Zarządzenia 2013

Zarządzenie Nr GG.00501.510.2013.AS z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.510.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 grudnia 2013r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową przeznaczoną na podstawie uchwały nr LXIV/440/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie ( Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego Nr 250, poz.4607) pod tereny dróg wewnętrznych, placów i parkingów, oznaczone symbolem 1 KDW na rysunku planu oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1940/1 obr. Mosina ark. mapy 35, o powierzchni 13m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00030407/3

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


ZARZĄDZENIE nr GG.00501. 501.2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat, w drodze pr

ZARZĄDZENIE

nr   GG.00501. 501.2013

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 9 grudnia 2013 r.

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        (t. j . Dz. U.z 2013 r. poz.  594 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do przeprowadzenia rokowań na najem budynku zlokalizowanego w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, na działce o nr ewid. 1933/9, od dnia 1 stycznia 2014r. na okres 10 lat w celu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ( świadczenia lekarza POZ we wszystkich grupach wiekowych, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ),) z możliwością dodatkowego świadczenia innych usług medycznych, zwanych łącznie usługami medycznymi, w szczególności, choć nie wyłącznie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

w składzie:

 1. Sławomir Ratajczak - Przewodniczący Komisji,
 2. Anna Sobkowiak - Członek komisji Komisji,
 3. Maciej Ciesielski - Członek Komisji,
 4. Barbara Lulka - Członek Komisji,
 5. Piotr Sternal- Członek Komisji
 6. Michalina Szeliga- Członek Komisji
 7. Aleksandra Czuryło - Członek Komisji

§ 2.

Określa się minimalny skład komisji do przeprowadzenia rokowań: minimum 3 osoby.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Zarządzenie nr FB.00501.509.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr FB.00501.509.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

 

§ 4

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.509.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 grudnia 2013r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTM KONKURSIE OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki.

1.  Celem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 16 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Planowana kwota dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 25 000,00 zł.

2. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.

3. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 20,00 zł.

4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

5.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6. Organizacje składające oferty:

- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.

 

7. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

 8. Do oferty należy dołączyć :

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),

- aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),

- w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).

W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.

9. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

10. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 16 grudnia 2013 r. do 8 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

12. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez zespół konsultacyjny, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

13. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w pkt 2 nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:

Kryteria oceny formalnej:

tak

nie

 

Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:

 

 

 

1.

Oferta złożona w terminie.

 

 

 

2.

Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.

 

 

 

3.

Oferta została złożona na obowiązującym druku.

 

 

 

4.

Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.

 

 

 

5.

Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.

 

 

 

6.

Oferta jest kompletna.

 

 

 

Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:

 

 

 

Kryteria oceny merytorycznej:

ilość punktów do przyznania

1.

Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym programie współpracy oraz ogłoszonym konkursie.

0-5

2.

Oferta odpowiada na istotne potrzeby mieszkańców i zmierza do rozwiązania problemu w Gminie.

0-5

3.

Innowacyjność i oryginalność oferty.

0-5

4.

Cykliczność i tradycja realizowanego zadania.

0-5

5.

Liczba beneficjentów realizowanego zadania.

0-5

6.

Czytelność i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działań.

0-5

7.

Dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz przewidywana liczba odbiorców.

0-5

8.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania.

0-5

9.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego budżetu.

0-5

10.

Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji.

0-5

11.

Doświadczenie organizacji w realizacji tego tupu zadania.

0-5

12.

Rzetelność organizacji (osiągnięcia, przedstawione referencje, dotychczasowe wywiązywanie się z umów i realizacji przedsięwzięć)

0-5

 

SUMA PUNKTÓW:

max. 60

             

14. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2012 i 2013:

L.p.

Rodzaj zadania

Wysokość przekazanych środków

2012 rok

2013 rok

1.

pomoc społeczna

20 000,00 zł

21 940,00 zł

2.

edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży

7 000,00 zł

2 000,00 zł

3.

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1 500,00 zł

1 000,00 zł

4.

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 400,00 zł

2 000,00 zł

5.

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży

39 890,00 zł

25 000,00 zł

6.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej

55 000,00 zł

56 755,32 zł

7.

upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki

229 410,00 zł

203 231,00 zł

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.507.2013.RS z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Zarządzenie Nr GG.00501.507.2013.RS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 grudnia 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

  

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:


Zarządzenie Nr GG.00501.506.2013.RS z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Ż

Zarządzenie Nr GG.00501.506.2013.RS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 grudnia 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Żabinku

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 14 i w nawiązaniu do §15 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz.1697)

 

zarządzam, co następuje

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

  

 Załącznik Nr 1

 do Zarządzenia Nr GG.00501.506.2013.RS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 grudnia 2013r.

W Y K A Z 

Nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Mosina

 

Lp.

Obręb

Nr działki

Powierzchnia

Nr Kw

Czynsz wywoławczy za nieruchomość

1.

Żabinko

326/2

0.2700 ha

PO1M/00032078/1

250,00 zł

2.

Żabinko

325

0.1200 ha

PO1M/00032078/1

36,00zł

3.

Żabinko

322

0.2400 ha

PO1M/00031199/8

72,00 zł

4.

Żabinko

320

0.1900 ha

PO1M/00031199/8

57,00 zł

5.

Żabinko

318

0.7700 ha

PO1M/00031199/8

231,00 zł

6.

Żabinko

316

0.1900 ha

PO1M/00031199/8

57,00 zł

7.

Żabinko

311

0.1900 ha

PO1M/00031199/8

57,00 zł

 

 


Zarządzenie nr FB.00501.504.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Zarządzenie nr FB.00501.504.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu:

1.   pomocy społecznej,

2.   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,

3.   edukacji publicznej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym,

4.   edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,

5.   wypoczynku dzieci i młodzieży,

6.   bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

 

§ 2

 

Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

 

§ 4

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.504.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 grudnia 2013r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r., Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert.

1.  Celem otwartych konkursów ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań realizowanych w okresie od 16 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

2. Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań  z zakresu:

a) pomocy społecznej w tym:

- pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;

 

18 000,00 zł

 

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i tradycji narodowej w tym:

 

- działalność kulturalna związana z aktywizacją dzieci i młodzieży, w tym rozwijanie wrażliwości kulturalnej, integracja dzieci i młodzieży,

3 000,00 zł

- działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych            i samotnych  w tym: udział w szkoleniach, seminariach, kursach, imprezy integrujące osoby starsze, udział w spektaklach, przedstawieniach koncertach,

 

17 000,00 zł

- organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach,

 

15 000,00 zł

- kultywowanie i nauka śpiewu,

 

8 000,00 zł

- prowadzenie ognisk muzycznych i pracowni plastycznych,

 

12 000,00 zł

 

c) edukacji publicznej i wychowania dzieci  w wieku przedszkolnym w tym:

 

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym edukacja muzyczna,

3 000,00 zł

 

d) edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży:

 

 

- wspieranie procesów wychowawczych,               

- zapewnienie zajęć psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież;

8 000,00 zł

 

e) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym:

 

- organizacja szkoleń, zawodów sportowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

2 000,00 zł

 

f) wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych

7 000,00 zł

3. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert     w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.

4. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.

5. Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych
w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto
w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 20,00 zł.

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

7.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

8. Organizacje składające oferty:

- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.

9. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

10.  Do oferty należy dołączyć :

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz                         z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),

- aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),

- w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).

W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.

11. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

12. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie                     o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 11 grudnia 2013 r. do 8 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1,
62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez zespół konsultacyjny, dokonujący oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi
w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/367/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.

16.  Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w pkt 2 nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:

Kryteria oceny formalnej:

tak

nie

Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:

 

 

1.

Oferta złożona w terminie.

 

 

2.

Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.

 

 

3.

Oferta została złożona na obowiązującym druku.

 

 

4.

Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.

 

 

5.

Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.

 

 

6.

Oferta jest kompletna.

 

 

Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:

 

 

 

Kryteria oceny merytorycznej:

ilość punktów do przyznania

1.

Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym programie współpracy oraz ogłoszonym konkursie.

0-5

2.

Oferta odpowiada na istotne potrzeby mieszkańców i zmierza do rozwiązania problemu w Gminie.

0-5

3.

Innowacyjność i oryginalność oferty.

0-5

4.

Cykliczność i tradycja realizowanego zadania.

0-5

5.

Liczba beneficjentów realizowanego zadania.

0-5

6.

Czytelność i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działań.

0-5

7.

Dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz przewidywana liczba odbiorców.

0-5

8.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania.

0-5

9.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego budżetu.

0-5

10.

Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji.

0-5

11.

Doświadczenie organizacji w realizacji tego tupu zadania.

0-5

12.

Rzetelność organizacji (osiągnięcia, przedstawione referencje, dotychczasowe wywiązywanie się z umów i realizacji przedsięwzięć)

0-5

 

SUMA PUNKTÓW:

max. 60

  

17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2012 i 2013:

 

L.p.

Rodzaj zadania

Wysokość przekazanych środków

2012 rok

2013 rok

1.

pomoc społeczna

20 000,00 zł

21 940,00 zł

2.

edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży

7 000,00 zł

2 000,00 zł

3.

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1 500,00 zł

1 000,00 zł

4.

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 400,00 zł

2 000,00 zł

5.

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży

39 890,00 zł

25 000,00 zł

6.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej

55 000,00 zł

56 755,32 zł

7.

upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki

229 410,00 zł

203 231,00 zł

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.499.2013.AS z dnia 5 grudnia 2013r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.499.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 grudnia 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej na kwoty:

 

 

Nr

Pol

inw.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

2695/22, 2695/23, 2695/24, 2695/25,

2695/26, 2695/27

obr. Mosina

3.521

PO1M/00021193/3

 

252.000,00

2.

2695/28

obr. Mosina

1.629

PO1M/00021193/3

 

178.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.412.2013.AS z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniu 4  października 2013r. i 27 listopada 2013r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.498.2013.AS z dnia 5 grudnia 2013r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.498.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 grudnia 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie i w Krośnie w rejonie ul. Strzeleckiej na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

2700/78, 2700/79, 2700/80 obr. Mosina

385/51, 385/52, 385/53 obr. Krosno

 

2.184

PO1M/00021426/6

 

PO1M/00027639/4

191.000,00

2.

2700/74, 2700/75, 2700/76, 2700/77 obr. Mosina

385/48, 385/49, 385/50 obr. Krosno

 

2.938

PO1M/00021426/6

 

 

PO1M/00027639/4

216.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.395.2013.AS z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniu 7 sierpnia 2013r., 4 października 2013r. i 27 listopada 2013r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.497.2013.AS z dnia 5 grudnia 2013r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.497.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 grudnia 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej-Makuszyńskiego na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

1794/5

816

PO1M/00021997/9

84.000,00

2.

1794/8

804

PO1M/00021997/9

83.000,00

3.

1794/9

801

PO1M/00021997/9

82.000,00

4.

1794/10;1794/11;1743/3;1743/4

1068

PO1M/00021997/9

98.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.410.2013.AS z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniu 17 września 2013r. i 13 listopada 2013r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.496.2013.AS z dnia 5 grudnia 2013r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.496.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 grudnia 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

3250

1249

PO1M/00025522/7

87.500,00

2.

3251

1147

PO1M/00025522/7

81.000,00

3.

3254

1385

PO1M/00025522/7

68.500,00

4.

3255

2345

PO1M/00025522/7

108.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.392.2013.AS z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniu 6 sierpnia 2013r., 3 października 2013r. i 28 listopada 2013r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.492.2013.AS z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.492.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 listopada 2013r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela zbywanej nieruchomości udział stanowiący własność Gminy Mosina w wysokości ¼ nieruchomości położonej w Czapurach, opisanej w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

                                                             

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.492.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 28 listopada 2013r.

                                                                

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

 

 

            

 

W Y K A Z

udziału w wysokości ¼ nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Czapurach, zapisanej w KW PO1M/00021734/8  jako współwłasność Gminy Mosina w udziale ¼ i osoby fizycznej w udziale ¾  

 

 

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Cena netto (zł)

 

201

 

 

999

 

25.000,00

 

Ww. nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi przeznaczona jest do zbycia na rzecz współwłaściciela w udziale wielkości ¾  zbywanej nieruchomości.  

 

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr GG.00501.491.2013.AS z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr GG.00501.491.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 listopada 2013r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  GG.00501.170.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 28 listopada 2013r. ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina w Zarządzeniu Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,  wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„ Wyznaczam na 28 listopada 2013r. na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:

1.      Aleksandra Czuryło - Przewodniczący

2.      Anna Sobkowiak - Sekretarz

3.      Piotr Sternal - członek"

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr OW. 00501.490.2013 M z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr OW. 00501.490.2013 MK

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 listopada 2013 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anny Linke-Wiśniewskiej nauczycielki Zespołu Szkół w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
w składzie:

 

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca,

2. Katarzyna Kujawa-Kruszewski - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego,

3. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN,

4. Jadwiga Fisiak - ekspert MEN,

5. Alicja Trybus - dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr GG.00501.487.2013.AS z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.170.2011.AC

Zarządzenie Nr GG.00501.487.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 listopada 2013r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  GG.00501.170.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 13 listopada 2013r. ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina w Zarządzeniu Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,  wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„ Wyznaczam na 13 listopada 2013r. na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:

1.      Aleksandra Czuryło - Przewodniczący

2.      Anna Sobkowiak - Sekretarz

3.      Piotr Sternal - członek"

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


ZARZĄDZENIE nr GG.00501. 486.2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat

ZARZĄDZENIE

nr   GG.00501. 486.2013

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 12 listopada 2013 r.

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        (t. j . Dz. U.z 2013 r. poz.  594 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego na najem budynku zlokalizowanego w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, na działce o nr ewid. 1933/9, od dnia 1 stycznia 2014r. na okres 10 lat w celu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ( świadczenia lekarza POZ we wszystkich grupach wiekowych, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ),) z możliwością dodatkowego świadczenia innych usług medycznych, zwanych łącznie usługami medycznymi, w szczególności, choć nie wyłącznie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zgodnie z zarządzeniem nr GG.00501.475.2013  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 października 2013 r. 

w składzie:

 1. Sławomir Ratajczak - Przewodniczący Komisji,
 2. Maciej Ciesielski - Członek Komisji,
 3. Aleksandra Czuryło - Członek Komisji,
 4. Barbara Lulka - Członek Komisji,
 5. Anna Sobkowiak - Członek Komisji,
 6. Piotr Sternal- Członek Komisji
 7. Michalina Szeliga- Członek Komisji

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2013r.  


Zarządzenie Nr GG.00501.485.2013.AS z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.485.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 listopada 2013r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej tj. działki nr ewid. 125/4 obr. Dymaczewo Nowe, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 124/8 obr. Dymaczewo Nowe, ark. mapy 1, o powierzchni 185m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00019328/2.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


 


Zarządzenie Nr GG.00501.477.2013.AC z dnia 24 października 2013r.w sprawie ustalenia stawki wywoławczej nieruchomości przeznaczonej w najem

Zarządzenie Nr GG.00501.477.2013.AC

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 października 2013r.

 

w sprawie ustalenia stawki wywoławczej nieruchomości przeznaczonej w najem

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 14 ust.5 Uchwały nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina,  zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę wywoławczą czynszu miesięcznego w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym dwustopniowym na najem budynku trzykondygnacyjnego o powierzchni 1.320,20 m², zlokalizowanego w Mosinie, ul. Dworcowa 3, na nieruchomości tj. działce o nr ewid. 1933/9, obręb Mosina, stanowiącej własność Gminy Mosina, zapisanej w KW PO1M/00022304/2, na kwotę w wysokości 10,80 złotych netto za 1 m² wynajmowanej powierzchni; przetarg w dniu 22 października 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr GG.00501.475.2013.AC z dnia 24 października 2013r. w sprawie warunków III przetargu i ustalenia regulaminu III przetargu na najem budynku zlokalizowanego w Mosinie przy ul. Dwo

 

Zarządzenie Nr GG.00501.475.2013.AC


Zarządzenie Nr GG.00501.473.2013.AS z dnia 21 października 2013r.w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.473.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 października 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie i w Krośnie w rejonie ul. Strzeleckiej na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

2700/78, 2700/79, 2700/80 obr. Mosina

385/51, 385/52, 385/53 obr. Krosno

 

2.184

PO1M/00021426/6

 

PO1M/00027639/4

212.000,00

2.

2700/74, 2700/75, 2700/76, 2700/77 obr. Mosina

385/48, 385/49, 385/50 obr. Krosno

 

2.938

PO1M/00021426/6

 

 

PO1M/00027639/4

240.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.395.2013.AS z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniu 7 sierpnia 2013r. i 4 października 2013r zakończyły się wynikiem negatywnym.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.472.2013.AS z dnia 21 października 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.472.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 października 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej na kwoty:

 

 

Nr

Pol

inw.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

2695/22, 2695/23, 2695/24, 2695/25,

2695/26, 2695/27

obr. Mosina

3.521

PO1M/00021193/3

 

280.000,00

2.

2695/28

obr. Mosina

1.629

PO1M/00021193/3

 

198.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.412.2013.AS z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetarg na ww. nieruchomości w dniu 4  października 2013r. zakończył się wynikiem negatywnym.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.471.2013.AS z dnia 21 października 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.471.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 października 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

3249

1249

PO1M/00025522/7

92.000,00

2.

3250

1249

PO1M/00025522/7

92.000,00

3.

3251

1147

PO1M/00025522/7

85.000,00

4.

3254

1385

PO1M/00025522/7

76.000,00

5.

3255

2345

PO1M/00025522/7

120.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.392.2013.AS z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniu 6 sierpnia 2013r. i 3 października 2013r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.470.2013.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.470.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 października 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego - Leśmiana  na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

2767/4

3520

PO1M/00029407/3

180.000,00

2.

2767/5

3045

PO1M/00029407/3

156.000,00

3.

2767/6

3629

PO1M/00029407/3

155.000,00

4.

2767/7

2980

PO1M/00029407/3

153.000,00

5.

2767/8

5754

PO1M/00029407/3

217.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.391.2013.AS z dnia 15 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniu 7 sierpnia 2013r.  i 3 października 2013r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr FB.00501.469.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2013 r.

Zarządzenie  nr FB.00501.469.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1)   Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł)

1.

Caritas Poznańska

 

Kultura lekiem na zaburzenia komunikacji językowej

6 000,00


2) Środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) przeznaczone na wsparcie realizacji powyższych zadań publicznych, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2013 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr FB.00501.467.2013.JK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania z zakresu edukacji publicznej i wyc

Zarządzenie  nr FB.00501.467.2013.JK

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 października 2013 r.

 w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania  z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) oraz art. 19 a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 

1) Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł.)

1.

 

Grupa Inicjatywna Baranówko

 

Młodzieżowe wygibasy

2 000,00


2) Środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przeznaczone na wsparcie realizacji powyższych zadań publicznych, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2013 r.

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr GG.00501.466.2013.AS z dnia 15 października 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.466.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 października 2013r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej tj. działki nr ewid. 247/2 w Żabinku, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 247/3 obr. Żabinko, ark. mapy 5, o powierzchni 688m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00018372/8

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.465.2013.AS z dnia 15 października 2013r. w sprawie rozwiązania w części umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu

Zarządzenie Nr GG.00501.465.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 października 2013r.

 

w sprawie rozwiązania w części umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z decyzją Burmistrza Gminy Mosina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 sierpnia 2010r. nr PP.MB.73341-12/10 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na przebudowie drogi wraz z odwodnieniem przewidzianej do realizacji m.in. na działce o nr ewid. 1954 w Mosinie rozwiązuje się nieodpłatnie, za zgodą stron umowę zawartą przed notariuszem Januszem Szczepańskim dnia 22 maja 1995r. Rep. A numer 2260/95 w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 21 o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste z przeniesieniem własności budynku w części dotyczącej działki oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako działka o nr ewid. 1954/1 obr. Mosina, ark. mapy 35, o powierzchni  15m², zapisaną w KW PO1M/00023441/1 powstałej w wyniku podziału działki o numerze ewidencyjnym 1954 w Mosinie, na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina z dnia 9 stycznia 2012r. zatwierdzającej projekt podziału nr GG.68312.7.2011.BT.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.464.2013.AS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.464.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 października 2013r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594)  a także w wykonaniu § 3  ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) oraz zgodnie z art. 902¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieodpłatnie nieruchomość gruntową tworzącą układ komunikacyjny z drogami gminnymi w Nowinkach, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 269/1 obr. Nowinki ark. mapy 1, o powierzchni 3649m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00040241/4

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.463.2013.AS z dnia 15 października 2013r.w sprawie odpłatnego rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę wraz obciążeniem nier

Zarządzenie Nr GG.00501.463.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 października 2013r.

 

w sprawie odpłatnego rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę wraz obciążeniem nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie służebności przejazdu kolejowego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 4 ust. 2 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697)  oraz zgodnie z  art. 285 do art. 295 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na odpłatne rozwiązanie przed upływem terminu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powstałego z mocy prawa przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań - Wrocław, zatwierdzonym uchwałą nr LXVI/491/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006r (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 191, poz.4482) pod drogę publiczną lokalną, oznaczoną symbolem 1KD-L na rysunku planu w części dotyczącej działek oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako:

1) zabudowana działka nr 2131/30 obr. Mosina, ark. mapy 38, o powierzchni 175 m² zapisana w KW PO1M/00024440/1

2) niezabudowana działka nr 2131/34 obr. Mosina, ark. mapy 38, o powierzchni 156 m² zapisana w KW PO1M/00024440/1

co będzie równoznaczne z nabyciem przez Gminę Mosina własności budowli.

2. Po rozwiązaniu ww. prawa użytkowania wieczystego wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid 2131/30 obr. Mosina, ark. mapy 38, o powierzchni 175 m² zapisanej w KW PO1M/00024440/1, która zostanie zapisana w nowo założonej księdze wieczystej z wpisem prawa własności na rzecz Gminy nieodpłatnej i nieograniczonej służebności przejazdu kolejowego polegającej na:

- utrzymaniu istniejących na działce nr ewid. 2131/30 torów kolejowych łączących bocznicę kolejową usytuowaną na działce nr ewid. 2131/31 z ogólną siecią kolejową PKP

- prawie transportowania opisanymi wyżej torami kolejowymi składów kolejowych (wagony różnego typu wraz z lokomotywami) po spełnieniu przez władnącego służebnością wymagań określonych w przepisach o transporcie kolejowym dla użytkowników bocznic kolejowych oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa określonymi przepisami prawa

na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki o nr ewid. 2131/ 31 obr. Mosina zapisanej w KW PO1M/00024440/1             

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.462.2013.AS z dnia 15 października 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.462.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 października 2013r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594)  a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi nr ewid. 550 w Daszewicach, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 477/4 obr. Daszewice, ark. mapy 1, o powierzchni 86m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00024123/3

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


 


ZARZĄDZENIE nr GG.00501. 459.2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat

ZARZĄDZENIE

nr   GG.00501. 459.2013

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 9 października 2013 r.

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        (t. j . Dz. U.z 2013 r. poz.  594 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego na najem budynku zlokalizowanego w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, na działce o nr ewid. 1933/9, od dnia 1 stycznia 2014r. na okres 10 lat w celu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ( świadczenia lekarza POZ we wszystkich grupach wiekowych, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ),) z możliwością dodatkowego świadczenia innych usług medycznych, zwanych łącznie usługami medycznymi, w szczególności, choć nie wyłącznie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zgodnie z zarządzeniem nr GG.00501.438.2013  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 września 2013 r. 

w składzie:

 1. Sławomir Ratajczak - Przewodniczący Komisji,
 2. Maciej Ciesielski - Członek Komisji,
 3. Aleksandra Czuryło - Członek Komisji,
 4. Barbara Lulka - Członek Komisji,
 5. Anna Sobkowiak - Członek Komisji,
 6. Piotr Sternal- Członek Komisji
 7. Michalina Szeliga- Członek Komisji

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  


Zarządzenie nr BR.00501.458.2013 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 1 w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.458.2013.PDF

Zarzadzenie Nr OR.00501.454.2013

Zarzadzenie Nr OR.00501.454.2013


Zarządzenie Nr GG.00501.453.2013.AS z dnia 23 września 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Obrzańskie

Zarządzenie Nr GG.00501.453.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 września 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Obrzańskiej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                              

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.453.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 września 2013r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Obrzańskiej

 

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena netto (zł)

1.

864/7

877

PO1M/00025522/7

105.000,00

2.

864/14

736

PO1M/00025522/7

110.000,00

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 grudnia 2012r. nr PP.6730.178.2012.AK dla nieruchomości oznaczonej w wykazie nr 1 (działka 97/7) ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 lipca 2013r. nr PP.6730.123.2013.AK dla nieruchomości oznaczonej w wykazie nr 2 (działka 864/14) ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.

 

 

Dział III KW PO1M/00025522/7 wykazuje obciążenie: ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym: dla działki 1332/2 objętej niniejszą księgą wieczystą prowadzona jest również księga wieczysta Kw nr 19878, w której jako właściciele ujawnieni są Andrzej Stefański i Henryka Stefańska na prawie wspólności ustawowej

 

Powyższe obciążenie nie dotyczy działek będących przedmiotem niniejszego wykazu.

 

   
   

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr GG.00501.452.2013.AS z dnia 23 września 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskieg

Zarządzenie Nr GG.00501.452.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 września 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskiego - Nałkowskiej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.452.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 września 2013r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Żeromskiego - Nałkowskiej

 

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

2091/58

811

PO1M/00022303/5

103.000,00

2.

2091/59

812

PO1M/00022303/5

103.000,00

3.

2091/60

812

PO1M/00022303/5

103.000,00

4.

2091/84

436

PO1M/00022303/5

56.000,00

5.

2091/85

599

PO1M/00022303/5

78.000,00

6.

2091/86

599

PO1M/00022303/5

78.000,00

7.

2091/87

599

PO1M/00022303/5

78.000,00

8.

2091/88

600

PO1M/00022303/5

76.000,00

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 sierpnia 2009r. nr PP.AK.73340-74/09 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na każdej z nich budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

   
   

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr GG.00501.451.2013.AS z dnia 23 września 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rejonie ul.

Zarządzenie Nr GG.00501.451.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 września 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Bajera

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.451.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 września 2013r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych Dymaczewie Starym w rejonie ul. Bajera

 

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym stanowiących własność Gminy Mosina

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena netto (zł)

1.

97/3

2972

PO1M/00031353/6

155.000,00

2.

97/7

816

PO1M/00031353/6

79.000,00

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 sierpnia 2009r. nr PP.AK.73340-86/09 dla nieruchomości oznaczonej w wykazie nr 1 (działka 97/3) ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego wolnostojącego.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 października 2012r. nr PP.6730.179.2012.AK dla nieruchomości oznaczonej w wykazie nr 2 (działka 97/7) ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku.

 

 

Dział III KW PO1M/00031353/6 wykazuje obciążenie: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, nieodpłatna, na czas nieoznaczony służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 97/8 oraz na możliwości realizacji przez uprawnionego lokalizacji na działce nr 97/8 niezbędnej infrastruktury, między innymi: sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz na możliwości prowadzenia czynności eksploatacyjnych ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 97/4, 97/5, 97/6

Powyższe obciążenie nie dotyczy działek będących przedmiotem niniejszego wykazu.

 

   
   

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr GG.00501.450.2013.AS z dnia 23 września 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.450.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 września 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

147/27

1360

PO1M/00019681/4

125.000,00

2.

147/28

1319

PO1M/00019681/4

106.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.411.2013.AS z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetarg na ww. nieruchomości w dniu 17 września 2013r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.449.2013.AS z dnia 23 września 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.449.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 września 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej-Makuszyńskiego na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

1794/5

816

PO1M/00021997/9

88.000,00

2.

1794/8

804

PO1M/00021997/9

87.000,00

3.

1794/9

801

PO1M/00021997/9

86.000,00

4.

1794/10;1794/11;1743/3;1743/4

1068

PO1M/00021997/9

103.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.410.2013.AS z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetarg na ww. nieruchomości w dniu 17 września 2013r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.448.2013.AS z dnia 23 września 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.448.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 września 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej -Chełmońskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2700/83 obr. Mosina o powierzchni 4132 m2 zapisanej w KW PO1M/00021426/6 przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.390.2013.AS z dnia 15 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla której przetarg w dniu 10 września 2013r. zakończył się wynikiem negatywnym, na kwotę 480.000,00 zł netto  (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt tysięcy).

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.446.2013.AS z dnia 9 września 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr GG.00501.446.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 9 września 2013r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  GG.00501.170.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 10 września 2013r. ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina w Zarządzeniu Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,  wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„ Wyznaczam na 10 września 2013r. na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:

1.      Aleksandra Czuryło - Przewodniczący

2.      Anna Sobkowiak - Sekretarz

3.      Marcin Buśka - członek"

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr BR.00501.437.2013 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 4 w Mosinie

Zarządzenie Nr BR.00501.437.2013.PDF

Zarządzenie Nr GG.00501.435.2013.AS z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.435.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 sierpnia 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego - Leśmiana  na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

2767/4

3520

PO1M/00029407/3

212.000,00

2.

2767/5

3045

PO1M/00029407/3

184.000,00

3.

2767/6

3629

PO1M/00029407/3

182.000,00

4.

2767/7

2980

PO1M/00029407/3

180.000,00

5.

2767/8

5754

PO1M/00029407/3

255.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.391.2013.AS z dnia 15 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetarg na ww. nieruchomości w dniu 7 sierpnia 2013r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.434.2013.AS z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.434.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 sierpnia 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie i w Krośnie w rejonie ul. Strzeleckiej na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

2700/78, 2700/79, 2700/80 obr. Mosina

385/51, 385/52, 385/53 obr. Krosno

 

2.184

PO1M/00021426/6

 

PO1M/00027639/4

250.000,00

2.

2700/74, 2700/75, 2700/76, 2700/77 obr. Mosina

385/48, 385/49, 385/50 obr. Krosno

 

2.938

PO1M/00021426/6

 

 

PO1M/00027639/4

284.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.395.2013.AS z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetarg na ww. nieruchomości w dniu 7 sierpnia 2013r. zakończył się wynikiem negatywnym.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.433.2013.AS z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.433.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 sierpnia 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

3249

1249

PO1M/00025522/7

102.000,00

2.

3250

1249

PO1M/00025522/7

102.000,00

3.

3251

1147

PO1M/00025522/7

94.000,00

4.

3254

1385

PO1M/00025522/7

85.000,00

5.

3255

2345

PO1M/00025522/7

133.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.392.2013.AS z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetarg na ww. nieruchomości w dniu 6 sierpnia 2013r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.432.2013.AS z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.432.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 sierpnia 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rejonie ul. Fiedlera na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

237/51

744

PO1M/00021193/3

84.000,00

2.

237/52

594

PO1M/00021193/3

67.000,00

3.

237/58

570

PO1M/00021193/3

73.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.394.2013.AS z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetarg na ww. nieruchomości w dniu 6 sierpnia 2013r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.431.2013.AS z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.431.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 22 sierpnia 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym w rejonie ul. Czereśniowej - Bajera na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

42/4;45/8

717

PO1M/00027242/4

50.000,00

2.

42/5;45/9

753

PO1M/00027242/4

49.000,00

3.

42/6;45/10

905

PO1M/00027242/4

56.000,00

4.

45/3

812

PO1M/00027242/4

59.000,00

5.

45/4

815

PO1M/00027242/4

55.000,00

6.

45/5

790

PO1M/00027242/4

54.000,00

7.

45/6

780

PO1M/00027242/4

54.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.352.2013.AS z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniu 7 czerwca 2013r. i 26 lipca 2013r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.430.2013.AS

Zarządzenie Nr GG.00501.430.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 sierpnia 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

 

 

                                                             Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.430.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 sierpnia 2013r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina

 

Lp.

Nr działki

łączna powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena netto (zł)

1.

2690/8, 2690/9, 2690/10, 2690/11, 2690/12, 2690/13, 2690/14 obr. Mosina

6.022

PO1M/00021193/3

 

 

717.000,00

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 lipca 2013r. nr PP.6730.103.2013.AK dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego na działce o nr ewid. 2690/14 oraz na budowie budynków mieszkalno-usługowych w zabudowie szeregowej (2 segmenty po 6 budynków) z możliwością realizacji w całości tylko jednej z wymienionych funkcji na pozostałych działkach gruntu.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


ZARZĄDZENIE nr GG.00501.429.2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.425.2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji

ZARZĄDZENIE

nr   GG.00501.429.2013

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 9 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.425.2013 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        (t. j . Dz. U.z 2013 r. poz.  594 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)  Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1

W § 1 Zarządzenia Nr GG.00501.425.2013 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego, wprowadza się następujące zmiany:

- § 1  po wyrażeniu : „ w składzie"  otrzymuje następujące brzmienie:

1.    Sławomir Ratajczak - Przewodniczący Komisji

2.    Maciej Ciesielski -  Członek Komisji

3.    Aleksandra Czuryło - Członek Komisji

4.    Barbara Lulka - Członek Komisji

5.    Anna Sobkowiak - Członek Komisji

6.    Małgorzata Stańczak - Członek Komisji

7.    Michalina Szeliga - Członek Komisji

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  


Zarządzenie Nr GG.00501.428.2013.AS z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie przy ul. Wodnej - Różańsk

Zarządzenie Nr GG.00501.428.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 sierpnia 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie  przy ul. Wodnej - Różańskiego

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                                 Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.428.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 sierpnia 2013r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie  przy ul. Wodnej - Różańskiego

            

 

 

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina

 

 

Lp.

Nr działki

Łączna powierzchnia (m2)

Nr KW

Cena netto (zł)

 

 

1.

 

 

519/2

 

520/2, 521/18

 

 

1559

 

 

PO1M/00021426/6

 

PO1M/00030485/3

 

 

175.000,00

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej w Mosinie zatwierdzonym uchwałą nr XLIX/415/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 162, poz. 4488) działki o nr ewid. 519/2 i 520/2 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem M na rysunku planu ze strefą wolną od zabudowy dla magistrali wodociągowej Ø 1000 mm, działka o nr ewid. 521/18 przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem M na rysunku planu w strefie wolnej od zabudowy dla magistrali wodociągowej Ø 1000 mm.

 

Księga wieczysta PO1M/00021426/6 nie wykazuje obciążeń.

Dział III KW PO1M/00030485/3 wykazuje obciążenie: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, służebność gruntowa, polegająca na zakazie sadzenia drzew w pasie szerokości 3,5 m w każdą stronę od osi przewodów zabudowy, zakładania urządzeń podziemnych kolidujących z rurociągiem, deformowania i niszczenia nasypu na działce 521.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  


Zarządzenie Nr GG.00501.427.2013.AS z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Sosnowej

Zarządzenie Nr GG.00501.427.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 sierpnia 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Sosnowej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                                 Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.427.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 sierpnia 2013r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej przy ul. Sosnowej

 

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Pecnej stanowiącej własność Gminy Mosina

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr KW

Cena netto (zł)

 

1.

 

234

 

4100

 

PO1M/00022537/4

 

220.000,00

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Pecna, zatwierdzonym uchwałą nr XXV/173/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r. poz. 2289) ww. nieruchomość przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem 15MN na rysunku planu i w części pod tereny zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie, oznaczone symbolem 1ZPTZ na rysunku planu.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  


Zarządzenie Nr GG.00501.426.2013.AS z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr GG.00501.426.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 sierpnia 2013r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  GG.00501.170.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniach 6 i 7 sierpnia 2013r. ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina w Zarządzeniu Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,  wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„ Wyznaczam na dzień 6 i 7 sierpnia 2013r. na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:

1.      Aleksandra Czuryło - Przewodniczący

2.      Anna Sobkowiak - Sekretarz

3.      Piotr Sternal - członek"

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


ZARZĄDZENIE nr GG.00501.425.2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat, w dr

ZARZĄDZENIE

nr   GG.00501.425.2013

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 2 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na najem budynku w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3 na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        (t. j . Dz. U.z 2013 r. poz.  594 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego na najem budynku zlokalizowanego w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, na działce o nr ewid. 1933/9, od dnia 1 stycznia 2014r. na okres 10 lat w celu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ( świadczenia lekarza POZ we wszystkich grupach wiekowych, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ),) z możliwością dodatkowego świadczenia innych usług medycznych, zwanych łącznie usługami medycznymi, w szczególności, choć nie wyłącznie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,  zgodnie z zarządzeniem nr GG.00501.416.2013  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 lipca 2013 r. 

w składzie:

 1. Sławomir Ratajczak - Przewodniczący Komisji,
 2. Aleksandra Czuryło - Członek Komisji,
 3. Barbara Lulka - Członek Komisji,
 4. Anna Sobkowiak - Członek Komisji,
 5. Piotr Sternal- Członek Komisji
 6. Michalina Szeliga- Członek Komisji

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2013 r.  


Zarządzenie nr GG.00501.424.2013.BT z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu Gminy Mosina

Zarządzenie nr GG.00501.424.2013.BT

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 30 lipca 2013r.

 

 

 

W myśl art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 j.t.), na podstawie art. 22  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005.31.266 j.t.) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2  pkt 4 załącznika do uchwały nr LX/410/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina; zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wydziela się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina, z mieszkania komunalnego o powierzchni 50,8 m2, mieszczącego się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Pożegowskiej 3/3 dwa lokale socjalne.

 

 

 

1.      Lokal socjalny, o powierzchni około  27,6 m2, mieszczący się na parterze budynku przy ulicy Pożegowskiej 3/3.

 

2.   Lokal socjalny, o powierzchni około 23,2 m2, mieszczący się na parterze budynku przy ulicy Pożegowskiej 3/3.

  

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 


Zarządzenie nr GG.00501.423.2013.BT z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z zasobu Gminy Mosina

Zarządzenie nr GG.00501.423.2013.BT

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 30 lipca 2013r.

 

 

             W myśl art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 j.t.), na podstawie art. 22  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005.31.266 j.t.) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2  pkt 4 załącznika do uchwały nr LX/410/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina; zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Wydziela się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina, z mieszkania komunalnego o powierzchni 64m2, mieszczącego się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Pożegowskiej 3/2 dwa lokale socjalne.

 

 

1)    Dwa lokale socjalne, każdy o powierzchni około 32m2, mieszczące się na piętrze budynku przy ulicy Pożegowskiej 3/2.

 

  

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 


ZARZĄDZENIE NR GG.00501.420.2013.PS z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mosina wykorzystywanego na cele han

ZARĄDZENIE NR GG.00501.420.2013.PS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 lipca 2013r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Mosina wykorzystywanego na cele handlowe lub usługowe nie związane z imprezami okolicznościowymi.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 142, poz. 594) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się wysokość miesięcznej stawki netto za najem gruntów wchodzących w skład zasobów mienia komunalnego Gminy Mosina wykorzystywanych na cele handlowe lub usługowe nie związane z imprezami okolicznościowymi na kwotę 25zł/m2 miesięcznie.

 

§ 2.

 

Wykonanie powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr OW.00501.419.2013.MK

Zarządzenie nr  OW.00501.419.2013.MK

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 lipca 2013 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

 

Zespołu Szkół w Daszewicach

 

Na podstawie art. 36 a ust.6  oraz art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

I. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
    Zespołu Szkół w Daszewicach.

 

1. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

-  Małgorzata Kasprzyk - przewodnicząca Komisji

- Lidia Baraniak - członek

- Justyna Kaczmarczyk - członek

2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

- Karolina Adamska - członek

- Marzena Pelcer - członek

3. Przedstawiciel Rad Pedagogicznych:

-  Justyna Strzelczyk - członek

4. Przedstawiciel Rad Rodziców:

-  Robert Borkiewicz - członek

5. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

-  Elżbieta Wiszniewska - członek

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr OW. 00501.418.2013 MK Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyci

Zarządzenie Nr OW. 00501.418.2013 MK

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 lipca  2013 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust.2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

 

I. Komisja Egzaminacyjna dla Pani Anny Sikory, nauczycielki Zespołu Szkół w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2.  Anetta Szurkowska- przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN

5. Alicja Trybus - dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie

6. Elżbieta Wiszniewska - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

- 22 lipca 2013 r.

 

II.  Komisja Egzaminacyjna dla Pani Anny Arlt-Stelmachowskiej, nauczycielki Zespołu Szkół w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2.  Anetta Szurkowska - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN

5. Alicja Trybus - dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie

6. Elżbieta Wiszniewska - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

- 22 lipca 2013 r.

 

III.  Komisja Egzaminacyjna dla Pani Izabeli Potockiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2. Anetta Szurkowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN

5. Arkadiusz Jurek - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

- 22 lipca 2013 r.

 

IV.  Komisja Egzaminacyjna dla Pani Elżbiety Kaczmarek, nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2. Anetta Szurkowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN

5. Arkadiusz Jurek - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

- 22 lipca 2013 r.

 

V.  Komisja Egzaminacyjna dla Pani Magdaleny Grosy, nauczycielki Gimnazjum
w Pecnej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2. Anetta Szurkowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN

5. Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum w Pecnej

- 22 lipca 2013 r.

 

VI.  Komisja Egzaminacyjna dla Anny Szajek, nauczycielki w Przedszkola w Wiórku, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2. Anetta Szurkowska  - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Mariola Głuszczak - ekspert MEN

4. Grażyna Pogonowska - ekspert MEN

5. Dominika Bąbała - dyrektor Przedszkola w Wiórku

- 22 lipca 2013 r.

 

VII.  Komisja Egzaminacyjna dla Pauliny Mani, nauczycielki w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2. Justyna Kasprzak-Rzeźniczak - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN

4. Janusz Judziński - ekspert MEN

5. Kamila Bilska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie

- 23 lipca 2013 r.

 

VIII.  Komisja Egzaminacyjna dla Małgorzaty Bem, nauczycielki w Gimnazjum nr 1
w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2. Justyna Kasprzak-Rzeźniczak - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN

4. Janusz Judziński - ekspert MEN

5. Ewa A. Szymańska - dyrektor Gimnazjum nr 1 w Mosinie

- 23 lipca 2013 r.

 

IX.  Komisja Egzaminacyjna dla Joanny Konary, nauczycielki Zespołu Szkół
w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2.  Justyna Kasprzak-Rzeźniczak - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN

4. Janusz Judziński - ekspert MEN

5. Alicja Trybus - dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie

- 23 lipca 2013 r.

 

X.  Komisja Egzaminacyjna dla Pani Eweliny Postaremczak, nauczycielki Zespołu Szkół w Mosinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2.  Justyna Kasprzak-Rzeźniczak - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN

4. Janusz Judziński - ekspert MEN

5. Alicja Trybus - dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie

- 23 lipca 2013 r.

 

XI.  Komisja Egzaminacyjna dla Pani  Małgorzaty Jankowiak, nauczycielki Gimnazjum w Pecnej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2.  Justyna Kasprzak-Rzeźniczak - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN

4. Janusz Judziński - ekspert MEN

5. Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum w Pecnej

- 23 lipca 2013 r.

 

XII.  Komisja Egzaminacyjna dla Pana Wojciecha Morawskiego, nauczyciela Gimnazjum w Pecnej, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Małgorzata Kasprzyk - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodnicząca

2.  Justyna Kasprzak-Rzeźniczak - przedstawiciel nadzoru pedagogicznego

3. Olga Gałuszek - ekspert MEN

4. Janusz Judziński - ekspert MEN

5. Lidia Szyrej - dyrektor Gimnazjum w Pecnej

- 23 lipca 2013 r.

 

 

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR GG.00501.415.2013.AC z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu w najem budynku zlokalizowanego w Mosinie, przy ulicy Dworcowej 3, na działce nr ewid.

 

ZARZĄDZENIE NR GG.00501.415.2013.AC

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 8 lipca 2013 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu w najem budynku zlokalizowanego w Mosinie, przy ulicy Dworcowej 3, na działce nr ewid. 1933/9, w terminie od dnia 1 stycznia 2014 roku, na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego.

 

§ 1.

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. 2013 r., poz 594) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami( t.j. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1.    przeznacza się do oddania w najem budynek trzykondygnacyjny o powierzchni 1.320,20 m², zlokalizowany w Mosinie, ul. Dworcowa 3, na nieruchomości, tj. działce nr ewid. 1933/9, obręb Mosina, stanowiącej własność Gminy Mosina, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie prowadzi księgę wieczystą nr PO1M/00022304/2, od dnia 1 stycznia 2014 r., na okres 10 lat, w celu świadczenia usług medycznych;    

2.    Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz jego na stronie internetowej.

 

§ 2.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie w  dniu 11 lipca 2013 r.

 

 

                                                                                                                                                         Załącznik do Zarządzenia GG.00501.415.2013.AC

                                                                                  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 lipca 2013r.

 

 

Wykaz o przeznaczeniu w najem budynku zlokalizowanego w Mosinie, przy ulicy Dworcowej 3, na działce nr ewid. 1933/9, w terminie od dnia 1 stycznia 2014 roku, na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego.  

 

1.    Oznaczenie nieruchomości.

 

Nieruchomość tj. działka nr ewid.1933/9, obręb Mosina, stanowiąca własność Gminy Mosina, zabudowana jest budynkiem trzykondygnacyjnym o powierzchni 1.320,20 m² który przeznacza się do wynajmu.

 Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie prowadzi księgę wieczystą nr PO1M/00022304/2;

 

2.    Opis budynku:

Budynek trzykondygnacyjny, murowany, na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia użytkowe, poczekalnie/korytarze, ciągi komunikacyjne, toalety. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną,  wod-kan., grzewczą,  p-poż, dźwig osobowy obsługujący z poziomu parteru: I i II piętro. Kocioł grzewczy znajduje się w piwnicy budynku,  ogrzewanie budynku oraz ciepłej wody - olejem opałowym.

Oferent-Najemca na własny koszt, w terminie 3 lat od dnia 1-ego stycznia 2014r., wykona roboty budowlane, których wykaz i szczegółowa specyfikacja będzie udostępniona od dnia 6 sierpnia 2013 r. na stronie internetowej: bip.mosina.wokiss.pl → mienie gminne → najem mienia gminnego.

 

3.    Przeznaczenie:

Przedmiotowy budynek przeznaczony jest w najem, na okres 10 lat, od dnia 1 stycznia 2014 r., w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego, w celu świadczenia w nim usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej              ( świadczenia lekarza POZ we wszystkich grupach wiekowych, świadczenia pielęgniarki POZ, świadczenia położnej POZ ) z możliwością świadczenia innych usług medycznych, zwanych łącznie usługami medycznymi, w szczególności, choć nie wyłącznie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

4.    Okres najmu:

Okres najmu wynosi 10 lat, od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

5.    Miesięczny czynsz najmu

Stawka czynszu za wynajmowaną powierzchnię ustalona zostanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwustopniowego; stawka wywoławcza wynosi: 12,00 zł netto za 1m² wynajmowanej powierzchni + 23% VAT; Po upływie 3 lat i wywiązaniu się z warunku przeprowadzenia robót budowlanych na własny koszt, o których mowa  w pkt. 2, czynsz zostanie obniżony.

 

6.    Inne opłaty

Koszty eksploatacyjne: zużycia wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, ogrzewania pomieszczeń i wody, wywozu nieczystości stałych, wywozu odpadów medycznych, utrzymanie czystości wewnątrz budynku, utrzymanie czystości dookoła budynku, w tym odśnieżanie ścieżek komunikacyjnych do budynku, schodów wejściowych do budynku, podestu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  

 

7.    Termin wnoszenia opłat

Czynsz płatny miesięcznie, z góry do 10 - ego dnia miesiąca, za który jest należny, na podstawie faktury VAT.

 

8.    Zasady aktualizacji opłat

Raz w roku, wysokość czynszu najmu ulegnie zmianie o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towaru i usług konsumpcyjnych ogółem za rok ubiegły, ogłaszanego na podstawie art. 94 ust.1 pkt.1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych( Dz.U. z 2009 r. Nr153, poz. 1227, z późn. zm.) w Monitorze Polskim.


Zarządzenie nr FB.00501.413.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zarządzenie  nr FB.00501.413.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 czerwca 2013 r.

 

w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1)   Przyznaję środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł)

1.

Klub Sportowy „1920 Mosina"

 

Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej

3 000,00

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Orły Daszewice"

Aktywne wakacje w miejscu zamieszkania pod hasłem
„W zdrowym ciele zdrowy duch"

2 000,00


2) Środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przeznaczone na wsparcie realizacji powyższych zadań publicznych, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2013 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr GG.00501.412.2013.AS z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckie

Zarządzenie Nr GG.00501.412.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 26 czerwca 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                             Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.412.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 26 czerwca 2013r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina

 

Lp.

Nr działki

łączna powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena netto (zł)

1.

2695/13, 2695/14, 2695/15

obr. Mosina

3.029

PO1M/00021193/3

 

 

270.000,00

2.

2695/16, 2695/17, 2695/18, 2695/19, 2695/20, 2695/21

obr. Mosina

3.673

PO1M/00021193/3

 

 

327.000,00

3.

2695/22, 2695/23, 2695/24, 2695/25,

2695/26, 2695/27

obr. Mosina

3.521

PO1M/00021193/3

 

313.000,00

4.

2695/28

obr. Mosina

1.629

PO1M/00021193/3

 

233.000,00

5.

2695/31

obr. Mosina

3.622

PO1M/00021193/3

 

525.000,00

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 listopada 2010r. nr PP.AK.73340-48/10 dla nieruchomości oznaczonych w wykazie numerami od 1 do 3 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących; dla nieruchomości oznaczonych w wykazie numerami od 4 do 5 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr GG.00501.411.2013.AS z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej

Zarządzenie Nr GG.00501.411.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 26 czerwca 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                                 Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.411.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 26 czerwca 2013r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku w rejonie ul. Wiejskiej

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Krosinku stanowiących własność Gminy Mosina

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr KW

Cena netto (zł)

1.

147/27

1360

PO1M/00019681/4

157.000,00

2.

147/28

1319

PO1M/00019681/4

133.000,00

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Krosinko w rejonie ulicy Wiejskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/202/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 103 poz. 2076) ww. nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, oznaczone na rysunku planu symbolem MN

 

Dział III KW PO1M/00019681/4 wykazuje obciążenie: ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym: dla działki 162/5 objętej niniejszą księgą wieczystą prowadzona jest również księga wieczysta PO1M/00021458/9

Powyższe ostrzeżenie nie dotyczy działek będących przedmiotem niniejszego wykazu.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  


Zarządzenie Nr GG.00501.410.2013.AS z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickie

Zarządzenie Nr GG.00501.410.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 26 czerwca 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej - Makuszyńskiego

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                                 Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.410.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 26 czerwca 2013r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej- Makuszyńskiego

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena netto (zł)

1.

1794/4

1862

PO1M/00021997/9

185.000,00

2.

1794/5

816

PO1M/00021997/9

98.000,00

3.

1794/6

811

PO1M/00021997/9

97.000,00

4.

1794/7

808

PO1M/00021997/9

97.000,00

5.

1794/8

804

PO1M/00021997/9

97.000,00

6.

1794/9

801

PO1M/00021997/9

96.000,00

7.

1794/10;1794/11;1743/3;1743/4

1068

PO1M/00021997/9

115.000,00

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 103 poz. 2075) nieruchomości oznaczone w wykazie numerami od 1 do 6 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, oznaczone na rysunku planu symbolem MN; nieruchomość oznaczona w wykazie numerem 7 przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, oznaczone na rysunku planu symbolem MN (działki o nr ewid. 1794/10;1743/3) w części pod tereny urządzeń transformatorowych, oznaczone na rysunku planu symbolem EE (działki o nr ewid. 1794/11;1743/4)

 

Dział III KW PO1M/00021997/9 wykazuje obciążenie: ostrzeżenie, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, gdyż prawo własności ujawnionego właściciela co do działki nr 2013 przeszło na rzecz Skarbu Państwa, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie nabyły prawo użytkowania wieczystego tejże działki

Powyższe ostrzeżenie nie dotyczy działek będących przedmiotem niniejszego wykazu.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  


Zarządzenie Nr GG.00501.408.2013.AS z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.408.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 czerwca 2013r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594)  a także w wykonaniu § 3  ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) oraz zgodnie z art. 902¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieodpłatnie nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej w Daszewicach, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 765/10 obr. Daszewice, ark. mapy 9, o powierzchni 221m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00044537/4

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


 


Zarządzenie Nr GG.00501.406.2013. AS z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.406.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 czerwca 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t.. Dz. U. z 2013r. poz. 594)), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mosinie w rej. ul. Żeromskiego-Nałkowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2091/97 obr. Mosina o powierzchni 436 m2 zapisanej w KW PO1M/00022303/5 przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.291.2012.AS z dnia 17 września 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, dla której  przetargi w dniach 12 grudnia 2012r., 22 lutego 2013r. i 26 kwietnia 2013r. zakończyły się wynikiem negatywnym, na kwotę 50.000,00 zł netto  (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy)

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.405.2013.AS z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr GG.00501.405.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 czerwca 2013r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  GG.00501.170.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym          ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 7 czerwca 2013r. ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina w Zarządzeniu Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,  wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„ Wyznaczam na dzień 7 czerwca 2013r. na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:

1.      Aleksandra Czuryło - Przewodniczący

2.      Anna Sobkowiak - Sekretarz

3.      Piotr Sternal - członek"

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


ZARZĄDZENIE Nr GG 00501. 403.2013. EJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr GG 00501. 403.2013. EJ

Burmistrza Gminy  Mosina

z dnia 28 maja 2013 r.

 

 

w sprawie oddania gruntu w najem w drodze bezprzetargowej

 

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm ) oraz §14 ust. 1 i 7 uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r.  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r.  poz. 1697)   zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

 1. Przeznacza  się  do  oddania  w  najem 220 m2 gruntu, stanowiącego  część działki o numerze ewidencyjnym  229/3 o łącznej powierzchni 1.0978 m ²,   położonej   w  Mosinie,   w rejonie ul. Pożegowskiej, zapisanej w księdze wieczystej  KW nr PO1M/00025522/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie  IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie, na której znajduje się pobudowany budynek gospodarczy o pow. 12,0 m2 ,  na okres 3 lat, w  drodze   bezprzetargowej,  zgodnie  z  wykazem  stanowiącym   załącznik   do    niniejszego  zarządzenia.

 

 1. Wykaz  o  którym   mowa  w  §  1  ust. 1  podlega  wywieszeniu  przez okres 21 dni na   

            tablicy  ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz na stronach internetowych.

 

§ 2.

 

Grunt, o którym mowa w § 1 zagospodarowany zostanie pod uprawy ogrodnicze.

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosina, 28 maja 2013 r.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr GG 00501. 403.2013  EJ

Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 maja 2013 r. r.

 

 

Wykaz  gruntu   przeznaczonego w najem w drodze  bezprzetargowej   na okres  3 lat

 

 

   

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości przeznaczonej  w najem w drodze bezprzetargowej

 

Opis nieruchomości, przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania

Stawka czynszu

( netto + 23% Vat

 Termin wnoszenia opłat za  najem

 

1

 

Oddaje się w najem nieruchomość gruntową o pow.220 m2,  stanowiącą część działki 229/3 o pow. 1.0978 ha stanowiącą  własność Gminy Mosina,  położoną  w  Mosinie  w rejonie ul. Pożegowskiej, zapisaną w  księdze wieczystej KW Nr PO1M/000025522/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w

Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Śremie .

Nieruchomość opisaną w kolumnie 1 przeznacza się w najem  na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze oraz pod pobudowanym budynku

gospodarczym

Miesięczna stawka czynszu wynosi 0,09zł. netto za najem 1 m² gruntu  pod uprawami ogrodniczymi  oraz 2,05 zł netto, za najem  gruntu pod budynkiem gospodarczym

Czynsz  zostaje powiększony o podatek VAT w wysokości 23 % stawki czynszu. Wysokość stawki czynszu ustalono na podstawie zarządzenia Nr GG/00501.176.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2011r.

 

 

Czynsz płatny jest z góry  kwartalnie do 10  dnia pierwszego   miesiąca każdego  kwartału  na konto Gminy Mosina

     


Zarządzenie Nr 00501.402.2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 00501.402.2013

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 27 maja 2013 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2013

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §12 ust. 2 uchwały Nr XXXVII/264/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28. grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2013 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 218.173,97 zł do wysokości 84.316.943,02 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 218.173,97 zł do wysokości 80.191.843,02  zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się przeniesień planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami   - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§ 4.

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:


Zarządzenie nr OC.00501.401.2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania

ZARZĄDZENIE NR OC.00501.401.2013

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 24 maja 2013 r.

 

 

w sprawie: przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania
o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania
w Gminie Mosina.

 

                                                  

            Na podstawie art.17 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz.461 t.j. z późn. zm.), art. 20 ust.1 pkt. 1-7 i ust.2 w związku z art.19 ust. 1, ust.2 pkt. 1 i ust.3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U. z 2007 r., nr 89, poz. 590 z późn. zm.) i § 4 pkt 1 lit.d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96), § 3 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r., nr 96 poz. 850) oraz zarządzenia nr 52/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 7 maja 2013 r. zarządza się, co następuje:

 

§1. W celu zapewnienia uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacji ich wystąpienia, tworzy się na terenie Gminy Mosina:

 1. System wczesnego ostrzegania (SWO) - funkcjonujący w czasie pokoju,
 2. System wykrywania i alarmowania (SWA) - działający w stanie kryzysu i stanie wojny.

 

§2. Do głównych zadań realizowanych w ramach działań systemów należą w szczególności:

 1. wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy krajowe,
 2. powiadamianie właściwych służb, inspekcji i straży o zagrożeniach,
 3. ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;
 4. zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności;
 5. opracowanie ocen eksperckich stanu zagrożenia i przygotowanie zaleceń postępowania ochronnego,
 6. doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczania zasięgu i skutków oddziaływania zagrożeń,
 7. uruchamianie działań interwencyjnych.

 

§3. W skład gminnego systemu SWO wchodzą:

1.     Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK),

2.     komórki organizacyjne urzędu,

3.     JRG Państwowej Straży Pożarnej w Mosinie,

4.     Komisariat Policji w Mosinie,

5.     Zakład Usług Komunalnych w Mosinie,

6.     Zakłady pracy stosujące w produkcji lub przechowujące niebezpieczne środki chemiczne zobowiązane w myśl przepisów o ochronie środowiska do sporządzania zewnętrznych planów ratowniczych,

7.     Sołectwa Gminy Mosina - (PAL) - Punkty Alarmowania Ludności.

 

§4. Jednostki i instytucje wchodzące w skład SWO zobowiązuje się do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w toku własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek z wystąpieniem zagrożeń ludności lub środowiska.

1.     Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni wiodącą rolą w zakresie zbierania oraz przekazywanie informacji w ramach SWO.

2.     Włączenie jednostek i instytucji do SWO nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych zadań.

 

§5. Dla zapewnienia nieprzerwanej pracy systemu SWA na terenie gminy tworzy się formację obrony cywilnej - drużynę wykrywania i alarmowania (dwa) o stanie osobowym - 7 osób.

 

§6. W skład gminnego SWA wchodzą:

1.     Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego,

2.     Drużyna wykrywania i alarmowania formacji OC,

3.     Punkty Alarmowania Ludności (PAL).

 

§7. Przekazywanie informacji.

 1. Informacje uzyskane w ramach działania systemów, dotyczące występowania zagrożeń wymagających podjęcia szczególnych działań, w tym ostrzegania i alarmowania ludności, organy i jednostki organizacyjne wymienione w §3 oraz §6 niezwłocznie przekazują do właściwego centrum zarządzania kryzysowego.

 2. Centrum zarządzania kryzysowego informuje o posiadanych lub uzyskanych danych o zagrożeniach centra PCZK i WCZK.

 3. Współpraca ze środkami masowego przekazu odbywa się poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

§8. Za przygotowanie elementów organizacyjnych systemów do realizacji zadań, o których mowa w § 3 i § 6, odpowiedzialny jest Kierownik Referatu OC, w szczególności przez:

1.     działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące:

a)   aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach planu reagowania kryzysowego,

b)   doskonalenia procedur podnoszenia gotowości tych systemów - stosownie do poziomu zagrożeń,

c)   doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie monitoringu, prognozowania, rozpoznawania i oceny sytuacji zagrożeń,

d)   organizacji i utrzymania łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach w warunkach pokoju lub stanach nadzwyczajnych,

e)   tworzenie warunków do preferencyjnego przekazu informacji w systemach,

2.     organizowanie szkoleń i doskonalenie osób funkcyjnych w zakresie wiedzy
o właściwościach źródeł zagrożeń, systemów ochrony przed zagrożeniami, oceny sytuacji, usuwania skutków oraz prawnych rozwiązań ochrony przed zagrożeniami.

3.     organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie tych systemów i procedur oraz udział w takich ćwiczeniach i treningach.

 

§9. Rozwinięcie SWA następuje w przypadku wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz stanu gotowości obronnej państwa czasu wojny, a także w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie systemu przez:

1.     Wojewodę - Szefa Obrony Cywilnej Województwa - na terenie, co najmniej dwóch powiatów lub obszarze całego województwa;

2.     Starostę Poznańskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Poznańskiego - na terenie, co najmniej dwóch gmin lub obszarze całego powiatu poznańskiego;

3.     Burmistrza - szefa obrony cywilnej Gminy Mosina.

 

§10. 1. System nadawania akustycznych sygnałów alarmowych bazuje na stacjonarnych syrenach alarmowych OSP oraz mobilnych urządzeniach nagłaśniających zamontowanych na samochodach Straży Miejskiej, OSP i Policji.

 2. W celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych, w czwarty czwartek każdego miesiąca, o godzinie 12.00, należy przeprowadzić głośną próbę syren, stosowany sygnał - dźwięk ciągły, modulowany trwający 1 minutę.

 3. Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów
i ćwiczeń systemów możliwe jest po ogłoszeniu tego faktu z 24-godzinnym wyprzedzeniem,
w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie powinno zawierać informację o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu i ćwiczenia.

 

§11. Wykonanie zarządzenie oraz nadzór nad przygotowaniem systemów do realizacji zadań powierza się Kierownikowi Referatu Gotowości Cywilnej, Spraw Wojskowych i Obronnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§12. 1. Traci moc Zarządzenie OC.0151-176/07 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład systemu wykrywania i alarmowania.

 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr GG.00501.395.2013.AS z dnia 16 maja 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie i w Krośnie w rejonie ul. S

Zarządzenie Nr GG.00501.395.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 maja 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie i w Krośnie  w rejonie ul. Strzeleckiej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.395.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 maja 2013r.

                                                                

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie i w Krośnie  w rejonie ul. Strzeleckiej

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie i w Krośnie stanowiących własność Gminy Mosina

 

Lp.

Nr działki

łączna powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena netto (zł)

1.

2700/78, 2700/79, 2700/80 obr. Mosina

385/51, 385/52, 385/53 obr. Krosno

 

2.184

PO1M/00021426/6

 

PO1M/00027639/4

295.000,00

2.

2700/74, 2700/75, 2700/76, 2700/77 obr. Mosina

385/48, 385/49, 385/50 obr. Krosno

 

2.938

PO1M/00021426/6

 

 

PO1M/00027639/4

335.000,00

3.

2700/71, 2700/72, 2700/73 obr. Mosina

 

2.291

PO1M/00021426/6

 

265.000,00

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 listopada 2012r. nr PP.6730.177.2012.AK dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie zwartej z dopuszczeniem usług w parterach oraz garażami w podpiwniczeniu.

 

Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr GG.00501.394.2013.AS z dnia 16 maja 2013r.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Fiedlera

Zarządzenie Nr GG.00501.394.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 maja 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Fiedlera

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.394.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 maja 2013r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Fiedlera

 

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena netto (zł)

1.

237/51

744

PO1M/00021193/3

99.000,00

2.

237/52

594

PO1M/00021193/3

79.000,00

3.

237/58

570

PO1M/00021193/3

86.000,00

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 września 2008r. nr PP.MB.73340-118/08 dla nieruchomości oznaczonych w wykazie nr 1 i 2 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na każdej z nich budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 grudnia 2012r. nr PP.6730.224.2012.AK dla nieruchomości oznaczonej w wykazie nr 3 ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr GG.00501.393.2013.AS z dnia 16 maja 2013r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.393.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 maja 2013r.

 

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 241/13 obr. Rogalinek ark. mapy 5,  nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina, położoną w Rogalinku, opisaną w  wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                              

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.393.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 maja 2013r.

                                                                

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

 

 

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej w Rogalinku, zapisanej w KW PO1M/00031250/4  jako własność Gminy Mosina

 

 

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Cena netto (zł)

 

241/39

 

 

15

 

3.000,00

 

Ww. nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do zbycia na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, oznaczonej jako dz. nr ewid. 241/13 obr. Rogalinek w celu  poprawy jej warunków zagospodarowania.

 

Dział III Kw PO1M/00031250/4 wykazuje obciążenie: ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym przeciwko prawu własności dotychczasowego właściciela co do działki 366/2. Osoba fizyczna: Zofia Pieszyk, Małgorzta Sioch, Janina Ratajska, Barbara Głodek

Ograniczone prawo rzeczowe: prawo służebności osobistej mieszkania bliżej określone w par. 10 umowy darowizny z dnia 10 stycznia 2000 r. Rep.a. 106/2000. Lista nieruchomości współobciążonych: PO1M/00022779/2. Rodzaj zamiany: przeniesiono do współobciążenia z Kw PO1M/00022779/2 na skutek odłączenia z w/w księgi wieczystej działki 620/23. Osoba fizyczna: Jan Bartkowiak, syn Stanisława i Katarzyny

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr GG.00501.392.2013.AS z dnia 16 maja 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej

Zarządzenie Nr GG.00501.392.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 maja 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.392.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 16 maja 2013r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej

 

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena netto (zł)

1.

3248

1199

PO1M/00025522/7

116.000,00

2.

3249

1249

PO1M/00025522/7

121.000,00

3.

3250

1249

PO1M/00025522/7

121.000,00

4.

3251

1147

PO1M/00025522/7

111.000,00

5.

3254

1385

PO1M/00025522/7

100.000,00

6.

3255

2345

PO1M/00025522/7

157.000,00

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/201/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 103 poz. 2075) ww. nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN w części ze strefami stanowisk archeologicznych.

 

Dział III Kw PO1M/00025522/7 wykazuje obciążenie: ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym: dla działki 1332/2 objętej niniejszą księgą wieczystą prowadzona jest również księga wieczysta Kw nr 19878, w której jako właściciele ujawnieni są Andrzej Stefański i Henryka Stefańska na prawie wspólności ustawowej

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr GG.00501.391.2013.AS z dnia 15 maja 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego-

Zarządzenie Nr GG.00501.391.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 maja 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego-Leśmiana

            

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.391.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 maja 2013r.

                                                                

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego-Leśmiana

 

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Mosinie stanowiących własność Gminy Mosina

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena netto (zł)

1.

2767/4

3520

PO1M/00029407/3

250.000,00

2.

2767/5

3045

PO1M/00029407/3

217.000,00

3.

2767/6

3629

PO1M/00029407/3

215.000,00

4.

2767/7

2980

PO1M/00029407/3

212.000,00

5.

2767/8

5754

PO1M/00029407/3

300.000,00

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań-Wrocław, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LXVI/491/06 z dnia 19 października 2006r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 191, poz. 4482) ww. nieruchomości przeznaczone są w części pod teren zabudowy produkcyjnej i produkcyjno-usługowej, w części pod parkingi z zielenią towarzyszącą oraz w części pod komunikację pieszo-jezdną - oznaczone na rysunku planu symbolami: P,Pu; Kp,ZPt oraz Kx,P,Pu.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr GG.00501.390.2013.AS z dnia 15 maja 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej

Zarządzenie Nr GG.00501.390.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 maja 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej

            

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.390.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 maja 2013r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mosinie zapisanej w KW PO1M/00021426/6  jako własność Gminy Mosina

 

 

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Cena netto (zł)

2700/83  

   

4132

500.000,00

 

 

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 października 2012r. nr PP.6730.192.2012.MB dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemną halą garażową oraz usługami w parterze budynku w granicy z działką o nr ewid. 2700/82 obr. Mosina

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr GG.00501.389.2013.AS dnia 15 maja 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej

Zarządzenie Nr GG.00501.389.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 maja 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej

            

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Mosina wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.389.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 15 maja 2013r.

                                                                 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Mosinie w rejonie ul. Strzeleckiej

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mosinie zapisanej w KW PO1M/00021426/6  jako własność Gminy Mosina

 

 

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Cena netto (zł)

2700/31  

   

8849

690.000,00

 

 

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 września 2011r. nr PP.6730.172.2011.MB dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie zblokowanej z usługami oraz budowie budynku usługowo-handlowego.

 

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr GG.00501.387.2013.AS z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.387.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 maja 2013r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową przeznaczoną na drogę - ul. Kozią w Pecnej na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr  PP.MB.73341-6/08 z dnia 13 czerwca 2008r. oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 11/1 obr. Pecna, ark. mapy 1, o  powierzchni 390 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00021551/1

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Zarządzenie Nr GG.00501.386.2013.AS z dnia 10 maja 2013r. w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

Zarządzenie Nr GG.00501.386.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 maja 2013r.

 

w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby prawnej w formie odpłatnej służebności przesyłu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 4 ust.1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) oraz zgodnie z art. 305¹ do art. 3055 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 500/2 obr. Pecna o pow. 2.6529 ha zapisanej w KW PO1M/00031270/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie na rzecz E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 70-419 Szczecin, ul. Plac Rodła 8 lok. II-405, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261861, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 852 248 61 87, REGON: 320225553.

 

§ 2.

Wykonywanie służebności będzie polegać na korzystaniu z nieruchomości, o której mowa w § 1 w zakresie i w celu:

- przeprowadzeniu przez nieruchomość odcinka sieci linii kablowej SN wraz z linią teletechniczną o długości ok 70 m i przesyle nią prądu - zgodnie z załącznikiem nr 1;

- dostępie do urządzeń przesyłowych we wskazanym w załączniku nr 1 pasie gruntu w celu przeprowadzenia przeglądów, wymiany, konserwacji, remontów i usunięcia awarii, oraz z obowiązkiem przywrócenia otoczenia do stanu przed przeprowadzeniem wymienionych prac;

- prawie przejazdu i przejścia przez wskazany w załączniku nr 1 fragment nieruchomości wraz ze sprzętem, celem dostępu do urządzeń w każdym czasie;

- ograniczeniu uprawnień właściciela nieruchomości w pasie eksploatacyjnym o szerokości 2 m od osi linii kablowej - wskazanej w załączniku nr 1, w obie strony poprzez zakaz wznoszenia w tym obszarze budynków i budowli, prowadzenia prac ziemnych i dokonywania nasadzeń.

 

§ 3.

W zamian za obciążenie nieruchomości, o której mowa § 1 ograniczonym prawem rzeczowym ustalić jednorazowe wynagrodzenie na rzecz Gminy Mosina w wysokości wynikającej z protokołu uzgodnień.

 

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 


Zarządzenie Nr GG.00501.385.2013.AS z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

Zarządzenie Nr GG.00501.385.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 maja 2013r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę

 

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  a także w wykonaniu § 3  ust.1 pkt 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz. 1697) oraz zgodnie z art. 902¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieodpłatnie nieruchomość gruntową stanowiącą poszerzenie drogi gminnej w Mieczewie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 326/1 obr. Mieczewo, ark. mapy 1, o  powierzchni  147m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00042604/1

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


 


ZARZĄDZENIE NR OSIR.00501.382.2013

ZARZĄDZENIE NR OSIR.00501.382.2013

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 9 maja 2013r.

 

zmieniające zarządzenie nr OSIR.00501.375.2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), oraz  Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 112, poz. 1890), zarządzam co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr OSIR.00501.375.2013 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 kwietnia 2013 r. sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

 „III nagrodę w wysokości 1 000,00 zł zawodniczce Martynie Michalskiej ( Karate )".

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Zarządzenie Nr 00501.380.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 00501.380.2013

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2013

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 98.545,00 zł do wysokości 84.098.769,05 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 98.545,00 zł do wysokości 79.973.669,05 zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami   - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:


Zarządzenie Nr 00501.379.2013 z dnia 26 kwietnie 2013 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 00501.379.2013

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2013

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §12 ust. 2 uchwały Nr XXXVII/264/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28. grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2013 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 237.825,80 zł do wysokości 84.000.224,05 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 237.825,80 zł do wysokości 79.875.124,05  zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się przeniesień planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami   - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§ 4.

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:


Zarządzenie Nr GG.00501.378.2013.AS z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr GG.00501.378.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 kwietnia 2013r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  GG.00501.170.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 26 kwietnia 2013r. ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina w Zarządzeniu Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,  wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„ Wyznaczam na dzień 26 kwietnia 2013r. na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:

1.      Aleksandra Czuryło - Przewodniczący

2.      Anna Sobkowiak - Sekretarz

3.      Piotr Sternal - członek"

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr FB.00501.377.2013.EW

Zarządzenie  nr FB.00501.377.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy, zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1) Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.


2) Środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł (słownie: dwudziestu jeden tysięcy złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2013 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.377.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

 

§ 1. 

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich na terenie Gminy Mosina:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł)

1.

Mosiński Klub Żeglarski

 

Lato pod żaglami

4 000,00

2.

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN

Półkolonie letnie

4 350,00

3.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Piknik nad jeziorem

800,00

4.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Wakacyjne zajęcia

1 850,00

Ogółem

11 000,00

 

§ 2. 

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pod namiotami w czasie wakacji letnich:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł)

1.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

Harcerski obóz pod namiotami w Lubniewicach

6 000,00

2.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

Obóz Wypoczynkowo- rekreacyjny w Łukęcinie

4 000,00

Ogółem

10 000,00

 

 


Zarządzenie nr OSIR.00501.375.2013

Zarządzenie nr OSIR.00501.375.2013

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów
i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), oraz  Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 112, poz. 1890), zarządzam co następuje:

§ 1.

1.Przyznano stypendium sportowe w wysokości 200,00 zł miesięcznie, płatne w okresie od maja do grudnia 2013 r. dla zawodnika Jacka Fajfra (żużel);

2. Przyznano jednorazowe nagrody pieniężne następującym sportowcom:

a) I nagrodę w wysokości 2 000,00 zł zawodniczce Joannie Witkowskiej ( Judo ),

b) II nagrodę w wysokości 1 500,00 zł zawodnikowi Piotrowi Nowaczykowi ( Kick boxing ),

c) III nagrodę w wysokości 1 000,00 zł zawodniczce Paulinie Niedzielskiej ( Judo );

3. Przyznano wyróżnienie w postaci dyplomu i statuetki dla zawodnika Tomasza Jankowiaka (Judo);

4. Przyznano następujące wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej:

a) nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł dla Radosława Miśkiewicza- Prezesa Klubu Sportowego „Akademia Judo",

b) nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł dla Jędrzeja Pinkowskiemu - Prezesa Uczniowskiego Klub Sportowy „Mosińska Jedynka".

   

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Zarządzenie nr FB.00501.374.2013.EW

Zarządzenie nr FB.00501.374.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy, zarządzam, co następuję:

 

§1.

 

Powołuję komisje konkursowe w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny program współpracy, w następujących zakresach:

1) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku pod namiotami dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Mosina
w składzie:

a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

 - Waldemar Krzyżanowki,                                                                        

 - Ewelina Waligórska,

 b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:

 Marek Dudek,

 c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:

 Waldemar Demuth,

d)  przedstawiciele organizacji pozarządowych:

- Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,

- Beata Tomczak- Taisner- przedstawiciel Automobilklubu Wlkp.,

- Antoni Karliński- przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów;

2) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Mosina w składzie:

a) przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

- Waldemar Krzyżanowki,                                                                        

- Ewelina Waligórska,

 b) przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:

Marek Dudek,

 c) przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:

 Waldemar Demuth,

d) przedstawiciele organizacji pozarządowych:

e) Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,

f) Beata Tomczak- Taisner- przedstawiciel Automobilklubu Wlkp.,

g) Antoni Karliński- przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.

§2.

 

1. Komisja konkursowa wykonuje zadania, wskazane w Uchwale nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy oraz w załączonym do niej Regulaminie otwartego konkursu ofert.

 

2. Komisja konkursowa opiniuje i dokonuje oceny złożonych ofert przez podmioty wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z metodami i kryteriami przewidzianymi w Karcie Oceny Oferty zamieszczonej w regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Zarządzenie nr FB.00501.372.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 kwietnia 2013r.

Zarządzenie nr FB.00501.372.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 8 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert z zakresu pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 Uchwały nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy, zarządzam, co następuję:

 

§1.

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej której celem będzie:

1)   opiniowanie wszystkich ofert złożonych wg procedury zawartej w Rocznym programie współpracy,

2)   dokonywanie oceny zasad realizacji polityki Gminy wobec organizacji pozarządowych,

3)   wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych,

4)   zgłaszanie propozycji zadań realizowanych przez Gminę Mosina w danym roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§2.

Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Mosina lub działającej na rzecz jego mieszkańców.

§3.

Kandydatury należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres email: ewelina.waligorska@mosina.wokiss.pl lub osobiście na pokoju nr 4 w terminie od 8 do 15 kwietnia 2013 r.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Zarządzenie nr FB.00501.367.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 Zarządzenie nr FB.00501.367.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie trwania wakacji letnich.

§ 2

 

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3

 

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

 

§ 4

 

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.367.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 marca 2013r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert.

 1.  Celem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących obozu pod namiotami skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mosina w okresie od
1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. Planowana kwota dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 10 000,00 zł.

 2. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.

 3.  Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.

 4.  Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych
w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto
w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 20,00 zł.

 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

 6.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 8.    Organizacje składające oferty:

- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.

 9. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

10.   Do oferty należy dołączyć :

-  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),

-  aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),

-  w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).

W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.

11. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

12. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 26 marca 2013 r. do 18 kwietnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową, dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi
w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy.

16. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w pkt 2 nastąpi w oparciu
o następujące kryteria:

Kryteria oceny formalnej:

tak

nie

Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:

 

 

1.

Oferta złożona w terminie.

 

 

2.

Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.

 

 

3.

Oferta została złożona na obowiązującym druku.

 

 

4.

Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.

 

 

5.

Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.

 

 

6.

Oferta jest kompletna.

 

 

Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:

 

 

 

 

Kryteria oceny merytorycznej:

ilość punktów do przyznania

1.

Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym programie współpracy oraz ogłoszonym konkursie.

0-5

2.

Oferta odpowiada na istotne potrzeby mieszkańców i zmierza do rozwiązania problemu w Gminie.

0-5

3.

Innowacyjność i oryginalność oferty.

0-5

4.

Cykliczność i tradycja realizowanego zadania.

0-5

5.

Liczba beneficjentów realizowanego zadania.

0-5

6.

Czytelność i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działań.

0-5

7.

Dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz przewidywana liczba odbiorców.

0-5

8.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania.

0-5

9.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego budżetu.

0-5

10.

Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji.

0-5

11.

Doświadczenie organizacji w realizacji tego tupu zadania.

0-5

12.

Rzetelność organizacji (osiągnięcia, przedstawione referencje, dotychczasowe wywiązywanie się z umów i realizacji przedsięwzięć)

0-5

 

SUMA PUNKTÓW:

max. 60

  

17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2012 i 2013:

 

L.p.

Rodzaj zadania

Wysokość przekazanych środków

2012 rok

2013 rok

1.

pomoc społeczna

20 000,00 zł

21 940,00 zł

2.

edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży

7 000,00 zł

4 000,00 zł

3.

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1 500,0 zł

1 000,00 zł

4.

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 400,00 zł

2 000,00 zł

5.

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży

39 890,00 zł

4 000,00 zł

6.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej

55 000,00 zł

50 780,00 zł

7.

upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki

229 410,00 zł

209 420,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr FB.00501.365.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 Zarządzenie nr FB.00501.365.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 marca 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Mosina w czasie trwania wakacji letnich.

§ 2

 

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem.

 

§ 3

 

Oferty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.

 

§ 4

 

Zasady i termin składania ofert zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.365.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21 marca 2013r.

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy, Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs ofert.

 

1.  Celem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji projektów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Mosina w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. Planowana kwota dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 11 000,00 zł.

 

2. Wymieniony katalog zadań ma charakter zamknięty i ogranicza możliwość organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do składania ofert w podanych obszarach na realizację innych zadań publicznych.

 

3.  Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego winne zostać skierowane do mieszkańców Gminy Mosina.

 

4.    Organizacja składająca ofertę na realizację zadania zobowiązana jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych
w realizację zadania, zaliczenie wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 20,00 zł.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

6.  Burmistrz Gminy Mosina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

8.  Organizacje składające oferty:

- wykonują zadania samodzielnie, prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy.

9. Oferta konkursowa powinna być sporządzona na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

10.  Do oferty należy dołączyć :

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające status prawny oferenta wraz z oświadczeniem o zgodności odpisu ze stanem faktycznym i prawnym (oświadczenie opatrzone datą złożenia oferty),

- aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),

- w przypadku organizacji, które działają na danym terenie na zasadzie koła lub filii i nie mają osobowości prawnej wymagane jest pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego).

W przypadku złożenia przez organizacje więcej niż jednego wniosku, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.

11. Oferty sporządzone wadliwie, nieczytelne,  nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania organizacji lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

12. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez organizacje biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania publicznego i nazwy organizacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 21 marca 2013 r. do 12 kwietnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

15. Oferty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową, dokonującą oceny punktowej zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy.

16.  Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadań, o których mowa w pkt 2 nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria oceny formalnej:

tak

nie

Etap I: ocena formalna według kryteriów, których niespełnienie skutkuje automatycznym odrzuceniem oferty. Kryteria formalne obowiązujące w I etapie:

 

 

1.

Oferta złożona w terminie.

 

 

2.

Oferta została złożona przez uprawniony podmiot.

 

 

3.

Oferta została złożona na obowiązującym druku.

 

 

4.

Oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.

 

 

5.

Zadanie zgłoszone w ofercie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.

 

 

6.

Oferta jest kompletna.

 

 

Podsumowanie - oferta spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej:

 

 

 

 

Kryteria oceny merytorycznej:

ilość punktów do przyznania

1.

Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w Rocznym programie współpracy oraz ogłoszonym konkursie.

0-5

2.

Oferta odpowiada na istotne potrzeby mieszkańców i zmierza do rozwiązania problemu w Gminie.

0-5

3.

Innowacyjność i oryginalność oferty.

0-5

4.

Cykliczność i tradycja realizowanego zadania.

0-5

5.

Liczba beneficjentów realizowanego zadania.

0-5

6.

Czytelność i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działań.

0-5

7.

Dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz przewidywana liczba odbiorców.

0-5

8.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego harmonogramu działania.

0-5

9.

Przejrzystość i szczegółowość przedstawionego budżetu.

0-5

10.

Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji lub pozyskanych z innych źródeł w stosunku do wielkości oczekiwanej dotacji.

0-5

11.

Doświadczenie organizacji w realizacji tego tupu zadania.

0-5

12.

Rzetelność organizacji (osiągnięcia, przedstawione referencje, dotychczasowe wywiązywanie się z umów i realizacji przedsięwzięć)

0-5

 

SUMA PUNKTÓW:

max. 60

  

17. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2012 i 2013:

 

L.p.

Rodzaj zadania

Wysokość przekazanych środków

2012 rok

2013 rok

1.

pomoc społeczna

20 000,00 zł

21 940,00 zł

2.

edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży

7 000,00 zł

4 000,00 zł

3.

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1 500,0 zł

1 000,00 zł

4.

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 400,00 zł

2 000,00 zł

5.

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci          i młodzieży, w tym szkolenia młodzieży

39 890,00 zł

4 000,00 zł

6.

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej

55 000,00 zł

50 780,00 zł

7.

upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki

229 410,00 zł

209 420,00 zł

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.364.2013.AS z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.364.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 19 marca 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w kolejnych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mosinie w rej. ul. Strzeleckiej na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

2698/17

1018

PO1M/00021193/3

85.000,00

2.

2698/18

916

PO1M/00021193/3

80.000,00

3.

2698/19

929

PO1M/00021193/3

76.000,00

4.

2698/20

822

PO1M/00021193/3

70.000,00

5.

2698/21

1355

PO1M/00021193/3

108.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.240.2012.AS z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniach 5 września 2012r., 23 października 2012r, 12 grudnia 2012r. i  22 lutego 2013r.  zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.361.2013.AS z dnia 5 marca 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr GG.00501.361.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 5 marca 2013r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową przeznaczoną na przedłużenie ciągu komunikacyjnego w Mosinie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 2689/16 obr. Mosina, ark. mapy 46, o  powierzchni 910 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie KW PO1M/00041754/0

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 


 


Zarządzenie nr FB.00501.360.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień

Zarządzenie nr FB.00501.360.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 27 lutego 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej
  

Na podstawie Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, Nr 112, poz. 1890) zarządzam, co następuję: 

§ 1. 

Ogłaszam termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej od 1 do 31 marca 2013 r. 

§ 2. 

Wnioski, o których mowa w § 1 należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres: Burmistrz Gminy Mosina, Pl.20 Października 1, 62 - 050 Mosina. O terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.  

§ 3.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, wzór opinii klubu sportowego oraz wzór wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej, wyróżnienia dla trenera lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej stanowią załącznik do Uchwały nr VIII/38/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród
i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

§ 4 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w gablotach Urzędu Miejskiego w Mosinie.


Zarządzenie Nr GG.00501.359.2013.AS z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz człon

Zarządzenie Nr GG.00501.359.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 20 lutego 2013r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  GG.00501.170.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 21 lutego 2013r. o godz.11.00 ustnego nieograniczonego  przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej w Zarządzeniu Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,  wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyznaczam na dzień 21 lutego 2013r. na przeprowadzenie ustnego nieograniczonego  przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina położonych w Rogalinie przy ul. Prezydialnej na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:

1.      Anna Sobkowiak - Przewodniczący

2.      Piotr Sternal - Sekretarz

3.      Michalina Szeliga - członek"

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.358.2013.AS z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członk

Zarządzenie Nr GG.00501.358.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 20 lutego 2013r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  GG.00501.170.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 21 lutego 2013r. o godz.10.00 ustnego nieograniczonego  przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina położonych w Pecnej w rej. ul. Mosińskiej w Zarządzeniu Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,  wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyznaczam na dzień 21 lutego 2013r. na przeprowadzenie ustnego nieograniczonego  przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina położonych w Pecnej w rej. ul. Mosińskiej na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:

1.      Zofia Springer - Przewodniczący

2.      Anna Sobkowiak - Sekretarz

3.      Michalina Szeliga - członek"

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 


Zarządzenie 00501.456.2013 z dnia 25.09.2013

Zarządzenie nr OŚ.00501.456.2013

 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 września 2013r.

 

w sprawie: powołania członków Komisji Przetargowej o dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Gminy Mosina następujące osoby:

 1. Sławomir Ratajczak – Przewodniczący
 2. Dominika Grząślewicz Gabler – Sekretarz
 3. Anna Sobkowiak - członek

 

§ 2.

 

Komisja przeprowadza przetarg na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina Nr OŚ.00501.455.2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego.

 

§ 3.

 

Komisja nie może przeprowadzać przetargów w składzie mniejszym niż trzy osoby.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina

Nr OŚ.00501.455.2013 z dnia 25 września 2013 r.

 
  

Wykaz gruntu rolnego przeznaczonego do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 

Położenie, powierzchnia

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia użytków rolnych

Czynsz wywoławczy

KW Sądu rejonowego w Śremie

 

Mieczewo, gm. Mosina

powierzchnia 9,00ha

 

 

Część działki nr ewid. 366

 

RIVa – 2,73ha

RIVb – 1,05

RV – 5,22ha

 

53,67q pszenicy na rok

 

 

31200

 


Zarządzenie 00501.455.2013 z dnia 25.09.2013

 

Zarządzenie nr OŚ.00501.455.2013

 

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 września 2013r.

 

w sprawie: przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594) oraz art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 1 i 2 i art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651z późn. zm.) a także w wykonaniu § 14 uchwały Nr  XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina  zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego grunt rolny położony w m. Mieczewo, gm. Mosina, część działki o nr ewid. 366, zapisany w KW 31200 Sądu Rejonowego w Śremie o ogólnej powierzchni 9,00ha, w skład której wchodzą następujące użytki rolne:

RIVa – 2,73ha; RVIb – 1,05ha; RV – 5,22ha, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 3.

 

Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Merkuriuszu Mosińskim oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Mosina.

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina

Nr OŚ.00501.455.2013 z dnia 25.09.2013

 

 

 

Wykaz gruntu rolnego przeznaczonego do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

 

Położenie, powierzchnia

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia użytków rolnych

Czynsz wywoławczy

KW Sądu rejonowego w Śremie

 

Mieczewo, gm. Mosina

powierzchnia 9,00ha

 

 

Część działki nr ewid. 366

 

RIVa – 2,73ha

RIVb – 1,05

RV – 5,22ha

 

53,67q pszenicy na rok

 

 

31200

 

 


Zarządzenie Nr IN.00501.353.2013 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizac

Zarządzenie Nr IN.00501.353.2013

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 lutego 2013 r.

w sprawie wprowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.       W Urzędzie Miejskim w Mosinie wprowadza się dokument pt.: „Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie" (zwaną dalej w skrócie „polityką bezpieczeństwa"), która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.       Nadzór nad przestrzeganiem postanowień dokumentacji ochrony danych osobowych oraz stosowania niniejszego Zarządzenia sprawuje Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

§ 2

1.     Funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie powierzam Bartoszowi Dmochowskiemu - Kierownikowi Zespołu Informatyków.

2.       Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

1)       dbałość o przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych,

2)       zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w formie tradycyjnej jak i w systemach informatycznych,

3)       nadzór nad wykonywanymi czynnościami przez Administratora Systemu Informatycznego,

4)       podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń ochrony danych osobowych,

5)       nadzór nad wdrożeniem stosownych środków fizycznych, a także organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych,

6)       nadzór nad udostępnianiem danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom.

§ 3

1.       Dla zapewnienie prawidłowego działania systemów informatycznych powołuje się Administratora Systemu Informatycznego.

2.       Funkcję Administratora Systemu Informatycznego powierzam Mariuszowi Homenko.

3.       Do zadań Administratora Systemu Informatycznego należy:

1)       zarządzanie systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, posługując się hasłem dostępu do wszystkich stacji roboczych z poziomu administratora,

2)       przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego,

3)       zakładanie kont oraz przydzielanie uprawnień upoważnionym użytkownikom,

4)       wyrejestrowywanie użytkowników z systemu informatycznego,

5)       nadzorowanie działania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników oraz kontroli dostępu do danych osobowych.

§ 4

1.       Stosowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest obowiązkiem każdego pracownika Urzędu Miejskiego w Mosinie.

2.       Każdy pracownik podejmujący prace w Urzędzie Miejski w Mosinie jest zobowiązany do zapoznania się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3.       Podpisanie oświadczenia o znajomości tych przepisów jest warunkiem dopuszczenia do pracy w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

4.       Obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych, dozwolona jest wyłącznie w związku
z wykonywanymi czynnościami służbowymi na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Administratora Danych Osobowych. 

§5

1.       Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina.

2.       Nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych należy do kompetencji Administratora Danych Osobowych.

§6

1.       Zarządzenie wprowadza:

1)        „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mosinie", która stanowi załącznik numer 1 do zarządzania.

2)       „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych", załącznik numer 2 do zarządzenia.

3)       „Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych", załącznik numer 3 do zarządzenia.

§7

Zobowiązuje się:

1.     Kierowników Referatów do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami niniejszego zarządzenia i przestrzegania ich realizacji.

2.     Administratora Bezpieczeństwa Informacji do przeprowadzania okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa i opracowywania informacji w tym zakresie.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie Nr GG.00501.352.2013.AS z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rej. ul. Czereś

Zarządzenie Nr GG.00501.352.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 lutego 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rej. ul. Czereśniowej - Bajera

            

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu § 5 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mosina wymienionych w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 125

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.352.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 6 lutego 2013r.

                                                                

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dymaczewie Starym w rej. ul. Czereśniowej - Bajera

 

W Y K A Z

 

nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Dymaczewie Starym w rej. ul. Czereśniowej - Bajera

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

42/1

743

PO1M/00027242/4

55.000,00

2.

42/2

865

PO1M/00027242/4

65.000,00

3.

42/3

844

PO1M/00027242/4

66.000,00

4.

42/4;45/8

717

PO1M/00027242/4

56.000,00

5.

42/5;45/9

753

PO1M/00027242/4

55.000,00

6.

42/6;45/10

905

PO1M/00027242/4

63.000,00

7.

45/3

812

PO1M/00027242/4

66.000,00

8.

45/4

815

PO1M/00027242/4

62.000,00

9.

45/5

790

PO1M/00027242/4

60.000,00

10.

45/6

780

PO1M/00027242/4

60.000,00

 

 

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Mosina z dnia  9 grudnia 2011r. nr PP.MB.73340-165/10 dla ww. nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na każdej z nich budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią garażową.

 

Dział III KW PO1M/00027242/4 wykazuje obciążenie: ostrzeżenie o niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym co do działki 207/6, przeciwko prawu własności dotychczasowego właściciela zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Śremie Wydział I Cywilny z  dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie I NS 386/09 o zasiedzenie.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Zarządzenie Nr 00501.347.2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 00501.347.2013

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 28. stycznia 2013 r.

 

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2013

 

                  Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §12 ust. 2 uchwały Nr XXXVII/264/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28. grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2013 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 65.800,00 zł do wysokości 82.955.528,85 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

§ 2.

 

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 65.800,00 zł do wysokości 78.830.428,85  zł - zgodnie z  załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

 

Dokonuje się przeniesień planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami   - zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§ 4.

 

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik:


Zarządzenie Nr GG.00501.346.2013.AS z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr GG.00501.346.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 stycznia 2013r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową przeznaczoną na poszerzenie drogi - trójkąt widoczności w Mosinie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 443/1 obr. Mosina, ark. mapy 2, o  powierzchni 4 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Kościanie KW PO1M/00041813/2

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.345.2013.AS z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr GG.00501.345.2013.AS

 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 23 stycznia 2013r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,  poz.1697) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Nabyć nieruchomość gruntową przeznaczoną na budowę układu drenującego wraz z utwardzeniem powierzchni pasa drogowego w Czapurach oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 215/5 obr. Czapury, ark. mapy 12, o  powierzchni 1083 m², zapisaną w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Poznaniu KW PO2P/00015287/4

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr BR.00501.344.2013 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie

Zarządzenie nr BR.00501.344.2013.PDF

Zarządzenie nr FB.00501.342.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 stycznia 2013 r.w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszone

Zarządzenie  nr FB.00501.342.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy, zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1) Podział środków finansowych został dokonany po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert. W następujących zakresach:

1.      pomocy społecznej,

2.      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej,

3.      upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,

4.      edukacji publicznej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym,

5.      edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży,

6.      wypoczynku dzieci i młodzieży,

7.      bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

2) Środki finansowe w wysokości 99 140,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2013 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.342.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 18 stycznia 2013 r.

 

§ 1.

Podział środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej :

 

1)      organizacja wieczerzy wigilijnej:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego

Wieczerza Wigilijna

4 000,00

RAZEM

4        000,00

 

2)      pomoc żywnościowa rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego

Pomoc żywnościowa, prowadzenie magazynu

9 000,00

 

Gminne Centrum pomocy Rodzinie w Mosinie

Pomoc żywnościowa

8 940,00

RAZEM

17 940,00

 

§ 2.

Podział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej :

 

1)    działalność kulturalna związana z aktywizacją dzieci i młodzieży:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Wielkopolskie spotkania z kulturą

1 000,00

2.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Karnawałowa impreza integracyjna

300,00

RAZEM

1 300,00

 

2)    działalność kulturalna związana z aktywizacją osób starszych i samotnych:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

PZ Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Piknik integracyjny

3 000,00

2.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ

Uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym

450,00

3.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ

Kurs j. angielskiego

530,00

4.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów JEDNOŚĆ

Zajęcia plastyczne

1 000,00

5.

Polski Związek Wędkarski (Mosina Miasto)

Organizacja festynu rodzinnego

1 500,00

6.

Mosińskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe

Akademia Seniora

8 000,00

RAZEM

14    480,00

 

3)    organizacja i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Mosińskie Towarzystwo Gitarowe

Organizacja VII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą

10 000,00

2.

Hufiec Poznań- Rejon ZHP

 

Kultura integruje

3 000,00

RAZEM

13 000,00

 

4)    kultywowanie i nauka śpiewu:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii

VIII Spotkanie Chórów we wrześniu

1 000,00

2.

Mosiński Chór Kościelny pw. Św. Cecylii

Przygotowanie muzyki i śpiewu chóralnego

7 000,00

RAZEM

8 000,00

 

5)    prowadzenie ognisk muzycznych i pracowni plastycznych:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Praworządna Gmina

Wesołe Nutki

500,00

2.

Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. Antoniego Jerzaka

Organizacja i prowadzenie ognisk muzycznych (...)

13 500,00

RAZEM

14 000,00

 

§ 3.

 

Podział środków na realizację zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Klub Sportowy AKADEMIA JUDO

Finał ligi judo

2 000,00

2.

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN

Amatorskie Otwarte Mistrzostwa Gminy w kolarstwie przełajowym- Wiórek 2013

2 000,00

3.

Polski Związek Wędkarski (Mosina- Hobby)

Konkursy sportowo- wędkarskie dla dzieci i członków koła

1 000,00

4.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Aktywizacja ruchowa osób starszych

1 000,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy ORŁY DASZEWICE

Aktywny sposób spędzania czasu pozalekcyjnego poprzez udział w zajęciach sportowych

3 000,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA

IX Zawody Łodzi Turystycznych na Warcie

1 000,00

7.

Fundacja polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska"

Akademia Umiejętności 2013

1 500,00

8.

Automobilklub Wielkopolski

 

Mosińskie Mistrzostwa Motorowe

1 300,00

9.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA

Poznaj Wielkopolskę z kajaka

1 000,00

10.

Polski Związek Wędkarski (Mosina Miasto)

Organizacja konkursów, zawodów, turniejów i rozgrywek sportowych

1 000,00

11.

Polski Związek Wędkarski (Mosina Miasto)

Organizacja konkursu wędkarskiego: Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina

500,00

12.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

V Mosiński Rajd Rowerowy- Rowerem po Gminie Mosina

500,00

13.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

XIV edycja rajdu turystycznego: „Śladami historii Rzeczypospolitej Mosińskiej"

1 000,00

14.

Hufiec Poznań- Rejon Związku Harcerstwa Polskiego

Rodzinny rajd harcerski

500,00

15.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

Gibanie po kanale

1 120,00

16.

Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team

Mosiński Turniej Wielkanocny w teakwondo

1 000,00

RAZEM

19 420,00

 

§ 4.

 

Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Praworządna Gmina

Mały Geniusz

1 000,00

RAZEM

1 000,00

 

§ 5.

 

Podział środków na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Praworządna Gmina

Razem Raźniej

2 000,00

2.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko

WIEM

2 000,00

RAZEM

4 000,00

 

§ 6.

Podział środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie

Rajd Powiatowy Drużyn MDP i DDP

900,00

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie

Dziecięca drużyna pożarnicza

1 100,00

RAZEM

2 000,00

 


Zarządzenie nr FB.00501.341.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów z zakresu r

Zarządzenie nr FB.00501.341.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 stycznia 2013 r.

 

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu  otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2013 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011r., Nr 25, poz. 572) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2013 r.:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dotacji- wnioskowana

1.

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Mosina

Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN
i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych
z zakresu piłki nożnej pięcioosobowej

8 500,00

2.

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK Mosina

Realizacja szkolenia piłkarskiego dla dzieci i młodzieży oraz ich udział w rozgrywkach ligowych WZPN

4 000,00

3.

Klub Sportowy „1920 Mosina"

Realizacja całorocznego szkolenia piłkarskiego oraz udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN
i PZPN- dzieci, młodzieży i dorosłych
z zakresu piłki nożnej jedenastoosobowej

106 000,00

 

4.

Mosiński Klub Żeglarski

Edukacja żeglarska

3 000,00

5.

Mosiński Klub Żeglarski

Mistrzostwa Gminy zakładów pracy Gminy Mosina w żeglarstwie

800,00

6.

Mosiński Klub Żeglarski

Cykl 6 Regat Żeglarskich o Puchar j. Łódźko- Dymaczewskiego

1 000,00

7.

Klub Sportowy „Akademia Judo"

„Przez Judo do Olimpijczyka- szkolenie dzieci i młodzieży Gminy Mosina w judo

4 000,00

8.

Uczniowski Klub KROTOWSKI

Organizacja zajęć z piłki ręcznej chłopców

1 000,00

9.

Uczniowski Klub KROTOWSKI

Szkolenie uczniów z lekkiej atletyki- rzut oszczepem

1 000,00

10.

Uczniowski Klub Sportowy KROTOWSKI

Organizacja zajęć z piłki siatkowej dziewcząt i chłopców

2 000,00

11.

Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team

Szkolenie dzieci i młodzieży z Teakwondo Olimpijskiego

3 000,00

12.

Uczniowski Klub Sportowy KOTWICA

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki siatkowej

4 000,00

13.

Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka

X Otwarty Turniej Wiosny- Formacji Tanecznych i Solistów

3 000,00

14.

Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka

Sekcja tańca i aerobiku

5 500,00

15.

Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka

Sekcja piłki nożnej

4 000,00

16.

Uczniowski Klub Sportowy Mosińska Jedynka

Sekcja piłki siatkowej

39 200,00

 

RAZEM

190 000,00

 

2. Środki finansowe w wysokości 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na rok 2013.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie Nr GG.00501.340.2013.AS z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr GG.00501.340.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 stycznia 2013r.

 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się cenę wywoławczą w trzecich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Pecnej w rejonie ul. Mosińskiej na kwoty:

 

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Nr Kw

Cena wywoławcza netto (zł)

1.

3/1

735

PO1M/00031270/0

34.000,00

2.

3/2

665

PO1M/00031270/0

31.000,00

 

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina Nr GG.00501.260.2012.AS z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.

Przetargi na ww. nieruchomości w dniu 2 października 2012r. i 28 listopada 2012r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr FB.00501.339.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 stycznia 2013 r.w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Zarządzenie  nr FB.00501.339.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 stycznia 2013 r.

 

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych w 2013 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy, zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1) Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.
2) Środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na realizację wydatków wymienionych w załączniku do zarządzenia, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2013 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Załącznik

do Zarządzenia nr FB.00501.339.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 11 stycznia 2013 r.

 

Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł)

1.

Mosińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

 

Zimowe zajęcia

 

 

1 000,00

2.

Stowarzyszenie Praworządna Gmina

 

Razem Raźniej- ferie

 

 

800,00

3.

Uczniowski Klub Sportowy ORŁY DASZEWICE

 

Aktywna zima 2013
w Daszewicach

 

800,00

4.

Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN

 

Warsztaty zimowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

 

700,00

5.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Radzewicach

 

Ferie zimowe 2013

 

700,00

Ogółem

4 000,00

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.338.2013.AS z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr GG.00501.170.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr GG.00501.338.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 10 stycznia 2013r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  GG.00501.170.2011.AC Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 11 stycznia 2013r. ustnego nieograniczonego  przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina w Zarządzeniu Nr GG.00501.170.2011.AC z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i jej członków na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,  wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„ Wyznaczam na dzień 11 stycznia 2013r. na Przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej następujące osoby:

1.      Waldemar Krzyżanowski - Przewodniczący

2.      Anna Sobkowiak - Sekretarz

3.      Piotr Sternal - członek"

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


Zarządzenie nr FB.00501.337.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.00501.337.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 8 stycznia 2013 r.

 

w sprawie powołania składu zespołu konsultacyjnego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572), zarządzam, co następuję:

 

§1.

 

Powołuję zespół konsultacyjny do oceny projektów złożonych w ramach otwartych konkursów projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2013r., w składzie:

1)   przedstawiciele Burmistrza Gminy Mosina:

a) Waldemar Krzyżanowski,                                                                    

 b) Ewelina Waligórska,

c) Waldemar Demuth;

2)   przedstawiciele organizacji pozarządowych:

a) Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,

b) Elżbieta Andrzejewicz- przedstawiciel Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,

c) Estera Wekwert- przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego.

 

§2.

 

Zespół konsultacyjny wykonuje zadania, wskazane w Uchwale nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Zarządzenie nr FB.00501.336.2013.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr FB.00501.336.2013.EW

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 8 stycznia 2013 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy, zarządzam, co następuję:

 

§1.

 

Powołuję komisje konkursowe w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert realizowanych w oparciu o Roczny program współpracy, w następujących zakresach:

1) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w składzie:

a)    przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialn

- Waldemar Krzyżanowki,                                                                        

- Ewelina Waligórska,

 b)   przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:

Marek Dudek,

 c)  przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:

Waldemar Demuth,

d)  przedstawiciele organizacji pozarządowych:

- Elżbieta Andrzejczak- przedstawiciel Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,

- Beata Tomczak- Taisner- przedstawiciel Automobilklubu Wlkp.,

- Estera Wekwert- przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego;

2) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej
w składzie:

a)   przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

- Waldemar Krzyżanowki,                                                                        

- Ewelina Waligórska,

 b)  przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:

Marek Dudek,

 c)  przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:

Waldemar Demuth,

d)    przedstawiciele organizacji pozarządowych:

- Elżbieta Andrzejczak- przedstawiciel Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,

- Beata Tomczak- Taisner- przedstawiciel Automobilklubu Wlkp.,

- Estera Wekwert- przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego;

3) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w składzie:

a)   przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

- Waldemar Krzyżanowki,                                                                        

- Ewelina Waligórska,

 b)   przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:

Marek Dudek,

 c)   przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:

Waldemar Demuth;

d)   przedstawiciele organizacji pozarządowych:

- Estera Wekwert- przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego;

- Beata Tomczak- Taisner- przedstawiciel Automobilklubu Wlkp.,

- Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach;

4) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym w składzie:

a)    przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

- Waldemar Krzyżanowki,                                                                      

- Ewelina Waligórska,

b)   przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:

Marek Dudek,

c)   przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:

Waldemar Demuth,

d)   przedstawiciele organizacji pozarządowych:

- Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach",

- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego

- Beata Tomczak- Taisner- przedstawiciel Automobilklubu Wlkp.,

5) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży w składzie:

a)   przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

- Waldemar Krzyżanowki,                                                                      

- Ewelina Waligórska,

b)   przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:

Marek Dudek,

c)   przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:

Waldemar Demuth,

d)   przedstawiciele organizacji pozarządowych:

- Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach",

- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego

- Beata Tomczak- Taisner- przedstawiciel Automobilklubu Wlkp.,

6) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w składzie:

a)  przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

- Waldemar Krzyżanowki,                                                                        

- Ewelina Waligórska,

b)    przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:

Marek Dudek,

c)    przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:

Waldemar Demuth,

d)    przedstawiciele organizacji pozarządowych:

- Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach",

- Beata Tomczak- Taisner- przedstawiciel Automobilklubu Wlkp.,

- Dariusz Węclewski- przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego,

7) otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w składzie:

a)  przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego:

- Waldemar Krzyżanowki,                                                                       

- Ewelina Waligórska,

 b)   przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury:

Marek Dudek,

 c)   przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji:

Waldemar Demuth,

d)   przedstawiciele organizacji pozarządowych:

- Beata Tomczak- przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,

- Elżbieta Andrzejczak- przedstawiciel Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,

- Estera Wekwert- przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego.

 

§2.

 

1. Komisja konkursowa wykonuje zadania, wskazane w Uchwale nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy oraz w załączonym do niej Regulaminie otwartego konkursu ofert.

2. Komisja konkursowa opiniuje i dokonuje oceny złożonych ofert przez podmioty wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zgodnie z metodami i kryteriami przewidzianymi w Karcie Oceny Oferty zamieszczonej w regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/235/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Zarządzenie Nr GG.00501.334.2013.AS z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do przeniesienia własności

Zarządzenie Nr GG.00501.334.2013.AS

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 stycznia 2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do przeniesienia własności jako nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania  

            

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2  oraz art. 98 ust.3 i art. 131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XXXV/244/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty po drogę gminną

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mosina przeznaczonej do przeniesienia własności w ramach odszkodowania jako nieruchomość zamienna opisanej szczegółowo w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Sobkowiak

Referat Geodezji i Nieruchomości

Tel. 618 109 576, pok. 122

 

 

                                                               

  Załącznik Nr 1

                                                                                                                          do Zarządzenia Nr GG.00501.334.2013.AS

                                                                 Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 7 stycznia 2013r.

                                                                

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do przeniesienia własności jako nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania 

 

            

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do przeniesienia własności w ramach odszkodowania jako nieruchomość zamienna, zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Kościanie PO1M/00025000/2 jako własność Gminy Mosina położonej w Mosinie w rejonie ul. Dworcowej

 

Nr działki

Powierzchnia (m2)

Cena netto (zł)

1933/11      

   

570

72.595,00

 

 

 

Opisana wyżej nieruchomość przeznaczona jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową w Mosinie zatwierdzonym Uchwałą Nr LXIV/440/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010r. pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (oznaczonej na rysunku planu symbolem 2MW). 

Nieruchomość obciążona jest wpisanym w dziale III księgi wieczystej ograniczonym prawem rzeczowym służebnością drogi bliżej określoną w §6 umowy sprzedaży z dnia 26 marca 2002r. Rep. A 1147/02 na rzecz „Energetyka Poznańska" Spółka Akcyjna Poznań.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2.   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.