 0,00 390 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 30 000,00 0,00 30 000,00
0400 wpływy z opłaty produktowej 30 000,00   30 000,00
926 Kultura fizyczna 70 000,00 0,00 70 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej   70 000,00 0,00 70 000,00
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych  umów o podobnym charakterze 70 000,00   70 000,00
Razem:   78 660 777,12 29 680,00 78 690 457,12

załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 0051.148.2011
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6.10.2011 r.
Budżet Gminy Mosina na 2011 r.
Wydatki
Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo (dotacja celowa 120.568,00 zł) 689 736,00 0,00 689 736,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi   565 000,00 0,00 565 000,00
6050 wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 565 000,00 0,00 565 000,00
01030 Izby rolnicze 4 168,00 0,00 4 168,00
2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 168,00   4 168,00
01095 Pozostała działalność (dotacja celowa) 120 568,00 0,00 120 568,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 703,74 0,00 1 703,74
4300 zakup usług pozostałych 661,05 0,00 661,05
4430 różne opłaty i składki 118 203,21 0,00 118 203,21
600 Transport i łączność (dotacja celowa 130.400,00 zł) 12 397 251,23 0,00 12 397 251,23
60004 Lokalny transport zbiorowy 1 399 375,84 0,00 1 399 375,84
2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 032 151,84 0,00 1 032 151,84
4300 zakup usług pozostałych 367 224,00 0,00 367 224,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 0,00 100 000,00
6050 wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 130.400,00 zł) 330 400,00 0,00 330 400,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 400,00 0,00 15 400,00
4270 zakup usług remontowych 15 000,00 0,00 15 000,00
4300 zakup usług pozostałych 100 000,00 0,00 100 000,00
6050 wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 200 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 10 567 475,39 0,00 10 567 475,39
4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia 22 800,00 0,00 22 800,00
4270 zakup usług remontowych 400 000,00 0,00 400 000,00
4300 zakup usług pozostałych 2 098 830,40 0,00 2 098 830,40
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 033 844,99 0,00 8 033 844,99
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00
630 Turystyka 586 000,00 0,00 586 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 586 000,00 0,00 586 000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 0,00 16 000,00
6057 wydatki inwestycyjne je